054 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (MKE satılması icabeden madenî hurdalar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI ANKARA

Ankara, 9 Nisan 1973

Mile: 3309-316-4/73  Şb. 4/2 Md. -8927

Konu: Bakanlar Kurulunun 20.3.1971 gün ve 7/2156 sayılı Kararnamesi uyarınca MKE. Kurumu Genel Müdürlüğüne satılması icabeden madenî hurdalar

Sıra No. : 54

………………………………… Valiliğine

Resmî Gazete’nin (13801) sayılı nüshasında yayımlanan Bakanlar Kurulunun 20.3.1971 tarih ve 7/2156 sayılı Kararnamesi uyarınca Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne satılması gereken hurda malzemeler hakkında olunacak işlem 23.6.1971 gün ve 44 sıra sayılı genel yazımızla açıklanmış ise de, bu güne kadarki tatbikattan alınan sonuçlara göre, yapılacak satış işlemlerinin bundan böyle aşağıdaki şekilde uygulanmasına lüzum hasıl olmuş bulunmaktadır.

1) Genel bütçeye dahil daire ve müesseselerle askerî birlikler tarafından satılmak üzere idarenize devredilecek her türlü hurda, maden, malzeme, kuruluş dışı top, ağır ve hafif silâhlarla mühimmatın, hurda haline gelmiş muharrik ve müteharrik araçların, yukarıda anılan Bakanlar Kurulu Kararnamesi uyarınca satın alınıp alınmayacağının, doğrudan doğruya “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (Hurda Tedarik Müdürlüğü) ANKARA” adresine yazılarak sorulması,

2) Adı geçen Kuruma yazılacak yazılarda; hurdaların cins, miktar ve nitelikleri ile bulundukları yer ve hangi idaraye ait olduğunun, vaziyet ve imkânlarınıza göre bu malzemelerin bekletilmesi için depolama şartlarınızın müsait olup, olmadığı hususlarının bildirilmesi ve Kurumca ne zaman teslim alınabileceğinin sorulması,

3) Kurumca satın alınacağı bildirilen hurda malzemelere tatbik edilecek olan fiyatlar, Bakanlar Kurulu Kararnamesinde açıklandığı üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca her altı ayda bir piyasa etüdlerine göre tesbit edildiğinden, bu fiyat listelerinin Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden istenilerek satılan hurda maden bedellerinin teslim tarihindeki fiyatlara göre tahakkuk ve tahsil edilmesi, ayrıca bu satışlar için Bakanlığımızdan izin istenilmemesi,

4) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünce satın alınmayacağı bildirilen hurda malzemelerin, (hurda maden nevinden olanların) Bakanlığımızdan izin alınmadan 2490 sayılı Kanunun genel hükümleri uyarınca satılması ve kanunî miktarları tecavüz eden ihaleler için (2490 sayılı Kanunun 65 inci maddesindeki hadleri aştığı takdirde) eskiden olduğu gibi Bakanlığımızdan sorulması,

5) 237 sayılı Taşıt Kanununa göre, ekonomik ömürlerini doldurmuş oldukları için satılmak üzere idarenize devredilen otolardan hurda haline gelmemiş ve çalışabilecek durumda olan taşıtların da adı geçen Kuruma satışı bahis konusu olmadığından bu gibi otoların, 2490 sayılı Kanunun umumî hükümlerine göre satış işlemlerinin yapılması,

Tereddüt halinde, her çeşit işlem hakkında Bakanlığımızdan bilgi alınması,

Önemle rica olunur.

F. YALÇINKAYA

Maliye Bakanı Y.

Cahit EREN

Müsteşar Yardımcısı

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın