Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2011-01 sayılı Genelgesi (Ahşap İskeleler, Kum Tutucu Kıyı Yapıları)

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

SAYI: B.09.0.TAU.0.17.00.07-504

KONU: Ahşap İskeleler, Kum Tutucu Kıyı Yapıları

GENELGE 2011/1

İLGİ: a) 15.06.2006 gün ve 1502-4111 sayılı Genelgemiz.

b) 10.07.2007 gün ve 5028 sayılı Genelgemiz.

c) 12.01.2009 gün ve 295 sayılı Genelgemiz.

d) 04.09.2010 gün ve 27692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Plânlama ve Uygulama Sürecine ilişkin Tebliğ”

Bilindiği üzere, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 13 (c) maddesinde kıyılarda ahşap iskele yapılabileceği belirtilmekte olup bu hükme istinaden ilgi (a) ve (c) Genelgelerimizle; boyutları ve fonksiyonları itibariyle ahşap iskelelere ilişkin kriterlerle, ahşap iskelelerin yapım sürecine, ilgi (b) Genelgemizle; söz konusu yapıların Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alacakları izin, ilgili Valilik ya da Belediyesince onaylanacak projeleri, yapı ruhsatları ve inşaat süreleri konuları ile diğer iş ve işlemlere dair açıklayıcı hususlar belirtilmiştir.

Buna ilave olarak, ilgi (d) “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Plânlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ”in 7 nci maddesinde de ahşap iskelelerin yapım sürecine dair genel ilke ve esaslar ortaya konulmakta olup, anılan Tebliğin yayımlanmasını müteakip çeşitli tarihlerde Bakanlığımıza iletilen yazıların değerlendirilmesi neticesinde ahşap iskelelere ilişkin kriterlerle yapım sürecine dair uygulamada bazı sorunlar ve tereddütlerin bulunduğu ve bu kapsamda, ahşap iskelelere ilişkin kriterlerle, ahşap iskelelerin yapım sürecine ilişkin yaşanan sorunların ve tereddütlerin giderilmesi gerekliliğinin hasıl olduğu belirlenmiştir.

Ahşap iskeleler;

a-Kıyının kamuya açık kullanımını engellememek,

b-Kıyı çizgisinden itibaren en fazla 20 metre boyunda ve 5 metre eninde olmak,

c-Kıyının çakıllık, kumluk olmayıp, kayalık karakter gösterdiği, suyun tedrici değil de ani derinleştiği ve kıyıdan başka türlü faydalanmanın mümkün olmadığı durumlarda ise kıyıya bitişik ve eni, kıyı çizgisine paralel uzunluk olarak 20 metreyi; boyu kıyı çizgisine dik uzunluk olarak 5 metreyi aşmamak,

d-Seyir emniyeti ve deniz güvenliği ve denizden yararlanma bakımından ihtiyaç duyulduğunda ilgililerince kaldırılacağı taahhüt edilmek,

e-Çevreye olan etkileri de dikkate alınarak takılıp sökülebilir nitelikte ve tamamı ahşap malzeme veya çelik boru kazık ya da teknolojik gelişmeler dahilinde üretilen diğer malzemeler üzerine ahşap kaplama kullanılmak veya ponton da dahil olmak üzere yüzer elemanlardan inşa edilmek,

f-Yalnızca denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla yapılmak,

suretiyle 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı yapılmaksızın yapılabilir.

Ayrıca, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 13 (c) maddesi uyarınca ahşap iskeleler arasında en az 150 metre mesafe bulunması gerekmektedir. Ancak, tek tek ahşap iskele olarak 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı yapılmadan ahşap iskele olarak değerlendirilebilmesine olanak bulunan iskelelerden; 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında “kıyı düzenlemesi” olarak 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına konu ahşap iskeleler; doğrudan “İskele” olarak değerlendirileceğinden birbirleri arasında veya diğer kıyı yapılarıyla aralarında bu mesafe koşulu aranmaz.

Bundan böyle yapılması istenilen ahşap iskelelerin yukarıda belirtilen hususlara uygun olmak koşuluyla yapım sürecinin ise aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ahşap iskele yapımı için ilgilisi tarafından; vaziyet planı ve gerekçelerini belirten bir rapor ile birlikte, ilgili Valiliğe (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) müracaat edilir. Valiliğin (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) koordinasyonunda iskelenin bulunduğu alanın durumuna göre,

-Ulaştırma Bölge Müdürlüğü,

-Liman Başkanlığı,

-Defterdarlık,

-İlgili Belediye,

-İl Çevre ve Orman Müdürlüğü,

-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve

-Bulunduğu alanın özelliğine göre ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinin

katılımı ile oluşan bir komisyon tarafından konu yerinde incelenir ve vaziyet planının uygunluğu konusunda komisyondaki temsilcilerce bir protokol imzalanır. Bu protokol ve vaziyet planına göre ilgilisi tarafından ahşap iskele yapılır.

Ahşap iskelenin, vaziyet planında ve protokolde belirtilen hususlara uygun yapılıp yapılmadığı veya amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin kontrol ve denetimi; 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nda belirtilen hükümler dikkate alınmak suretiyle ilgili Liman Başkanlığı’nca sağlanır. İlgili idarelerden bir şekilde izin alınmadan yapılan ve anılan Kanun hükümleri ile bu Genelgemize uygun olmayan veya aykırılık teşkil eden iskelelerin uygun hale getirilmesi, uygun hale getirilmeyen iskelelerin ise ilgili idarelerce (Belediye veya Valilik) yıktırılması gerekmektedir.

İlgili Valiliğinin (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) koordinasyonunda komisyon katılımıyla incelenen ahşap iskele tekliflerinde; teklife konu kıyı alanının özelliği, çevresel ve coğrafi nitelikleri ile yerel diğer koşullar nedeniyle yukarıda belirtilen boyutlarda ahşap iskelelerin yapılmasına imkan bulunmayan durumlarda; ahşap iskelenin yukarıda belirtilen 5 metre X 20 metre ölçülerini maksimum % 10 oranında arttıracak şekilde yapılması istenilen iskeleler; kamu yararı, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları da dikkate alınarak bu Genelgemizde belirtilen ahşap iskelelerin fonksiyonları, kullanılacak malzemeleri ile diğer şartlar göz önüne alınmak kaydıyla İlgili Valiliğinin (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) koordinasyonunda imzalanacak protokol dahilinde ahşap iskele olarak değerlendirilebilecektir.

Ayrıca, ilgili Valiliğinin (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) koordinasyonunda bir araya gelen ilgili kurum ve kuruluşlar arasında herhangi bir ihtilafın çıkması durumunda, ahşap iskeleye ilişkin teklif incelenmek üzere Bakanlığımıza (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü) gönderilir.

Bakanlığımızın konuyu ilgili yönetmelik hükmü ve diğer ikincil mevzuat düzenlemeleri bağlamında incelemesini müteakip teklifi uygun bulması halinde gereğinin yapılması konusunu ilgili kurum ve kuruluşlara bildirir. Uygun görülen vaziyet plânının bir örneği ilgili Defterdarlıklarla, Valiliğine (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) ve alanın özelliğine göre ilgili Belediyesine ve ilgili Liman Başkanlığına gönderilir.

Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yapılması istenilen ahşap iskelelere ilişkin iş ve işlemler, bu Genelgemizde belirtilen hususlara uygun olmak kaydıyla Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecektir.

Ahşap iskelelerin kriterleriyle, yapım sürecine ilişkin hususlara açıklık getiren bu Genelgemizin çıkış tarihi itibariyle ilgi (a) ve (c) Genelgelerimiz iptal edilmiş olup, ilgi (b) ve bu Genelgemizde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

Öte yandan, Bakanlığımıza iletilen bir diğer tereddüt ise Kıyı Kanunu kapsamında imar planına konu; kum tutucu ve tahkimat amaçlı kıyı yapılarında da ilgi (d) Tebliğ’in 5 inci maddesinde sayılan raporların hazırlanmasına gerek bulunup bulunmadığıdır. Yalnızca kum tutucu fonksiyona sahip veya tahkimat niteliğinde olan kıyı yapılarına ilişkin konularda bu yapıların fonksiyonu ile nitelikleri dikkate alındığında ilgi (d) Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan “Fizibilite Raporu”, “Modelleme Raporu” ve “Hidrografik ve Oşinografik Rapor”un hazırlanmasına gerek bulunmamakta olup bu tür kıyı yapılarında Ulaştırma Bakanlığı’nın (Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) proje onayı ile uygulama yapılacaktır.

Sonuç olarak, Genelgemizde belirtilen hususlara dair Valiliğiniz sınırları içerisinde bulunan bütün belediyelerin bilgilendirilmesinin sağlanması konusunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Mustafa DEMİR

Bakan

EK: 1-Dağıtım Listesi (1 sayfa)

2-Tablo (2 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

-Genelkurmay Başkanlığına (Harekat Dairesi Başkanlığına)

-Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

-Ulaştırma Bakanlığına (DLHİ Genel Müdürlüğü) (Denizcilik Müsteşarlığına-Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü)

-Kültür ve Turizm Bakanlığına (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü) (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)

-Çevre ve Orman Bakanlığına (ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü) (Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı)

-Tarım ve Köyişleri Bakanlığına (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)

-Tüm Valiliklere (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

AHŞAP İSKELE

(kıyıya dik olarak)

AHŞAP İSKELE

(kıyıya yatay olarak)

Genel Koşullar Seyir emniyeti ve denizden yararlanma bakımından ihtiyaç duyulduğunda ilgililerince kaldırılacağının taahhüt edilmesi kaydıyla ve kıyının kamuya açık kullanımını engellememek şartıyla yapılabilir. Kıyının çakıllık, kumluk olmayıp, kayalık karakter gösterdiği, suyun tedrici değil de ani derinleştiği ve kıyıdan başka türlü faydalanmanın mümkün olmadığı durumlarda, seyir emniyeti ve denizden yararlanma bakımından ihtiyaç duyulduğunda ilgililerince kaldırılacağının taahhüt edilmesi kaydıyla kıyının kamuya açık kullanımını engellememek şartıyla yapılabilir.
Boyut(1) Kıyı çizgisinden itibaren en fazla 20 metre boyunda ve 5 metre eninde olmak, Kıyı çizgisine paralel uzunluk olarak; 20 metreyi, boyu kıyı çizgisine dik uzunluk olarak; 5 metreyi aşmamak koşuluyla yapılabilir.(2)
Malzeme Takılıp sökülebilir nitelikte ve çevreye olan etkileri de dikkate alınarak tamamı ahşap malzeme veya çelik boru kazık ya da teknolojik gelişmeler dahilinde üretilen diğer malzemeler üzerine ahşap kaplama kullanılmak veya ponton da dahil olmak üzere yüzer elemanlarla yapılabilir. Takılıp sökülebilir nitelikte ve çevreye olan etkileri de dikkate alınarak tamamı ahşap malzeme veya çelik boru kazık ya da teknolojik gelişmeler dahilinde üretilen diğer malzemeler üzerine ahşap kaplama kullanılmak veya ponton da dahil olmak üzere yüzer elemanlarla yapılabilir.
Kullanım Amacı Yalnızca denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetler için kullanılabilir. Yalnızca denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetler için kullanılabilir.
Birbirlerine Göre Konumları (3) Ahşap iskeleler arasında en az 150 metre mesafe bulunması gerekmektedir. Ahşap iskeleler arasında en az 150 metre mesafe bulunması gerekmektedir.
Birbirlerine Göre Konumlarına Dair İstisna 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında “kıyı düzenlemesi” olarak 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına konu ahşap iskeleler doğrudan “İskele” olarak değerlendirileceğinden birbirleri arasında veya diğer kıyı yapılarıyla aralarında bu mesafe koşulu aranmaz.
Boyutlara dair İstisna Teklife konu kıyı alanının özelliği, çevresel ve coğrafi nitelikleri ile yerel diğer koşullar nedeniyle yukarıda belirtilen boyutlarda ahşap iskelelerin yapılmasına imkan bulunmayan durumlarda; ahşap iskelenin yukarıda belirtilen 5 metre X 20 metre ölçülerini maksimum % 10 oranında arttıracak şekilde yapılması istenilen iskeleler; kamu yararı, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları da dikkate alınarak bu Genelgemizde belirtilen ahşap iskelelerin fonksiyonları, kullanılacak malzemeleri ile diğer şartlar göz önüne alınmak kaydıyla İlgili Valiliğinin (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) koordinasyonunda imzalanacak protokol dahilinde ahşap iskele olarak değerlendirilebilecektir.
Kurumlararası İhtilaf Teklif incelenmek üzere Bakanlığımıza (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü) iletilir.

(1) İstisnai durum tabloda farklı bir satırda belirtilmiştir.

(2) Kıyıya dik olarak yapılması istenilen ahşap iskelelerden farklı olan hususlar altı çizili olarak işaretlenmiştir.

(3) istisnai durum tabloda farklı bir satırda belirtilmiştir

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın