2013-03987 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Başbakanlıktan İzin Yazılarında Dikkat Edilecek Hususlar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 82405078-310/99 [3303-0] / 03987 * 01.02.2013

Konu:   (YAZININ PDF HALİ: 2013-03987)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: a) 29.06.2012 tarihli ve 18218 sayılı genel yazımız,

b) 08.2012 tarihli ve 21320 sayılı genel yazımız.

Bilindiği üzere, 16/06/2012 tarihli ve 28325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesinde; “Kamu kurum ve kuruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, demek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemleri için Başbakanlıktan izin alınacaktır.” denilmektedir.

Bu kapsamda ilgi (a) ve (b) yazılarımızla gereksiz yazışmaların önlenmesi amacıyla;

– Söz konusu Başbakanlık Genelgesi uyarınca izin alınacak işlemlere ilişkin olarak, her işlem/dosya için hazırlanacak izin yazılarına bilgi formu, koordinatlı görüntü ve fotoğrafların eklenmesi, ayrıca bu işlemlere ilişkin koordinatlı görüntü ve fotoğrafların MEOP’a girilmesi suretiyle Bakanlığımıza gönderilmesi,

– 327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca yetki Valiliklerde (Defterdarlık) olan işlemler için sadece 2012/1 sayılı İç Genelgede istenilen belgelerin (görüntü ve fotoğrafların renkli olarak, bilgi formunun ise taşınmazın mevcut durumu ile yapılan/yapılacak olan işlemin niteliğine bakılmaksızın emlak vergi değeri (harca esas değeri) ile rayiç değerleri tam ve eksiksiz doldurulmuş ve imzalı olarak) gönderilmesi,

– 327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca yetki Bakanlığımızda olan işlemler için ise ilgili Milli Emlak Genel Tebliğleri uyarınca istenilen bilgi ve belgelere ilaveten 2012/1 sayılı İç Genelgede istenilen belgelerin (yukarıda belirtildiği şekilde) gönderilmesi,

İstenilmiştir.

Ancak, Başbakanlık Genelgesi uyarınca izin alınması amacıyla Bakanlığımıza gönderilen muhtelif yazılarda, ilgi yazılarımıza rağmen belirtilen belgelerin eksik gönderildiği veya 327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği dikkate alınmadan bilgi ve belgelerin gönderildiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle iş ve işlemlerin zamanında gerçekleşmesi ve gereksiz yazışmaların önlenmesi amacıyla ilgi yazılarımızla belirlenen hususlara tam olarak uyulmasını rica ederim.

H. Abdullah KAYA  Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın