Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-08. Kısım-Mülkiyet İşlemleri

SEKİZİNCİ KISIM- Mülkiyet İşlemleri

BİRİNCİ BÖLÜM- Kadastro ve Tapu İşlemleri

Madde 199- Kadastro öncesi hazırlık

(1) Kadastro çalışma alanlarında kadastro faaliyetlerine başlanılmadan önce İdarece aşağıda belirtilen işlemler öncelikle yapılır:

a) Kadastro bölgesi ilan edilen yerlerde yapılacak işlemler

1) MEOP kayıtları ve dosyalar taranarak Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların ve Hazine ile ilişikli taşınmazların listesi çıkartılır.

2) İl özel idaresinden Hazine ile ilgili ip kayıtları (vergi kayıtları) varsa arazi tahsis defterleri ve ilgili belediyesinden vergi defterlerindeki Hazine ile ilgili kayıtların listesi yazı ile istenir.

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde oluşturulan listede belirtilen her bir taşınmaz için mevcut işlem dosyasından ayrı bir dosya açılır ve dosyaya aşağıdaki belgeler konulur:

a) Bu taşınmazlara ait varsa dosyasından, yoksa tapu müdürlüğünden temin edilecek tapu senetlerinin veya çaplı tasarruf vesikalarının birer örneği,

b) Hazine hukukunu korumaya yarar tüm belgeler,

c) Taşınmazın planı veya krokisi,

ç) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlardan kira veya ecrimisil alınmak suretiyle idare edilenler için, mahalli tespit tutanakları, ecrimisil tahsilat makbuzları, kira sözleşmeleri, mahkeme ilâmları vb.,

d) İdari ve adli makamlarca verilen meni müdahale kararları gibi zilyetliği kesen her türlü belge,

e) Tescil davaları sonucunda ret ile sonuçlanmış mahkeme kararlarının muhakemat müdürlüğünden veya Hazine avukatlığından temin edilmiş bir örneği.

4) Kadastro bölgesindeki her çalışma alanı için bir klasör açılarak (3) numaralı alt bentteki dosyalar bu klasörde toplanır.

5) Hazırlanan listede her taşınmaz ile ilgili belgelerin ne olduğu belirtilir ve düzenlenen bu listeler kadastro tespitlerinden önce yazı ile kadastro müdürlüğüne gönderilir.

6) Kadastro çalışma alanlarının ilân edilmesi beklenmeksizin listedeki taşınmazların belirtmeleri yapılarak tapu kayıtları ile vergi kayıtlarının zemine uygulanması sağlanır.

b) Gözlemci personel görevlendirilmesi

1) İdarece kadastro bölgelerinde gözlemci olarak çalışmak üzere varsa teknik eleman yoksa milli emlaktaki görev süresi, mevzuat bilgisi, Hazine hukukunu korumaktaki tecrübesi gibi konular dikkate alınarak bir defterdarlık uzmanı, şefi veya memuru görevlendirilir.

2) Kadastro bölgesinde birden fazla ekibin görev yapması halinde her ekip için bir personel görevlendirilir.

3) Defterdarlık uzmanı veya memuru sayısının yetersizliği halinde gözlemci olarak görev yapacak yeteri kadar memur diğer maliye memurları arasından ilde defterdar, ilçede malmüdürü tarafından seçilerek görevlendirilir.

4) Taşınmazların sınırlandırılması çalışmalarına gözlemci olarak katılması uygun görülen personel veya personellerin isimleri yazı ile kadastro müdürlüğüne bildirilir.

5) Görevlendirilecek gözlemci memura, (a) bendine göre oluşturulan taşınmazlara ilişkin belge ve bilgilerin yer aldığı klasör ve liste İdarece imza karşılığı verilir.

Madde 200- Kadastro tespitleri sırasında yapılacak işlemler

(1) Görevlendirilen personelin tapulu taşınmazların sınırlandırılmasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmesi gerekir:

a) Hazine hukukunun korunması açısından Hazineye ait tapu kayıtlarının zemine uygulanması hususunda azami gayret ve hassasiyetin gösterilip gösterilmediğine,

b) Şahıslara ait tapu kayıtları harita, plan ve krokiye dayanmakta ve bunların yerlerine uygulanması mümkün bulunmakta ise bu sınırlara itibar edilip edilmediğine,

c) Şahıslara ait tapu kayıtları sınırları içinde kalan yerler hak sahibi tarafından kullanılıyor ve harita, plân ve krokiye dayanmayan belgelerde ve tapu kaydında belirtilen sınırlar zemine uygulanıyor ise bu kayıt ve belgelerde gösterilen sınırlara itibar edilip edilmediğine,

ç) Diğer taraftan şahıslara ait tapu kayıtlarının, harita, plân ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırları değişebilir ve genişletilmeye elverişli nitelikte ise sınıra mı, yoksa bu kayıt ve belgelerde belirtilen miktara mı itibar edildiğine,

d) Mer’a, harman yeri, bataklık, hendek, dağ, tepe, bayır, firarî ve metegayyip eşhastan kalan yerler, yaylak, kışlak, öz, şif (hendeğin genişi), cebel (dağ), azmak, bulak (çeşme), kofalık, höyük, tump (iki taşınmaz arasındaki toprak yığıntısı), göl, akarsu, deniz kıyıları, dere, çay, çalılık, büklük (akarsu kıyısındaki ağaçlık), çorak, orman, Hazine arazisi gibi değişebilir ve genişletmeye elverişli yerlere sınır teşkil eden şahıslara ait yerlerin tespiti sırasında Hazine hukukunun korunmasında gerekli dikkatin ve özenin gösterilip gösterilmediğine,

e) Hazine tarafından özel kanun hükümlerine göre değişmez ve genişlemeye müsait olmayan sınırlarla miktar üzerinden satılan, tefviz veya tahsis veya parasız dağıtılan taşınmazlarda miktar fazlası var ancak, taşınmazla birlikte kullanılmıyorsa veya satış, tahsis ve dağıtım tarihinden itibaren on yıllık süre geçmemiş ise miktar fazlasının Hazine adına tespit edilip edilmediğine,

f) 3402 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre zilyetleri adına tespit gören taşınmazın, Hazine adına tapu kütüğüne kaydedildiği tarihten önce taşınmazı çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri zilyetliğinde bulundurduğunu tanık, bilirkişi beyanı ya da belgelerle ispat edip etmediğine,

g) Şahıslara ait tapuda kayıtlı taşınmazlara miras nedeniyle vaziyet edenlerin (el koyan) gerçekten mirasçı olup olmadıklarının araştırılıp, tespit sırasında bu hususun dikkate alınıp alınmadığına.

(2) Görevlendirilen personelin tapusuz taşınmazların sınırlandırılmasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmesi gerekir:

a) Zilyetlikle şahıslar adına tespit edilen taşınmazın; orta malları, hizmet malları, orman ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup da bir kamu hizmetine tahsis edilen yerler ile kanunları uyarınca Devlete kalan taşınmazlardan olup olmadığına,

b) Taşınmaz üzerindeki zilyedliğin Yönergenin 199 uncu maddesinin birinci fıkrasının “Kadastro bölgesi ilan edilen yerlerde yapılacak işlemler” başlıklı (a) bendinin (3) numaralı alt bendinin (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen araştırmalar sonucunda;

1)Zilyedliğin dava yoluyla kesildiği veya ara verildiği,

2)En az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla sürdürülmediği,

anlaşılıyor ise, bu durumların tesbit esnasında dikkate alınıp alınmadığına.

c) Aynı çalışma alanı içinde bir kişi adına; toplam yüzölçümü sulu toprakta kırk, kuru toprakta ise, yüz dönümden (kırk ve yüz dönüm dahil) fazla taşınmaz tespit edilip edilmediğine,

ç) Eğer aynı kişiye aynı çalışma alanı içerisinde bir üst bentte belirtilen miktarları aşan kısımlar için tespit yapılmış ise, aşağıda belirtilen belgelerin ibraz edilip edilmediğine;

1) 31/12/1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları,

2) Tasdikli irade suretleri ile fermanlar,

3) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim temessük veya senetleri,

4) Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga hazinei hassa senetleri veya muvakkat tasarruf ilmuhaberleri,

5) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları,

6)Mülkname, muhasebatı atika kalemi kayıtları,

7) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri,

8) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları.

d) 3402 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre zilyedi adına tespit edilemeyen taşınmazların Hazine adına tespit edilip edilmediği.

(3) Görevlendirilen personel kadastro çalışmaları sırasında, çalışma alanındaki Hazine ve Hazine ile ilişkili taşınmazların ne şekilde tedavül gördüğünü, Hazineye ait zemine uygulanamayan tapu kayıtlarını bir tutanakla tespit eder ve bu tutanağı, taşınmazla ilgili dosyaya koyar ve İdareye bilgi verilir.

Madde 201- Kadastro tespitleri sırasında itiraz

(1) Kadastro tespitleri sırasında itirazlar, aşağıda belirtildiği şekilde yapılır:

a) Kadastro tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren kadastro ekibinin çalışma alanında parsellerin sınırlandırma ve tespit işlerini bitirdiğine ve ölçülecek taşınmaz kalmadığına ilişkin tutanağın düzenleneceği ana kadar, yukarıda belirtilen esaslara aykırı olarak yapılan tespitlere gözlemci memurların bildirimi üzerine, İdare tarafından kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne itiraz edilir.

b)İtiraz yapılırken, itirazın sadece uygulanan belgelerin geçerliliği hakkında yapılabileceği ve bir belgeye dayanmayan itirazların incelenmeyeceği hususu göz önünde bulundurularak, itiraz yazısına, taşınmazın durumuna ve itirazın konusuna göre gerekli belgeler eklenir.

c)Kadastro tespitleri sırasında Hazine taşınmazlarının ne şekilde tedavül gördüğü ile hangi taşınmazların tespitine itiraz edildiğine ilişkin olarak gözlemci memur tarafından düzenlenecek bir rapor, kadastro çalışma alanında işlerin bitimini izleyen üç gün içerisinde İdareye verir.

d) İdarece bu rapor incelenir ve itiraz edilmesi gerektiği halde itiraz edilmeyen taşınmazlar hakkında dava açmak üzere askı cetvellerinin ilan edilmesi beklenir.

Madde 202- İlan süresi içerisinde dava açılması

(1) Kadastro müdürlüğünce askıya çıkarılan ilan cetvelinin bir örneği İdareye geldikten sonra ilan süresi içerisinde aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Öncelikle tespitlerine itiraz edilen taşınmazlar için kadastro komisyonunca Hazinenin itirazı doğrultusunda tespit yapılıp yapılmadığına bakılır.

b) Hazinenin itirazı doğrultusunda tespit yapılmışsa bu durumda herhangi bir işlem yapılmaz ve tespitin bu şekilde kesinleşmesi beklenir.

c) İdarece, ilanların incelenmesi sonucunda kadastro komisyonu tarafından Hazine aleyhine tespiti yapılan taşınmazlar ile itiraz edilmesi gerektiği halde itiraz edilmediği anlaşılan taşınmazlar belirlenir.

d) Otuz günlük askı ilan süresi içerisinde kadastro mahkemesinde “tespite itiraz davası” açılması için muhakemat müdürlüğü veya Hazine avukatlığına yazı yazılır ve gerekli bilgi ve belgeler bu yazıya eklenir.

Madde 203- Kadastro tutanaklarının kesinleşmesinden sonra yapılacak işlemler

(1) Askı ilan süresi içerisinde dava açılmayarak kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları ile ilgili olarak İdarece aşağıdaki işlemler yapılır:

a) İlgili tapu müdürlüğünden kesinleşip tapu kütüğüne kaydedilen Hazine ile ilgili taşınmazların tapularının bir örneği yazı ile istenir.

b) Tapu senedindeki bilgiler öncelikle MEOP taşınmaz modülüne işlenir ve taşınmaz numarası alınarak her taşınmaz için açılacak dosyasına tapunun bir örneği takılır.

c) Askı ilanlarının kesinleşmesinden itibaren on yıllık zaman aşımı süresi dikkate alınarak aşağıdaki şekilde işlem yapılır:

1) 3402 sayılı Kanun ve diğer kanunlar gereğince Hazine adına tespit ve tescil edilmesi gerekirken başka kişiler adına tespit ve tescil gören taşınmazların bir listesi oluşturulur.

2) Bu listedeki taşınmazların değeri bu Yönergenin “Değerleme İşlemleri” kısmında belirtildiği şekilde hesaplanır.

3) Taşınmazın değeri ve gerekli diğer bilgi ve belgelerde eklenerek bir yazı ile muhakemat müdürlüğü veya Hazine avukatlığından ilgili hukuk mahkemelerinde “tapu iptali ve tescil davası” açılması istenir.

d) Yukarıdaki listede belirtilen taşınmazlar MEOP’ un taşınmaz modülüne ilişikli taşınmaz olarak kaydedilir. Dava açıldıktan sonra MEOP “Adli davalar” modülüne de işlenir.

e) Hazinece veya Hazine aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davalarında yapılacak iddia ve savunmaya esas olmak üzere taşınmazın mahalline gidilerek bu Yönergenin eki “İdari Tahkikat Tutanağı” (EK-53) tutularak muhakemat müdürlüğü veya Hazine avukatlığına gönderilir ve bir örneği dosyasına konulur.

Madde 204- Uygulanamayan tapu kayıtları

(1) Kadastro tespitleri yapılırken Hazine adına kayıtlı olup da zemine uygulanamayan tapu kayıtları hakkında aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Kadastro tespitleri sonrasında uygulanamayan tapu kayıtlarının listesi ve uygulama yapılamamasının nedeni kadastro müdürlüğünden yazı ile istenir.

b) Kadastro müdürlüğünden, uygulanamayan tapu kaydının bulunduğu mevkideki zilyetlikle iktisap edinilen ve sabit olmayan sınırları bulunan taşınmazların kadastro tutanakları yazı ile istenir.

c) İdarece gerekiyorsa denetmenlerden de yararlanılarak kadastro tutanakları incelenir ve mahallinde tespitler yapılarak Hazine aleyhine bir durumun olup olmadığı belirlenir.

d) Uygulanamayan bu kayıtların 3402 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi kapsamında kalması nedeniyle şahıslar adına tespit edilmiş yerlerden olup olmadığı araştırılır.

e)(d) bendinde belirlenen taşınmazlar hariç, uygulanması mümkün olup da kadastro tespiti sırasında uygulanamayan veya uygulanmayan taşınmazlar belirlendikten sonra, askı ilan süresi içerisinde durum belirlendiyse kadastro mahkemesinde, askı ilan süresinden sonra belirlendiyse ilgili hukuk mahkemelerinde dava açılması için muhakemat müdürlüğü veya Hazine avukatlığına yazı yazılır. Bu yazıda aleyhine dava açılacak şahısların isimleri ve taşınmazların bedelleri belirtilir ve ilgili bilgi ve belgeler eklenir.

f) Kısmen uygulanamayan veya uygulanmayan tapu kayıtları için de yukarıda belirtilen işlemler yapılır.

g) Bu kayıtlardan yapılan araştırmalar sonucunda dava açılmasına gerek görülmeyenlerin MEOP kayıtlarından terkini için Bakanlığa yazı yazılır ve alınacak talimata göre işlem yapılır.

Madde 205- Hazine taşınmazlarıyla ilgili hataların düzeltilmesi

(1) İdarenin başvurusu üzerine veya kadastro müdürlüklerince resen gerçekleştirilen ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan hatalar nedeniyle, kadastro müdürlüklerince alınan düzeltme kararlarının İdareye bildirilmesi veya düzeltme işlemine muvafakat istenilmesi durumunda verilen yetki çerçevesince defterdarlıkça aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Düzeltme işlemlerine karşı süresi içerisinde dava açılıp açılmayacağının belirlenmesi amacıyla yapılan düzeltme işlemi incelenir, gerektiğinde teknik eleman ve/veya denetim elemanı görevlendirilmek suretiyle inceleme yapılır.

b) Düzeltme işlemine konu taşınmazın işlem sonrasında kadastro paftasında ilk tesis kadastrosundaki sınırlarının değişmediğinin ve düzeltmeye konu hatanın ölçü (planimetre), tersimat veya hesaplamadan kaynaklandığının ve bu düzeltme işlemi sonucunda komşu taşınmazların yüzölçümünde Hazine taşınmazı aleyhine bir artış olmadığının yapılan inceleme sonucunda anlaşılması durumunda, düzeltme işlemine muvafakat verildiği ilgili kadastro müdürlüğüne yazı ile bildirilir ve bu işleme karşı dava açılmaz. Ayrıca düzeltme işlemi kesinleştikten sonra MEOP kayıtları düzeltilir.

c) Düzeltmeye konu taşınmazın yapılan düzeltme işlemi sonrasında kadastro paftasında ilk tesis kadastrosundaki sınırlarının değiştiğinin, bu taşınmaza komşu taşınmazların yüzölçümlerinde Hazine taşınmazı aleyhine ve bu taşınmazlar lehine bir artış olduğunun anlaşılması durumunda ise; düzeltme işlemine muvafakat verilmez ve süresi içinde bu işleme karşı gerekli davanın açılması için muhakemat müdürlüğüne veya Hazine avukatlığına yazı yazılır. Taşınmaz ilçede bulunması halinde dava açılması hususunda defterdarlıktan izin alınır.

Madde 206- Hazine adına idari yoldan tesciller

(1) Kadastrosu tamamlanmış yerlerde, kadastrodan (tapulama/kadastro) önce zabıt defterinde Hazine adına kayıtlı olmasına rağmen, kadastro sırasında tespit dışı bırakılan taşınmazların idari yoldan tescili için aşağıdaki işlemler yapılır:

a) İlgili tapu müdürlüğünden Hazine adına tescili istenilecek taşınmazın daha önce Hazine adına zabıt kaydı ve varsa bu yere ait harita (tescil veya kamulaştırma haritası gibi) veya krokinin birer örneğinin bulunup bulunmadığı yazı ile sorulur ve varsa birer örnekleri istenir. Ayrıca, MEOP kayıtları da araştırılmak suretiyle tespit edilir.

b) Hazine adına zabıt kaydı bulunduğunun tespit edilmesi halinde, tescili istenilecek yerle ilgili olarak kadastrodan sonra gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılmış tescil davası ile Hazine ve şahıslar arasında sınır veya mülkiyet yönünden yargıya intikal etmiş ve halen devam eden bir dava bulunup bulunmadığı MEOP kayıtları, muhakemat veya Hazine avukatlığı ile hukuk mahkemelerinden yapılan araştırma ve yazışmalar sonunda tespit edilir.

c) Tescil talebinde bulunulacak taşınmazın davalı olmadığının anlaşılması durumunda; zabıt kaydının ve varsa buna ilişkin tapu kaydının ve varsa bu yere ait harita (tescil veya kamulaştırma haritası gibi) veya krokinin birer örneği ile hukuk mahkemelerinden alınan yazıların örnekleri de eklenmek suretiyle ilgili kadastro müdürlüğüne yazılacak bir yazı ile taşınmazın Hazine adına tescili talep edilir.

ç) Kadastro müdürlüğünce oluşturulan tespit ekibine katılmak üzere İdarece, varsa bir teknik eleman yoksa tecrübeli bir personel görevlendirilir. Ekibin araziye gidişi ve dönüşü için gerekli araç İdarece temin edilir.

(2) Kadastrosu tamamlanmış çalışma alanlarında veya kadastrosuna başlanmamış köy veya mahallelerde Hazinenin senetsiz olarak tasarrufunda bulunan ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahipsiz yerlerdeki taşınmazların Hazine adına İdari yoldan tescil edilmesi işlemlerinde;

a) Tescili istenilecek yerle ilgili olarak gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılmış tescil davası ile Hazine ve şahıslar arasında sınır veya mülkiyet yönünden yargıya intikal etmiş ve halen devam eden bir dava bulunup bulunmadığı MEOP kayıtları, muhakemat veya Hazine avukatlığı ile hukuk mahkemelerinden yapılan araştırma ve yazışmalar sonunda tespit edilir.

b) İdarece tespit yapılacak köy veya mahalle muhtarlıklarına tespit tarihinden önce birer yazı yazılır ve tespit programının bir örneği yazıya eklenir. Yazıda bilirkişi belirlenmesi ve gelecek memurlara yardımcı olunması istenir.

c) Taşınmazın mahallinde köy/mahalle muhtarı ve bitişik taşınmaz maliklerinin katılımıyla, tescili istenen taşınmaza yönelik gerçek ve tüzel kişilerce sınır ve mülkiyet yönüyle yargıya intikal ettirilmiş ve halen devam eden bir dava bulunmadığı hususlarını içeren bir tutanak düzenlenir.

ç) Tescili talep edilen yerin;

1)Orman sayılan veya 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkartılan yerlerden olup olmadığı Orman ve Su işleri Bakanlığının ilgili taşra teşkilatından,

2) 3402 sayılı Kanunun 16/B maddesinde sayılan mera, yaylak, kışlak, çayır ve harman yeri gibi kamu orta malı taşınmazlardan olup olmadığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili taşra teşkilatından,

3) Bulunduğu sahada, içme suyu temin edilen göl veya baraj varsa, bunların su toplama havzası olarak belirlenen sahanın dışında kalıp kalmadığı devlet su işleri bölge müdürlüğü veya ilgili belediyesinden,

4) Nehir ve dere metrukâtı gibi yerlerde olup olmadığı, tescili istenen yerin suyun akışına mani bir hal teşkil edip etmediği ve Hazine adına tescilinde bir sakınca bulunup bulunmadığı devlet su işleri bölge müdürlüğünden,

5) Su arkı olarak tespit dışı bırakılmışsa, bu özelliğini kaybettiğinden kapanmış olup olmadığı ve Hazine adına tescilinde sakınca bulunup bulunmadığı Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünden,

6) Deniz, göl ve nehir gibi umuma ait sulara mücavir ise kıyı kenar çizgisi dışında (kara yönünde) kalıp kalmadığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili taşra teşkilatından,

7) Tarım reformu uygulama alanı veya bölgesi ilan edilen saha içinde ise, Hazine adına tescilinde sakınca bulunup bulunmadığı ilgili tarım reformu bölge müdürlüğünden,

8)Kapanmış Devlet karayolu olup, Hazine adına tescil edilmesi gereken taşınmaz ise, tescilinde sakınca bulunup bulunmadığı ve tesciline muvafakat edilip edilmediğinin ilgili karayolları bölge müdürlüğü veya Karayolları Genel Müdürlüğünden,

bir yazı ile istenilir.

d) Karakol yeri, sağlık ocağı, okul, ibadet yeri, afet nedeni ile seçilen yeni yerleşim alanlarının tesciline yönelik sınırlandırma haritaların kadastro müdürlüğünce yapılması için yazı yazılır. Bunların dışında kalan yerlerin haritası ise varsa İdarenin teknik elemanlarınca yapılır, yoksa diğer kurumların teknik elemanlarına yaptırılması için valiliğe/kaymakamlığa yazı yazılır.

e) Yukarıda edinilen bilgiler yazılacak yazıda açıkça belirtilmek suretiyle, taşınmazın Hazine adına tescili ilgili kadastro müdürlüğünden istenir. Gerekiyorsa sınırlandırma haritası üç nüsha olarak yazıya eklenir.

(3) 3402 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 9/7/1987 tarihinden önce yapılan kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmazlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde ve çalışma alanı içinde orman olduğu gerekçesiyle tespit harici bırakılan alanlarda, daha sonra kesinleşen orman kadastrosu sonucunda orman sınırı dışında kalan tapulu ve tapusuz taşınmazların idari yoldan tescili yerine 3402 sayılı Kanun hükümleri gereğince kadastrosunun yapılması için kadastro müdürlüğüne yazı yazılır.

(4) Gerek idarece ve gerekse özel kanunlarında ve/veya kuruluş kanunlarında Hazine adına tescil ettirme yetkisi tanınan kurum ve kuruluşlarca idari yoldan Hazine adına tescil edilen taşınmazın tapusu alınarak taşınmaza ait açılan dosyasında muhafaza edilir. Taşınmaz MEOP taşınmaz programına kaydedilir ve idare altına alınır.

İKİNCİ BÖLÜM- İzale-i Şüyû İşlemleri

Madde 207- İlk inceleme ve kıymet takdiri

(1) Hazinenin paydaş olduğu taşınmazlar hakkında izale-i şüyû (paydaşlığın giderilmesi) davası açıldığının mahkeme tarafından İdareye veya muhakemat müdürlüğüne/Hazine avukatlığına bildirilmesi halinde İdarece aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Dosyasında yok ise veya güncel değil ise ilgili tapu müdürlüğünden tapu kayıtları temin edilerek şerh veya beyan bulunup bulunmadığına bakılır.

b) Taşınmazın mahallinde tespiti yapılarak fiili durumunu gösteren bir tutanak ya da bu Yönerge eki “İdari Tahkikat Tutanağı” (EK-53) düzenlenir.

c) Dava konusu taşınmazın belediye sınırları içerisinde olması halinde, ilgili belediyesinden planlı alanda kalıp kalmadığı, plan var ise imar planının bir örneği istenerek imar planında hangi amaca ayrıldığı belirlenir.

ç) Taşınmazın üzerinde muhdesat varsa, muhdesatta Hazinenin payının bulunup bulunmadığı, muhdesat sabit yapı ve tesis niteliğinde ise 19/7/2003 tarihinden sonra yapılıp yapılmadığı ve taşınmazdaki Hazine payı oranında Hazineye geçip geçmediği tespit edilir.

d) Elde edilen bilgi ve belgeler ilgili muhakemat müdürlüğüne veya Hazine avukatlığına yazı ile bildirilir ve aynen taksimde Hazine yararının bulunması ve mümkün olması durumunda, süresi içerisinde gerekli müdahalede bulunulması istenir.

e) Mahkemenin kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporuna bir hafta ve yine satış memurunun (icra dairesinin) kıymet takdirine yedi gün içerisinde itiraz edilmesi gerektiğinden, bu süre içerisinde taşınmaza Yönergenin “Değerleme İşlemleri” kısmında belirtildiği şekilde zeminine ve varsa üzerindeki muhdesatlara (bina, ağaç vs.) ayrı ayrı kıymet takdiri yapılır.

f) İdarece yapılan kıymet takdir bedeli, mahkemece veya satış memurluğunca yaptırılan kıymet takdirinden yüksek ise rayice uygunluğunun sağlanması için muhakemat müdürlüğü veya Hazine avukatlığına yazı yazılarak süresi içerisinde gerekli itirazın yapılması istenir.

g) Bedel kesinleştikten sonra icra dairesince satış ilanının hazırlanması ve ilanın muhakemat müdürlüğüne/Hazine avukatlığına veya İdareye tebliğini müteakiben birinci ihalenin yapılacağı tarih de dikkate alınarak gerekli değerlendirme işlemlerine başlanır.

h) Taşınmazın koordinat bilgilerinin MEOP “Taşınmaz” modülünün “Google Maps’te Gör” alt modülüne işlenmesi sağlanır.

Madde 208- Satış ihalesine iştirak edilmesi gereken durumların belirlenmesi

(1) Mahkemece ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesi halinde aşağıda belirtilen durumlar İdarece araştırılır ve sonuç satış ihalesine girilip girilmeyeceğine karar vermeye yetkili makama yazı ile bildirilir:

a) İdarece yapılan kıymet takdir bedeli, mahkemece veya satış memurluğunca yaptırılan kıymet takdiri ile karşılaştırılarak Hazine payının değerinin altında satılması ihtimali söz konusu olup olmadığına bakılır.

b) Satılacak taşınmazın, imar planında genel bütçeli kamu kuruluşlarının hizmetine ayrılmış olup olmadığı araştırılır.

c) Bu madde ile aşağıdaki madde birlikte değerlendirilerek ihaleye iştirak edilmesinin Hazine lehine olup olmadığı araştırılır.

Madde 209- Satış ihalesine iştirak edilmemesi gereken durumların belirlenmesi

(1) Mahkemece ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesi halinde aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, icra dairelerince yapılan satış ihalesine iştirak edilmeyeceği gibi konu Bakanlığa da intikal ettirilmez, sadece satış takip edilerek Hazineye düşen bedelin tahsili sağlanır. Ancak, özel durumlar nedeniyle ihaleye girmede Hazine yararı varsa, bu husus Yönergenin 210 uncu maddesinde açıklanan yetkili makam tarafından değerlendirilir.

a) Hazine payı 1/10’dan az olan ve imar planında genel bütçeli kamu kuruluşlarının hizmetine ayrılmayan taşınmazlar,

b) İmar planında genel bütçeli kamu kuruluşlarının hizmetine ayrılmamış olan ve kayyımın idaresindeki pay miktarına bakılmaksızın kayyımla idare edilen taşınmazlar.

Madde 210- İzale-i şüyû ihalesine iştirak yetkisi

(1) Açık artırma satış ilanının tebliğ edilmesinden sonra ihaleye girilip girilmeyeceği konusunda karar verecek yetkili makam belirlenir. Bunun için ihalesi yapılacak taşınmazın tamamına İdarece Yönergenin 207 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtildiği şekilde takdir edilen bedel esas alınır.

(2) Taşınmazın tamamına idarece takdir edilen bedel, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 76 ncı maddesi gereğince, yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde iller için belirlenen parasal sınırın iki katını aşmıyor ise (bu miktar dâhil) ihaleye girip girmeme konusundaki karar defterdarlıklarca verilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen parasal sınırı aşan miktarlarda ihaleye girilip girilmeyeceği yetkisi Bakanlığa ait olduğundan, bu taşınmazlarla ilgili bilgiler Bakanlığa bildirilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır.

(4) Malmüdürlüklerinin ihaleye katılıp katılmamaya karar verme hususunda yetkileri bulunmadığından, ilçeden gelen talepler yetkisi dâhilinde defterdarlıklarca değerlendirilir.

(5) Yetki isteme yazıları ilk ihale gönünden en az yirmi gün önce yetkili makamlara onay için sunulur.

Madde 211- Yetki isteme yazılarında yer alacak belgeler

(1) Taşınmazlar hakkında aşağıdaki araştırmalar yapılarak, belgeler ilk ihale gönünden en az yirmi gün önce defterdarlığa veya Bakanlığa gönderilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır:

a) Taşınmaz hakkında düzenlenen Yönerge eki “İzale-i Şüyû Satışı Bilgi Formu” (EK-54),

b) İmar planı içinde ise, belediyesince onaylı imar durumu belgesi veya üzerinde kadastro yahut imar parseli işaretlenerek yeri belirlenmiş onaylı plan örneği; plan içinde değil ise yerini belirleyen ölçekli ve koordinat değerli krokisi,

c) Aşağıdaki bilgileri içeren tespit tutanağı;

1)Bulunduğu yerin, il veya ilçe merkezine tahminî uzaklığı ve elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı,

2)Taşınmazın bitişiğinde, Hazineye ait taşınmaz bulunup bulunmadığı, varsa birleştirilmesinin imar planı açısından mümkün olup olmadığı, mümkünse birleştirmenin Hazine yararına olup olmadığı,

3)Üzerinde muhdesat (bina, tesis, ağaç vs.) varsa ne olduğu; muhdesat Hazineye ait değilse kime ait olduğu; bina ise toplam inşaat yüzölçümü, binanın iskân izninin olup olmadığı ve kaç yıldır kullanıldığı,

4) En son kullanım şekli ve ne kadarının hangi amaçlarda kullanıldığı; boş olup olmadığı.

ç) Şerhler ile beyanları da içeren güncel tapu kayıt örneği,

d) Kıymet takdirine dair komisyon kararı (Bu kararda; icra dairesi ile idarece belirlenen bedeller arasında farklılıklar varsa gerekçeleri ayrıntılı şekilde açıklanır.),

e) Paydaşlığın satış yoluyla giderilmesi konusundaki mahkeme kararının; satış memurluğunca düzenlenmiş satış şartnamesinin ve satış ihalesi ile ilgili ilanın örnekleri,

f) Hazinenin ihaleye girip girmemesi konusunda valilik görüşü ve bunun gerekçeleri.

Madde 212- İhaleye iştirak ve ödenek temini

(1) İhaleye girilip girilmeyeceği kararını verme yetkisi defterdarlığa ait ise, İdarece açık artırma satış ihalesine girilip girilmeyeceği, girilmesi düşünülüyor ise ne kadar pey sürüleceği hakkında defterdarlık makamından olur alınır.

(2) Onaydan sonra Bakanlığa yazı yazılarak taşınmazın satın alınması hâlinde yeterli ödenek olup olmadığı sorulur ve ödenek mevcut ise bloke edilmesi istenir. Yeterli ödeneğin belirlenmesinde; Hazine payı dışındaki paylar için ödenecek katma değer vergisi de hesaplamaya dâhil edilir.

(3) Ödenek miktarı şu şekilde hesaplanır: [Ödenek=(Yetki üst sınırı X Hazine dışındaki paylar için paylaştırma oranı) + Katma değer vergisi + satış giderleri]

(4) Taşınmazdaki Hazine payının değeri, ihaleye katılabilmek için yatırılması gereken pey akçesini (teminat bedelini) karşılamıyor ise, Bakanlıktan aradaki fark tutarındaki ödeneğin birinci ihaleden önce gönderilmesi istenilir.

(5) İhaleye girilip girilmeyeceği kararını verme yetkisi Bakanlığa ait ise, Yönergenin 210 uncu maddesine göre işlem yapılır.

Madde 213- İhalenin takibi ve pey sürülmesi

(1) İhaleye iştirak edilmemesine karar verilmesi durumunda ihale gün ve saatinde ilgili icra müdürlüğünde/mahkeme satış memurluğunda gözlemci olarak hazır bulunması için İdarece bir memur görevlendirilir.

(2) İhaleye iştirak edilmesine karar verilmesi durumunda ise ihaleye katılmak ve verilen yetkiye kadar pey sürmek üzere İdarece bir memur görevlendirilir ve memura;

a) Hangi miktar veya orana kadar ihalelere iştirak edileceği, diğer paydaşlar ve ihaleye iştirak edecekler tarafından bilinmemesi, taşınmazın Hazinece daha uygun şartlarla alınmasını sağlayacağından, bu konudaki gizliliğe özen gösterilmesi gerektiği,

b) İhaleye iştirak edilecek miktar ve oran azamî miktar olduğundan, ihale sırasında mümkün olan en düşük teklifle ihaleye başlaması ve azar azar arttırması, mümkün olan en uygun bedelle satın alınmaya çalışması ve verilen yetki limiti aşılmaması gerektiği,

c) İhalelere paydaşlar da dahil olmak üzere, iştirak eden olmadığı takdirde ihaleye girme yetkisi olsa da, ihalelere girmemesi veya pey sürülmemesi,

talimatı verilir.

(3) Taşınmazın birinci ihalesinde satılamaması durumunda ihale sonucu en kısa sürede yetkili makama bildirilir ve ikinci ihaleye iştirak edilip edilmeyeceği hakkında yeniden olur alınır.

(4) Taşınmazın Hazinece satın alınması halinde icra müdürlüğünce/mahkeme satış memurluğunca belirlenen süre içerisinde satış bedelinin yatırılabilmesi için, Bakanlıktan ödenek talep edilerek satış bedeli, katma değer vergisi ve diğer masraflar yatırılıp alınacak belge ek yapılarak tapu müdürlüğüne taşınmazın Hazine adına tescili için yazı yazılır. Taşınmaz tescil edildikten sonra MEOP’a kaydedilir.

(5) Taşınmazın Hazine dışında biri tarafından satın alınması halinde de, sonuç en kısa sürede Bakanlığa bildirilir. Bloke edilmiş ödenek mevcut ise çözülmesi istenir.

(6) İhale sonucunda satış bedeline ve masraflarına ilişkin paylaştırmanın paydaşlar arasında ne şekilde yapıldığı incelenerek, Hazine aleyhine bir durum mevcut ise ilgili icra müdürlüğünden/mahkeme satış memurluğundan düzeltilmesi istenilir.

(7) Taşınmazın Hazine dışında biri tarafından satın alınması halinde satış bedelinden Hazine payına düşen miktar muhasebe müdürlüğü/malmüdürlüğü veznesine yatırılır.

(8) Bu durumda taşınmazın MEOP kaydı kapatılır ve dosyası arşive kaldırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- Kayyımlık, Gaiplik ve Devletin Mirasçılığı

Madde 214- Araştırma ve inceleme

(1) Yönetimi kimseye ait olmayan taşınmazlar üzerinde Hazine hak ve menfaatinin bulunup bulunmadığının tespiti ve idare şeklinin belirlenmesi amacıyla, İdarece tapu kütüklerindeki kayıtlar taranır.

(2) Tapu kayıtlarının taranması sonucunda uzun süredir alım-satım gibi işlemlere konu olmadığı ya da son işlem tarihi üzerinden uzun yıllar geçtiği anlaşılan taşınmazlar ile İdarece yapılan işlemler sırasında bu durumda olduğu anlaşılan veya vatandaşlar tarafından İdareye yapılan ihbar dilekçeleri ile Hazineye ait olması gerektiği iddia edilen taşınmazların malikleri hakkında, gerektiğinde denetim elemanı görevlendirilmek suretiyle araştırma yapılır.

(3) Yapılacak araştırmada yararlanılmak üzere, öncelikle uzun süredir tedavül görmeyen taşınmazlar ile nüfus (soyadı ve baba adı gibi) bilgisi bulunmayan maliklere ait taşınmazların tapu siciline esas oluşturan ilk tesis kadastro evrakları ile mahkeme kararı vs. belgelerin örnekleri tapu müdürlüğünden yazı ile istenir. Gelen belgeler incelenerek kayyımlıkla idare edilebilecek taşınmazların listesi çıkarılır.

(4)Üçüncü fıkrada oluşturulan listedeki maliklerin ilgili nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örnekleri istenir.

(5) Nüfus müdürlüğünden gelen belgelerden maliklerin sağ olup olmadığı ve mirasçılarının olup olmadığı araştırılır.

(6) Taşınmazın mahallinde tespiti yaptırılarak boş olup olmadığı, kim veya kimler tarafından, ne zamandan beri kullanıldığı, kullananların işgalci konumunda olup olmadıkları ve herhangi bir akdi veya kanuni hakka dayanılarak kullanılıp kullanılmadığı belirlenir.

(7) Üçüncü fıkrada oluşturulan listedeki maliklerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden son yerleşim yeri araştırılır veya il veya ilçe nüfus müdürlüğünden yazı ile istenir.

(8) Son yerleşim yerinin tespit edilmesi durumunda bu yerde kendisini tanıyanlar ile mahalle muhtarından; doğum yeri, nereden geldiği, ne işle meşgul olduğu, mirasçısı olup olmadığı gibi kişisel bilgileri soruşturulmak suretiyle malikin yaşayıp yaşamadığı, mirasçısının olup olmadığı belirlenir.

(9) Gerektiği takdirde emniyet veya jandarma birimlerinden belirlenen bu kişilerin sağ olup olmadığı sorulur ve son yerleşim yerinin tespiti istenir.

(10)Mirasçısız olarak öldüğü veya gaip olduğu tahmin edilen maliklerin mal varlıkları, nüfus kaydı da göz önüne alınarak doğum yeri ile bulunduğu yer ve daha önce bulunmuş olduğu ve ilişkili bulunduğu anlaşılan yerlerden, emlak/millî emlâk müdürlüğü veya malmüdürlüğü kanalıyla, tapu müdürlükleri, bankalar, vergi daireleri, emniyet ve trafik şubeleri ile gerektiğinde ticaret ve gemi sicili gibi yerlerden sorulmak suretiyle araştırılır.

11) Ayrıca, taşınmaz maliki hakkında daha önce mahkemelerce verilmiş bir gaiplik kararı bulunup bulunmadığı İdarenin ve Muhakemat Müdürlüklerinin kayıtlarından araştırılır.

Madde 215- Dava açılması

(1) Yapılacak araştırma sonucunda;

a) Taşınmazın malikinin yaşayıp yaşamadığı ve mirasçısının bulunup bulunmadığının belirlenememesi durumunda, tüm bilgi ve belgeler de eklenmek suretiyle 4721 sayılı Kanunun 427 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ve 18/5/1989 tarihli ve 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanunun 2 nci maddesi uyarınca, mahallin en büyük mal memurunun kayyım tayin edilmesi amacıyla gerekli davanın açılması muhakemat müdürlüğünden veya Hazine avukatlığından yazı ile istenir.

b) Taşınmazın malikinin mirasçı bırakmaksızın ölmüş olduğu ve Devletten başka mirasçısının bulunmadığının veya daha önce hakkında gaiplik kararı verildiğinin belirlenmesi durumunda, 4721 sayılı Kanunun 501 inci maddesi uyarınca Hazine adına tescili için gerekli davanın açılması muhakemat müdürlüğünden veya Hazine avukatlığından istenilir.

Madde 216- Kayyımlıkla idare ve intikal işlemleri

(1) Mahkeme kararıyla yönetimi kayyıma verilen malvarlıkları 3561 sayılı Kanuna ve 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre idare edilir.

(2) Kayyım tayinine ilişkin mahkeme kararının bir örneği tapu müdürlüğüne gönderilir.

(3) Kayyımlıkla idare süresi dolan malvarlığının 4721 sayılı Kanunun 588 inci maddesi uyarınca Hazineye intikali için gerekli davanın açılması, zaman geçirilmeksizin muhakemat müdürlüğünden veya Hazine avukatlığından istenilir.

(4) Yukarıdaki fıkra hükümlerince kayyımlıkla idare süresi sona eren malvarlığının Hazineye intikaline dair mahkeme kararı, taşınmazların Hazine adına tescili için ilgili tapu müdürlüğüne ve Hazine cari hesap numarası da belirtilmek suretiyle nakdi varlıklarının Hazineye intikali banka şubelerine bildirilir. Taşınmazların Hazine adına tescil edilip edilmediği, nakdi varlıkların ise Hazine hesaplarına aktarılıp aktarılmadığı takip ve kontrol edilir.

(5) Hazine adına tescil edilen taşınmaz MEOP’a kaydedilir ve idare altına alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM- İhbar İkramiyesi

Madde 217- Araştırma

(1) Hazinenin emrine ya da mülkiyetine geçmesi gerekirken gizli kalmış taşınır ve taşınmazların İdareye ihbar edilerek ikramiye istenilmesi durumunda, öncelikle bu taşınır ve taşınmazların ilgili mevzuatı uyarınca Hazineye intikallerinin gerekip gerekmediği incelenir.

(2) İnceleme sonucunda ihbar edilen malların Hazineye intikal etmesi gerektiği kanaatine ulaşılması hâlinde, ilgili mevzuatı uyarınca bu malların Hazineye intikalini sağlamak için gerekli idari ve hukuki süreç başlatılır.

(3) Ayrıca, ihbar edilen mallarla aynı hukuki konumda bulunan ve Hazineye intikali gereken başkaca taşınır ve taşınmaz bulunup bulunmadığı da araştırılır.

Madde 218- İkramiye miktarının belirlenmesi

(1) İhbar edilen taşınır ve taşınmazların İdarece Hazineye intikalleri sağlandıktan sonra denetim elemanları marifetiyle, ihbar edenin 26/12/1931 tarihli ve 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval İle Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ikramiye almaya hak kazanıp kazanmadığı, hak kazanmış ise Hazineye intikal tarihi itibariyle taşınırların rayiç değerleri, taşınmazların ise emlak vergi değerleri esas alınarak Kanunda belirtilen oranlar dâhilinde ikramiye miktarının ne kadar olacağı hesaplanır.

(2) Bu işlemlerin tamamlanmasını müteakiben konuya ilişkin bilgi ve belgelerle düzenlenen raporlar İdarenin görüşüyle birlikte Bakanlığa gönderilir ve alınacak cevaba göre işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM- Define Arama İzni

Madde 219- Muvafakat ve personel görevlendirilmesi

(1) Hazine taşınmazlarında define aramak isteyenlerin 27/1/1984 tarihli ve 18294 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Define Arama Yönetmeliğinin 7 nci maddesi uyarınca arama işlemine muvafakat verilmesi talebiyle ilgilinin müracaatı veya müze müdürlüğünün bu konudaki yazısı üzerine, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak belirlenen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar dışında kalan ve arama yapılmasında sakınca bulunmayan Hazine taşınmazları hakkında anılan Yönetmelikte belirtilen izinlerin alınması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydı ile muvafakat verilir.

(2) Define arama müracaatının müze müdürlüğünce uygun görülerek arama ruhsatı verilmesi hâlinde, define aranacak yere en yakın müzeden görevlendirilecek ihtisas elemanı başkanlığında, İçişleri Bakanlığının mahalli temsilcisi ile birlikte arama faaliyetinin izlenmesinde görev yapmak üzere defterdarlık veya malmüdürlüğünden bir personel görevlendirilir.

(3) Arama faaliyetlerinin sona ermesini müteakiben kazı yapılan alanın define arayıcısı tarafından eski hâline getirilmesi sağlanır.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın