1341 sayılı Emvali Gayrimenkullerini Bulgaristanda Terketmiş Olanlara Verilecek Emval Hakkında Kanun

T. C. İLE BULGARİSTAN KIRALİYETİ BEYNİNDE 18 TEŞRİNİEVVEL 1925 TARİHİNDE MÜNAKİT MUHADENET MUAHEDENAMESİNE MERBUT PROTOKOLUN (C) FIKRASI HÜKMÜNE NAZARAN EMVALİ GAYRİMENKULLERİNİ BULGARİSTANDA TERKETMİŞ OLANLARA VERİLECEK EMVAL HAKKINDA KANUN

Bu Kanun, 26.04.2007 tarihli ve 5637 sayılı Uygulama İmkânı Kalmamış Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanun Numarası: 1341, Kabul Tarihi: 24.05.1928, Resmi Gazete T/S: 06.06.1928/906

Madde 1– 18 Teşrinievvel 1925 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Kırallığı beyninde münakit Muhadenet muahedenamesine merbut protokolun “C” fıkrası mucibince gayrimenkul emvali Bulgar Hükümetine intikal etmiş olan Türk tebaası adiyen iskan edilir.

Bunlardan daha fazla istihkakları olanlara aynı protokol mucibince Türk Hükümetine intikal eden emvali gayrimenkule istihkakları nispetinde ita olunur. Ve bu emvalden şimdiye kadar mübadillere veya diğer eşhas ve müessesata verilmiş olanlara bedel mübadillere muhtas veya Hazineye müntekil emvali gayrimenkuleden kıymeten muadilleri ita olunur.

Madde 2– Birinci madde mucibince verilecek emvalin şerait ve nispeti icra Vekilleri Heyetince tayin olunur.

Madde 3- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 4- Bu kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın