.718 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tuzlaların Hazine Adına Tescili)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

Şube: 2 Md.

Sayı : 3121/120/3529-30 01.03.1950

Sıra  No: 718

Özü: Tuzlaların ancak Hazine adına tapu siciline kaydedilebilecekleri

1.Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile muhtelif illerden gelen yazılardan, gerek halen faaliyette ve gerekse terkedilmiş bulunan tuzlaların Tekel İdaresi adına tescilleri talep edilmektedir.

Bilindiği üzere gıda ve sanayi maddesi olan tuz, Devletçe muhtelif sebeplerden dolayı inhisar altına alınmış ve bu husus 3078 sayılı Tuz Kanununun 1. maddesinde (Türkiye’de her ne suretle olursa olsun tuz ihraç ve istimali Devletin inhisarındadır.) şeklinde ifade edilmiş ve aynı Kanunun 3 üncü maddesiyle tuz istihsal yerlerinin (tuzlaların) mecburi istimlâke tabii tutulacağı ve tasarruflarının münhasıran Devlete ait olacağı tasrih olunmuştur.

Her ne kadar 4036 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde (İnhisarlar Umum Müdürlüğü, tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler; tuz, barut ve patlayıcı maddeler, av malzemesi, fişek revolver inhisarları, mevzu hükümler dairesinde, işletmek ve idare etmekle……mükelleftir) denilmekte ise de, madde idare edilen ve işletilen tuzlaların mülkiyetinin Tekel idaresine devrolunacağı hakkında bir kaydı ihtiva etmediği gibi, bunların iktisap edeceğine de izin vermemektedir.

Bu itibarla, çevrenizde bulunan mevzu ile alakalı gayrimenkullerin münhasıran Hazine adına tapuya tescilleri icabetmekte olduğundan bu kabil talepler hakkında ona göre işlem yapılmasının teminini rica ederim.

2.Bu genel yazı gereği için Adalet Bakanlığına (Tapu Kadastro Genle Müdürlüğü) ve illere ve bilgi için de Gümrük ve Tekel Bakanlığına sunulmuştur.

Maliye Bakanı Y.

G.Akdeniz

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın