3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması Hakkında Kanun

Kanun Numarası: 3212, Kabul Tarihi: 30.05.1985, Resmi Gazete T/S: 07.06.1985/18777, Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S 05.02.2009/5837

Amaç

Madde 1- Bu Kanunun amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen veya çeşitli yollarla (değişik ibare: 05.02.2009/5837)[1] temin edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan her cins ve sınıf ikmal maddeleri ile bunlardan HEK durumunda olan veya hurdaya ayrılan mal ve hizmetlerin (ek ibare: 05.02.2009/5837) satışı, kiralanması, lisans verilmesi veya teknoloji transferi yolu ile değerlendirilmesi ve eğitim görecek yabancı askeri personele dair esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen, yurt içinden veya yurt dışından çeşitli yollarla elde edilen her cins ve sınıf (değişik ibare: 05.02.2009/5837)[2] ikmal maddeleri ile HEK ve hurdaya ayrılanlar veya ihtiyaç fazlası bulunan veya çeşitli sebeplerle kadro dışı bırakılanların,

A) Türkiye’deki kamu veya özel kurum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak devredilmesi, satılması, (ek ibare: 05.02.2009/5837) kiralanması, lisans verilmesi, teknoloji transferi veya bunların ürettikleri veya sahip oldukları malzeme ile mübadelesini;

B) Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasi tutum ve menfaatlerine aykırı olmamak şartıyla dost veya müttefik devletlere;

a) Bağışlanmasını,

b) Değerinden az bedel karşılığında yardım olarak verilmesini,

c) Maliyet değerinden veya bunun üzerinde belirli bir karla satılmasını, (ek ibare: 05.02.2009/5837) kiralanmasını, lisans verilmesini ve teknoloji transferini,

d) Satılan silah ve malzemenin diğer devlet, kurum ve kuruluşlara satışı konusunda alıcı devlete, kurum ve kuruluşlara yetki verilmesini,

C) Yurt içi kurum ve kuruluşlar ile diğer devletlere satılan silah ve malzemenin bakım, onarım, yenileştirme, teknik hizmet ve eğitiminin sağlanmasını;

Ayrıca; her türlü masrafların ilgili devletler tarafından karşılanması şartı ile, bu devletler adına yurt içi ve yurt dışı alımların yapılmasını;

Silahlı Kuvvetler tarafından üretilen malzeme için siparişlerin kabulünü;

Dost ve müttefik devletlerin personeline sağlanacak askeri ve teknik eğitim karşılığı alınacak döviz, mal veya hizmetleri,

Yurt içindeki özel kuruluşlar ile şahıslara mal ve hizmet satışını;

Kapsar.

Tarifler

Madde 3 – Bu Kanunda geçen tabirlerden

1. İkmal maddesi: Bir Komutanlığın donanımı, bakım, onarım, idame ve eğitim faaliyetleri için zaruri olan her cins araç, gereç makine, teçhizat, hammadde, silah, mühimmat, ana malzeme, kimyevi malzeme, yedek parça, ,giyecek, yiyecek, yakacak, akaryakıt, ilaç donatım ve eğitim malzemelerini;

2. HEK (Onarımı Yapılmayan Ordu Malı): Hizmette vasfını kaybeden, arızalı hale geldiklerinde, onarılmaları iktisaden mahzurlu olan malları;

3. Hurda:

A) İmal sırasında tahsisi yapılamayacak şekilde bozulan ve başka maksatla kullanma imkânı olmayan iktisadi kıymetleri,

B) İmal sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü gibi esas gayesinde kullanılması imkânı kalmayan malzeme artık ve parçaları,

C) İkmal maddesi kapsamında bulunan her cins malzeme, parça, makine, tezgâh, aparat, tesisat, muharrik ve müteharrik araç ve gereçler ile silah ve silah parçaları, teçhizat mühimmat ve mühimmat aksamından;

(a) Tedarik maksadına uygun şekilde kullanılması imkânı kalmayanları,

(b) Giderilmesi mümkün veya iktisadi olmayan arızalar dolayısıyla kullanma kabiliyetleri kalmayanları,

(c) Normal çalışma müddetini doldurması sebebiyle kullanılması imkanı kalmayan veya kullanılması ekonomik bulunmayan veya kullanılmasında tehlike olanları,

(d) Teknik ve teknolojinin gelişmesi karşısında tip, kapasite ve mahiyetleri itibariyle kullanılışından ekonomik fayda temin edilmesi mümkün olmayanları,

(e) Muhafaza müddetlerinin sona ermesi ve miadını doldurması veya muhafaza şartlarının aksaması sebebiyle kullanma imkanı kalmayan veya kullanılışından iktisadi fayda elde edilmesi mümkün olmayanları,

(f) Kullanılması men olup da imhası cihetine gidilecek olanları,

4. Maden hurdası:

Bunlardan bir veya birden ziyade maden veya madeni halitalardan mamul olanları veya yapılışları itibariyle madeni aksamı galip bulunanları

5. Hizmet:

Taraflar arasındaki (Kamu, özel kuruluş ve şahıslar ile dost ülkeler) anlaşmaya göre; bir işin yapılması için verilecek eğitim, teknik bilgi, bakım onarım, kurtarma liman ve müşavirlik desteği ile mülkiyeti elde olmak kaydıyla tahsis edilebilecek kara, deniz ve hava araçları, gereç, silah, bina ve araziyi;

İfade eder.

Kaynağın bütçeye kaydı

Madde 4 – İkmal sistemleri ve hizmetlerin 2 nci maddede belirtilen usuller ile yapılan satışlarından, yurt içinden elde edilecek Türk Lirası kaynak, Bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Bütçelerinin sonunda açılacak özel tertibe ödenek kaydolunur. Yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıla devredilir.

İkmal sistemleri ve hizmetlerin 2 nci maddede belirtilen usuller ile dost ve müttefik devletlere yapılan satışlarından elde edilecek yabancı paralar, T.C. Merkez Bankasında Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına açılacak özel döviz hesabına ABD Doları olarak kaydedilir.

Özel döviz hesabına kaydedilen bu dövizler, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek öncelikler doğrultusunda, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının vereceği talimata uygun olarak, T. C. Merkez Bankasınca Türk Lirası nakti aranmaksızın bekletilmeden transfer edilir.

Transfer edilen miktardan kesin harcamaya dönüşen kısmı gider belgelerine dayanılarak transfer tarihindeki döviz alış kuru üzerinden ilgili bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydolunur. Bu amaçla, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ilgili bütçelerde tertip açmaya yetkilidir.

Sağlanan bu kaynaklardan; Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen ilke, öncelik ve ana programlara göre:

1. Milli Savunma Bakanlığı Bütçesine konan ödeneklerle Bakanlık adına T.C. Merkez Bankasında açılacak özel döviz hesabına yatırılan ABD Doları, Savunma sanayiinin geliştirilmesi araştırma ve geliştirme hizmetleri ve Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı bulunan silah ve malzemenin tedariki için, Milli Savunma Bakanının vereceği yetkiye dayanılarak Kuvvet Komutanlıklarınca,

2. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerine konan ödeneklerle bu Komutanlıklar adına T.C. Merkez Bankasında açılacak özel döviz hesabına yatırılan ABD Doları, İçişleri Bakanının vereceği yetkiye dayanılarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca,

Kullanılır.

Gelecek yıllara sâri taahhütlere girişme yetkisi

Madde 5 – Bu Kanun uyarınca elde edilen kaynaklara dayanılarak, gelecek yıllara sari taahhütlere girişmeye Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları yetkilidir.

Harcamalara katılma

Madde 6 – Dost veya müttefik devletlerin Silahlı Kuvvetleri personeline, Türkiye’de veya o ülkede yaptırılacak askeri eğitimin gerektirdiği malzemenin değeri, sevki ve teslimi ile ilgili harcamalara ve eğitim personelinin yolluk, aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesi ile ilgili bütün masraflara, tarafların hangi nispette ve ne şekilde katılacakları, 31 Mayıs 1963 tarih ve 244 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak andlaşmalarla tespit edilir.

Uygulanmaya dair esaslar

Madde 7 – Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına dair her türlü faaliyet ve muamelelerin yapılması esasları, Genelkurmay Başkanlığının gerek görmesi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.

Bu Kanuna göre yapılması gereken her türlü faaliyet ve muameleler 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Muafiyetler

Madde 8 – Bu Kanun hükümlerine göre sağlanacak ihtiyaçlar ve bunlarla ilgili muameleler, her türlü vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaftır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler:

Madde 9 – 8 Mayıs 1969 tarih ve 1176 sayılı Kanun[3] ve diğer Kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 10 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  1. Maddede yer alan “temin edilen ve” ibaresi 05.02.2009/5837 sayılı Kanunla “temin edilen veya” olarak değiştirilmiştir.
  2. Maddede yer alan “ikmal maddelerinden HEK ve hurdaya ayrılanlar ile” ibaresi 05.02.2009/5837 sayılı Kanunla “ikmal maddeleri ile HEK ve hurdaya ayrılanlar veya” şeklinde değiştirilmiştir.
  3. Silâhlı Kuvvetlerde Kadro Dışı Edilen veya İhtiyaç Fazlası Bulunan Malzemelerin Satılması, Devredilmesi veya Hibe Edilmesi ve Eğitim Görecek Yabancı Silâhlı Kuvvetler Personeli Hakkında Kanun

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın