Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Devir İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar

KALDIRILAN KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi: 14.03.2005, Bakanlar Kurulu Kararı No: 2005-8554

Resmi Gazete Tarihi, 16.03.2005, Resmi Gazete Numarası: 25757

Amaç

Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine göre kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün devrine ilişkin Esas ve Usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Usul ve Esaslar Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul ve İzmit büyükşehir belediyeleri ile İstanbul ve Kocaeli illeri haricindeki il özel idarelerine 5286 sayılı Kanun gereğince yapılacak devir işlemlerine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Usul ve Esaslar, 5286 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ile geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4- Bu Usul ve Esaslarda geçen;

Kanun: 13/01/2005 tarihli ve 5286 sayılı Kanunu,

Genel Müdürlük: Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

Birim: Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında kurulu daire başkanlıkları, bölge ve il müdürlükleri, araştırma enstitüsü müdürlükleri, proje müdürlükleri, eğitim merkezi müdürlükleri ile Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,

Kamu kurum ve kuruluşu: Kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarını,

İlgili bakanlık: Maliye, İçişleri, Bayındırlık ve İskan ile Tarım ve Köyişleri, bakanlıklarını

ifade eder.

Genel esaslar ve komisyonlar

Madde 5- Devir işlemleri, Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel anlamda görevi sona eren personel de dahil olmak üzere Genel Müdürlüğün mevcut personeli tarafından yürütülür.

Genel Müdürlüğün devrinin Kanun ve bu Esas ve Usuller çerçevesinde yapılmasını sağlamak üzere birim amirleri tarafından belirlenecek biri başkan olmak üzere en çok beşer kişilik komisyonlar oluşturulur.

Devir alacak kurumlarda da aynı şekilde komisyonlar kurulur.

Devir işlemlerinin hızlı, etkin ve eksiksiz bir şekilde yürütülebilmesi için birimler nezdinde ana devir konularına göre personel, taşınmaz, arşiv, devam eden yatırımlar, taşınır mal, demirbaş, yedek parça komisyonu gibi birden fazla komisyon oluşturulabilir.

Birimler, kurulan komisyonların çalışma alanları ile başkan ve üyelerinin isimlerini bu Esas ve Usullerin yürürlüğe girmesini takip eden 7 gün içinde Genel Müdürlüğe bildirirler.

Genel Müdürlüğün devre konu tüm personel ve varlıkları birimlerce kurulan bu komisyonlarca tespit edilir. Tespit işlemlerinde konusuna göre ekte yer alan formlar kullanılır.

Komisyonlar, tespit çalışmasını en geç 3 ay içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Zorunlu nedenlerle bu sürede tespit çalışmasını tamamlamayan birimlere Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca ek süre verilebilir. Tespit çalışmasının bitimini müteakip 7 gün içinde devre konu unsurları devir alacak ilgili kurumun komisyonlarına tutanak karşılığı teslim ederler.

Tutanakların bilgisayar ortamında düzenlenmesi esastır. Tutanaklar dört nüsha olarak tanzim edilir. Tutanaklardan biri devir alan kurum komisyonuna, biri devreden komisyona, biri devir alan ilgili kuruma diğeri ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığında toplanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

Komisyonlar, devir teslim işlemleri süresince kurumların, personelin ve üçüncü kişilerin haklarının kaybolmaması için gerekli önlemleri alırlar.

Taşınmazların devri

Madde 6- Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün;

a) Tapuda adına kayıtlı olan taşınmazlardan;

1) Genel Müdürlüğün merkez teşkilatına, ulusal veya bölgesel düzeyde faaliyet gösteren araştırma enstitülerine, Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve bunların döner sermaye işletmelerine ait hizmet binaları ve diğer taşınmazları Tarım ve Köyişleri Bakanlığına,

2) Genel Müdürlüğün taşra teşkilatının faaliyet gösterdiği hizmet binaları ve diğer taşınmazlar İstanbul ve Kocaeli illerinde büyükşehir belediyelerine, diğer illerde il özel idarelerine,

3) 3202 sayılı Kanunda yer alan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilen iskan hizmetlerinde kullanılan taşınmazlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığına,

4) 2510 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesi ile 3835 sayılı Kanun uyarınca yapılan göçmen konutları ve bu amaçla ayrılan taşınmazlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığına,

devredilir.

Bu taşınmazlardan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilenlerin mülkiyeti tapuda re’sen Hazine adına tescil edilir ve bu taşınmazlar anılan bakanlıklara tahsis edilmiş sayılır.

b) Mülkiyeti Hazineye ait olup da Maliye Bakanlığınca Genel Müdürlüğe tahsis edilen taşınmazlardan;

1) Merkez teşkilatının kullanımında bulunan hizmet binaları, ulusal veya bölgesel düzeyde faaliyet gösteren araştırma enstitülerine, Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve bunların döner sermaye işletmelerine ait hizmet binaları ve diğer taşınmazları Tarım ve Köyişleri Bakanlığına,

2) Taşra teşkilatının kullanımında bulunan taşınmazlar İstanbul ve Kocaeli illerinde büyükşehir belediyelerine, diğer illerde ise il özel idarelerine,

3) İskan hizmetlerinde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğe tahsis edilmiş olan taşınmazlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, tahsis edilmiş sayılır.

c) Mülkiyeti Hazineye ait olup da Maliye Bakanlığınca 2510 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesi ile 3835 sayılı Kanun amaçlarında kullanılmak üzere Genel Müdürlüğe tahsis edilen taşınmazlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığına yapılacak devirler

Madde 7- 3202 sayılı Kanunda yer alan iskan konularına ilişkin görev ve yetkiler bundan böyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürütüleceğinden iskan amacıyla yaptırılan veya iskan amaçlı tahsis edilen, satın alınan kamulaştırılan her türlü taşınmaz, devam eden veya sonuçlandırılmış yatırım projelerinden kaynaklanan hak ve yükümlülükler, merkez ve taşra teşkilatında mevcut arşiv evrakı ile merkez teşkilatında iskan görevini yerine getiren personel kadro ve pozisyonlarıyla birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilir.

Devir esnasında, komisyonların faaliyet alanına giren birimde mevcut yatırım projeleri ve proje kapsamında yer alan taşınmazlar, halihazırdaki durumu da belirtilerek tespit edilir ve arşiv evrakı ile birlikte tutanağa bağlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevlilerine teslim edilir.

Devir işlemini müteakip taşınmazların tapu kayıtlarında oluşacak mülkiyet ve tahsis değişikliklerine ilişkin işlemler ile 2510 sayılı Kanun kapsamında Genel Müdürlüğe borçlu olan hak sahiplerinden tahsil olunacak alacaklara ilişkin takip Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürütülür.

Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında iskan görevini yerine getiren personelin isim listesi komisyon tarafından belirlenir ve ekli 1 sayılı formlara uygun olarak bu personelin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devri sağlanır.

İskan konularını ilgilendiren ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün muhatap olduğu dava ve icra takiplerinin tamamı kendiliğinden taraf sıfatını kazanması nedeniyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığına 17 nci maddede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda devrolunur.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yapılacak devirler

Madde 8- 2510 sayılı İskan Kanununun ek 34 üncü maddesi ile 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun uyarınca yapılan göçmen konutları ve bu amaçla ayrılan taşınmazlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilir.

Devir esnasında, komisyonların faaliyet alanına giren birimde mevcut yatırım projeleri ve proje kapsamında yer alan taşınmazlar, halihazırdaki durumu da belirtilerek tespit edilir ve arşiv evrakı ile birlikte tutanağa bağlanarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edilir.

Devir işlemini müteakip taşınmazların tapu kayıtlarında oluşacak mülkiyet ve tahsis değişikliklerine ilişkin işlemler ile hak sahiplerinden tahsil olunacak alacaklara ilişkin takip Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür.

2510 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesi ve 3835 sayılı Kanun kapsamında açılan ve Genel Müdürlüğün muhatap olduğu dava ve icra takiplerinin tamamı kendiliğinden taraf sıfatını kazanması nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığına 17 nci maddede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda devrolunur.

Resmi mühür ve beratların teslimi

Madde 9-

Gizlilik dereceli haritalar

Madde 10-

Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan protokoller

Madde 11- Genel Müdürlük ile diğer kamu kurumları arasında yapılan protokollerde öngörülen işlerin tamamlanabilmesi bakımından protokol gerekleri; devir durumuna göre ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerine getirilir.

Demirbaş ve tüketim ambarlarında mevcut malzemelerin teslimi

Madde 12-

Devredilen personelin bildirimi

Madde 13-

Personel özlük dosyalarının ve arşiv evrakının teslimi

Madde 14-

Bölge ve proje müdürlüklerinde çalışan personelin dağıtımı

Madde 15-

Bölge ve proje müdürlüklerine ait varlıkların dağıtımı

Madde 16- Mülkiyeti Hazineye ait olup da Maliye Bakanlığınca Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen taşınmazlar hariç olmak üzere bölge ve proje müdürlüğü teşkilatlarına ait tüm varlıklar, araç gereç ve taşınırlar, bölge ve proje müdürlüğünün bulunduğu il de dahil olmak üzere bölge veya proje müdürlüklerinin hizmet götürdükleri iller arasında dağıtılır. Tapuda Genel Müdürlük adına kayıtlı taşınmazlar ve hizmet binaları ise, devir durumuna göre İstanbulda Büyükşehir Belediye Başkanlığına diğer illerde ise, il özel idare müdürlüklerine bırakılır. Dağıtım işlemi bölge veya proje müdürlüğünün bulunduğu il valisinin başkanlığında kapsamdaki valilerden ve devir işlemine muhatap büyükşehir belediye başkanlarından oluşan bir koordinasyon kurulu tarafından bağlı illerin makine parkı, il nüfusu, makine, araç, gereç ve envanter durumu gibi kıstaslar dikkate alınarak gerçekleştirilir. Bölge müdürlüklerinde bulunan sondaj makineleri ise 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hizmetlerde kullanılmak üzere bulunduğu ilin özel idaresine devredilir. Bu makinelerin diğer illerdeki çalışmalarında ihtiyaç duyulacak malzeme ve yakıt giderleri, çalışma yapılan ilin özel idaresince karşılanır. Dağıtıma tabi tutulan varlıkların devir ve teslim işlemleri bu Usul ve Esasların ilgili hükümleri doğrultusunda yapılır.

Dava ve icra takip dosyaları

Madde 17- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından takip edilen leh ve aleyhe açılmış adli ve idari dava dosyaları ile icra takipleri devir durumuna göre kendiliğinden taraf sıfatı kazanan ilgili idarelere intikal ettirilir.

Dava ve icra takip dosyalarının devir ve teslim işlemleri, Genel Müdürlükte I. Hukuk Müşaviri, bölge ve il müdürlüklerinde hukuk bürosundan sorumlu avukat, hukuk bürosu bulunmayan yerlerde ise dava ve icra takibinden sorumlu birimin amiri tarafından oluşturulacak komisyonlar marifeti ile yürütülür.

Komisyonlar, mevcut dava ve takip dosyalarını, mahkemesi, dosya numarası ve taraflarını belirtir bir listeye bağlayarak Kanunun geçici 5 inci maddesi gereğince kendiliğinden taraf sıfatı kazanan ilgili idareye tutanak karşılığı teslim eder ve döküm listesi ile tutanağın bir nüshasını Tarım ve Köyişleri Bakanlığına gönderirler.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının taraf sıfatını kazandığı dava ve icra takipleri ile Genel Müdürlüğün Hukuk Müşavirliğinde bulunan arşiv dosyalarının tamamı merkezde kurulacak komisyon tarafından ilgisine göre bu bakanlıkların hukuk müşavirliklerine teslim edilir.

8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanuna göre takibi gereken dosyalar hukuk müşavirliklerince Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir.

Taraf sıfatının belirlenmesinde adli veya idari dava ayırımı yapılmaksızın dava ya da takip konusu ihtilafın kaynaklandığı yer dikkate alınır ancak uyuşmazlık çıkması durumunda mahkemelerin husumete yönelik kararları doğrultusunda işlem yapılır.

Devir işlemlerini gerçekleştiren komisyon ve birimler hak kaybına uğranılmaması bakımından gerekli önlemleri almakla sorumludurlar.

Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği tarafından tahsil edilen ve Merkez Saymanlık Müdürlüğü Emanet Hesabında tutulan vekalet ücretlerinin tamamı 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanunda gösterilen hak sahiplerine limit dahilinde ödenir. 2005 yılında hak sahiplerinin limitlerini doldurması durumunda hesap bakiyesi aynı şekilde dağıtıma tabi tutulmak üzere sonraki yıla aktarılır.

Teftiş Kurulu Başkanlığının arşiv evrakı

Madde 18-

İhale ilanları ve geçici ihalesi yapılan işlerin iptali

Madde 19-

Ödenek devir işlemleri

Madde 20-

Yatırım projeleri

Madde 21-

Diğer hususlar

Madde 22- a) Genel Müdürlüğe ait lojmanlarda sıra tahsisli olarak oturan personel tahsis süresi sona erene kadar lojmanda oturmaya devam eder. Kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle görev tahsisi sona eren personel ile hizmet tahsisi sona eren personele tahsisli konutlara ilişkin oturma süreleri, devredildiği kurumda çalışmak koşulu ile 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğine göre yeniden değerlendirilir.

b) Mülkiyeti Hazineye ait olup kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatına tahsisli bulunan eğitim ve sosyal amaçla kullanılan tesisler Tarım ve Köyişleri Bakanlığına devredilir. Bu tesislerin Maliye Bakanlığınca satış işlemi tamamlanıncaya kadar denetim ve muhafazası Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca sağlanır.

c) Genel Müdürlük tarafından mevzuatı gereği alınan ve ilgili saymanlıklarda muhafaza edilen teminatlar ile mülga Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü, Toprak-Su Genel Müdürlüğü ve Toprak İskan Genel Müdürlüğünce yapılan işlere ait olup halen saymanlıklarda muhafaza edilen teminatların tamamı, teminat konusu işin yapıldığı yer esasına göre tasnif edilerek devir durumuna göre ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ayrıntılı bilgilerin yer aldığı tutanaklar karşılığında teslim edilir.

d) Genel Müdürlüğe bağlı döner sermaye işletmelerinin devir veya tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı’nca belirlenir.

Düzenleme yetkisi

Madde 23- İlgili bakanlıklar görev alanları itibarıyla, bu Usul ve Esasların ve Kanunun uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye, devir ve teslim işlemlerinin sağlıklı ve düzenli yapılmasını sağlamak üzere diğer ilgili bakanlıklardan görüş alarak gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidirler.

Yürürlük

Madde 24- Bu Usul ve Esaslar 16.03.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25- Bu Usul ve Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın