.762 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (1515 sayılı Kanun Kapsamında Şahıslar Tarafından Açılan Tescil Davaları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

Şube: 2. Md

Sayı : 3112-0/9808-60 Ankara, 23.05.1952

Sıra  No: 762

Özü: 5519 ve5520 sayılı kanunlara göre eşhas tarafından açılan davalara dair

1515 sayılı Kanun ve sureti tatbikini gösterir tüzük ile 501 sayılı Karara ve 2644 sayılı Tapu Kanunun 36 ncı maddesine müsteniden tapu idarelerince yapılmakta olan tescil, tahdit ve yüzölçümlerinin tashihi işlemlerinin yargıç kararı ile yapılması 5519 ve 5520 sayılı Kanunla kabul edilmiş olduğundan Hazine hukukunu korumak maksadiyle bu mevzuda açılan davalar dolayısıyla mahkemelerin vaki sorularına cevap verilmekle beraber bunlardan Hazine ile ilgili bulunanlar hakkında da alakadar maliye dairelerine  keyfiyetten bahsiyle bilgi verilmesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 27.9.1951 gün ve 1172 sayılı, 11.12.1951 gün ve 1185 sayılı genel yazılarla tebliğ edilmiş idi.

Ahiren, bazı eşhasın Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan vaya muhtelif tasviye kanunlarına tevkifan Hazineye intikal eden gayrimenkulleri uzun senelerden beri fasılasız ve nizasız olarak malik sıfatıyla yedlerinde bulundurdukları iddiasıyle ve birbirleri lehine şehadet etmek suretiyle 5519 sayılı Kanuna göre yargıç kararı ile namlarıa tescil ettirmeye kıyam ettikleri anlaşıldığından yukarda bahsedilen tebliğlerin bilumum tescil, tahdit ve yüzölüçmünün tashihine dair olan davalara da teşmil ettirilmesi muvafık görülmüş ve keyfiyet Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 12.2.1952 gün ve 1188 sayılı genel yazısı ile valiliklere tebliğ edilmiştir.

Mezkur genel yazıda da belirtilmiş olduğu üzere, mutlak ve umumi surette açılmış bulunan gerek tescil, gerek tapuda yazılı yüzölçümü miktarının tezyidine ve tahdide müteallik herhangi bir dava münasebetiyle mahkemelerce vaki olacak sorunlar üzerine keyfiyet, tapu sicil muhafızlık ve memurluklarınca, ilgili mal dairelerine duyurulacağından, bu mevzuda tapu dairelerinden gelen yazılarda dava konusu olduğu bildirilen gayrimenkulün hukuki durumunun süratle tetkik ettirilmesi ve neticede Hazineye ait olduğu tesbit ettirildiği takdirde derhal davaya müdahale edilerek Hazine hukukunun ziyaına meydan verilmemesinin temini ve bu umumi yazıdan bağlı olarak gönderilen (  ) adedinin de iliniz defterdarlığı ile ilçe malmüdürlüklerine tebliğini rica ederim.

Maliye Bakanı Y.

İsmail Özüt

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın