Ahar Mahallere Nakledilen Eshasın Emval Düyun ve Matlubatlarının Tasfiyesi Hakkındaki Kanunun Sureti Tatbıkına Dair Olan Talimatname

AHAR MAHALLERE NAKLEDİLEN ESHASIN EMVAL DÜYUN VE MATLUBATLARININ TASFİYESİ HAKKINDAKİ KANUNUN SURETİ TATBIKINA DAİR OLAN TALİMATNAME

 

Bu Yönetmelik 05.10.2006 tarihli ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi – No : 13.06.1926 – 3753

Madde 1 – (Değişik madde: 17/07/1927 – 5451 K.)

13 Eylül 1331 ve 15 Nisan 1339 tarihli kanunlar mucibince Lozan muahedesinin mevkii meriyete vaz’ından mukaddem emvali metrukeden addi lazımgelen emvali gayrimenkule hakkında emvali metruke suretiyle muamele ifasına devam olunur.

Madde 2 – (Değişik madde: 17/07/1927 – 5451 K.)

Şu kadar ki mezkür sulh muahedesinin mevkii meriyete vaz’ı tarihine kadar, Hükümetçe tasarrufuna iptidar edilmemiş olduğu halde, mahallerine avdet eden sahipleri tarafından işgal veya idare edilmekte olan emvali metrukeye bir tedbiri idari olmak üzere Hükümetçe müdahale edilmez.

Madde 3 – (Değişik fıkra: 17/07/1927 – 5451 K.) Birinci maddenin ikinci fıkrası mucibince müdahale edilmemesi lazımgelen emvali metruke hakkında atideki şekillere göre muamele ifa edilir :

A – (Değişik bent: 17/07/1927 – 5451 K.) Emvali metruke sahiplerine iade olunur.

B – Bu kabil emvali gayrimenkulei metruke, muhacirine tahsis veya tefviz edilmiş ise tahsis olunduğu tarihdeki kıymeti, kain bulunduğu mahalde peşin para ile vakı emlak satışları fiyatına nazaran İdare Heyetlerince takdir olunarak ashabına tesviye olunur.

C – Mezkür emval satılmış ise ashabı, bedeli mebii ancak şeraiti füruht dairesinde istifa edebilir.Buna muvafakat göstermediği surette ahkamı kanuniyeye tevfikan hüküm istihsal eylemek üzere muhakimi aidesine müracaatta muhtardır.

Madde 4 – Bulunduğu mahalden firar ve tagayyüp etmemiş ve müfarakat dahi eylememiş ve fakat ahar mahalde emlak ve araziye sahip bulunmuş olanların emvali hakkında tasfiye kanunlarının tatbıkı hiç bir suretle caiz görülememiş olduğundan vaz’ı kanuniyi yanlış telakki etmek neticesi olarak yapılmış muamelat mevcut ise mesela İstanbul’da mütevellit ve mukim ve nüfusunda mukayyet ve bir tarafa tagayyüp etmemiş bir şahsın esbabı temellükten her hangi biriyle İstanbul harici mahallerde sahip olduğu emvale vazıyed edilmiş ise onların dahi bu meyanda tashih ve iadesi muktazi ve zaruridir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın