085 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait arazilerin tarım dışı amaçlarda kullanılması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI ANKARA

MİLE  :  3104-73/77   Şb. : 3/2 Md. /25626                                                            13.9.1977

KONU : Hazineye ait arazilerin tarım dışı amaçlarda kullanılması

Sıra  No.: 85

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığından alınan 25/8/1977 gün ve 5625-006626 / 6626 sayılı genelgede; 1757 sayılı Kanun uyarınca Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçen Hazine mülkiyetindeki arazinin, tarımdan başka bir amaçta kullanılması için yapılacak isteklerin kesinlikle Bakanlığımız aracılığı ile yapılması belirtilerek, gerekli bilgi ve belgelerin nereden ve nasıl temin edileceği ve müracaatın ne şekilde yapılacağı hususlarında vaki tereddütleri gidermek amacıyla söz konusu genelgenin yayımlanmasının gerekli görüldüğü bildirilmektedir.

Bu nedenle, Hazineye ait tarım arazilerinin tarım dışı bir amaçta kullanılmak üzere, yapılacak satış taleplerinin, aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.

A) Mülga (Bu bölüm 150 sayılı Tebliğle yürürlükten kaldırılmıştır.)

B) 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre;

Belediye sınırları içinde veya tesbit edilen mücavir sahalarda bulunan ve belediyece devri talebedilen taşınmaz malın;

1 – Hazineye kimden ve ne suretle ve hangi tarihte intikal ettiğinin veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden olup olmadığının;

2 – Tedavül kayıtlarını da gösterir şekilde 3 adet tapu kaydı örneğinin;

3 – Deniz, göl ve nehir kıyıları ile tarihî ve turistik yörelerde bulunup bulunmadığının (23 sıra nolu genelge);

4 – Tasdikli imar planında hangi amaç için ayrıldığının;

5 – Herhangi bir amme hizmetine tahsisli veya lüzumlu olup olmadığının;

6 – 189 ve 1757 sayılı Kanunlar kapsamına girip girmediğinin;

7 – Üzerinde herhangi bir muhdesat bulunup bulunmadığının;

8- Ne maksatla kullanılmak üzere belediyece devralınmak istenildiğinin (Buna dair belediye encümeni kararı istenecektir.);

9 – Halen ne şekilde idare edildiğinin;

10 – Ormanla bir ilgisinin olup olmadığının;

11 – Hangi tarihte belediye sınırları ve tesbit edilen mücavir sahalar içine alındığının;

12 – Devir talebinde bulunan belediyenin hangi tarihte kurulmuş olduğunun;

13 – Onanlı imar planı, çevre düzeni planı ve benzeri fiziksel bir planlama alanı içinde bulunuyorsa planda tahsis şeklini de belirten ölçekli ve koordinat değerli, böyle bir planlama alanı içinde değilse, yerini belirleyen ve belediye sınırlarını da gösterir 1/25000 ölçekli krokisinin;

14 – Belediyeye devrinde bir sakınca görülüp görülmediğinin;

15 – Bu konuda daha önce Bakanlığımızla bir haberleşme yapılmışsa yazımız ve yazınızın tarih ve sayısının;

Gönderilmesi önemle rica olunur.

DAĞITIM  

1 – Valiliklere

2 – Kaymakamlıklara

Maliye Bakanı A

A. Ateş AMİKLİOĞLU

Millî Emlâk Genel Müdür

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın