1217 sayılı Mübadeleye Gayri Tabi Ahaliye Verilecek Emvali Gayrimenkule Hakkında Kanun

Mübadeleye Gayri Tabi Ahaliye Verilecek Emvali Gayrimenkule Hakkında Kanun

Bu Kanun, 26.04.2007 tarihli ve 5637 sayılı Uygulama İmkânı Kalmamış Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanun Numarası: 1217, Kabul Tarihi: 01.04.1928, Resmi Gazete T/S: 04.04.1928/855

Madde 1- Yunan Hükümetiyle aktedilen 1 Kanunuevvel 1926 tarihli itilafname mucibince Devlete intikal eylemiş olan emvali gayrimenkuleyi müsavi şerait ve nispet dahilinde aynen veya bedelen hak sahiplerine vermeğe Hükümet mezundur.

Madde 2- Birinci madde mucibince verilecek ayin veya bedelin şerait ve nispeti İcra Vekilleri Heyetince tayin ve tesbit olunur.

Madde 3- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 4- Bu kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri memurdur.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın