360 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2014 Yılı Kira Bedelleri)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ, Sıra No: 360, Resmi Gazete T/S: 10.01.2014/28878

Bu mevzuat 367 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürülükten kaldırılmıştır.

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu konutlarının aylık kira bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür.

1) Kira bedelleri

Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

15/1/2014 tarihinden itibaren;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,35 TL/m²,
b) Kalorifersiz konutlarda 2,11 TL/m²,
c) Kaloriferli konutlarda 2,77 TL/m²,

kira bedeli alınır.

2) Kira bedeline yapılacak ilaveler

Belirlenen kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için aşağıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır.

A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan 0,25 TL/m²,

B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde, kurumlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olup, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,56 TL/m²,
b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,56 TL/m²,
c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,13 TL/m²,
ç) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.) karşılanıyor olması halinde 0,28 TL/m²,

ilave kira bedeli tahsil edilir.

3) Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlar

Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda her bir metrekare için 15/1/2014 tarihinden itibaren 1,13 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.

Diğer taraftan, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı uygulamasının ülke genelinde henüz tamamlanmadığı ve kontenjan ve metrekare yakıt bedeli uygulamasının da devam ettiği dikkate alınarak; ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir.

Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler.

Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 15/1/2014 tarihinden itibaren 0,12 TL/m² tahsil edilir.

4) Kira bedellerinin hesaplanması

Bu Genel Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen kira birim bedellerine 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

5) Kaldırılan hükümler

4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 350) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.