BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ

Kaynak

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Resmi Gazete T/S

13.12.1996/22846

Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik, balıkçı barınaklarının yer seçimi ve tesbiti ile özellikleri, inşaatı tamamlanan balıkçı barınaklarının kiralama, işletme esas ve usulleri, işletmecilerin uygulaması gereken işlem ve tedbirleri, barınaktan yararlanan gemilerin ödemeleri gereken ücret miktarı ve ücretin tahsil şekli, barınağın bakım ve onarımı ile üst yapının gerçekleştirilmesi hususlarında uygulanacak esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Hukuki Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 sayılı Kanunun 37’nci maddesi ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

İl ve İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerini,

Balıkçı Gemisi: Tonajı ve tipi ne olursa olsun, denizlerde ve içsularda su ürünlerinin avlanmasında, üretim, yetiştirme ve istihsalinde, araştırmasında, naklinde ve işlenmesinde kullanılan motorlu ve motorsuz yüzer vasıtaları,

Balıkçı Barınağı: Her türlü balıkçı gemilerine hizmet vermek maksadı ile mendireklerle korunmuş, yeterli havuz ve geri saha ile barınacak gemilerin manevra yapabilecekleri su alanı ve derinliğe sahip, yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurutma sahası, satış yeri, idare binası, ön soğutma ve çekek yeri bulunan, büyüklüğüne ve sağladığı imkânlara göre balıkçı limanı, barınma yeri veya çekek yeri olarak adlandırılan kıyı yapılarını,

Balıkçı: Ticari amaçla deniz ve içsularda su ürünleri istihsal eden kaptan, balıkçı reisi, balıkçı ve tayfa gibi gerçek kişiler ile tüzel kişileri, bunların ortak ve çalışanları ile su ürünleri yetiştiricilerini,

Barınak İşletmecisi: (Değişik:20.03.1999/23645)[1] Barınağı kiralayarak veya 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun çerçevesinde geçici olarak ya da Bakanlar Kurulu kararı ile kesin devir almak suretiyle işletme ve idaresinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Balıkçı Barınaklarının Özellikleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Barınakların Sınıflandırılması

Sınıflandırma

Madde 4- Balıkçı barınakları sağladıkları imkânlara, barındırdığı gemi sayısı ve büyüklüğüne göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

a) Balıkçı limanı; her boy ve her su kesimindeki balıkçı gemilerine hizmet vermek maksadı ile mendireklerle korunmuş, yöre balıkçılarının ihtiyacına yetebilecek kadar havuz ve geri alana sahip, yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurutma sahası, satış yeri, idare binası, balıkçı gemilerinin ihtiyacını karşılayacak akaryakıt pompası, ön soğutma ve çekek yeri bulunan kıyı yapısıdır.

b) Barınma yeri; çeşitli boy ve su kesimindeki balıkçı gemilerinin kötü hava şartlarında barınmaları maksadıyla mendireklerle çevrilmiş bulunan ve barınacak gemilerin manevra yapabilecekleri kadar su alanı ve derinliğe sahip, faydalanan gemilerin demirlenerek veya bağlanarak belli zamanlarda konakladıkları, önemli bir alt ve üst yapısı bulunmayan kıyı yapısıdır.

c) Çekek yeri; (Değişik: 28.10.2008/27038)[2] balıkçı barınakları içerisinde veya müstakil olarak mendireklerle korunmuş ya da dalga tesiri olmayan koy, göl ve nehirler gibi doğal ortamlarda balıkçı gemilerinin bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için karaya alınmalarına imkan sağlayan, teçhizatı ve/veya ekipmanı bulunan ve karaya alındıktan sonra da bakım ve onarım çalışmalarına yetecek kadar kumsal, dolgu alanı veya betonlanmış meyilli alana sahip olan kıyı yapısıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Barınakların Özellikleri

Vasıf ve Şartlar

Madde 5- (Değişik madde: 28.10.2008/27038)[3] Balıkçı barınaklarında aranan asgari vasıf ve teknik şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Balıkçı barınaklarının, deniz tesirlerine karşı korunmuş olması, yakın yerleşim merkezi ile karayolu bağlantısının olması ve barınağın barınma alanı büyüklüğüne bağlı olarak yeterli büyüklükte kara alanına sahip bulunması şarttır.

b) Balıkçı barınaklarının sınıflandırılmalarına göre yukarıda belirtilen asgari vasıf ve şartlara ilave olarak, barınağa denizden emniyetli girişi sağlayacak fenerler, balıkçı gemilerinin düzenli ve emniyetli bir şekilde yanaşabileceği nitelikte rıhtım ve iskeleler, rıhtım ve iskelelerde gemileri bağlamaya elverişli mapa ve babalar, yeterli derecede aydınlatılmasını sağlayacak elektrik direkleri ve gerektiğinde gemilere su ve elektrik bağlantısı yapılabilecek tesisat ve ağ kurutma alanlarının bulunması zorunludur.

c) Balıkçı barınaklarının sınıflandırılmalarına göre yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen özelliklere ilave olarak, imkanlar dahilinde; barınak işletmecisinin zaruri ihtiyaçlarını giderebileceği alanları içeren işletme binası, tesisten faydalanan balıkçıların dinlenmeleri için kullanılacak balıkçı lokali, ürünün aktarımı süresince kullanılacak soğuk hava deposu ve buz üretim alanı, av kapasitesinin en az %10’unun satışını yapabilecek kapasiteye sahip balıkhane veya balık satış yeri, kasa yıkama yeri ve deposu, ağ tamir yeri ve deposu, balıkçı gemisi tamir yeri, balıkçı gemilerinin ihtiyacını karşılayacak akaryakıt pompası, ilk yardım imkânı ve yangın söndürme sistemi ile Bakanlık faaliyetlerinin yürütülmesi için kullanılacak balıkçılık idari binasının bulunması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Balıkçı Barınakları Yer Seçimi

Yer Tesbiti

Madde 6- (Değişik: 28.10.2008/27038)[4] Balıkçı barınaklarının yapımına ilişkin talepler Bakanlığa bildirilir. Bu talepler; yörenin su ürünleri potansiyeli ve üretimi, balıkçı ve balıkçı gemisi sayısı, diğer barınaklara ve kültür balıkçılığı üretim alanlarına olan uzaklığı gibi hususlar dikkate alınarak değerlendirilir.

Bakanlık tarafından uygun görülen teklifler, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, balıkçı barınağının üretime, değerlendirmeye, pazarlamaya ve ekonomiye yapacağı katkıların incelenip değerlendirildiği “Ön Değerlendirme Raporu” ile birlikte Ulaştırma Bakanlığına gönderilir.

Ulaştırma Bakanlığı, Bakanlıktan gelen tekliflerle ilgili gerekli ön etüt çalışmalarını yaparak projeleri hazırlar. Yapımı uygun görülen balıkçı barınakları proje teklifleri, fizibilite etütleri, ilgili mevzuat çerçevesinde onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ÇED Olumlu Belgeleri ile birlikte Ulaştırma Bakanlığı tarafından DPT Müsteşarlığına gönderilir.

Yatırım programında yer alan balıkçı barınakları projelerine ilişkin revizyon teklifleri ile mevcut barınakların idame ihtiyaçlarına ilişkin bu Yönetmeliğin15 inci maddesine uygun teklifler, Bakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından değerlendirilerek uygun görüldükten sonra Ulaştırma Bakanlığı tarafından DPT Müsteşarlığına gönderilir.

İmar Planı

Madde 7- (Değişik: 28.10.2008/27038)[5] 3194 sayılı İmar Kanunu,  3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan balıkçı barınaklarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, Bakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Barınakların Kiralanması

Kiralama Esas ve Usulleri

Madde 8- (Değişik fıkra: 28.10.2008/27038)[6] Balıkçı barınakları sınırları, yüzölçümü, üst yapı tesislerinin gösterildiği vaziyet planıyla birlikte, Bakanlık ile Ulaştırma Bakanlığının olumlu görüşlerine dayanılarak, Maliye Bakanlığınca öncelikle balıkçı barınağının mülki idare sınırları içerisinde bulunan ve ortakları orada ikamet eden, en az on iki aydan beri faaliyette bulunan, münhasıran su ürünleri ile iştigal eden ve otuz günlük ilan süresi içerisinde kiralamak için müracaat eden su ürünleri kooperatif veya kooperatif birliklerine, on yıldan az ve yirmi beş yıldan fazla olmamak üzere açık pazarlık usulüyle kiraya verilir.

(Değişik: 28.10.2008/27038)[7] Balıkçı barınağının bulunduğu mülki idari sınırlar içerisinde birden fazla su ürünleri kooperatifinin olması ve bu kooperatiflerin ayrı ayrı barınak kiralama taleplerinin bulunması halinde, gerekli şartları taşıyan kooperatiflerin aralarında anlaşarak müşterek ve müteselsil sorumlu olarak kiralama istekleri olduğu takdirde, barınak açık pazarlık usulüyle bu kooperatiflere; anlaşma olmaması halinde gerekli şartları taşıyan ve barınağın bulunduğu mülki idari sınırlar içerisinde balıkçı gemilerinin yarısından fazlasının üye olduğu kooperatife açık pazarlık usulüyle kiraya verilir. Yukarıda belirtilen şartların sağlanamaması halinde ise kooperatifler arasında yapılacak ihaleyle kiraya verilir. İhalede geçici teminat dışında tahmini bedelin % 30 u oranında ek teminat alınır.”

(Değişik: 28.10.2008/27038)[8] Su ürünleri Kooperatif ve birlikleri ilan edilen süre içinde kiralama talebinde bulunmadığı veya gerekli şartları taşımadıkları taktirde barınak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Maliye Bakanlığı tarafından talep bulunması halinde öncelikle yerel yönetimlere aksi taktirde diğer gerçek ve tüzel kişilere kiralanmak üzere ihale edilir.

Kiralaması gerçekleştirilen barınağa ait kira sözleşmesine, barınağın sınırlarını, yüzölçümünü ve yerleşim durumunu gösteren vaziyet planı eklenir.

Kiralanan barınak ve üst yapılar hiç bir şekilde üçüncü şahıslara devredilemez, kiraya verilemez ve bunların kiralanmasında ve işletilmesinde ortak alınamaz. Bakanlıktan izin alınmadan şartnamesinde belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz, tadil veya inşaatı yapılamaz.

Balıkçı barınaklarının ilk yıl tahmini kira bedeli, sınıf ve maliyet durumları ile EK-1’de belirtilen kriterlere göre İl Müdürlüklerince tesbit ve hesap edilerek Maliye Bakanlığı İl Teşkilatına bildirilir. Bu bedel 2886 sayılı Kanunun 13’üncü maddesine göre oluşturulan komisyonca incelenir ve İl Müdürlüğünce belirlenen bedelden az olmamak üzere , yıllık kira bedeli olarak karara bağlanır. Komisyona, kararlara katılmaksızın İl Müdürlüğünce görevlendirilen bir temsilci iştirak eder.

Daha sonraki yıllara ait kira bedeli, Devlet İhaleleri Genelgesinde ön görülen artış oranından az olmamak üzere Maliye Bakanlığınca belirlenir. Bu bedel kiracıya kira dönemi başlangıcından en az 15 gün önce tebliğ edilir.

(Değişik: 28.10.2008/27038)[9] Kiralamanın bitiminden yeni kiralamaya kadar geçen süre içerisinde barınağın işletme ve idaresi eski barınak işletmecisi tarafından gerçekleştirilir. Bu süre içerisinde mevcut ve geçerli olan barınma ücretleri uygulanır. İşletmeye ilişkin gelirlerden, giderler çıktıktan sonra kalan kısım eski barınak işletmecisi tarafından Maliye  Bakanlığının ilgili birimine yatırılır.

(Ek: 28.10.2008/27038)[10] Maliye Bakanlığınca kiralama işlemi gerçekleştirilen barınaklar Bakanlık tarafından oluşturulacak heyet marifetiyle Ulaştırma Bakanlığınca belirlenen kriterlere uyulmak kaydı ile yeni kiracıya devredilir. Devir işlemi, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak teknik işletme kriterlerinin de yer aldığı bir tutanakla yapılır.

(Ek: 28.10.2008/27038) Maliye Bakanlığınca, yeni kiralama işlemlerine, eski kiralama süresinin sona ermesinden altı ay önce başlanır ve kira süresinin bitimini müteakip istisnai durumlar hariç, iki ay içerisinde sonuçlandırılır.

(Değişik: 28.10.2008/27038)[11] İnşası yeni tamamlanan, sözleşmesi bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre iptal edilen, geçici ve kesin devri yapılan barınaklar için su ürünleri kooperatif veya birliklerinden kiralama talebi gelmesi ile barınak, Maliye Bakanlığı tarafından kiralanıncaya kadar, geçici olarak teknik işletme kriterlerinin yer aldığı bir tutanakla Ulaştırma Bakanlığınca Bakanlığa devredilir. Bu barınakların, işletme ve idaresi il müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu süre içerisinde ücret tahsil edilmez.

Kira süresinin sona ermesiyle kiracının tüm hakları sona erer ve yeniden yapılacak kiralamada eski kiracıya herhangi bir öncelik ve tercih hakkı tanınmaz. Kira süresinin sonunda veya kira sözleşmesinin süresinden önce feshi halinde, kiracı tarafından hiç bir hak ve tazminat iddiasında bulunulmadan barınak ve üzerindeki tesisler Hazine’ye teslim edilir.

Kiracı, barınakta yapmış olduğu her türlü ek tesis ve onarım giderlerinin ödenmesi için herhangi bir talepte bulunamaz.

BEŞİNCİ KISIM

Barınakların İşletilmesi

İşletme Esasları

Madde 9- (Değişik: 28.10.2008/27038)[12] Barınak işletmecisi, o barınak için özel olarak hazırlanan kira şartnamesinde belirlenen maddelerden ve ayrıca barınağı karadan gelebilecek tehlikelere karşı sınırlarını tel, çit veya ihata duvarı ile belirlemek gibi güvenlik önlemleri almak, giriş-çıkışları kontrol altında tutmak ve temizlik, bakım-onarım hizmetleri ile barınaktan yararlananlar arasındaki koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Barınak işletmecisi bu amaçla;

a) (Değişik: 28.10.2008/27038)[13] Gemilerin uzunluk, genişlik, derinlik ve tipleri ile kullanım durumlarına göre bağlama planı yapar. Bu plana göre, yanaşma yerlerindeki bağlama numaralarını dikkate alarak, hangi geminin hangi numaraya bağlanacağını gösterir ve uygular. Avladıkları ürünleri karaya çıkartmak isteyen balıkçı gemilerinin yanaşacağı bir ürün boşaltma yeri ayırır. Bu yerin amaç dışı kullanımına izin vermez. 

b) Gemilerin barınağa giriş, bağlama, kalkış ve çıkışlarını düzenler. Barınaktan sürekli veya geçici olarak yararlanan gemi ve sahibi için gerekli kayıtları tutar.

c) (Değişik: 28.10.2008/27038)[14] Barınakta huzur, güven ve emniyeti bozan gemiler ve kişileri uyarır ve gerekiyorsa mülki idari amiri aracılığı ile barınağın dışına çıkarılmalarını sağlar, bu amaçla kanuni işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli müdahalelerde bulunur.

d) Bakanlıkça tasdik edilen barınma ücret tarifesine uygun olarak tahakkuk ettirilen bedelleri tahsil eder.

e) Gemilerin barınma giriş ve çıkış kontrolü ile emniyetlerinin sağlanmasını temin eder.

f) Karada ve denizde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alır ve aldırır. Barınağın tekne kapasitesini karşılayacak büyüklükte, katı atık, atık yağ, sintine suları ve evsel sularını toplayacak hareketli konteyner bulundurulmasını, bu atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini veya bertaraf için ilgili yerlere taşınmasını sağlar. Balıkçı gemilerinin bakım ve onarımlarında, çevre ve su kirliliği yaratmayacak malzemelerin kullanımını sağlar.

g) Barınakta meydana gelebilecek kazalar sonucunda denize dökülen katı ve sıvı atıkları toplamak ve denize yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.

h) (Değişik: 28.10.2008/27038)[15] Barınağın müsait olması halinde, balıkçı gemilerinden başka Ulaştırma Bakanlı-ğınca belirlenen teknik işletme kriterleri dikkate alınmak kaydıyla kum motorları, nakliye gemileri, yatlar gibi gemilerin ücret karşılığı barınaktan geçici olarak yararlanmasına izin verir. Bu izin süresi balıkçı gemilerinin, barınaktan yararlanmalarını engelleyecek süre ve koşullarda olamaz.

ı) (Değişik: 28.10.2008/27038)[16] Barınak idare binasının ve üst yapı tesislerinin amaç dışı kullanımına izin vermez ve bu amaçla gerekli engelleyici tedbirleri alır.

i) Barınak ve barınakta mevcut üst yapılarda çalışan işçilere çalışma karnesi ile işte giymeleri zorunlu olan özel kıyafetleri sağlar.

j) Barınağın normal çalışma saatlerini,tesisten yararlanacak balıkçıların menfaatine uygun olarak belirler ve İl Müdürlüklerince onaylandıktan sonra uygular. Tatil günleri ve mesai saatleri dışındaki çalışmaların nöbetçi personel tarafından yürütülmesini temin eder.

k) Yukarıda belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için yeterli sayıda teknik ve idari personeli istihdam eder.

l) (Değişik: 28.10.2008/27038)[17] Su Ürünleri Kanunu, Yönetmeliği ve tebliğleri uyarınca getirilen yasak, tahdit ve mükellefiyetlere uyumu sağlama açısından gemisinde yasak av, araç, gereç ve su ürünleri bulunduranların barınaktan faydalanmasına izin vermez ve bu durumu il müdürlüğüne bildirir. 

m) Barınaktan karaya çıkarılan su ürünlerinin tür ve miktar üzerinden kayıtlarını tutar.

n) (Değişik: 28.10.2008/27038)[18] Barınakta, tahribata neden olabilecek vinç, kamyon, treyler gibi çeşitli ağır vasıtaların rıhtımların beton sahası üzerinde hareket ettirilmesine, yükleme-boşaltma yaptırılmasına ve rıhtım geri sahasında gemilerin bakım onarımının yapılmasına izin vermez.

o) Barınakta yangın ihbar, söndürme tesisat ve donanımını bulundurur.

Barınaktan Yararlananların Yükümlülükleri

Madde 10- Barınaktan yararlanan gemilerin ve kişilerin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Barınağa giren gemiler ve kişiler, barınakta bulunan hizmet ünitelerinin sahip ve görevlileri, bu Yönetmelik hükümlerine ve bu hükümleri uygulamakla görevli yetkililerin kararlarına aynen uymayı kabul etmek zorundadırlar.

b) Kaptan ve gemi sahipleri, gemilerinde bulunan eşyaların kaybolmaması, çalınmaması veya hasara uğramaması konusunda gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. Gerekli hallerde barınak işletmecisi tarafından özel tedbirler alınması istenilebilir.

c) Barınaktan yararlanan bütün balıkçı gemilerinde su ürünleri ruhsat tezkerelerinin ve gemi ruhsat numarasının yazıldığı plaka veya işaretlemenin bulunması gerekir. Su ürünleri ruhsat tezkeresi ve plakası olmayan balıkçı gemilerinin barınaktan yararlanmasına ancak, diğer gemilere uygulanan 9’uncu maddenin (h) bendinde ve 11’inci maddede belirtilen şartlar çerçevesinde izin verilir.

d) (Ek: 28.10.2008/27038) Barınaklardan yararlanan balıkçı gemi sahipleri, işletmeci tarafından talep edilmesi halinde, su ürünleri ruhsat teskeresi, tonilato belgesi ve nüfus cüzdanlarının birer fotokopilerini işletmeciye vermek zorundadırlar.

ALTINCI KISIM

Ücretler ve Yatırımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Ücretler

Ücret

Madde 11- (Değişik: 28.10.2008/27038)[19] Barınma ve ürün boşaltma ücreti; balıkçı barınağının kiralanmasını müteakip, il müdürlüğü ve barınak işletmecisi tarafından barınağın sınıfı, barınaktan yararlanan gemilerin büyüklüğü, motor gücü, av araç gereç kapasitesi ve avlanma tipi gibi özellikler dikkate alınarak Ek-2’de belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenir. Ürün boşaltma ücreti; barınaktan barınma amaçlı yararlanmayan ve barınma ücreti tahsil edilmeyen balıkçı gemilerinden karaya ürün çıkartılması durumunda alınır. Barınak barınma ve ürün boşaltma ücreti, valilik tarafından onaylandıktan sonra kiralama tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl süreyle uygulanır. Daha sonraki yıllara ait barınma ve ürün boşaltma ücretlerinin tespitinde, Üretici Fiyatı Endeksi artış oranı esas alınır. Ücret tarifesi barınak idare binasında görülecek bir yerde ilan edilir. Ücret tespitinde işletmeci ile il müdürlüğü arasında anlaşmazlık söz konusu olursa durum valiliğe bildirilir. Valiliğin verdiği karar kesindir.

Ücret Tahsili

Madde 12- (28.10.2008/27038)[20] Barınma ve ürün boşaltma ücreti, barınak işletmecisine geminin barındığı süreye ve amaca bağlı olarak ödenir. Su ürünleri kooperatif veya birlik üyesi olmayan gerçek ve tüzel kişilere ait gemilerin barınakta bir haftadan fazla barınma durumları söz konusu ise barınma ücretinin % 50’si peşin olarak alınır.

Bakanlık kontrol ve araştırma gemileri, sahil güvenlik gemileri, sahil sıhhıye gemileri gibi kontrol ve sağlık hizmetleri yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına ait gemilerden barınma ücreti alınmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Yatırım, Hasar ve Bakım

Tamamlama Yatırımları

Madde 13- (28.10.2008/27038)[21] Alt ve üst yapısı tamamen gerçekleşmemiş veya üst yapısı bulunmayan barınaklarda, kira sözleşmesinde belirtilmesi veya kira dönemi içinde barınak işletmecisinin talebine bağlı olarak Bakanlık, Ulaştırma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının uygun görmesi halinde yapılacak değişiklik taleplerine ilişkin olarak barınak işletmecisi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca değerlendirilir.

Değişiklik teklifi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin onanmasından sonra Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün denetiminde, herhangi bir bedel, hak veya kira bedelinden indirim talebinde bulunulmaksızın barınak işletmecisi tarafından gerçekleştirilir.

Yapılan tesisler, kira süresi sonunda veya sözleşmenin süresinden önce feshi halinde, işletmeci tarafından hiç bir hak iddiasında bulunulmadan sağlam ve çalışır vaziyette bedelsiz olarak Hazineye devredilir. Teslim ve tesellüm işlemi il müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatlarından birer temsilcinin iştiraki ile oluşan komisyonca yapılır. 

Hasar Tesbiti

Madde 14-Barınak ve tesislerde veya barınaktan faydalanan balıkçı gemilerinde meydana gelen hasar ve zarar, barınak işletmecisinin talebi üzerine, en yakın Liman Başkanlığından, Ulaştırma Bakanlığı taşra teşkilatından, İl Müdürlüğünden ve Su Ürünleri Kooperatif veya Birliklerinden birer kişiden oluşan heyet tarafından tesbit edildikten sonra sorumlusundan tahsil edilir. Tahsilat mümkün olmaz ise durum adli makamlara intikal ettirilir.

Hasar ve zarar, barınak ve tesislere ait ise, tahsil edilen bedel, hasar ve zararın giderilmesinde kullanılmak üzere barınak işletmesi adına açılacak banka hesabına yatırılır.  Bu bedelin kullanılması, İl Müdürlüğünün bilgi ve denetimi altında gerçekleştirilir. Şayet hasar ve zarar üçüncü kişilere ait ise, varsa barınak işletmesinin hasar, zarar ve diğer masrafları alındıktan sonra, bakiyesi zarar gören üçüncü şahıslara ödenir.

Ayrıca, barınaklarda tabii afetler sonucunda meydana gelecek hasarların onarımı ve barınağın geliştirilmesi, büyütülmesi amacıyla ileride yapılacak tevsii inşaatların karşılığı olarak, 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanunun 5’inci maddesine göre her yılın brüt gelirinin (gayri safi) % 10’u barınak işletmecisi tarafından Hazine’ye yatırılır. Bu miktarın artırılması, eksiltilmesi veya kaldırılması yönünde kira sözleşmelerine hüküm konulamaz.

Bakım ve Onarım

Madde 15- (Değişik: 28.10.2008/27038)[22] Barınakta şiddetli dalga ve tabii afetler sonucu meydana gelebilecek büyük alt yapı onarım işleri Ulaştırma Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre bütçe imkânları dâhilinde yapılır.

(Değişik: 28.10.2008/27038) Kullanım sonucu ortaya çıkacak onarım çalışmaları ise Ulaştırma Bakanlığınca onaylanacak projelere uygun olarak aynı Bakanlığın denetiminde barınak işletmecisi tarafından yapılır veya yaptırılır. Barınağın usulüne uygun işletilmediğinden dolayı meydana gelen her türlü zarar ve ziyan barınak işletmecisi tarafından karşılanır.

(Değişik:05.06.2002/24776) Barınakta ihtiyaç duyulan tarama çalışmaları Ulaştırma Bakanlığınca belirlenecek esas ve usullere göre bütçe imkanları dahilinde gerçekleştirilir.

(Değişik:05.06.2002/24776) Ulaştırma Bakanlığınca yapılan tarama sonucu çıkarılan kum ticari amaçla kullanılamaz. Ancak, kumun karaya çıkarılabilmesi halinde, bu kum Maliye Bakanlığının yerel teşkilatınca değerlendirilir.

(Değişik: 28.10.2008/27038) Ulaştırma Bakanlığınca tarama çalışmalarının yapılamaması halinde, bu Bakanlıkça belirlenen esaslarda yapılacak taramadan çıkacak kum ve diğer malzemelerin Maliye Bakanlığınca belirlenen bedeli esas alınarak, tarama işleri öncelikle barınak işletmecisine veya diğer gerçek ve tüzel kişilere Maliye Bakanlığı tarafından izin verilerek yaptırılabilir.

(Değişik: 28.10.2008/27038) İlgili mevzuat çerçevesinde gerekli diğer izinlerin de alınmasını müteakip yaptırılacak taramalar Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanacak projeye uygun olarak aynı Bakanlığın denetimi altında gerçekleştirilir.

YEDİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Gerçek ve Tüzel Kişiliklerce Yaptırılan Balıkçı Barınakları

Madde 16- (Değişik: 28.10.2008/27038)[23] Gerçek ve tüzel kişilerce yaptırılan balıkçı barınaklarının işletilmesi, asgari vasıf ve şartlar bakımından, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki hükümler saklı kalmak ve 7 nci maddesinde belirtilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, ÇED ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak şartıyla, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. 

Geçici Devri Yapılan Balıkçı Barınakları

Madde 17- (Değişik:05.06.2002/24776-md.5) 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun çerçevesinde yapımı gerçekleştirilen ve geçici olarak Belediye, Köy Tüzel Kişiliği, İl Özel İdare Müdürlüğü ve benzeri kuruluşlara devredilen barınaklar, 8 inci maddeye göre kiralanıncaya kadar, devir protokolü ile bu Yönetmelik hükümlerine uyulması kaydıyla geçici olarak devredildiği kuruluşlarca işletilmeye devam edilir.

(Değişik: 28.10.2008/27038)[24] Bu barınakları kiralamak için su ürünleri kooperatif veya birliklerinden talep gelmesi halinde, Bakanlığın müracaatı üzerine barınak, Ulaştırma Bakanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından geçici olarak devredilen kuruluştan teslim alınarak kiraya verilmek üzere Bakanlığa devredilir. Kiralama gerçekleştirilinceye kadar barınağın işletme ve idaresi bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan hususlar doğrultusunda yapılır. Bu devir işlemi esnasında eski işletmeci kuruluş tarafından hiçbir bedel ve hak talebinde bulunulamaz ve barınak sağlam ve çalışır vaziyette teslim edilir.

 (Ek: 28.10.2008/27038) Su ürünleri kooperatif veya birliklerinden talep gelmemesi halinde ise barınak, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre Maliye Bakanlığınca kiraya verilir.

Kesin Devir Yapılan Balıkçı Barınakları

Madde 18- (Değişik:20.03.1999/23645)[25] Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarına, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Köy Tüzel Kişiliklerine devredilen barınaklar, 8 inci maddeye göre kiralanıncaya kadar bu Yönetmelik hükümlerine uyulması kaydıyla kesin olarak devredildiği kuruluşça işletilmeye devam edilir.

(Değişik: 28.10.2008/27038)[26] Bu barınakları kiralamak için, su ürünleri kooperatif veya kooperatif birliklerinden talep gelmesi halinde, Bakanlığın müracaatı üzerine barınağın devri için alınmış bulunan Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması için Maliye ve İçişleri Bakanlıkları ile Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Ulaştırma Bakanlığınca teklifte bulunulur. Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldığı takdirde barınak, Ulaştırma Bakanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından kesin olarak devredilen kuruluştan teslim alınarak kiraya verilmek üzere Bakanlığa devredilir. Barınak, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan hususlar dâhilinde Maliye Bakanlığınca kiraya verilir. Bu devir işlemi esnasında eski işletmeci kuruluş tarafından hiçbir bedel ve hak talebinde bulunulamaz ve barınak sağlam ve çalışır vaziyette teslim edilir.

Balıkçı Barınaklarının Başka Amaçla Kullanımı

Madde 19- (Değişik: 28.10.2008/27038)[27] Balıkçı barınakları Bakanlığın olumlu görüşü alınmadan, hiçbir şekilde yat limanına dönüştürülemez ve başka amaçlarla kullanılamaz. Ancak, mendirekler, rıhtımlar, iskeleler, çekek yeri, ağ bakım yeri, idari bina, depo ve bunun gibi balıkçıların ihtiyacı dışındaki kısımlar, Bakanlığın olumlu görüşüne ve belirleyeceği esaslara uygun olarak diğer amaçlarla kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca kiraya verilebilir. 

Denetim

Madde 20- Bakanlık balıkçı barınaklarını ve bunlara ait üst yapılarını denetler, işletilmesi ve idaresi ile ilgili hususları, her türlü belge ve kayıtları tetkik ve kontrol eder ve gerekli işlemleri yapar.

(Ek: 28.10.2008/27038) Barınakların alt yapıları ile ilgili denetimler Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılır. Yapılan denetimlerde barınağın bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen teknik kriterlere uygun işletilmediği ve/veya yapıların projesinde öngörülen yüklerin üzerinde işletme yüküne maruz kaldığı tespit edildiği takdirde durum, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılmak üzere Bakanlığa bildirilir.

Barınağın Kira Sözleşmesinin ve Geçici veya Kesin Devir Protokolünün İptali (Değişik başlık:05.06.2002/24776-md.6)[28]

Madde 21- (Değişik: 28.10.2008/27038)[29] Kiralanan balıkçı barınaklarının kira şartnamesine, Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen teknik işletme kriterlerine ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işletilmesinin ve idaresinin tespiti halinde kiracıya Bakanlık tarafından yazılı uyarıda bulunularak tespit edilen aksaklıkların en geç bir ay içerisinde giderilmesi istenir. Yapılan kontrolde aksaklıkların düzeltilmediği belirlenir ise, kira sözleşmesi tek taraflı olarak Bakanlığın teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca fesih edilir.

 (Ek: 05.06.2002/24776-md.6) 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun çerçevesinde, geçici ve kesin olarak Belediye, Köy Tüzel Kişiliği, İl Özel İdare Müdürlüğü ve benzeri kuruluşlara devredilen barınakların bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işletildiğinin tespiti halinde işletmeciye Bakanlık tarafından yazılı uyarıda bulunularak tespit edilen aksaklıkların bir ay içerisinde giderilmesi istenir.

(Ek:05.06.2002/24776-md.6) Yapılan kontrollerde aksaklıkların düzeltilmediği belirlenir ise, Bakanlığın teklifi üzerine geçici devir protokolü Ulaştırma Bakanlığınca iptal edilir ve tesis Bakanlığa geçici olarak devredilir. Maliye Bakanlığı tarafından bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre kiraya verilinceye kadar, tesisin işletme ve idaresi Tarım İl Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

(Ek:05.06.2002/24776-md.6) Kararname ile kesin devri yapılanlar ise, yine Bakanlığın teklifi ve bu teklifi Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının da uygun görmesi halinde, mevcut kararname Ulaştırma Bakanlığınca iptal ettirilir ve yukarıdaki açıklamalara uygun olarak tesis kiraya verilmek üzere Bakanlığa geçici olarak devredilir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 22- 14/8/1989 tarih ve 20252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Balıkçı Barınakları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin 7’nci maddesinde belirtilen hüküm yeni inşa edilecek balıkçı barınakları için geçerli olup, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce inşa edilen balıkçı barınaklarında uygulanmaz.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce kiraya verilen balıkçı barınaklarının kiralama süresi tamamlanıncaya kadar, kira işlemlerinde 14/8/1989 tarih ve 20252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK-1: BALIKÇI BARINAĞI KİRA TESBİTİNE İLİŞKİN ESASLAR

A- Yıllık Gelirler

1. Barınaktan Yararlanan Yöre Balıkçı Gemilerinin Durumu

Tekne Boyu

Adedi

Barınma Süresi(Gün)

Tahmini Barınma Ücreti(TL/Gün)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yöre balıkçı gemisi geliri = Tekne sayısı(Adet) X Barınma süresi(Gün) X Tahmini Barınma Ücreti(TL/Gün)

2. Diğer Bölgelerden Gelen Balıkçı Gemilerinin Durumu

Tekne Boyu

Adedi

Barınma Süresi(Gün)

Tahmini Barınma Ücreti(TL/Gün)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Bölgelerden Gelen Balıkçı Gemisi Geliri = Tekne sayısı(Adet) X Barınma süresi(Gün) X Tahmini Barınma Ücreti (TL/Gün)

3. Barınaktan Yararlanan Diğer Gemiler

Türü

Adedi

Barınma Süresi(Gün)

Tahmini Barınma Ücreti(TL/Gün)

Yat

 

 

 

Nakliye Gemisi

 

 

 

Kum Gemisi

 

 

 

Akaryakıt Gemisi

 

 

 

v.b.

 

 

 

Diğer Gemilerin geliri= Tekne sayısı (Adet)X Barınma süresi (Gün) X Tahmini Barınma Ücreti(TL/GÜN)

Yıllık Gelirler Toplamı (A)= 1+2+3

B. Yıllık Giderler

I. İşletme giderleri

a) Personel giderleri

Personelin Niteliği

Adedi

Aylığı(TL)

Yıllık Değer(Adet x Aylık x 12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Kira ve yakacak gideri

 

Aylık (TL)

Yıllık Değer (TL) (Aylık x 12)

Kira

 

 

Yakacak

 

 

c)  Elektrik, su vb. giderler (Değişik:05.06.2002/24776-md.7)

 

Aylık (TL)

Yıllık Değer (TL) (Aylık x 12)

Elektrik, Su, vb.

 

 

d)  Amortisman Giderleri:

Yatırıma dayalı amortisman gideri

e) Diğer  Giderler

Yıllık Giderler Toplamı (I) = a+b+c+d+e

II- Yatırım Giderleri

Barınak için yapılan yatırıma ilişkin giderler

C- KAR (Değişik:05.06.2002/24776-md.7)

Yıllık Kar= Yıllık Gelir – Yıllık Gider

Kurumlar Vergisi (Maliye Bakanlığınca belirlenen oran)

Net Kar= Yıllık Kar – Kurumlar Vergisi

Muhammen Kira Bedeli= Net Kar

EK-2: BALIKÇI BARINAKLARI BARINMA VE ÜRÜN BOŞALTMA ÜCRETİ (Değişik:28.10.2008/27038-md.18)

I- Balıkçı Gemileri Barınma Ücreti (TL)

Barınma Ücreti

(TL)

Tekne Boyu (m)

0-5.99

6-8.99

9-11.99

12-15.99

16-20.99

21-25.99

26-31.99

32-37.99

38-44.99

45>

Günlük

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftalık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aylık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- Balıkçı Gemileri Ürün Boşaltma Ücreti (TL)

Ürün Boşaltma ücreti

(TL)

Tekne Boyu (m)

0-5.99

6-8.99

9-11.99

12-15.99

16-20.99

21-25.99

26-31.99

32-37.99

38-44.99

45>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- Balıkçı Gemileri Dışındaki Gemilerin Barınma Ücreti (TL) 

Barınma Ücreti (TL)

Yat, Kotra ve Sürat Tekneleri (Uzunluk m)

Akaryakıt İkmal Gemisi, Kum Gemisi vb.(Yük Kap.Ton) 

Duba, Mavna, Yüzer Vinç, Çakar, Tarama vb.Beher m2 sine

 

0-5.99

6-8.99

9-11.99

12-14.99

15-18.99

19-22.99

23-27.99

28-32.99

33-38.99

39-44.99

45>

50

60-00

 

Günlük

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftalık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aylık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ……/……/……                                                                                                                                                                                                                              ……/…../……

Barınak İşletmecisi                                                                                                                                                                                                                             İl Müdürü

UYGUNDUR

…../…./…….

IV- Başka Amaçla Barınma Ücreti

Barınma Ücreti

(TL)

Bakım ve Boya İçin Çekip İndirme

Kışlama İçin Çekip İndirme (Boy Uzunluğu m.)

Balıkçı Gemileri İçin

Diğer Gemiler İçin

0-6

6>

Günlük

 

 

 

 

V- Diğer Teknik Şartlar

VI- Bu ücret tarifesi ……………………………………………………………………tarihleri arasında geçerlidir.

      ……/……/……                                                                                                                                                                                                              ……/…../……

Barınak İşletmecisi                                                                                                                                                    İl Müdürü

 

UYGUNDUR

…../…./……

28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki Ek:2:

(Değişik:20.03.1999/23645)

I. Balıkçı Gemileri Barınma Ücreti

Barınma Ücreti

Tekne Boyu (m)

(TL)

0-5,99

6-8,99

9-11,99

12-15,99

16-20,99

21-25,99

26-31,99

32-37,99

38-44,99

45>

 

Günlük

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftalık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aylık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- Balıkçı Gemileri Dışındaki Gemilerin Barınma Ücreti

Barınma Ücreti

(TL)

Yat, Kotra ve Sürat Tekneleri

(Uzunluk m)

Akaryakıt İkmal Gemisi, Kum Gemisi v.b.(Yük kapasitesi ton)

Duba, Mavna, Yüzer vinç, Çakar, Tarama v.b. (Beher  m² sine)

 

0-5,99

6-8,99

9-11,99

12-14,99

15-18,99

19-22,99

23-27,99

28-32,99

33-38,99

39-44,99

45>

50

60-100

 

 

Günlük

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftalık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aylık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              …../…../ 199.                                                                                                                                                                             …../…../199.

         Kooperatif Başkanı                                                                                                                                                                         İl Müdürü

                                                                                                                     UYGUNDUR

                                                                                                                      …../…../199.

III-Başka Amaçla Barınma Ücreti

Barınma Ücreti

Barınma ve Boya  için Çekip İndirme

Kışlama için Çekip İndirme (Boy uzunluğu m. )

(TL)

Balıkçı Gemileri İçin

Diğer Gemiler İçin

0-6

6>

Günlük

 

 

 

 

IV. Diğer Teknik Şartlar

V. Bu Ücret tarifesi…………………………………………….tarihleri arasında geçerlidir.

                         …../…../199.                                                                                                                   …../…../199.                

                     Kooperatif Başkanı                                                                                                              İl Müdürü

                                                                                                 UYGUNDUR

                                                                                                  ……./……./199.


 

 1. Değişiklikten önceki tanım; Barınak İşletmecisi: Barınağı kiralayarak işletme ve idaresinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri,

 2. 28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki şekli:c) Çekek yeri; balıkçı barınakları içerisinde veya dalga tesiri olmayan koy, göl ve nehirlerde balıkçı gemilerinin bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için karaya alınmalarına imkan sağlayan, teçhizatı bulunan ve karaya alındıktan sonra da bakım ve onarım çalışmalarına yetecek kadar kumsal veya betonlanmış meyilli alana sahip olan kıyı yapısıdır.

 3. 28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki şekli: Madde 5- Balıkçı barınaklarında aranan asgari vasıf ve teknik şartlar aşağıda belirtilmiştir.a) (Değişik:05.06.2002/24776-md.1) Balıkçı barınağının barınma alanının, deniz tesirlerine karşı korunmuş olması, barınak içine yönelik kanalizasyon ve atık su akıntısı ile çamur birikintisi bulunmaması, yakın yerleşim merkezi ile karayolu bağlantısının olması ve barınağın barınma alanı büyüklüğüne bağlı olarak yeterli büyüklükte kara alanına sahip bulunması şarttır.b) Balıkçı barınaklarında yukarıda belirtilen asgari vasıf ve şartlara ilave olarak, korunmuş su alanının tamamında en az 3 m. derinlik, barınak içinde su dalgalarını en az düzeyde tutacak ana ve tali mendirekler, barınağa denizden emniyetli girişi sağlayacak fenerler, balıkçı gemilerinin düzenli ve emniyetli bir şekilde yanaşabileceği nitelikte rıhtım ve iskeleler, rıhtım ve iskelelerde gemileri bağlamaya elverişli mapa ve iskele babaları rıhtım ve iskelelerin yeterli derecede aydınlatılmasını sağlayacak elektrik direkleri ve gerektiğinde gemilere su ve elektrik bağlantısı yapılabilecek tesisat ve ağ kurutma alanları bulunmalıdır.c) (Değişik:05.06.2002/24776-md.1) Balıkçı barınaklarında yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen özelliklere ilave olarak, balıkçıların zaruri ihtiyaçlarını giderebilecekleri yerleri içeren idare binası, ürünün aktarımı süresince ön soğutma istasyonu olarak kullanılabilecek depo, av kapasitesinin en az %10’unun satışını yapabilecek kapasiteye sahip balıkhane veya balık satış yeri, ağ tamir yeri ve kapalı depo, balıkçı gemilerinin ihtiyacını karşılayacak akaryakıt pompası, ilk yardım imkanı ve yangın söndürme sistemi bulunmalıdır.

 4. 28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki şekli: Madde 6- (Değişik:05.06.2002/24776-md.2) Balıkçı barınaklarının yapımına ilişkin talepler Bakanlığa bildirilir. Bu talepler; yörenin su ürünleri potansiyeli ve üretimi, balıkçı ve balıkçı gemisi sayısı, diğer barınaklara ve kültür balıkçılığı üretim alanlarına olan uzaklığı, yapılabilir teknik özellikleri, dolgu alan arkasında yer alan kullanım alanı uygunluğu dikkate alınarak değerlendirilir.Bakanlık uygun görülenleri Fizibilite Raporu ile birlikte Ulaştırma Bakanlığına intikal ettirir. Fizibilite çalışmalarında balıkçı barınağının üretime, değerlendirmeye, pazarlamaya ve ekonomiye yapacağı katkılar incelenir, hesaplanır ve belirtilir.Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan etüt, proje, plan ve programlar, Bakanlık, Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca oluşturulan bir komisyon tarafından incelenir. Yapımı uygun görülen balıkçı barınakları proje teklifleri, fizibilite etütleri ve ÇED olumlu belgeleri ile birlikte Ulaştırma Bakanlığı tarafından DPT Müsteşarlığına sunulur. DPT Müsteşarlığınca yapımı onaylanan balıkçı barınağı projelerine yatırım programının tarım sektöründe yer verilir ve inşaatları, yıllık yatırım programlarında sağlanan ödeneklerle gerçekleştirilir.Yatırım plan ve programlarında yukarıda belirtilen kuruluşların olumlu görüşleri olmadan değişiklik yapılamaz.

 5. 28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki şekli: Madde 7- Balıkçı barınakları, 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca hazırlanan İmar Planlarının Valiliğin teklife ilişkin gerekçeli görüşü Bakanlık, DPT Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri alınarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onaylaması halinde yapılır.

 6. (Değişik:20.03.1999/23645) Balıkçı barınakları sınırları, yüzölçümü, üst yapı tesislerinin gösterildiği vaziyet planıyla birlikte, Bakanlık ile Ulaştırma Bakanlığının olumlu görüşlerine dayanılarak, Maliye Bakanlığınca öncelikle balıkçı barınağının mülki idari sınırları içerisinde bulunan ve ortakları orada ikamet eden, en az altı aydan beri faaliyette bulunan, münhasıran su ürünleri ile iştigal eden ve otuz günlük ilan süresi içerisinde kiralamak için müracaat eden Su Ürünleri Kooperatif veya Kooperatif Birliklerine, on yıldan az ve yirmibeş yıldan fazla olmamak üzere pazarlıkla kiraya verilir.[3][3] Fıkranın değişiklikten önceki hali;Balıkçı barınakları sınırları, yüzölçümü, üst yapı tesislerinin gösterildiği vaziyet planıyla birlikte, Bakanlık ile Ulaştırma Bakanlığının olumlu görüşlerine dayanılarak, Maliye Bakanlığınca öncelikle balıkçı barınağının mülki idari sınırları içerisinde bulunan ve üyeleri orada ikamet eden, en az altı aydan beri faaliyette bulunan, münhasıran su ürünleri ile iştigal eden ve otuz günlük ilan süresi içerisinde kiralamak için müracaat eden Su Ürünleri Kooperatif veya Kooperatif Birliklerine, on yıldan az ve yirmibeş yıldan fazla olmamak üzere pazarlıkla kiraya verilir.

 7. Balıkçı barınağının bulunduğu mülki idari sınırları içerisinde birden fazla Su Ürünleri Kooperatifinin olması ve bu kooperatiflerin ayrı ayrı barınak kiralama taleplerinin bulunması halinde, gerekli şartları taşıyan kooperatiflerin aralarında anlaşarak, müşterek ve müteselsil sorumlu olarak kiralama istekleri olduğu takdirde, barınak pazarlık usulü ile bu kooperatiflere, aksi takdirde kooperatifler arasında yapılacak ihale ile kiraya verilir. İhalede geçici teminat dışında tahmini bedelin % 30’u oranında ek teminat alınır.

 8. Su Ürünleri Kooperatif ve Birlikleri ilan edilen süre içinde kiralama talebinde bulunmadığı veya gerekli şartları taşımadıkları takdirde barınak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Maliye Bakanlığı tarafından gerçek ve tüzel kişilere kiralanmak üzere ihale edilir.

 9. Kiralamanın bitiminden yeni kiralamaya kadar geçen süre içerisinde barınağın işletme ve idaresi İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu süre içerisinde mevcut ve geçerli olan barınma ücretleri uygulanır. İşletmeye ilişkin gelirlerden, giderler çıktıktan sonra kalan kısım İl Müdürlüğünce ilgili Maliye birimine yatırılır.

 10. 28.10.2008/27038 Yönetmelikle, sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki dokuzuncu ve onuncu fıkralar eklenmiş, mevcut dokuzuncu fıkra onbirinci fıkra olarak ve diğer fıkralar da buna göre teselsül ettirilmiştir.

 11. Yeni kiralama işlemlerine, eski kiralama süresinin sona ermesinden dört ay önce başlanır ve kira süresinin bitimini müteakip istisnai durumlar hariç, iki ay içerisinde sonuçlandırılır.

 12. 28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki şekli: Barınak işletmecisi, o barınak için özel olarak hazırlanan kira şartnamesinde belirlenen maddelerden ve ayrıca barınağa ait güvenlik, temizlik, bakım ve onarım hizmetleri ile barınaktan yararlananlar arasındaki koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Barınak işletmecisi bu amaçla;

 13. 28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki şekli: a) Gemilerin uzunluk, genişlik, derinlik ve tipleri ile kullanım durumlarına göre bağlama planı yapar. Bu plana göre, iskelelerdeki bağlama numaralarını dikkate alarak, hangi geminin hangi numaraya bağlanacağını gösterir ve uygular.

 14. 28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki şekli: c) Barınakta huzur, güven ve emniyeti bozan gemiler ve kişileri uyarır ve gerekiyorsa barınak dışına çıkarılmalarını sağlar, bu amaçla kanuni işlemleri yerine getirir.

 15. 28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki şekli: h)(Değişik:20.03.1999/23645) Barınağın müsait olması halinde, balıkçı gemilerinden başka, kum motorları, nakliye gemileri, yatlar gibi gemilerin, ücret karşılığı balıkçı barınağından geçici olarak yararlanmasına izin verir. Bu izin süresi balıkçı gemilerinin barınaktan yararlanmalarını engelleyecek süre ve koşullarda olamaz[4]. [4] Bendin değişiklikten önceki hali;Barınağın müsait olması halinde, balıkçı gemilerinden başka, kum motorları, nakliye gemileri, yatlar gibi gemilerin, ücret karşılığı balıkçı barınağından geçici olarak yararlanmasına izin verir.

 16. 28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki şekli: ı) Barınak idare binasının ve üst yapı tesislerinin amaç dışı kullanımına izin vermez ve bu tesislere gerçek balıkçılar dışındaki üçüncü şahısların girmesini engelleyici tedbirler alır.

 17. 28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki şekli: l) Su Ürünleri Kanunu, Yönetmeliği ve Sirküleri uyarınca getirilen yasak, tahdit ve mükellefiyetlere uyumu sağlama açısından gemisinde yasak av, araç, gereç ve su ürünleri bulunduranların barınaktan faydalanmasına izin vermeyerek durumu İl Müdürlüğüne bildirir.

 18. 28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki şekli: n) Barınağı, barınağın iç ve giriş kısmının taranması dışında hiçbir surette kum tahliyesi amacıyla kullanamaz, kullandıramaz ve çeşitli ağır vasıtaların rıhtımlarda yükleme, boşaltma yapmasına müsaade etmez.

 19. 28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki şekli: Madde 11- (Değişik:05.06.2002/24776-md.3) Barınma ücreti; balıkçı barınağının kiralanmasını müteakip, İl Müdürlüğü ve barınak işletmecisi tarafından barınağın sınıfı, barınaktan yararlanan gemilerin büyüklüğü, motor gücü, av araç gereç kapasitesi ve avlanma tipi gibi özellikler dikkate alınarak Ek-2’de belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenir. Barınak barınma ücreti, Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra, kiralama tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl süreyle uygulanır. Daha sonraki yıllara ait barınma ücretlerinin tespitinde, barınağın yıllık kira artış oranının tespitindeki hükümler esas alınır. Ücret tarifesi barınak idare binasında görülecek bir yerde ilan edilir. Ücret tespitinde işletmeci ile İl Müdürlüğü arasında anlaşmazlık söz konusu olursa, durum Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığın verdiği karar kesindir.

 20. 28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki 1. fıkra: Barınma ücreti, barınak işletmecisine, geminin barındığı süreye bağlı olarak günlük veya haftalık ödenir. Su ürünleri kooperatif veya birlik üyesi olmayan gerçek ve tüzel kişilere ait gemilerin barınakta bir haftadan fazla barınma durumları söz konusu ise barınak ücretinin %50’si peşin olarak alınır.

 21. 28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki şekli: Madde 13- Alt ve üst yapısı tamamen gerçekleştirilmemiş veya üst yapısı bulunmayan barınaklarda, kira sözleşmesinde belirtilmesi veya kira dönemi içinde barınak işletmecisinin talebine bağlı olarak Bakanlık, Ulaştırma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının uygun görmesi halinde, yapılacak değişiklik talepleri, 7’nci maddede yer alan esaslar doğrultusunda ve yürürlükteki 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Yönetmelik uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca değerlendirilir.Değişiklik, teklifin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmasından sonra Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün denetiminde, herhangi bir bedel, hak veya kira bedelinden indirim talebinde bulunulmaksızın barınak işletmecisi tarafından gerçekleştirilir.Yapılan tesisler, kira süresi sonunda veya sözleşmenin süresinden önce feshi halinde, işletmeci tarafından hiç bir hak iddiasında bulunulmadan sağlam ve çalışır vaziyette bedelsiz olarak Hazine’ye devredilir. Teslim ve tesellüm işlemi İl Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatlarından birer temsilcinin iştiraki ile oluşan komisyonca yapılır.

 22. 28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki 1., 2., 5. ve 6. fıkralar: (Değişik:05.06.2002/24776-md.4) Barınak ve tesislerde şiddetli dalga ve tabii afetler sonucu meydana gelebilecek büyük onarım işleri Ulaştırma Bakanlığınca belirlenecek esas ve usullere göre bütçe imkanları dahilinde yapılır.Diğer bakım ve kullanım sonucu ortaya çıkacak onarım çalışmaları, barınak işletmecisi tarafından yapılır veya yaptırılır.Ulaştırma Bakanlığınca tarama çalışmalarının yapılamaması halinde, bu Bakanlıkça belirlenen esaslarda çıkarılmasına karar verilen kum ve diğer malzemelerin Maliye Bakanlığınca belirlenen bedeli esas alınarak, tarama işleri öncelikle barınak işletmecisine veya diğer gerçek ve tüzel kişilere Maliye Bakanlığı tarafından izin verilerek yaptırılabilir.Maliye Bakanlığının izni ile gerçek ve tüzel kişilere yaptırılacak barınak ve basen taramalarının şekli ve miktarı Bakanlığın görüşü doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığı taşra teşkilatınca belirlenir ve bu kuruluşların denetiminde gerçekleştirilir.

 23. 28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki şekli: Madde 16- Gerçek ve tüzel kişiliklerce yaptırılan balıkçı barınaklarının işletilmesi, asgari vasıf ve şartlar bakımından 5 inci maddedeki hükümler saklı kalmak ve 7’nci maddede belirtilen prosedüre uymak şartıyla bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

 24. 28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki 2. fıkra: Bu barınakları kiralamak için su ürünleri kooperatif veya kooperatif birliklerinden talep gelmesi halinde, Bakanlığın müracaatı üzerine barınak, Ulaştırma Bakanlığı’nca oluşturulacak heyet tarafından geçici olarak devredilen kuruluştan teslim alınarak kiraya verilmek üzere Bakanlığa devredilir. Kiralama gerçekleştirilinceye kadar barınağın işletme ve idaresi 8’inci maddenin sekizinci fıkrası doğrultusunda yapılır. Bu devir işlemi esnasında eski işletmeci kuruluş tarafından hiçbir bedel ve hak talebinde bulunulamaz ve barınak sağlam ve çalışır vaziyette teslim edilir

 25. Maddenin 20.03.1999 tarihli değişiklikten önceki hali: Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarına, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Köy Tüzel Kişiliklerine devredilen barınakları kiralamak için, Su Ürünleri Kooperatif veya Kooperatif Birliklerinden talep geldiği takdirde; barınağın devri için alınmış bulunan Kararname, Maliye, İçişleri ve Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Ulaştırma Bakanlığınca iptal ettirilir ve bu işlemlerin tamamlanmasından sonra barınak bu Yönetmeliğin 8’inci maddesinde yer alan hususlar dahilinde Maliye Bakanlığınca kiraya verilir.

 26. 28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki 2. fıkra: Bu barınakları kiralamak için, Su Ürünleri Kooperatif veya Kooperatif Birliklerinden talep geldiği takdirde; barınağın devri için alınmış bulunan Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması için Maliye ve İçişleri Bakanlıkları ile Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Ulaştırma Bakanlığınca teklifte bulunulur. Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldığı takdirde barınak bu Yönetmeliğin 8’inci maddesinde yer alan hususlar dahilinde Maliye Bakanlığınca kiraya verilir

 27. 28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki şekli: Madde 19- Balıkçı barınakları Bakanlığın olumlu görüşü alınmadan, hiç bir şekilde yat limanına dönüştürülemez ve başka amaçlarla kullanılamaz. Ancak, balıkçıların ihtiyacı dışındaki bölümler, Bakanlığın uygun görüşüne ve belirleyeceği esaslara bağlı olarak diğer amaçlarla kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca kiraya verilir.

 28. Madde başlığının değişiklikten önceki hali: “Barınağın kira sözleşmesinin feshi”

 29. 28.10.2008 tarihli değişiklikten önceki 1. fıkra: Kiralanan balıkçı barınaklarının, kira şartnamesine ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işletilmesinin ve idaresinin tesbiti halinde, kiracıya Bakanlık tarafından yazılı uyarıda bulunularak tesbit edilen aksaklıkların en geç bir ay içerisinde giderilmesi istenir. Yapılan kontrolde, aksaklıkların düzeltilmediği belirlenir ise, kira sözleşmesi tek taraflı olarak Bakanlığın teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca fesh edilir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın