2302 sayılı Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılının Kutlanması Ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanun

Kanun Numarası: 2302, Kabul Tarihi: 23.09.1980, Resmi Gazete T/S: 26.09.1980/17117

Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S: 23.04.1981/2450, 16.05.2012/6306

Bu mevzuatın emlak mevzuatını ilgilendiren kısımları aşağıdadır.

Atatürk Kültür Merkezi

Madde 3-  (Değişik madde: 23.04.1981/2450)[1] (Değişik madde: 16.05.2012/6306)[2] Atatürk Kültür Merkezi Ankara’da kurulur. Atatürk Kültür Merkezi alanı; Ankara İmar Planında bu amaca ayrılmış olan ve ekli krokide gösterilen yerlerdir. Bu alan içerisinde Millî Mücadele tarihinin, Türk Halk Kültürünü ve sanatlarını tanıtan yerler ve çeşitli müzeler, çeşitli sahneler ve toplantı salonları, sergi alanları, arşiv ve kitaplıklar, atölyeler ve benzeri yerlerden meydana gelen Atatürk Kültür Merkezi bulunur.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI KROKİSİ

NOTLAR

1) HİPODRUM ALANINDAKİ UYGULAMALARDA 14/02/1979 GÜN VE A.1741 SAYILI GAYRİMENKUL ESKİ ESERLER VE ANITLAR YÜKSEK KURULU KARARINA UYULACAKTIR

2) İNŞAAT ALANINDA PROGRAM GEREĞİ BİR DEĞİŞİKLİK GEREKTİĞİ TAKDİRDE GAYRİMENKUL ESKİ ESERLER VE ANITLAR YÜKSEK KURULU KARARI ALINACAKTIR

ATATÜRK Kültür Merkezi Alanı, doğusu ATATÜRK Bulvarı, batısı İskitler Caddesi (Konya yolu), kuzeyi İstiklal ve İstanbul Caddeleri (Birinci ve İkinci T.B.M.M binaları, Sayıştay Binası, Ulus ATATÜRK Heykeli ve Ankara Palas Binası dahil), güneyi Hipodrom Caddesi ve Talat Paşa Bulvarı ile çevreli ve İmar ve İskan Bakanlığının 3 Ocak 1973 tarih ve 7610-43 sayılı onayı ile belirlenen (Adalet Sarayına tahsis edilmiş olan kısım hariç) yerlerdir.

  1. Değişiklikten önceki şekli: “Madde 3- Atatürk Kültür Merkezi Ankara’da kurulur.Atatürk Kültür Merkezinde çeşitli müzeler, Türk halk kültürünü ve sanatlarını tanıtacak yerler, çeşitli sahneler ve toplantı salonları, sergi alanları, arşiv ve kitaplıklar, atölyeler ve benzeri yerler bulunur.
  2. Değişiklikten önceki şekli: “Madde 3- (Değişik madde: 23.04.1981/2450) Atatürk Kültür Merkezi Ankara’da kurulur.Atatürk Kültür Merkezi alanı; Ankara İmar Planında bu amaca ayrılmış olan ve tasdikli ekli krokide gösterilen yerlerdir. Bu alan içerisinde; Milli Mücadele tarihini, Türk Halk Kültürünü ve sanatlarını tanıtan yerler ve çeşitli müzeler, çeşitli sahneler ve toplantı salonları, sergi alanları, arşiv ve kitaplıklar, atölyeler ve benzeri yerlerden meydana gelen Atatürk Kültür Merkezi ile Milli Komitece saptanacak tesis ve alanlar bulunur. Bunların dışında Atatürk Kültür Merkezi alanına hiçbir yapı yapılamaz.Atatürk Kültür Merkezi olarak tespit edilen alan içindeki taşınmaz mallardan özel idareye, belediyeye veya katma bütçeli daireler ile diğer kamu müesseselerine ait olanlar her türlü unsurları ile birlikte bu işe tahsis edilmek üzere Kültür Bakanlığının talebi üzerine Hazine adına tescil edilir.Ekli krokide sınırları belirlenen alan içinde kalan özel mülkiyete ait yerler hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın acele istimlak kararı alınmış sayılır ve 6830 sayılı İstimlak Kanununun hükümleri uygulanır.Ancak bu kamulaştırmalar hakkında 6830 sayılı İstimlak Kanununun 23 üncü maddesi hükmü uygulanmaz.Bu Kanun kapsamına giren taşınmaz malların vergi borçları tescil işlemlerinin yapılmasına engel teşkil etmez. Söz konusu taşınmaz malların vergi borçları kamulaştırma bedellerinden mahsup edilir.Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla taşınmaz malların ifraz, tevhit ve tescil işlemleri (Mali Denge Vergisi ve Değer Artış Vergisi hariç) ile ihale, sözleşme ve ruhsatnameler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.Atatürk Kültür Merkezi Alanı içerisinde yer alacak bütün tesis ve alanların yönetimi bir yasa ile; bunların bakım, onarım ve işletilmesi bir tüzükle düzenlenir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın