Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-16. Kısım-Son Hükümler

 

ONALTINCI KISIM- Son Hükümler ve Ekler

Madde 386- Uygulama

(1) Bu Yönergede atıfta bulunulan yasal düzenlemelerde değişiklik yapıldığı takdirde yeni düzenleme hükümlerine göre uygulamaya yön verilir. Tereddüt halinde Bakanlık talimatlarına göre işlem yapılır.

Madde 387- Yürürlük

(1) Bu Yönerge tebliğ tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 388- Yürütme

(1) Bu Yönerge hükümleri Maliye Bakanı tarafından yürütülür.

EKLER

EK-1 Taşınmaz Tespit Tutanağı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

DEFTERDARLIĞI EK-1

……………………………. MÜDÜRLÜĞÜ

…../…../20…..

TAŞINMAZ TESPİT TUTANAĞI

İL-İLÇE: ……………………………… DOSYA NO ………………………

 

TABLO I – VARSA FUZULİ ŞAGİL VEYA ŞAGİLLERİN
Adı, Soyadı veya Unvanı
T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No
Adresi
 TABLO II – TAPU BİLGİLERİ
1 Bulunduğu köy veya mahallenin adı
2 Tapuda kayıtlı olduğu Pafta, Ada, Parsel
Cilt, Sahife ve Sıra No
Tapu tarihi
3 Cinsi ve yüzölçümü
4 Hisse durumu ve oranı
5 Mevkii ve sokağı
6 Sınırları
TABLO III – ÜZERİNDE MUHDESAT VARSA
1 Cinsi ve niteliği  
2 Miktarı  
3 Kime ait olduğu  
TABLO IV – ARAZİ İSE
1 Arazinin verim gücü  
2 Sulanabilirlik durumu  
TABLO V – BİNA İSE
1 İnşaatın brüt alanı (M2)  
2 İnşaatın sınıfı  
3 İnşaatın türü  
4 Yıpranma oranı  
5 Kullanılabilirlik durumu  
TABLO VI – TESBİTE İLİŞKİN BİLGİLER
1 İşgal veya tasarrufun başlangıç tarihi ve süresi
2 İşgal veya tasarruf edilen miktar
3 İşgal veya tasarrufun amaç ve biçimi
4 Kamu hizmetlerine gerekli olup olmadığı
5 6831 sayılı Orman Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında olup olmadığı
TABLO VII – TAŞINMAZA AİT TESPİT VE TAHMİN EDİLEN BEDEL
1
TABLO VIII – TAŞINMAZA AİT TESPİT VE TAHMİN EDİLEN BEDEL HESAP TUTANAĞI
1 İşgal veya tasarrufun başlangıcından tespit tarihine kadar yıllar itibariyle getirebileceği ayrı ayrı ecrimisil miktarı
2 Toplam ecrimisil tutarı
3 Tespitten sonra satış, trampa, kiraya verme, ön izin ve kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı kurulması gereken hallerde bu işlemler için ihtiyaç duyulan sahanın yüzölçümü ile rayiç satış ve trampa bedeli ile bir yıllık kira, ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedeli

TESPİTİ YAPANIN ADI SOYADI UNVANI İMZASI

BİLİRKİŞİLERİN ADI SOYADI ADRESİ İMZASI

İŞGALCİLERİN ADI SOYADI ADRESİ İMZASI

NOT:

1) Tablo I’in 2 numaralı bölümü gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarası esas alınarak doldurulur.

2) Tespiti yapılacak taşınmaz tescilli değilse önceden çizilmiş ölçekli krokisi varsa bunda, yoksa çizilecek basit kroki üzerinde sınırları, komşu taşınmazlar ve malikleri veya kullananları ile yer verilmesi istenen diğer bilgiler gösterilir ve Tablo II’nin 2 numaralı bölümü hariç diğer bölümleri doldurulur.

3) Tespiti yapılacak ve tahmin edilen bedeli hesap edilecek taşınmaz tapuda tescilli olsa dahi, satış, trampa ve gereken diğer hallerde tespit anında taşınmazın alanı yeniden ölçülür, noksanlık veya fazlalık olup olmadığı, idarenin yer vermek istediği diğer bilgilerle birlikte Tablo VII’de gösterilir.

EK-2 Ön İzin/Kira/Kullanma İzni/İrtifak Hakkı/Trampa/Satış Bedeli Tespitine Ait Hesap Tutanağı

İLİ-İLÇESİ :…………………………… DOSYA NO :…………………

TABLO I- TAŞINMAZLA İLGİLİ BİLGİLER VE EMSAL DEĞER
Emsal Taşınmaz Değerlemeye Tâbi Hazine Taşınmazı
Bulunduğu mahalle veya köy
Cadde veya sokağı
Taşınmazın cinsi
Pafta / Cilt, Ada / Sahife, Parsel / Sıra No
Yüzölçümü
Kullanım şekli
Emlâk vergisine esas asgarî değer
Beyan edilen rayiç bedel
Varsa kesinleşen rayiç bedel
BİNA
Bina taban alanı ve kat sayısı
Bağımsız bölüm sayısı
İnşaatın türü ve sınıfı
İnşaatın bitim tarihi
ARSA VE ARAZİ
Arsanın imar durumu
Arazinin kullanım durumu ve verimliliği
Hazineye ait taşınmazın emsaline göre hesaplanan değeri
TABLO II – TESPİTİN İDARECE DOĞRUDAN YAPILMASI
Tablo I’ deki bilgiler de dikkate alınarak, ön izin / kira / kullanma izni / irtifak hakkı / trampa / satış bedeli olarak …………………………………….. YTL tahminî bedel tespit ve hesap edilmiştir.
TABLO III – TESPİTİN İLGİLİ KURULUŞ VEYA BİLİRKİŞİDEN SORUŞTURULMASI SURETİYLE YAPILMASI
…………………………………Belediyesinden/Odasından veya bilirkişi ………………………den alınan ve bu hesap tutanağına ekli olan ……………………… gün ve …………….. sayılı yazıda/bilirkişi raporunda/ tutanakta yer alan bilgiler de dikkate alınmak suretiyle …………………….bedeli olarak ………………….YTL tahmini bedel tespit ve hesap edilmiştir.

TESPİTİ YAPANIN ADI SOYADI UNVANI İMZASI

ONAYLAYANIN ADI SOYADI UNVANI İMZASI

EK-3 Tahmin Edilen Bedel Tespit Raporu

Dosya No: Rapor Tarihi ve Numarası …/…/…
TAŞINMAZIN TAPU KAYIT BİLGİLERİ
İli Yüzölçümü (M²)
İlçesi Hazine Hissesi
Mahallesi/Köyü Tapu Tarihi
Caddesi/Sokağı Pafta /Cilt No
Yöresi Ada /Sahife No
Cinsi Parsel /Sıra No
Tapu takyidatı varsa ne olduğu:
TAŞINMAZIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE FİİLİ DURUMU
İl/İlçe Merkezine Uzaklığı (M)
Kıyıya Uzaklığı (M)
Belediye Hizmetlerinden Yararlanıp Yararlanmadığı E ( ), H ( )
Yol ( ), Su ( ), Elektrik ( ), Toplu Taşıma ( ), Kanalizasyon ( )
Varsa İşgalcisi
Kullanım Şekli
Varsa Muhdesat Niteliği
Muhdesatın Kime Ait Olduğu
Tahsil Edilen Ecrimisil Tutarı ve Dönemleri
TAŞINMAZIN İMAR DURUMU
İmar Planında Ayrıldığı Amaç
Plandaki Yapılaşma Şartları veYapılabilecek Toplam İnşaat Alanı Taks: Kaks: H:

Toplam İnşaat alanı:

Müstakil Kullanımın Mümkün Olup Olmadığı
TAŞINMAZIN ÇEVRE VE KONUMU İLE BULUNDUĞU BÖLGENİN ANALİZİ
TAŞINMAZIN DEĞERİNİ ETKİLEYEBİLECEK DİĞER HUSUSLAR
TAHMİN EDİLEN BEDEL
Beyan Yılı Emlak Vergisi Asgari M² Birim Değeri
Cari Yıl Emlak Vergisi Asgari M² Birim Değeri
2886 Sayılı D.I.K. Md. 9’a Göre Bildirilen Birim Bedeller
Belediye Ticaret Odası Ziraat Odası Bilirkişi
.……-TL ..…..-TL ..…..-TL ..…..-TL
Önceki İhalede Önerilen En Yüksek Bedel ..…..-TL
Emsal Teşkil Edecek Kira, İrtifak Hakkı, Kullanma İzni,

Kamulaştırma veya Satış Bedeli ..…..- TL

Komisyonumuzca yukarıda belirtilen hususlar gözönünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonucu, taşınmazın günün alım satım / kira / kullanma izni / irtifak hakkı rayiçlerine göre m²’sinin………………..TL’den x……………m²=……………….TL + muhdesatın…………………TL olmak üzere toplam ……………………………. (…………………..) TL tahmini satış/ yıllık kira / yıllık kullanma izni / yıllık irtifak hakkı bedelinin takdirine karar verilmiştir.

KOMİSYON BAŞKANI ÜYE ÜYE

EK-4 İhale Onay Formu

T.C.

VALİLİĞİ

DEFTERDARLIĞI

T.C.

KAYMAKAMLIĞI

MALMÜDÜRLÜĞÜ

TELEFAKS

Sayı :

Konu:

MALİYE BAKANLIĞINA

(Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

SATIŞI YAPILAN TAŞINMAZIN

İli :
İlçesi :
Mahalle veya Köyü :
Dosya No :
Mevkii :
Cinsi :
Yüzölçümü(m²) :
Hazine Hissesi :
Pafta :
Ada :
Parsel :
İmar Durumu
Tahmin Edilen Bedel :
İhale Tarihi :
İhale Şekli :
İhaleye Katılan Kişi Sayısı ve Ad ve Soyadları :
Teklif Edilen En Yüksek Bedel :
Teklif Edenin Adı Soyadı :

Maliye Bakanlığı’nın (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) / Valiliği’nin (Defterdarlık) olurlarıyla satışına izin verilen, yukarıda tapu ve satış ihalesi bilgileri yer alan mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmazın – ( ) TL bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36/45 inci maddesi gereği geçici ihalesi yapılmış olup, kat’i ihalesinin onaylanmasını müsaadelerinize arz ederim

Defterdar/Kaymakam

EK-1- Bilgi Formu (1 adet)

2- Kıymet Takdir Kararı (1 adet)

3- İhale (müzayede) tutanağı (1 adet)

EK-5 Hazineye Ait Taşınmaz Satış İşlemi Bilgi Formu

Tarih:…/…/….

İli Pafta/Cilt
İlçesi Ada/Sayfa
Mah/Köy Parsel/Sıra
Cadde/Sokak Yüzölçümü
Yöresi Hazine Hissesi
Taşınmaz No:
TAŞINMAZA AİT BİLGİLER
1-189, 775, 2510, 2634, 2863, 2873, 2924, 3083, 4342, 6831, 7269 sayılı Kanunlar ve 644 sayılı KHK kapsamında kalıp kalmadığı,
2-İmar Planı içinde ise, hangi ölçekte, hangi tür plân içinde olduğu, plânda ne kadarının hangi amaca ayrıldığı,
3- Belediye ve belediye mücavir alan sınırlarının içinde olup olmadığı,
4- Üzerinde muhdesat varsa, ne olduğu ve kime ait olduğu.
5- Kıyı veya sahil şeridi tanımına giren yerlerden olup olmadığı
6-Taşınmazın hangi yolla elde edinildiği, tapu kayıtlarında herhangi bir şerh veya beyan bulunup bulunmadığı, varsa ne olduğu, mülkiyetinin ihtilâflı veya davalı olup olmadığı.
7- Bu güne kadar ki kullanım şekli, en son ne şekilde ve ne kadarının kullanıldığı, boş olup olmadığı.
8-Tahsisli, bir kamu hizmeti ya da Bakanlığımız için gerekli olup olmadığı.
9- Taşınmazla ilgili olarak Bakanlıkla yazışma yapılmış ise, yazıların tarih ve sayıları.
10- Satış işlemine yönelik valilik veya kaymakamlık görüşü
TAŞINMAZA AİT BELGELER

(Yazı Ekinde Gönderilenlerin Karşısına X İşareti Konulacak)

1- Tapu kayıt örneği
2- İmar Planı İçinde ise, belediyesince onaylı imar durum belgesi veya üzerinde kadastro yahut imar parseli işaretlenerek yeri belirlenmiş ve varsa kıyı kenar çizgisi işlenmiş onaylı imar planı örneği
4- Taşınmazın mahallinde düzenlenmiş krokisi
5- İşgal ve kullanım durumu ile muhdesat ve benzeri fiilî durumları konusunda bilgiler ihtiva eden tespit tutanağı
6- Tahmini satış bedeline ait kıymet takdir kararı

ONAY

EK-6 İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Formu

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI Ek-6
1. İHALE KAYIT NUMARASI (İKN)
2. YASAKLAMA KARARI VEREN BAKANLIK / KURUM
3. İHALEYİ YAPAN İDARENİN
Adı İl / İlçe
Adresi Tel- Faks
Posta Kodu E-Mail :
4. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ 5. ORTAK VE / VEYA ORTAKLIKLARIN
Adı/Unvanı
Adresi
T.C.Kimlik No.
Vergi Kimlik /Mükellefiyet No.
Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6.YASAKLAMA SÜRESİ
Ay
Yıl
7. YASAKLAMANIN DAYANAĞI VE KAPSAMI
a- 4734 KİK
b- 4735 KİSK
c- 2886 DİK
d- DİGER MEVZUAT
Tüm ihalelerden
Tüm ihalelerden
Bakanlık İhalelerinden
Bakanlık İhalelerinden
Kurum İhalelerinden
Kurum İhalelerinden
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1- İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.
2- T.C.Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3– Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.:Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4- DİGER MEVZUAT: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 , 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5– ORTAK VE / VEYA ORTAKLIKLARIN: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

EK-7 Satış Şartnamesi

I-GENEL ŞARTLAR

Madde 1-

Satışı yapılacak taşınmazın:

İli :

İlçesi :

Mahalle/Köyü :

Mevkii :

Pafta No / Cilt No :

Ada No / Sayfa No :

Parsel No / Sıra No :

Yüzölçümü :

Hazine Payı :

Cinsi :

Tapudaki şerhler :

Sınırları :

Niteliği : (Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır)

Madde 2- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz ……………………………. Defterdarlığınca/Malmüdürlüğünce, …./…../…… tarihine tesadüf eden ………………günü saat ……… de yapılacak ihale ile satılacaktır.

Madde 3- İhale, ……………………………………. Defterdarlığında/Malmüdürlüğünde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ……………………………………. usulü ile yapılacaktır.

Madde 4- Taşınmazın tahmin edilen bedeli …………………… TL ve geçici teminat miktarı ………………….. YTL’dır.

Madde 5- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

Madde 6- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 7- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

İta amirlerince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş işgünü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş gün içinde müşteri ihale bedelini peşin ödeyebileceği gibi, Bakanlıkça belirlenecek parasal sınırlar dikkate alınarak taksitle de ödeyebilir.

Peşin ödeme halinde, müşteri bu süre içerisinde ihale bedelini yatırmak, varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye irat kaydedilir. Satış bedelinin tamamının ödenmesinden sonra müşteri, taşınmazı adına tescil ettirmek zorundadır. Aksi takdirde, meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

Müşteri, taksitle ödeme talebinde bulunduğu takdirde; sözleşme düzenlemek suretiyle ihale bedelinin dörtte birini peşin, kalanını en fazla iki yılda, taksitlerle ve hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte yatırmak zorundadır.

Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmez. Ancak, taksit tutarlarını ve kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz alıcısı adına devredilir.

Müşterinin sözleşme hükümlerine uymaması durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilir. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, taşınmaz Hazine mülkiyetinde ise sözleşme feshedilerek, geçici teminat olarak belirlenmiş tutar, Hazineye irat kaydedilir ve satış bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilerek kalanı faizsiz olarak alıcıya aynen iade edilir. Taşınmaz, banka teminat mektubu veya ipotek tesis edilerek alıcı adına tescil edilmiş ise teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek, kalan borç faizi ile birlikte tahsil edilir.

İdare de bu süre içinde ferağ işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre satılan taşınmazı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

Madde 8- Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Hazine, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Hazineden isteyemez. Taşınmaz, işgal edilmiş hali ile alıcı adına idarece tescil ettirilmek suretiyle mahallinde satışı yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Taşınmaz ile birlikte satışa konu muhdesat varsa teslim tutanağında bunlar da ayrı ayrı belirtilir.

Madde 9- İhtilafların çözüm yeri ………………………. icra daireleri ve mahkemelerdir.

II- ÖZEL ŞARTLAR

Madde 10-

“Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.”

Müşterinin (Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin)

Adı, soyadı :

Tebligat adresi :

İmza tarihi :

İmzası :

NOT:

1) Şartnamede …../…… şeklinde gösterilen yerlerde, uygun olmayan kelime çizilecektir.

2) Şartnameye konulması gerekli görülen “Özel Şartlar” defterdarlık veya malmüdürlüğünce önceden tespit edilerek 10 uncu ve müteakip maddeler halinde şartnameye ilave edilecektir.

EK-8 Taksitli Satış Sözleşmesi

MADDE 1-

Satışı yapılan taşınmazın:

İli: :

İlçesi :

Mahalle/Köyü :

Mevkii :

Pafta No / Cilt No :

Ada No / Sayfa No :

Parsel No / Sıra No :

Yüzölçümü :

Hazine Payı :

Satış Bedeli :

Alıcının:

Adı-Soyadı, Unvanı :

T.C. Kimlik No /

Vergi Kimlik No :

Telefon Numarası :

Adresi :

Alıcı, bu sözleşmede yazılı olan adresi tebligat adresi olarak kabul etmiştir. İdare tarafından alıcıya yapılacak her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilir. Adres değişikliğinin idareye yazılı olarak bildirilmesi zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle alıcıya ulaşmayan tebligattan dolayı idare sorumlu değildir.

MADDE 2- SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ VE ÖDENME ŞEKLİ

Satış bedelinin ………………………………………………………. TL peşin, kalan …………………………………………………………………………. YTL ise aşağıdaki taksit tablosunda belirtilen taksitler halinde ve kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az yüzde yirmibeşinin peşin ödenmesi gerekmektedir. Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmez. Ancak, taksit tutarlarını ve kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz alıcısı adına devredilir.

Üst üste iki taksitin vadesinde ödenmemesi durumunda, alıcıya borcunu ödeme tarihine kadar tahakkuk edecek faizi ile birlikte onbeş gün içinde ödemesi, aksi takdirde sözleşmenin feshedileceği idarece bildirilir.

TAKSİT TABLOSU

TAKSİT SAYISI TAKSİT TARİHİ KALAN TUTAR TAKSİT MİKTARI FAİZ

MİKTARI

ÖDENECEK TOPLAM TUTAR
1
2
3
4
5
6
7
8

MADDE 3- FAİZ ORANININ DEĞİŞMESİ

Sözleşme süresi içinde kanuni faiz oranının değişmesi halinde, kalan borç tutarı, faiz oranı değişikliğinin yapıldığı tarihten itibaren yeni faiz oranları esas alınarak hesaplanır.

MADFDE 4- SÖZLEŞMENİN FESHİ

Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, taşınmaz Hazine mülkiyetinde ise sözleşme feshedilerek, ihale ile yapılan satışlarda geçici teminat olarak belirlenmiş tutar, doğrudan satışlarda ise satış bedelinin yüzde onu, Hazineye irat kaydedilir ve satış bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilerek kalanı faizsiz olarak alıcıya aynen iade edilir. Taşınmaz, teminat mektubu veya ipotek tesis edilerek alıcı adına tescil edilmiş ise teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek, kalan borç faizi ile birlikte tahsil edilir.

MADDE 5- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Hazineye ait taşınmazların satışına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 6- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhtilaf halinde ……………………………………….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 7-DİĞER HÜKÜMLER

(Sözleşmeye konulması uygun görülen diğer hususlar yazılacaktır.)

İşbu sözleşme ….. maddeden ibaret olup, …… nüsha halinde düzenlenerek, birlikte imza altına alınmıştır. ……/……/201….

TARAFLAR

İTA AMİRİ ALICI

EK-9/A Ferağ ve Şerh Yazısı

T.C.

……………………….. VALİLİĞİ / KAYMAKAMLIĞI

DEFTERDARLIĞI / MALMÜDÜRLÜĞÜ

Sayı :

Konu :

………………………… TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE

……………………..

………………….. ili, ……………………….. ilçesi, ………………… köyü/mahallesi, …………………….. yöresinde bulunan, …………… pafta, …………….. ada, ………………. parsel numaralı ve …………………… m2 yüzölçümlü Hazineye ait taşınmaz, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanun gereğince ………………. adına………………………. TL bedelle satılmış, satış bedelinin………………… TL kısmı tahsil edilmiştir.

Taşınmazın ferağını vermeye………………….. yetkili kılınmıştır. Söz konusu taşınmazın kalan ………………………….. TL satış bedeli için Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilerek, alıcı adına tescil edilmesi ve tapu kütüğüne;

“İşbu taşınmaz ……………………………….. adına…………………….. amacında kullanılmak üzere, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (……) bendine göre/…. fıkrasına göre satılmıştır. Söz konusu taşınmaz, satış amacı dışında kullanılamaz” şerhinin konulmasını arz/rica ederim.

…………………………………

EK-9/B Ferağ ve Şerh Yazısı

T.C.

………………………. VALİLİĞİ / KAYMAKAMLIĞI

DEFTERDARLIĞI / MALMÜDÜRLÜĞÜ

Sayı :

Konu :

……………………. TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE

……………………………

………………….. ili, ……………………….. ilçesi, ………………… köyü/mahallesi, …………………….. yöresinde bulunan, …………… pafta, …………….. ada, ………………. parsel numaralı ve …………………… m2 yüzölçümlü Hazineye ait taşınmaz 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanun gereğince…………………… adına…………………………….. TL bedelle satılmış, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir./satış bedelinin……………………….. TL kısmı tahsil edilmiş, kalan…………………………….. TL için kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınmıştır.

Taşınmazın ferağını vermeye…………………… yetkili kılınmıştır. Söz konusu taşınmazın……………………… adına tescil edilmesi ve tapu kütüğüne;

“İşbu taşınmaz………………………………………. adına……………….. amacında kullanılmak üzere, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (…..) bendine/….. fıkrasına göre satılmıştır. Söz konusu taşınmaz, satış amacı dışında kullanılamaz”

şerhinin konulmasını arz/rica ederim.

EK-10 Taşınmaz Satış Sözleşmesi

1- SATIŞI YAPILAN TAŞINMAZIN

İLİ :

İLÇESİ :

MAHALLE/KÖYÜ :

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO :

YÜZÖLÇÜMÜ :

HAZİNE PAYI :

SATIŞ BEDELİ :

2- ALICININ

ADI-SOYADI, UNVANI :

TELEFON NUMARASI :

ADRESİ :

Alıcı, bu sözleşmede yazılı olan adresi yerleşim yeri olarak kabul etmiştir. İdare tarafından alıcıya yapılacak her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilecektir. Adres değişikliğinin idareye yazılı olarak bildirilmesi zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle alıcıya ulaşmayan tebligattan dolayı idare sorumlu değildir.

3- AMAÇ DIŞI KULLANIM

Bu taşınmaz 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (…..) bendine/ikinci fıkrasına/son fıkrasına göre ………………… adına, ………….. amacında kullanılmak üzere satılmıştır. Bu taşınmaz, satış amacı dışında kullanılamaz. Bu husus devir işlemleri sırasında tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilir. Amacı dışında kullanıldığının idarece tespiti halinde, tahsil edilen bedel faizsiz olarak iade edilerek, taşınmaz geri alınır.

4- SATIŞ BEDELİNİN PEŞİN TAHSİLİ

Satış bedeli taksitle ödemeye esas parasal sınırın altında ise bedelin tamamı peşin olarak tahsil edilecektir. Satışı yapılan taşınmazın satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir.

5- TAKSİTLE SATIŞ

Satış bedelinin…………………….. TL peşin, kalan…………………… TL ise aşağıdaki taksit tablosunda belirtilen taksitler halinde ve kanuni faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Satış bedelinin en az yüzde yirmibeşinin peşin ödenmesi gerekmekte olup, bedelin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmeyecektir. Ancak, taksit tutarlarını ve kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz alıcısı adına devredilecektir.

Üst üste iki taksitin vadesinde ödenmemesi halinde, idarece, alıcıya borcunu onbeş gün içerisinde ödemesi, borcunu bu süre içinde de hesaplanacak faizi ile birlikte ödememesi durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilir.

TAKSİT TABLOSU

TAKSİT SAYISI TAKSİT TARİHİ KALAN ANAPARA TAKSİT MİKTARI FAİZ

MİKTARI

ÖDENECEK TOPLAM TAKSİT
1
2
3
4
5
6
7
8

6- SÖZLEŞMENİN İPTALİ

Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, taşınmaz Hazine mülkiyetinde ise sözleşme feshedilerek, ihale ile yapılan satışlarda geçici teminat olarak belirlenmiş tutar, doğrudan satışlarda ise satış bedelinin yüzde onu, Hazineye irat kaydedilir ve satış bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilerek kalanı faizsiz olarak alıcıya aynen iade edilir. Taşınmaz, banka teminat mektubu veya ipotek tesis edilerek alıcı adına tescil edilmiş ise teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek, kalan borç faizi ile birlikte tahsil edilir.

7- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Hazineye ait taşınmaz satışına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

8- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İhtilaf halinde ……………………………………….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9-DİĞER HÜKÜMLER

Kanuni faiz oranının değişmesi halinde taksit tablosundaki faizler yeni oranlara göre hesaplanarak tahsil edilecektir.

(Sözleşmeye konulması uygun görülen diğer hususlar yazılacaktır.)

İşbu sözleşme ….. maddeden ibaret olup, …… nüsha halinde düzenlenerek, birlikte imza altına alınmıştır. ……/……/201….

TARAFLAR

İHALE YETKİLİSİ ALICI

Defterdar

Milli Emlak Dairesi Başkanı

Kaymakam

EK-11 4706 Sayılı Kanunun 7/B Maddesine Göre Konut Yapı Kooperatiflerine, Kooperatif Birliklerine veya Kooperatif Üst Birliklerine Taşınmaz Satış Şartnamesi

I- GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz …………………………….Defterdarlığınca/Malmüdürlüğünce, …./…../201…. tarihine tesadüf eden …………………………..günü saat ………………….. de 4706 sayılı Kanunun 7/B maddesine göre konut yapı kooperatifleri, kooperatif birlikleri veya bu birliklerin oluşturduğu üst birlikler arasında yapılacak ihale ile satılacaktır.

MADDE 2- Satışı Yapılacak Taşınmazın:

İLİ: :

İLÇESİ :

MAHALLE/KÖYÜ :

MEVKİİ :

PAFTA NO :

CİLT, SAHİFE, SIRA NO :

(Kadastro görmemişse) :

ADA NO :

PARSEL NO :

YÜZÖLÇÜMÜ :

CİNSİ :

HAZİNE PAYI :

TAPU TARİHİ :

TAHMİNİ BEDELİ :

ŞERH/BEYANLAR :

İMAR DURUMU :

MUHDESATIN CİNSİ

/ NİTELİĞİ/MİKTARI :

2- MÜŞTERİNİN ÜNVANI:

YETKİLİLERİN

ADI-SOYADI :

TELEFON NUMARASI :

ADRESİ :

MADDE 3- İhale,……………………………Defterdarlığında / Malmüdürlüğünde, 4706 sayılı Kanunun 7/B maddesine göre konut yapı kooperatifleri, kooperatif birlikleri veya bu birliklerin oluşturduğu üst birlikler arasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, …………………….teklif usulü ile yapılacaktır.

MADDE 4- Taşınmazın tahmin edilen bedeli………….TL olup, bankada bloke edilecek tutar tahmin edilen bedelin yüzde yirmibeşi olan ………………………….TL dır.

MADDE 5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 25 inci maddesi ve 4706 sayılı Kanunun 7/A maddesine göre tahmin edilen bedelin yüzde………’u oranında geçici teminat alınması veya 2886 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre teminat olarak kabul edilecek diğer değerlerin teminat olarak verilmesi gerekmektedir.

MADDE 6- İhaleye katılabilmek için; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine uygun olarak kurulmuş konut yapı kooperatifi, kooperatif birliği veya bu birliklerin oluşturduğu üst birlik olmak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, tahmini bedelin dörtte birini bir bankada adlarına açılacak hesapta bloke edildiğine dair belgeyi ibraz etmek ve belirlenen geçici teminatı yatırmak şarttır.

MADDE 7- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 8- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ihale yetkilisince, karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İhale yetkilisince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş işgünü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

Satış bedeli taksitle ödemeye esas parasal sınırın altında ise yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş gün içinde bedelin tamamı peşin ödenir. Satışı yapılan taşınmazın satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmez.

Taksitli satışlarda, ihale kararının alıcıya tebliğini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde satış bedelinin dörtte birini peşin olarak yatırılarak Satış Sözleşmesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 57 nci maddesi gereğince alınan geçici teminat miktarı Hazineye irat kaydedilir. Meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunulamaz.

İdare de bu süre içerisinde ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

MADDE 9- Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Hazine, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Hazineden isteyemez. Taşınmaz, işgal edilmiş hali ile alıcı adına idarece tescil ettirilmek suretiyle mahallinde satışı yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağında taşınmaz ile birlikte satışa konu eşya veya levazım var ise bunlar da ayrı ayrı belirtilir.

MADDE 10- Taşınmaz imar planında…………………………………………amacına ayrılmıştır. / Plansız alanda kalmaktadır. / İmar planı davalıdır.

Taşınmazın satış amacına uygun konut yapımı için gerekli imar düzenlemesinin / değişikliğinin yapılamaması / imar planında konut veya konut dışı amaçlara ayrılmış ancak imar planı davalı olan taşınmazların satışa konu edilmesi halinde, davanın ileride Hazine aleyhine sonuçlanması durumunda, alıcı tarafından idareden herhangi bir hak, tazminat, faiz, vb talebinde bulunulmayacaktır. Bu hususta ihale üzerine kalan alıcıdan ayrıca taahhütname alınacaktır.

MADDE 11– Bu taşınmazın satış amacı dışında kullanılamayacağına, amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, satılan taşınmazın satış bedelinin faizsiz iade edilerek Hazinece geri alınacağına dair tapu kütüğüne ilgisine göre bu tebliğin Ek-7/C-D de yer alan yazı ile beyan konulur. 4706 sayılı Kanunun 7/B maddesine göre satılan taşınmazla ilgili olarak yapılacak imar uygulaması sonucunda kamu hizmet alanına ayrılan yerler, bedelsiz ve müstakil parsel olarak Hazine adına resen tescil olunur.

MADDE 12- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii ……………………….icra daireleri ve mahkemelerdir.

II. ÖZEL ŞARTLAR

MADDE 13-………………………………………………………………………………………..

“Bu şartnamede yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim/ederiz. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresimize yapılabilir.”

Müşterinin

Ünvanı :………………………………………..

Yetkililerin adı soyadı :………………………………………..

Tebligat adresi :………………………………………..

İmza tarihi :………………………………………..

İmza veya imzaları :………………………………………..

NOT: 1. Şartnamede …../…… şeklinde gösterilen yerlerde, uygun olmayan kelime çizilecektir.

2. Şartnameye konulması gerekli görülen “Özel Şartlar” defterdarlık veya malmüdürlüğünce önceden tespit edilerek 13’üncü ve müteakip maddeler halinde şartnameye ilave edilecektir.

EK-12 4706 Sayılı Kanunun 7/B Maddesine Göre Konut Yapı Kooperatiflerine, Kooperatif Birliklerine veya Kooperatif Üst Birliklerine Taşınmaz Satış Taahhütnamesi

4706 sayılı Kanunun 7/B maddesi gereğince………………..konut yapı kooperatifi / kooperatif birliği / üst birliğine…………………… TL bedel ile satışı yapılan, ………………….. ili, ……………………….. ilçesi, ………………… köyü/mahallesi, …………………………….yöresinde bulunan ve tapuda …………… pafta, …………….. ada, ………………. parsel numarası ve …………………… m2 yüzölçümü ile Hazine adına kayıtlı olan taşınmazın satış amacına uygun konut yapımı için gerekli imar düzenlemesi / değişikliğinin yapılamaması / imar planı davalı olan taşınmaz hakkındaki davanın ileride Hazine aleyhine sonuçlanması durumunda, idareden herhangi bir hak, tazminat, faiz, vb talebinde bulunmayacağımı/bulunmayacağımızı kayıtsız ve şartsız taahhüt ederim/ederiz.

İşbu taahhütname üç örnek olarak düzenlenmiş olup, bir örneği taahhüt edene elden teslim edilmiştir. ……/……/201….

TAAHHÜT EDENİN

Ünvanı :

Yetkilinin Adı, Soyadı:

İmzası :

TC Kimlik No :

Adresi :

EK-13 4706 Sayılı Kanunun 7/B Maddesine Göre Konut Yapı Kooperatiflerine, Kooperatif Birliklerine veya Kooperatif Üst Birliklerine Taşınmaz Satış Sözleşmesi

1- SATIŞI YAPILAN TAŞINMAZIN

İLİ: :

İLÇESİ :

MAHALLE/KÖYÜ :

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO :

CİLT, SAHİFE, SIRA NO :

(Kadastro görmemişse)

YÜZÖLÇÜMÜ :

HAZİNE PAYI :

SATIŞ BEDELİ :

İMAR DURUMU :

MUHDESATINCİNSİ

/ NİTELİĞİ/MİKTARI :

2- MÜŞTERİNİN UNVANI:

YETKİLİNİN ADI-SOYADI:

TELEFON NUMARASI :

ADRESİ :

Müşteri, bu sözleşmede yazılı olan adresi yerleşim yeri olarak kabul etmiştir. İdare tarafından müşteriye yapılacak her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilecektir. Adres değişikliğinin idareye yazılı olarak bildirilmesi zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle müşteriye ulaşmayan tebligattan dolayı idare sorumlu değildir.

3- AMAÇ DIŞI KULLANIM

Bu taşınmaz 29/06/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 7/B maddesine göre…………………………………. adına, imar planlarına uygun olarak konut yapılmak amacıyla satılmıştır. Taşınmaz, satış amacı dışında kullanılamaz. Bu husus devir işlemleri sırasında tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilir. Amacı dışında kullanıldığının idarece tespiti halinde, tahsil edilen bedel faizsiz olarak iade edilerek, taşınmaz geri alınır.

4-İMAR PLANI

Taşınmaz imar planında ……………………………. amacına ayrılmıştır. / Plansız alanda kalmaktadır. / İmar planı davalıdır.

Taşınmazın, satış amacına uygun konut yapımı için gerekli imar düzenlemesinin / değişikliğinin yapılamaması / imar planı davalı olan taşınmaz hakkındaki davanın ileride Hazine aleyhine sonuçlanması durumunda alıcı, idareden herhangi bir hak, tazminat, faiz, vb talebinde bulunamaz.

5- TAŞINMAZIN SATIŞ AMACI VE KULLANIMI

Taşınmazın satış amacı dışında kullanılamayacağına, amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, satılan taşınmazın satış bedelinin faizsiz iade edilerek Hazinece geri alınacağına dair tapu kütüğüne ilgisine göre bu 313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin EK-7/C-D de yer alan yazı ile şerh konulur. 4706 sayılı Kanunun 7/B maddesine göre satılan taşınmazla ilgili olarak yapılacak imar uygulaması sonucunda kamu hizmet alanına ayrılan yerler, bedelsiz ve müstakil parsel olarak Hazine adına resen tescil olunur.

6- SATIŞ BEDELİNİN PEŞİN TAHSİLİ

Satış bedeli taksitle ödemeye esas parasal sınırın altında ise bedelin tamamı peşin olarak tahsil edilecektir. Satışı yapılan taşınmazın satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir.

7- TAKSİTLE SATIŞ

Satış bedelinin………………………. TL peşin, kalan……………… TL ise aşağıdaki taksit tablosunda belirtilen taksitler halinde ve kanuni faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Satış bedelinin en az yüzde yirmibeşinin peşin ödenmesi gerekmekte olup, bedelin tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ancak, taksit tutarlarını ve kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz müşterisi adına devredilecektir.

Üst üste iki taksitin vadesinde ödenmemesi halinde, idarece, müşteriye borcunu onbeş gün içerisinde ödemesi, borcunu bu süre içinde de hesaplanacak faizi ile birlikte ödememesi durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilir. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, taşınmaz Hazine mülkiyetinde ise sözleşme feshedilerek, yapılan tahsilat faizsiz olarak müşteriye aynen iade edilir. Taşınmaz, banka teminat mektubu veya ipotek tesis edilerek müşteri adına tescil edilmiş ise teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek, kalan borç tahsil edilir.

TAKSİT TABLOSU

TAKSİT SAYISI TAKSİT TARİHİ KALAN ANAPARA TAKSİT MİKTARI FAİZ

MİKTARI

ÖDENECEK TOPLAM TAKSİT
1
2
3
4
5
6
7
8

 

8- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Hazineye ait taşınmaz satışına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

9- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İhtilaf halinde ……………………………………….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10-DİĞER HÜKÜMLER

Kanuni faiz oranının değişmesi halinde taksit tablosundaki faizler yeni oranlara göre hesaplanarak tahsil edilecektir.

(Sözleşmeye konulması uygun görülen diğer hususlar yazılacaktır.)

TARAFLAR

Defterdar Müşterinin Ünvanı :

Milli Emlak Dairesi Başkanı Yetkililerin adı soyadı :

Kaymakam Tebligat adresi :

İmza tarihi :

İmza veya imzaları :

EK-14/A Ferağ ve Şerh Yazısı

T.C.

…………………… VALİLİĞİ / KAYMAKAMLIĞI

DEFTERDARLIĞI / MALMÜDÜRLÜĞÜ

Sayı :

Konu :

…………………………TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE

……………………………..

…….. ili,……….. ilçesi,……… köyü/mahallesi,……….. yöresinde bulunan…………… pafta, …………….. ada, ………………. parsel numaralı ve …………………… m2 yüzölçümlü Hazineye ait taşınmaz 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 7/B maddesi gereğince …………………… na/ne……………….. TL bedelle satılmış, satış bedelinin……….. TL kısmı tahsil edilmiştir.

Taşınmazın ferağını vermeye …………………………………………. yetkili kılınmıştır. Söz konusu taşınmazın kalan ………………………………………………TL satış bedeli için Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesini, alıcısı adına tescil edilerek, tapu kütüğünün beyanlar hanesine;

“Konut yapılmak üzere satışı yapılan işbu taşınmaz, satış amacı dışında kullanılamaz, amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, satış bedeli faizsiz iade edilerek, Hazinece geri alınacaktır. Yapılacak imar uygulaması sonucunda kamu hizmet alanlarına ayrılacak yerler, bedelsiz ve müstakil parsel olarak Hazine adına resen tescil edilecektir”

Belirtmesinin konulmasını arz/rica ederim.

…………………………….

EK-14/B Ferağ ve Şerh Yazısı

T.C.

…………………….. VALİLİĞİ / KAYMAKAMLIĞI

DEFTERDARLIĞI / MALMÜDÜRLÜĞÜ

Sayı :

Konu :

………………………. TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………………….

………………….. ili, ……………………….. ilçesi, ………………… köyü/mahallesi, …………………….. yöresinde bulunan…………… pafta, …………….. ada, ………………. parsel numaralı ve …………………… m2 yüzölçümlü Hazineye ait taşınmaz 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 7/B maddesi gereğince, ………………………………………………. adına …………………… TL bedelle satılmış, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir/satış bedelinin ……………………………………………………………. TL kısmı tahsil edilmiş, kalan ……………………………………………………………… TL için kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınmıştır.

Taşınmazın ferağını vermeye ……………………………………………………. yetkili kılınmıştır. Söz konusu taşınmazın alıcısı adına tescil edilerek, tapu kütüğünün beyanlar hanesine;

“Konut yapılmak üzere satışı yapılan işbu taşınmaz, satış amacı dışında kullanılamaz, amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, satış bedeli faizsiz iade edilerek, Hazinece geri alınacaktır. Yapılacak imar uygulaması sonucunda kamu hizmet alanlarına ayrılacak yerler, bedelsiz ve müstakil parsel olarak Hazine adına resen tescil edilecektir”

Belirtmesinin konulmasını arz/rica ederim.

…………………………………

EK-15 4706 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Son Fıkrasına Göre 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu/4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Gereğince Serbest Bölge/Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Yapılacak Satışlara İlişkin Taahhütname

4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası kapsamında, ………………… …………………………… TL bedel ile …………………………………………………….(alıcının adı yazılacaktır) tarafımıza satışı yapılan, ………………….. ili, ……………………….. ilçesi, ………………… köyü/mahallesi, …………………………….yöresinde bulunan ve tapuda …………… pafta, …………….. ada, ………………. parsel numarası ve ……………….. m2 yüzölçümü ile Hazine adına kayıtlı olan taşınmazın/taşınmazların bulunduğu alanın devir amacına uygun olarak 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu / 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğince serbest bölge/teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlenmemesi durumunda, idareden herhangi bir hak, tazminat, faiz, vb. talebinde bulunmayacağımızı ve taşınmazın satış bedelini faizsiz olarak aynen geri alacağımızı kayıtsız ve şartsız taahhüt ederiz.

İşbu taahhütname üç örnek olarak düzenlenmiş olup, bir örneği taahhüt edene elden teslim edilmiştir. ……/……/201….

TAAHHÜT EDENİN

Tüzel Kişilik Ünvanı :

Yetkilinin Adı, Soyadı :

İmzası :

Adresi :

Tel :

EK-16 4706 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Son Fıkrasına ve Ek 3 Üncü Maddesine Göre Küçük Sanayi Sitesi, Borsa Yerleri ve En Az Elli Milyon ABD Doları Karşılığı Türk Lirası Tutarında ve En Az Yüz Kişi İstihdam Sağlayacak Yatırım Yapılacak Satışlara İlişkin Taahhütname

4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası ve ek 3 üncü maddesi kapsamında, ………………… (……………………………) TL bedel ile…………(alıcının adı yazılacaktır) tarafımıza satışı yapılan, ………………….. ili,……….. ilçesi, ………………… köyü/mahallesi ,……………..yöresinde bulunan ve tapuda …………… pafta, …………….. ada, ………………. parsel numarası ve ……………….. m2 yüzölçümü ile Hazine adına kayıtlı olan taşınmaz/taşınmazlar;

“29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca projesine uygun olarak ………….. faaliyeti yapılmak ve bu amaçta kullanılmak üzere satılmış olup, ipotek tesis edilemez ve teminat olarak gösterilemez. Öngörülen yatırım için belirlenen sürelerde yatırımın faaliyete geçirilmesi zorunludur. Projeye süresi içinde başlanmaması veya tamamlanmaması ya da satış amacı dışında kullanılması durumunda, taşınmazın Hazineye geri verilmesini ve tahsil edilen satış bedelinin yüzde beşinin mahrum kalınan gelire karşılık olarak bütçeye irat kaydedilmesini, geriye kalan satış bedelinin faizsiz olarak tarafımıza iade edilmesini, taşınmaz üzerine tarafımızdan yapılmış olan muhdesatlar için Hazineden herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulmayacağını, taşınmazın genel hükümlere göre tahliye edilmesini ve projede öngörülen yatırım faaliyete geçmeden üçüncü kişilere hiç bir şekilde devredilemeyeceğini kayıtsız ve şartsız taahhüt ederim/ederiz.

TAAHHÜT EDENİN

Tüzel Kişilik Ünvanı :

Yetkilinin Adı, Soyadı :

T. C. Kimlik No :

İmzası :

Adresi :

Tel :

EK-17 4071 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenecek Taahhütname

………………..ili, ………………ilçesi,………………………köyü/mahalesi,………………………..yöresinde bulunan ve tapunun…………………pafta, ……………………..ada, ……………….parsel no’sunda kayıtlı,………………m2 yüzölçümlü taşınmaz malın mülkiyetinin verilmesi için 16/2/1995 tarihli ve 4071 sayılı Kanun gereğince başvuruda bulundum/bulunduk.

Anılan Kanun gereği bedelin tamamının/hisseye isabet edenin dörtte biri olan …………………TL’yi,………………………tarih ve……………..sayılı makbuzla yatırdım/yatırdık.

Geriye kalan ……………………… TL’nin (iki/üç/dört) eşit taksitte ve kanunî faizi ile birlikte aşağıdaki tarihlerde yatırılmasını taahhüt ediyorum/ediyoruz.

1. Taksit olan …………………………….TL yı, …/…/…

2. Taksit olan …………………………….TL yı, …/…/….

3. Taksit olan …………………………….TL yı, …/…/….

4. Taksit olan …………………………….TL yı, …/…/….

Taahhüt edilen tarihlerde belirtilen bedelleri kanunî faizi ile birlikte yatırmadığım/yatırmadığımız takdirde, başvuru hakkımı/hakkımızı kaybetmiş sayılacağımı/sayılacağımızı ve alınan bedellerin idare tarafından tarafıma/tarafımıza iade edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

Başvuruda Bulunan/Bulunanlar

Başvuruda Bulunanın Adresi:

Ek : (Gerekiyorsa) Vekâletname

EK-18 4071, 4072 Sayılı Kanunlara Göre Satışı/Devri Yapılan Taşınmaz Bilgi Formu

T.C.

VALİLİĞİ / KAYMAKAMLIĞI

İL DEFTERDARLIĞI / MALMÜDÜRLÜĞÜ

Sayı :

Konu :

MALİYE BAKANLIĞINA

(Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

4071/4072 sayılı Kanuna göre satış/devir işlemine tabi tutulan taşınmaz ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

DAĞITIM:

Gereği : Maliye Bakanlığına

Bilgi : …………………. Valiliğine

4071/4072 SAYILI KANUNA GÖRE

SATIŞI/DEVRİ YAPILAN TAŞINMAZ BİLGİ FORMU

FORM SIRA NO : …………………

İLİ SATIŞ/DEVİR TARİHİ
İLÇESİ SATIŞ/DEVİR BEDELİ
MAHALLE-KÖY PEŞİNAT TUTARI
DOSYA NO TAHSİL TARİHİ
BAK.DOSYA.NO TAKSİT TUTARI
ADA NO TAKSİT SAYISI
PARSEL NO AÇIKLAMA
YÜZÖLÇÜMÜ
MÜŞTERİNİN

ADI-SOYADI

NOT: Bu form satış/devir bedeline ilişkin peşinatın tahsilatından sonra doldurularak gönderilecek, il/ilçe bazında satışı yapılacak her taşınmaz için birden başlayarak “FORM SIRA NO” verilecektir.

EK-19 Belediyeye Devir Protokolü

P R O T O K O L

Protokolün Tarafları

Madde 1- Bu protokolün tarafları; Hazineyi temsilen …………………………… Defterdar/Milli Emlak Dairesi Başkanı/Kaymakam (Hazine) ile ………………………………. Belediyesidir (Belediye).

Protokolün Konusu

Madde 2- Bu protokolün konusu; 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin yedinci fıkrasına göre Hazinece ………………………………………………………..Belediyesine devredilecek taşınmazın/taşınmazların, devir şartları ve bedellerinin ödenmesine, öncelikle yapı sahibi/sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere bedelsiz devrine ve devre konu taşınmazın/taşınmazların belediye tarafından üçüncü kişilere satışı halinde satış bedelinin belediye ve Hazine arasında paylaşımına ilişkin hususlardır.

Devre Konu Hazine Taşınmazları

Madde 3- Hazinece tespiti yapılan aşağıda/ekli listede nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait …..İli, …… İlçesi,…….. mahallesi/köyü………mevkiinde bulunan………ada,……..parsel numaralı………..m2 yüzölçümlü taşınmazdır./ ……….. adet, toplam ……………………. m2 yüzölçümlü taşınmazlardır.

Devir Koşulları

Madde 4- Hazinece tespiti yapılan yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz/ekli listede yer alan taşınmazlar, öncelikle yapı sahibi/sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere belediyeye bedelsiz olarak devredilecektir. Bu şekilde devredilen taşınmaz/taşınmazlar, haczedilemez ve üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemez. Bu husus tapu kütüğüne şerh edilecektir.

Bu taşınmaz/taşınmazlar öncelikle talepleri üzerine yapı sahibi/sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine, belediye tarafından rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacaktır. Satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlarına kanunî faiz oranının yarısı uygulanır. Taksitli satışa esas bedel ile taksit süresini ve sayısını belirlemeye belediye yetkilidir.

Belediyece yapılacak yazılı tebligat tarihinden itibaren bir yıl içinde satın alınma talebinde bulunulmayan veya üzerinde yapılanma olmayan taşınmazlar genel hükümlere göre, belediyece satılabilir.

Devir tarihinden itibaren üç yıl içinde belediyece satılamayan taşınmazlar, belediyenin muvafakatine ve hükme gerek olmaksızın Hazine adına resen tescil edilecektir. Bu husus tapu kütüğüne şerh edilecektir. Bu süre Bakanlık tarafından beş yıla kadar uzatılabilir.

Devredilen taşınmazın/taşınmazların, belediyece satışı halinde, satış bedelinin tamamı tahsil edilmeden belediyece alıcıları adına ferağ verilmeyecektir. Bu husus tapu kütüğüne şerh edilecektir. Hazinece, alıcının borcunun olmadığına ilişkin yazının, belediyeye bildirilmesinden sonra, belediyece devir işlemi sonuçlandırılacaktır.

Devredilen taşınmazın/taşınmazların, belediyece öncelikle imar planları ve imar uygulaması yapılacaktır. Belediyece imar planı ve/veya imar uygulaması yapılmadan kadastral parsel üzerinden yapılan satışlarda, taşınmazın imar uygulaması sırasında düzenleme ortaklık paylarına ilave olarak, satışı yapılan arazinin düzenlemeden önceki yüzölçümünün yüzde yirmisinin, satış bedelinden aynı oranda düşülmek kaydıyla eğitim ve sağlık tesisleri ile diğer resmî tesis alanları için ayrılabileceğine ve bu amaçla ayrılan alanların bedelsiz ve müstakil parsel şeklinde Hazine adına resen tescil edileceğine dair tapu kütüğüne belediyece şerh koydurulacaktır.

Bu hizmetlere ayrılan kısmın yüzde yirminin altında kalması halinde eksik ayrılan kısma isabet eden bedele, kanuni faiz uygulanarak tahsil edilecektir. Belediyece, taşınmazın kadastral parsel olarak satışı sırasında bu hususa ilişkin ekte yer alan taahhütname alınarak, bir örneği defterdarlık veya malmüdürlüğüne gönderilecektir.

Bedelin Ödenmesi

Madde 5- Belediye tarafından satılan taşınmazın/taşınmazların satış bedeli/bedelleri, alıcı/alıcıları tarafından …………………………………………… saymanlık hesabına yatırılacaktır. Satış bedellerini vadesinde ödemeyenler Hazine tarafından belediyeye bildirilerek, takipleri istenecektir.

Satışı yapılan taşınmaz için belediyece öngörülen ödeme süresinin bitim tarihinden sonra ödenmemiş tutarların bulunması halinde, tahsil edilen bedeller, faizsiz olarak alıcısına iade edilerek, taşınmaz herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın Hazine adına resen tescil edilecektir.

Gönderilecek Bilgi ve Belgeler

Madde 6- Devredilen taşınmazın/taşınmazların belediyece satılması halinde, taşınmaza ve satın alan kişiye, bedele ilişkin bilgiler ile bedelin ödenme şekli, taksitle ödeme halinde taksitlerin sayısını, tutarını gösteren satış sözleşmesi, satış bedelinin yatırıldığını gösteren makbuzun bir örneği, kadastral parsel üzerinden yapılan satışlarda tapu kütüğüne şerh konulduğunu gösteren tapu kaydı veya tapu senedi örneği ile alıcıdan alınan taahhütname ile birlikte satışı takip eden onbeş gün içinde defterdarlık veya malmüdürlüğüne gönderilecektir. Hazinece gerekli görülmesi halinde belediyeden ek bilgi ve belge istenebilir.

Diğer Hükümler

Madde 7- Protokole Bakanlık, defterdarlık veya malmüdürlüğünce konulması uygun görülen diğer hususlar yazılacaktır.

İşbu protokol …… maddeden ibaret olup, …… nüsha halinde düzenlenerek, birlikte imza altına alınmıştır. ……/……/201….

TARAFLAR

HAZİNE ADINA

Defterdar / Milli Emlak Dairesi

Başkanı / Kaymakam

………………………. BELEDİYESİ ADINA

EK-20 Ferağ ve Şerh Yazısı

T.C.

…………………… VALİLİĞİ / KAYMAKAMLIĞI

DEFTERDARLIĞI / MALMÜDÜRLÜĞÜ

Sayı :

Konu :

 

………………………… TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………….

……….. ili, ……………….ilçesi, ………………köyü/mahallesi,……… pafta, …….ada, ……..parsel numaralı ve ………….m2 yüzölçümlü Hazineye ait taşınmaz, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince ………………………………………… Belediyesine, öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere bedelsiz olarak devredilmiş olup, taşınmazın ferağını vermeye …………………………………………………. yetkili kılınmıştır.

Yukarıda belirtilen taşınmazın …………………………………………. Belediyesi adına tescil edilmesini ve tapu kütüğünün beyanlar hanesine;

“İşbu taşınmaz haczedilemeyecek ve üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemeyecektir. Taşınmazın satılması durumunda, satış bedelinin tamamı tahsil edilmeden ……………………Belediyesince alıcısı adına tapuda devir işlemi yapılmayacaktır. Taşınmaz, belediye adına tapuya tescil edildiği tarihten itibaren üç yıl içinde satılamadığı takdirde, belediyenin muvafakatine ve hükme gerek olmaksızın Hazine adına resen tescil edilecektir” şerhinin konulmasını arz/rica ederim.

EK-21 Taahhütname

TAAHHÜTNAME

4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ……………. Belediyesince ……………………………………………………………….. TL bedel ile tarafıma kadastral parsel üzerinden satışı yapılan, ………………….. ili, ……………………….. ilçesi, ………………… köyü/mahallesi, …………………….. yöresinde bulunan ve tapuda …………… pafta, …………….. ada, ………………. parsel numaralı ve …………………… m2 yüzölçümü ile Hazine adına kayıtlı olan taşınmazın imar uygulaması sırasında düzenleme ortaklık paylarına ilave olarak, satışı yapılan arazinin düzenlemeden önceki yüzölçümünün yüzde yirmisinin, satış bedelinden aynı oranda düşülmek kaydıyla eğitim ve sağlık tesisleri ile diğer resmî tesis alanları için ayrıldığı takdirde, bu amaçla ayrılan alanların bedelsiz ve müstakil parsel şeklinde Hazine adına resen tescil edileceğini, bu hizmetlere ayrılan kısmın yüzde yirminin altında kalması halinde eksik ayrılan kısma isabet eden bedeli, kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimi ve bu hususlarda ……………………….. Belediyesince tapu kütüğüne şerh koydurulmasına muvafakat ettiğimi kayıtsız ve şartsız taahhüt ederim.

İşbu taahhütname üç örnek olarak düzenlenmiş olup, 1 örneği taahhüt edene elden teslim edilmiştir. ……/……/201….

TAAHHÜT EDENİN:

Adı, Soyadı :

İmzası :

TC Kimlik No :

Adresi :

EK-22 Kira Şartnamesi

I- GENEL ŞARTLAR

MADDE 1 – Kiraya verilecek taşınmazın;

İli :

İlçesi :

Mahalle/Köyü :

Mevkii :

Pafta No./Cilt No. :

Ada No./Sayfa No. :

Parsel No./Sıra No. :

Yüzölçümü :

Hazine Payı :

Cinsi :

Sınırları :

İmar Durumu :

Niteliği : (Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır.)

MADDE 2- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz ……………………………. Defterdarlığınca/Malmüdürlüğünce, …./…../…… tarihinde ……………… günü saat ……… de yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

MADDE 3- İhale………………… Defterdarlığında/Malmüdürlüğünde, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde………………….. usulü ile yapılacaktır.

MADDE 4- Taşınmazın kira süresi …………. ay/yıldır.

MADDE 5- Taşınmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli) …………………… YTL ve geçici teminat miktarı ………………….. YTL’dir.

MADDE 6- Bir yıllık ihale bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınır.

MADDE 7İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

İlk yıl için kira bedelinin dörtte biri sözleşmenin düzenlenmesinden önce, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenir.

Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

MADDE 8- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz olmak, anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

MADDE 9- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 10- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

İta amirlerince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş gün içinde müşteri; kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, sözleşmenin notere tescili gereken hâllerde notere tescil ettirmek ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.

İdare de aynı süre içerisinde taşınmazı müşteriye mahallinde düzenlenecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre teslim eder. Tutanakta, taşınmaz bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır.

Kira sözleşmesinin süresi, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar.

MADDE 11- Kiracı, sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz.

MADDE 12- Kiraya verilen yer; bina ise kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, arsa veya arazi ise değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Hazineye ödemek zorundadır.

MADDE 13- Kiracı, idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz.

MADDE 14- Taşınmaza Bakanlığımızca ya da kamu idarelerince ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı hâlinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Hazineden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden onbeş gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

MADDE 15- Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralananı amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işletme ruhsatının her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hâllerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari yıl kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir.

MADDE 16- Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmadan taşınmazı kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli muhasebe birimine yatırılır.

MADDE 17- Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde taşınmaz idareye teslim edilmezse, geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin yüzde biri oranında ceza, itirazsız olarak ödenir.

Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.

MADDE 18- Kiracı kira süresinin bitiminde derhâl, sözleşmenin feshi hâlinde ise, tebligatı müteakip onbeş gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Kiracının kiralananı rızaen tahliye etmemesi hâlinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75 inci maddesine göre kiracı tahliye edilir.

MADDE 19- Bu şartnamede yer alan, kiraya veren idarece belirlenen ve kira sözleşmesine konulan kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde, bu şartnamenin 15 inci maddesine göre işlem yapılır.

MADDE 20- Bu şartname, belirlenecek özel şartlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil eder.

MADDE 21- Bu şartnamede hüküm bulunmayan hâllerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 22- İhtilafların çözüm yeri …………………….. icra daireleri ve mahkemeleridir.

II- ÖZEL ŞARTLAR

MADDE 23-

“Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.”

Müşterinin (Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin)

Adı, Soyadı :

Tebligat Adresi :

İmza Tarihi :

İmzası :

NOT:

1) Şartnamede …/… şeklinde gösterilen yerlerde, uygun olmayan kelime çizilecektir.

2) Şartnameye konulması gerekli görülen “Özel Şartlar” defterdarlık veya malmüdürlüğünce önceden tespit edilerek 23 üncü ve müteakip maddeler hâlinde ilave edilecektir.

EK-23 Kira Sözleşmesi

MADDE 1Kiraya verilen taşınmazın;

İli :

İlçesi :

Mahalle/Köyü :

Mevkii :

Pafta No./Cilt No. :

Ada No./Sayfa No. :

Parsel No./Sıra No. :

Yüzölçümü :

Hazine Payı :

İlk Yıl Kira Bedeli :

Kiralama Amacı :

Kiraya Veren :

Kiracının;

Adı-Soyadı, Unvanı :

T.C. Kimlik No./

Vergi Kimlik No. :

Telefon Numarası :

Adresi :

MADDE 2- Kira süresi yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren …………… ay/yıldır.

MADDE 3- İlk yıl kira bedeli ……………………… YTL olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise, bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

Yıllık kira bedeli üçer aylık dönemler hâlinde peşin olarak tahsil edilecektir. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

MADDE 4- Kiraya verilecek taşınmaz, kiracıya bulunduğu yerdeki defterdarlık veya malmüdürlüğünce mahallinde tanzim edilecek tutanakla sözleşme tarihinden itibaren onbeş gün içinde üzerindeki muhdesat ve müştemilat da gösterilmek suretiyle imzalanacak bir tutanakla teslim edilir.

MADDE 5- Kiraya verilecek taşınmazlar üzerinde sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilir.

MADDE 6- Kiralanan taşınmazın kullanılması sırasında çevre kirliliğinin önlenmesi için gereken önlemler alınacak ve bu konudaki mevzuata titizlikle uyulacaktır.

MADDE 7- Kiraya verilen yer; bina ise kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, arsa veya arazi ise değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Hazineye ödemek zorundadır.

Ayrıca kiracı taşınmazı teslim aldığı tarihten, Hazineye teslim ettiği güne kadar çevreye veya üçüncü kişilere vereceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dâhil) sorumlu olacaktır.

MADDE 8- Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını vs.), ülkede genel veya tesisin bulunduğu yerde kısmi seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi, bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri hâller gibi mücbir sebepler ile sözleşmenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve kamudan kaynaklanan hakkın kullanımını engelleyen sebepler hariç olmak üzere, kiracı sözleşmenin devamı süresince, kira süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi vb. talebinde bulunamaz.

MADDE 9- Kiracı, idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz.

MADDE 10- Kiracı kira süresinin bitiminde derhâl, sözleşmenin feshi halinde ise tebligatı müteakip onbeş gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır.

Kiracı taşınmazı tahliye etmezse, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.

MADDE 11- Taşınmaza Bakanlığımızca ya da kamu idarelerince ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı hâlinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir, kiracı Hazineden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralananı amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işletme ruhsatının her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hâllerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari yıl kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir.

MADDE 12- Kira süresi sona erdiğinde veya sözleşme feshedildiğinde taşınmaz bir tutanakla teslim edilir.

Bu tutanakta, sözleşme ile teslim edilen ve kiracının kullanımına bırakılan ve teslim tutanağında belirtilen müştemilat ve muhdesat ile dikili şeylerin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır.

Noksan olan, kırılan, kaybolan veya bozulan maddeler kiracı tarafından ya aynen temin edilerek teslim ya da idareye teslim edildiği tarihteki rayiç değeri üzerinden başkaca hükme gerek kalmaksızın tazmin edilir.

Kiracı tarafından şartnameye uygun olarak yapılan her türlü yatırım en son hali ile idareye aynen teslim edilir ve bu da yukarıda belirtilen tutanakta yer alır.

MADDE 13- Taşınmazın amacında ve sözleşmede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığını idare her zaman denetleyebilir.

İdarece yapılacak denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler yine idarece belirlenecek süre içinde giderilmediği takdirde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.

MADDE 14- Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde taşınmaz idareye teslim edilmezse, geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin yüzde biri oranında ceza, itirazsız olarak ödenir.

Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.

MADDE 15- Kiracı kira dönemi boyunca yapılacak imalat ve satış faaliyetleri dolayısıyla, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen belge düzenine uymak zorundadır. Kira dönemi boyunca çeşitli tarihlerde üç kez bu zorunluluğa uyulmadığının tespit edilmesi hâlinde, sözleşme idarece tek taraflı olarak feshedilecektir.

Mahalli idareler, sosyal sigortalar, vergi daireleri, meslek odaları ve benzeri kuruluşlara ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim ve eğitime katkı payı ile benzeri yükümlülüklerden dolayı idare hiçbir zaman sorumlu tutulmayacak, bu yükümlülükler kiracı tarafından karşılanacaktır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde sözleşme feshedilecektir.

MADDE 16- Bu sözleşme konusu iş için yapılacak her türlü tebligat kiracının göstermiş olduğu adrese veya varsa sözleşme konusu yer adresine yapılacaktır. Adres değişikliği olup da kiracı tarafından bildirilmediği takdirde, gösterilen adrese veya varsa sözleşme konusu taşınmaz adresine yapılan tebligat geçerlidir.

MADDE 17- Kira şartnamesi bu sözleşmenin ekidir.

MADDE 18- İhtilafların çözüm yeri …………………….. icra daireleri ve mahkemeleridir.

MADDE 19- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 20- (İdarece ilave edilecek diğer hususlar)

TARAFLAR

İTA AMİRİ KİRACI

EK-24 Tahsisli Taşınmazlardaki Ticari Amaçla Kullanılacak Yerlere Ait Kira Sözleşmesi

MADDE 1- Kiraya verilen taşınmazın;

İli :

İlçesi :

Mahalle/Köyü :

Mevkii :

Pafta No./Cilt No. :

Ada No./Sayfa No. :

Parsel No./ Sıra No. :

Yüzölçümü :

İlk Yıl Kira Bedeli :

Kiralama Amacı :

Kiraya Veren :

Tahsisli Olduğu İdare :

Kiracının;

Adı-Soyadı, Unvanı :

T.C. Kimlik No./

Vergi Kimlik No. :

Telefon Numarası :

Adresi :

MADDE 2- Kira süresi yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren …………….. ay/yıldır.

MADDE 3- İlk yıl kira bedeli ……………………… YTL olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

Yıllık kira bedeli üçer aylık dönemler hâlinde peşin olarak tahsil edilecektir. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

MADDE 4- Kiraya verilecek taşınmaz, kiracıya bulunduğu yerdeki defterdarlık veya malmüdürlüğünce mahallinde tanzim edilecek tutanakla sözleşme tarihinden itibaren onbeş gün içinde düzenlenecek bir tutanakla teslim edilir. Tutanakta teslim edilen yerdeki kapı, pencere, dolap, musluk, lavabo gibi levazımın tam ve sağlam olup olmadığı, kiraya verilecek taşınmaz içerisinde malzeme (ocak, masa, sandalye vb.) bulunuyorsa bunlar da çeşitleri ve değerleri itibarıyla ayrı ayrı belirtilir. Teslim tutanağı, yukarıda adı geçen daire yetkilileri ile kiraya verilen kuruluş veya şahıs tarafından imzalanır.

MADDE 5- Kiraya verilecek taşınmazlar üzerinde sabit tesis yapılamaz.

MADDE 6- Kiralanan taşınmazın kullanılması sırasında çevre kirliliğinin önlenmesi için gereken önlemler alınacak ve bu konudaki mevzuata titizlikle uyulacaktır.

MADDE 7- Kiraya verilen yer; bina ise kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, arsa veya arazi ise değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Hazineye ödemek zorundadır.

Ayrıca kiracı taşınmazı teslim aldığı tarihten, Hazineye teslim ettiği güne kadar çevreye veya üçüncü kişilere vereceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dâhil) sorumlu olacaktır.

MADDE 8- Kiraya verilen yerde hizmetin gerektirdiği malzeme veya eşya dışında devlet güvenliği, örf, adet ve genel ahlâki değerlere aykırı ve idarece sakıncalı bulunacak her türlü alet, kitap, broşür gibi eşya bulundurulması yasaktır.

MADDE 9- Kiraya verilen yerde düşük dereceli olsa da bira dâhil alkollü içkiler bulundurulamaz ve satışı yapılamaz.

MADDE 10- Kiraya verilen yerde yürütülecek faaliyetle ilgili olarak taşınmazın tahsisli olduğu idarece bir fiyat tarifesinin önerilmesi hâlinde önerilen bu fiyat tarifesine uyulacaktır.

MADDE 11- Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını vs.), ülkede genel veya tesisin bulunduğu yerde kısmi seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi, bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri hâller gibi mücbir sebepler ile sözleşmenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve kamudan kaynaklanan hakkın kullanımını engelleyen sebepler hariç olmak üzere, kiracı sözleşmenin devamı süresince, kira süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi vb. talebinde bulunamaz.

MADDE 12- Kiracı, idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz. Kiralanan yerde işçi çalıştırabilmesi taşınmazın tahsisli olduğu idare amirinin yazılı muvafakatına bağlıdır. Bu durumda çalıştırılacak işçilerin isim ve adresleri anılan idareye yazılı olarak bildirilir.

MADDE 13- Kiracı kira süresinin bitiminde derhâl, sözleşmenin feshi hâlinde tebligatı müteakip onbeş gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır.

Kiracı taşınmazı tahliye etmezse, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.

MADDE 14- Taşınmaza Bakanlığımızca ya da kamu idarelerince ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı hâlinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir, kiracı Hazineden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralananı amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işletme ruhsatının her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hâllerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari yıl kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir.

MADDE 15- Kira süresi sona erdiğinde veya sözleşme feshedildiğinde taşınmaz bir tutanakla teslim edilir.

Bu tutanakta, sözleşme ile teslim edilen ve kiracının kullanımına bırakılan ve teslim tutanağında belirtilen müştemilat ve muhdesat ile dikili şeylerin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır.

Noksan olan, kırılan, kaybolan veya bozulan maddeler kiracı tarafından ya aynen temin edilerek teslim ya da idareye teslim edildiği tarihteki rayiç değeri üzerinden başkaca hükme gerek kalmaksızın tazmin edilir.

Kiracı tarafından şartnameye uygun olarak yapılan her türlü yatırım en son hali ile idareye aynen teslim edilir ve bu da yukarıda belirtilen tutanakta yer alır.

MADDE 16- Taşınmazın amacında ve sözleşmede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığını idare her zaman denetleyebilir.

İdarece yapılacak denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler yine idarece belirlenecek süre içinde giderilmediği takdirde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.

MADDE 17- Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde taşınmaz idareye teslim edilmezse, geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin yüzde biri oranında ceza, itirazsız olarak ödenir.

Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.

MADDE 18- Kiracı kira dönemi boyunca yapılacak imalat ve satış faaliyetleri dolayısıyla, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen belge düzenine uymak zorundadır. Kira dönemi boyunca çeşitli tarihlerde üç kez bu zorunluluğa uyulmadığının tespit edilmesi hâlinde, sözleşme idarece tek taraflı olarak feshedilecektir.

Mahalli idareler, sosyal sigortalar, vergi daireleri, meslek odaları ve benzeri kuruluşlara ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim ve eğitime katkı payı ile benzeri yükümlülüklerden dolayı idare hiçbir zaman sorumlu tutulmayacak, bu yükümlülükler kiracı tarafından karşılanacaktır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde sözleşme feshedilecektir.

MADDE 19- Bu sözleşme konusu iş için yapılacak her türlü tebligat kiracının göstermiş olduğu adrese veya varsa sözleşme konusu yer adresine yapılacaktır. Adres değişikliği olup da kiracı tarafından bildirilmediği takdirde, gösterilen adrese veya varsa sözleşme konusu taşınmaz adresine yapılan tebligat geçerlidir.

MADDE 20– İhtilafların çözüm yeri ………………………………………… icra daireleri ve mahkemeleridir.

MADDE 21- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 22- (İdarece ilave edilecek diğer hususlar)

TARAFLAR

İTA AMİRİ KİRACI

EK-25 Büfe, Kantin, Çay Ocağı Gibi Yerlere Ait Tespit ve Tahmin Edilen Kira Bedeli Hesap Tutanağı

TABLO I – KİRAYA VERİLECEK YERE AİT BİLGİ

Taşınmazın tahsisli olduğu idare
Adresi
Personel sayısı
Personelden başkalarına satış yapılıp yapılmadığı
Niteliği ve alanı (m2)
Elektrik, su, hava gazı, ısıtma bedelinin idarece karşılanıp karşılanmadığı
Kullanılan demirbaşın ve malzemenin idarece karşılanıp karşılanmadığı
Satılacak mallar

TABLO II – KİRAYA VERİLECEK YERE AİT TAHMİNİ SATIŞ TUTARI

Veriler (YTL)
Günlük ortalama satış tutarı
İşletmenin bir yılda açık bulunduğu gün sayısı
Tahmini satış tutarı (1×2)

Tablo I ve II deki bilgiler göz önünde bulundurularak kiraya verilecek yerin …………………..aylık veya …………………….yıllık kira bedeli ………………………YTL olarak tespit edilmiştir (Bu miktara; kiraya verilecek yerin elektrik, su, hava gazı, ısıtma giderlerinin idarece karşılanması hâlinde bu giderler için idarece ödenecek bedel de tespit edilerek ilâve edilir. Bu giderlerin tespitinde söz konusu yerde buzdolabı, elektrik sobası, tost makinesi gibi aletlerin çalıştırılıp çalıştırılmayacağı, çalıştırılacaksa adetleri ve çalıştırılacak süreler de göz önünde bulundurulur).

TESPİTİ YAPAN ADI SOYADI UNVANI İMZASI

İDARE YETKİLİSİNİN

TAHSİSLİ İDARE ADI SOYADI UNVANI İMZASI

YETKİLİSİNİN

EK-26 Hazinenin Özel Mülkiyetinde ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazlara Ait Kira İşlemi Bilgi Formu

TAŞINMAZIN Tarih: …/…/….

İli Pafta/Cilt
İlçesi Ada/Sayfa
Mah/Köy Parsel/Sıra
Cadde/Sokak Yüzölçümü
Yöresi Hazine Hissesi
Taşınmaz No:
TAŞINMAZA AİT BİLGİLER
1-189, 775, 2510, 2634, 2863, 2873, 2924, 3083, 4342, 6831, 7269 sayılı Kanunlar kapsamında kalıp kalmadığı,
2-İmar Planı içinde ise, hangi ölçekte, hangi tür plân içinde olduğu, plânda ne kadarının hangi amaca ayrıldığı,
3- Belediye ve belediye mücavir alan sınırlarının içinde olup olmadığı,
4- Üzerinde muhdesat varsa, ne olduğu ve kime ait olduğu.
5- Kıyı veya sahil şeridi tanımına giren yerlerden olup olmadığı
6-Taşınmazın hangi yolla elde edinildiği, tapu kayıtlarında herhangi bir şerh veya beyan bulunup bulunmadığı, varsa ne olduğu, mülkiyetinin ihtilâflı veya davalı olup olmadığı.
7- Bu güne kadar ki kullanım şekli, en son ne şekilde ve ne kadarının kullanıldığı, boş olup olmadığı.
8-Tahsisli, bir kamu hizmeti ya da Bakanlığımız için gerekli olup olmadığı.
9- Hangi amaçla kiralanmak istenildiği
10-Taşınmazın eski kiracısı tarafından kiralanmasının talep edilmesi halinde, kira sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği. (Kira borcunun bulunup bulunmadığı, kiraya verilen alanın amacında kullanılıp kullanılmadığı vb.)
11- Taşınmazla ilgili olarak Bakanlıkla yazışma yapılmış ise, yazıların tarih ve sayıları.
12- Kiralama hakkındaki valilik veya kaymakamlık görüşü
TAŞINMAZA AİT BELGELER

(Yazı Ekinde Gönderilenlerin Karşısına X İşareti Konulacak)

1- Tapu kayıt örneği ve tescile esas plan örneği.
2- Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden ise, ebatları gösterilmiş ölçekli krokisi.
3- İmar Planı İçinde ise, belediyesince onaylı imar durum belgesi veya üzerinde kadastro yahut imar parseli işaretlenerek yeri belirlenmiş ve varsa kıyı kenar çizgisi işlenmiş onaylı imar planı örneği
4- Taşınmazın mahallinde düzenlenmiş, krokisi
5- İşgal ve kullanım durumu ile muhdesat ve benzeri fiilî durumları konusunda bilgiler ihtiva eden tespit tutanağı
6- Tahmini kira bedeline ait kıymet takdir kararı
7- Kısmî kiralamalarda; taşınmazın kiraya verilecek kısmını gösteren haritası.
8-Taşınmazla ilgili MEOP Kira Programına yapılan kaydın çıktısı (talep, ihale, ecrimisil vb.)

EK-27 Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

İli :

İlçesi :

Köyü/Mah :

TARIM ARAZİSİ KİRALAMA TALEP FORMU

Arazi kiralamak isteyenin
Adı Soyadı Doğum Tarihi
Baba adı Medeni durumu
Aile başkanı olup olmadığı Çocuğu varsa sayısı
Babası ile oturup oturmadığı Köyde Oturma Süresi
Babası ile oturuyorsa babasının mal varlığı
2510 Sayılı Kanuna göre iskan edilip edilmediği
Çiftçi olup olmadığı
Çiftçilik dışında yaptığı iş (Bakkal, berber, kasap, terzi, vs.)
Tebligat Adresi
Kendisinin veya ailesi fertlerinin sahibi veya zilyedi bulunduğu arazinin

(Oturduğu köy veya mahalleden başka yerde arazisi varsa, onlar da beyan edilecektir.)

Köyü Mevkii Cinsi Miktarı (Dekar) Tasarruf Belgesinin
Kuru Sulu Pafta/Cit No Ada/Sayfa No. Parsel/Sıra No:
Beyan sahibinin veya ailesi fertlerinin varsa kiracılık, ortakçılık suretiyle işlettikleri arazinin
Köyü Mevkii Cinsi Miktarı (Dekar) Tasarruf Belgesinin
Kuru Sulu Pafta/Cit No Ada/Sayfa No. Parsel/Sıra No:
Beyan sahibinin veya ailesi fertlerinin varsa Hazineden kiraladığı arazinin
Köyü Mevkii Cinsi Miktarı (Dekar) Tasarruf Belgesinin
Kuru Sulu Pafta/Cit No Ada/Sayfa No. Parsel/Sıra No:
Bu formdaki bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan ederim.

Tarih: ……../……./……..

İmza:……………………….

Yukarıdaki bilgilerin heyetimizce bilinebilen gerçeğe uygun olduğunu, altındaki mühür veya imzanın beyan sahibine ait olduğunu tasdik ederiz.

Tarih……./……./…….

…………………………Köyü/Mahallesi Muhtarı

(İmza ve Mühür)

BU SAYFA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DOLDURULARAK ONAYLANACAKTIR.

Tapu Müdürlüğüne

                                                                                 …………………………..

Benim ve aile fertlerim adına kayıtlı taşınmazların, İlçesi, Mahallesi, Yöresi, ada, parsel ve yüzölçümünün aşağıya çıkarılarak bildirilmesini arz ederim

……./……../……..

Adı Soyadı

İmza

Kayıtlı Olan Arazinin
İlçesi, Mahallesi, Mevki, Ada, Parsel Yüzölçümü(m²)

1) 

2)

3)

4)

isimli şahsa ve aile fertlerine ait taşınmazlar hakkında İstenilen bilgiler yukarıya çıkarılmıştır.

Bilgileri rica olunur. …./…/….

Tapu Müdürlüğü

Milli Emlak teşkilatınca köyde/mahallede ve dairede yapılan inceleme sonucuna göre tespit edilen gerçek durum

 

Tespit Edilen Toprak Normu ………………..dönüm a) Kiraya vermede öncelik sırası (1)……………………….

b) Aynı grup içinde olanlar arasında öncelik sırası(2)………………………

c) Arazi kiraya verilmiyor ise sebebi  ………………………………………………………………….

Beyan Sahibinin Arazi Varlığı ………………..dönüm
Kiraya Verilecek Arazi ………………..dönüm
İncelemeyi yapan yetkilinin:

Adı Soyadı

İmzası

 

EK-28 Bir Aileye Verilebilecek Sulu ve Kuru Tarım Arazisi Miktarı

 İli Sulu Arazi (Dönüm) Kuru Arazi (Dönüm) İli Sulu Arazi (Dönüm) Kuru Arazi (Dönüm)
1. Adana 56 189 42. Konya 89 337
2. Adıyaman 67 273 43. Kütahya 74 208
3. Afyon 74 273 44. Malatya 97 337
4. Ağrı 106 337 45. Manisa 56 208
5. Amasya 61 208 46. K. Maraş 67 253
6. Ankara 97 337 47. Mardin 56 229
7. Antalya 67 229 48. Muğla 51 189
8. Artvin 89 189 49. Muş 97 337
9. Aydın 51 208 50. Nevşehir 97 337
10. Balıkesir 56 208 51. Niğde 106 337
11. Bilecik 74 208 52. Ordu 81 273
12. Bingöl 97 337 53. Rize 81 229
13. Bitlis 106 337 54. Sakarya 51 156
14. Bolu 106 337 55. Samsun 81 229
15. Burdur 74 273 56. Siirt 67 306
16. Bursa 89 273 57. Sinop 74 229
17. Çanakkale 56 189 58. Sivas 106 337
18. Çankırı 97 306 59. Tekirdağ 56 172
19. Çorum 74 273 60. Tokat 81 273
20. Denizli 97 337 61. Trabzon 81 172
21. Diyarbakır 51 229 62. Tunceli 89 337
22. Edirne 51 172 63. Şanlıurfa 42 208
23. Elazığ 61 253 64. Uşak 81 273
24. Erzincan 89 229 65. Van 106 337
25. Erzurum 106 337 66. Yozgat 97 306
26. Eskişehir 97 306 67. Zonguldak 81 229
27. Gaziantep 51 229 68. Aksaray 74 337
28. Giresun 106 337 69. Bayburt 106 337
29. Gümüşhane 106 337 70. Karaman 89 337
30. Hakkâri 106 337 71. Kırıkkale 74 273
31. Hatay 38 172 72. Batman 51 208
32. Isparta 74 229 73. Şırnak 97 337
33. İçel 56 229 74. Bartın 51 128
34. İstanbul 51 172 75. Ardahan 106 306
35. İzmir 38 172 76. Iğdır 51 208
36. Kars 106 273 77. Yalova 51 172
37. Kastamonu 81 253 78. Karabük 81 229
38. Kayseri 106 337 79. Kilis 51 229
39. Kırklareli 81 208 80. Osmaniye 56 189
40. Kırşehir 74 273 81. Düzce 106 337
41. Kocaeli 51 337

EK-29 Milli Eğitim Bakanlığının Gözetim ve Denetiminde Okul Aile Birliklerince İşletilen Yerlere İlişkin Sözleşme

I. GENEL ŞARTLAR

Madde 1 – Mülkiyeti Hazineye ait …… ada ……… parsel …………….m2 yüzölçümlü ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmaz malın üzerinde bulunan ……………………………………. Okulundaki………… m2’lik yerin ……………… olarak……………………..Okul Aile Birliği tarafından Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde işletilecek veya işlettirilecektir.

Madde 2 – Kira süresi 5 (Beş) yıldır.

Madde 3 – Sözleşmenin tarafları ………………………….. Defterdarlığı/Malmüdürlüğü ile …………………………………… Okul Aile Birliğidir.

Madde 4 – Söz konusu yerin,

Bizzat okul aile birliğince işletilmesi halinde, işletilen yerin gayri safi hasılatının %1’i (Yüzdebir),

Okul aile birliği tarafından üçüncü kişilere kiralanarak işletilmesi halinde, okul aile birliğinin elde ettiği gayri safi gelirin %3’ü,

Üçer aylık dönemler halinde, takip eden ayın yirmisine kadar Hazineye arz bedeli olarak okul aile birliğince ………………………Defterdarlığı/Malmüdürlüğüne ödenecektir.

Arz bedellerinin ödenmesinden okul yöneticileri ve okul aile birlikleri yönetim kurulu başkan ve üyeleri sorumludur. Süresinde ödenmeyen arz bedelleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun’un 51 inci Maddesi gereğince gecikme zammı uygulanacaktır.

Madde 5 – Söz konusu yerler ……….Defterdarlığı/Malmüdürlüğünce mahallinde tanzim edilen tutanakla teslim edilecektir.

Kira süresi sona erdiğinde kiraya verilen yer okul aile birliği tarafından taşınmaz malı kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilecektir. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte okul aile birliğinin tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat ve üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerin tam ve sağlam olup olmadığı yazılacaktır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat okul aile birliği tarafından aynen temin edilecek veya bedeli taşınmaz malın bulunduğu yer saymanlığına çeşitli gelir olarak yatırılacaktır.

Madde 6 – Kantin, açık alan ve salonların okul aile birliği tarafından işletilmesi veya işlettirilmesi halinde ödeme kaydedici cihaz kullanılacaktır. Ödeme kaydedici cihazın kullanılamayacağı hallerde 213 sayılı Kanunda düzenlenmiş fatura veya perakende satış fişi kullanılacaktır.

Söz konusu yerleri işleten okul aile birliği veya üçüncü kişilerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde sayılan fiillerden biriyle Kaçakçılık suçunu işlediği kesinleştiği takdirde kira sözleşmesi hüküm alınmaya gerek kalmaksızın fesh edilecek, okul aile birliği veya üçüncü kişilerce buna karşılık hiçbir hak ve tazminat talebince bulunmayacaktır.

Madde 7 – Söz konusu yerlerin elektrik, doğalgaz, su ve ısıtma tesisatı, ayrılmasının teknik açıdan mümkün olduğu hallerde müstakil hale getirilecektir. Bunun mümkün olmaması halinde bu giderler karşılığı olarak defterdarlık veya malmüdürlüklerince tespit edilecek bedel, arz bedellerinin ödeme tarihleri itibarıyla okul aile birliklerince ödenecektir.

Eğitsel, sosyal, sportif, kültürel ve ticari amaçlı olarak yapılan geçici kiralamalarda işin niteliği gereği yapılacak giderler (elektrik, su ısıtma vb.) okul aile birliklerince belirlenerek, arz bedeli ile birlikte ödenecektir.

Madde 7 – Okulların bahçe ve boş alanları ile spor, konferans ve çok amaçlı salonlar ve benzeri yerler, sadece eğitim ve öğretim saatleri dışında kullanılacaktır.

Madde 8 – Okul aile birliğince işletilen veya işlettirilen söz konusu yerlerde temizlik ve sağlık koşullarına uygun faaliyette bulunulacak, sabotaj ve yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirler alınacak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarım yapılacak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi, nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Hazineye ödenecektir.

Madde 9 – Bu yerlerde hizmetin gerektirdiği malzeme veya eşya dışında devlet güvenliği, örf, adet ve genel ahlâki değerlere aykırı ve idarece sakıncalı bulunacak her türlü alet, kitap, broşür gibi eşya bulundurulmayacaktır.

Madde 10 – Söz konusu yerlerde düşük dereceli olsa da bira dahil alkollü içkiler bulundurulamaz ve satışı yapılmayacaktır.

Madde 11- İşletme hakkı verilen yerler genişletilmeyecek ve kiralama amacı dışında kullanılmayacaktır. Söz konusu yerlerde işçi çalıştırabilmesi bulunduğu yerin daire amirinin yazılı muvafakatına bağlıdır. Bu durumda çalıştıracağı işçilerin isim ve adreslerini söz konusu idareye yazılı olarak bildirecektir.

Madde 12 – İdarece tahliyesine lüzum görülen hallerde tebligatı müteakip 15 gün içinde tahliye edilecektir.

Madde 13 – Bu sözleşmede yazılı hususlara uyulmadığı takdirde 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre işlem yapılacaktır.

Madde 14 – Gerektiğinde ihtilafların hal mercii …………………….icra daireleri ve mahkemeleridir.

II. ÖZEL ŞARTLAR

Madde 15– ……………………………………………………………………………………………………….

Okul Aile Birliği İTA AMİRİ

Temsilcisi

Tebligat Adresi : ……………………………….

İmza Tarihi : ……………………………….

İmzası : ……………………………….

NOT : 1 – Sözleşmede …/… şeklinde gösterilen yerlerde, uygun olmayan kelime çizilecektir.

2 – Sözleşmeye konulması gerekli görülen özel şartlar idarece önceden tesbit edilerek 15 inci ve müteakip maddeler halinde ilave edilecektir.

EK-30 Üniversiteler İle Düzenlenecek Protokol

Madde 1- Amaç

Bu protokolün amacı, mülkiyeti Hazineye veya Hazine ile hisseli olup, ………………………….Üniversitesine tahsisli taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin, eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kullanılmak üzere işletilmesi veya işlettirilmesine ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesidir.

Madde 2- Kapsam

Bu protokol 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 23/07/2004 tarihli ve 5217 sayılı Kanunla eklenen Ek 25 inci maddesine göre, mülkiyeti Hazineye ait ve yükseköğretim kurumuna tahsisli taşınmazların üzerinde herhangi bir inşaat yapılmamak ve irtifak hakkına konu edilmemek, eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kullanılmak, elde edilen gelirin tamamının ilgili yüksek öğretim kurumunun her çeşit mal ve hizmet alımlarında ve sermaye harcamalarında (yüksek öğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların satılması suretiyle elde edilen gelirlerin tamamı sadece sermaye harcamalarında) kullanılmak üzere yapılan işlemleri kapsar.

Madde 3- Dayanak

Bu protokol; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74. maddesine istinaden düzenlenmiş 19/06/2007 tarihli 26557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 70 nci maddesinin 5 inci bendine dayanılarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Ek 25 nci maddesi, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili maddesi çerçevesinde hazırlanmıştır.

Madde 4- Taraflar

Protokolün tarafları …….. Defterdarlığı ile …………. Üniversitesi Rektörlüğüdür.

Madde 4 – Süre

Bu protokolün süresi 10 (On) yıldır.

Kira süresi içerisinde, bu protokolde belirtilen yükümlülüklerin …………………………Üniversitesi tarafından yerine getirildiğinin anlaşılması halinde, bu protokolün aynı süre ve şartlarla uzatılmasına, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Süre sonunda protokolün sona erdirilmesi için ayrıca fesih bildirimi yapılmayacaktır.

Madde 5- Kiralama

Protokol kapsamındaki yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun 74 üncü maddesine istinaden çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Üniversite tarafından kiraya verilecektir.

Madde 6- Taşınmaz ve Tesislerin Teslimi

Protokol amacında kullanılacak tesis ve yerler Yükseköğretim kurumunca belirlenerek Defterdarlığa bildirilecektir. Protokolün süresi sonunda ya da feshedilmesi halinde taşınmaz ve tesisler, sağlam ve işler durumda Hazineye ait olacaktır. Tesisler için, Üniversite veya üçüncü kişi ve kuruluşlar tarafından herhangi bir hak, tazminat ve bedel talebinde bulunulmayacaktır.

Madde 7 -Tesislerin işletilmesi

Yüksek öğretim kurumlarına tahsisli olan taşınmazlar;

a) Üzerinde tadilat ve sabit olmayan yapılar hariç, herhangi bir inşaat yapılmayacak ve irtifak hakkına konu edilmeyecek,

b) Eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı olarak kullanılacak,

c) Elde edilen gelirin tamamı ilgili yüksek öğretim kurumunun her çeşit mal ve hizmet alımlarında ve sermaye harcamalarında (yüksek öğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların satılması suretiyle elde edilen gelirlerin tamamı sadece sermaye harcamalarında) kullanılacak,

ç) Üniversiteye tahsisli taşınmazlar üzerindeki ticari ünitelerin kiralanmasından elde edilecek gelirler yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yükseköğretim kurumları ile ilgili işlemlere ilişkin hükmü uyarınca, üniversite bütçesine öz gelir olarak kaydedilecektir. Bu gelirlerin, ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilmesine dair sorumluluk Üniversiteye ait olacak,

d) Bu yerlerin Üniversitece kiraya verilmesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacak,

e)Üniversite ile üçüncü kişiler arasında düzenlenen sözleşmenin bir örneği, sözleşmenin düzenlenmesinden itibaren 1 (Bir) ay içinde Üniversite tarafından Defterdarlığa verilecek,

f) Protokolün taraflarca imzalandığı tarihte devam eden sözleşmeler sözleşme süresi sonuna kadar aynı şartlarla üniversite tarafından yürütülecek, kira bedelleri de üniversite tarafından tahsil edilecektir.

Madde 8 –Şartlar

a) Taşınmazın üzerine sabit tesis yapılmayacaktır.

b) Taşınmaz ve tesisler amacı dışında kullanılmayacak ve genişletilmeyecektir.

c) Üniversite ile üçüncü kişiler arasında düzenlenen sözleşmeler hiçbir şekilde bu protokol süresini aşmayacaktır.

ç) Söz konusu alanların kiraya verilmesine ilişkin sözleşmelere aşağıdaki madde eklenecektir.

“Bu protokolün herhangi bir gerekçe ile sona ermesi halinde iş bu kira sözleşmesi hüküm almaya veya tebligat yapmaya gerek olmaksızın feshedilmiş sayılır.”

Madde 9- Tahliye

Protokol sona erdiğinde herhangi bir tebligata gidilmeden, taşınmaz bir ay içerisinde Valiliğe (Defterdarlık) teslim edilecektir.

Protokolün her ne sebeple olursa olsun feshedilmesi durumunda Üniversite ve üçüncü kişiler, Hazineden hiç bir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içinde taşınmaz Valiliğe (Defterdarlık) teslim edilecektir. Aksi takdirde 2886 sayılı Kanunun 75. maddesine göre tahliyesi sağlanacaktır.

Madde 10- Bu protokol hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin, üçüncü kişiler içinde geçerli olacağı hususu sözleşme ve şartnamelerinde belirtilecektir.

Madde 11 – Uyuşmazlıkların Halli

Bu protokolün uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar 29/6/1938 tarihli 3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere ait Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yoluyla Halli Hakkındaki Kanun’a göre çözümlenecektir.

Madde 12 – Uygulanacak Hükümler

Bu protokolde hüküm bulunmayan durumlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile sair mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Madde 13 – Yürürlük

Bu protokol Maliye Bakanlığı adına hareket eden …………………….Defterdarı ile ……………………………………Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülecektir.

13 (Onüç) maddeden müteşekkil bu protokolün süresi 10 (On) yıl olup, imza tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir…./…/2010

Defterdarı Üniversitesi Rektörü

EK-31 Balıkçı Barınağı Özel Şartları

1. Barınak, bizzat kiracı tarafından amacında kullanılacak, ortak alınmayacak ve başkasına devredilmeyecektir.

2. Barınağın büyük onarımı ve esaslı tamiri karşılığı olarak, her yıl gayri safi iradının %10’u nispetinde bir meblağ, izleyen yılın mayıs ayının yirmisine kadar Hazineye yatırılacaktır.

3. Kira bedeli ilk yıl için ihale bedeli olup; takip eden yıllarda, önceki yıl kira bedelinin ÜFE (Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

4. Sözleşme ile belirlenen kira bedeline, itiraz edilmeyecek ve indirim talebinde bulunulmayacaktır.

5. Yıllık kira bedelleri sözleşme ile belirlenen tarihlerde ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen kira bedelleri, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulanmak suretiyle, tahsil edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre, idarece belirlenecek 10 günden az 30 günden çok olmayan süre içinde; birikmiş kira borcu gecikme zammı ile birlikte ödenecek, ödenmediği takdirde kira sözleşmesi feshedilecektir.

6. 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine ve Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği esaslarına uyulacaktır.

7. Barınak üzerindeki tesisler aynen korunacak, kira süresi sonunda veya sözleşmenin süresinden önce feshi halinde kiracı tarafından hiç bir hak iddiasında bulunulmaksızın, sağlam ve çalışır durumda Hazineye devir ve teslim edilecektir. Teslim edilmediği takdirde 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi gereğince tahliyesi sağlanacak ve tahliyeye kadar geçen süre için ecrimisil takibatı yapılacaktır.

8. Barınak içindeki düzenlemeleri yapmaya, bunlar için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından izin alınmak koşuluyla, kiracı yetkilidir.

9. Tarama ve temizleme işlemleri kiracı tarafından yapılacak veya Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinin 15 inci maddesine göre yaptırılmasına muvaffakat edilecektir. Barınağın temizliği konusunda aşağıda sayılan önlemler, kiracı tarafından alınacaktır.

a) Rıhtım ve deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla, rıhtıma çöp varilleri konulacaktır.

b) Ağların bakımı sırasında çıkacak olan atıklar çevreye atılmayacaktır.

10. Barınağın bakım ve onarımı ile aşağıdaki işler, kiracı tarafından yapılacaktır.

a) Deniz yüzeyindeki naylon atıkları, şişe ve ip gibi maddelerden temizlenmesi,

b) Baba, halka, elektrik direği gibi demir aksamın boyanması,

c) Geri yol ve sahalara beton dökülmesi,

d) Mevcut su ve elektrik tesisatları ile barınak fenerlerinin bakım ve onarımı,

e) Üst yapı tesislerinin badana, boya ve temizliği,

11. Kiracı, Uluslararası Deniz Hukuk ve Deniz Trafik Kurallarına uymak zorundadır.

12. Barınaktan, öncelikle kiracı kooperatifin üyesi olan balıkçılar, daha sonra kooperatif üyesi olmayan balıkçıların, yararlanması esastır.

13. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait deniz araçları ve sahil güvenlik botları, sahil sıhhiye gemileri gibi kontrol, araştırma ve sağlık hizmetleri yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına ait gemiler, barınaktan ücretsiz yararlanacaktır.

14. Barınaktaki tekne bağlama ücretleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca her yıl yeniden belirlenecek, belirlenen fiyatlardan daha yüksek ücret talep edilmeyecektir.

15. Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtilen tamamlama yatırımları, kira bedeli konusunda Maliye Bakanlığı ile kiracı arasında anlaşma sağlandığı takdirde yapılabilecektir.

16. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca ileri ki yıllarda barınağın tevsii düşünüldüğünde, yapımı planlanan bölümler adı geçen Bakanlık ve/veya Bakanlığa iş yapan müteahhit firmalara işin bitimine kadar bedelsiz olarak terk edilecektir.

17. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile ek ve değişiklikleri hükümlerine ve Balıkçı Barınakları ile ÇED Yönetmeliği esaslarına uyulacaktır.

18. Barınak ile geri sahalarının sınırları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce tespit edildikten sonra, kiracıya teslim edilecektir.

19. Kiracının sözleşme, şartname ve Borçlar Kanununun ilgili genel hükümlerine aykırı davranışları nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi halinde;

-Varsa fesih tarihine kadar kiracıdan kira bedeli gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

-Kiracıdan bir yıllık kira bedeli tutarında tazminat alınacaktır.

-Kesin teminat Hazineye gelir kaydedilecektir.

EK-32 Kültür ve Turizm Bakanlığı Dösim Protokolü ve Eki Liste

Amaç

Madde 1-Bu protokolün amacı, mülkiyeti Hazineye ait olup, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen ve Döner Sermaye hizmetlerinde kullanılan taşınmazların, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesi esaslarını düzenlemektedir.

Taraflar

Madde 2-Protokolün tarafları Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) ile Kültür ve Turizm Bakanlığıdır. (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü)

Kapsam

Madde 3-Bu protokol, mülkiyeti Hazineye ait olup Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen ve Döner Sermaye hizmetlerinde kullanılan taşınmazları kapsar.

Dayanak

Madde 4-Bu protokol; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 73. ve 74. maddesine istinaden düzenlenmiş olan Devlete ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği ile Tarihi ve Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununun 5/c maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Süre

Madde 5-Bu Protokol ile tanınan kiralama yetkisi 31/12/2007 tarihinde sona erecektir. Süre sonunda protokolün sona erdirilmesi için ayrıca fesih bildirimi yapılmayacaktır.

Ancak ekli listede belirtilen müze ve ören yerlerinin, gişe, kafeterya, satış mağazası, otopark gibi ünitelerinin bu yerlerin tarihi ve turistik önemlerine yakışır, ülkenin değerlerini yansıtır bütüncül bir işletme anlayışı ve konsepti ile işletilebilmelerini teminen kira süresi azami 10 yıl olarak düzenlenebilir. Bu sözleşmelerin kira süresi bitimi her halükarda 31.12.2016 tarihini geçmez.

Kiralama

Madde 6- Protokol kapsamındaki yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Tarihi ve Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) tarafından kiraya verilecektir.

Gelirler

Madde 7-Söz konusu yerlerin işletilmesi veya kiraya verilmek üzere işlettirilmesinden elde edilen gelirler, 2252 sayılı Kanunun “Gelir Kaynakları” başlıklı 5/c maddesi hükmü gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığınca (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) tahsil edilecektir.

Yürürlükten kaldırma

Madde 8– 10/05/2005 tarihli Protokol yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 9- 9 (dokuz) maddeden oluşan bu protokol imza tarihinde yürürlüğe girer.

Atilla KOÇ Kemal UNAKITAN

Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı

EK-33 Karadeniz Kıyı Protokolü/Karadenize Kıyısı Olan İllerde Uygulanacak Protokol

Amaç

MADDE 1- (1) Bu protokolün amacı; kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarının doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek korumak, bu yerlerin toplumun yararlanmasına açık şekilde kamu yararına kullanılmalarını sağlamak, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak, bu alanlar/taşınmazlar ile üzerlerinde belirtilen esaslara göre gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek olan yapı ve tesisler ile düzenlemelerinyapılması/yaptırılması, yapılış amaçlarına uygun olarak kullanılması, işletilmesi/işlettirilmesi amacıyla; ………….…….… İli, ……….…………… İlçesi, ………………. Mahallesi/Köyü, ………………..….. Mevkiinde bulunan ve ekli krokide gösterilen kıyı ve sahil şeridi ile dolgu alanları üzerinde, bu alanların;

a) Kıyıda kalan kısımlarının üzerlerinde; uygulama imar planı yapılmadan avan projesine göre, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte belirtilen sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini, aralarında en az 150 metre mesafe olmak kaydı ile 6 m2’yi geçmeyen büfe ve kirletici etkisi olmayan fosseptik yapımını gerektirmeyen seyyar tuvalet ve ahşap iskelelerin,

b) Sahil şeridinde kalan kısımlarının üzerlerinde; onaylı uygulama imar planına ve projesine uygun olarak Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte belirtilen yapı ve tesisler ile düzenlemelerin,

c) Dolgu alanlarında kalan kısımlarının üzerlerinde ise; onaylı imar planına ve projesine uygun olarak Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte belirtilen yapı ve tesisler ile düzenlemelerin, …..…… Belediye Başkanlığınca/…………………… Birliğince yapılması veya yaptırılması, yapılış amaçlarına uygun olarak kullanılması ve bunların ……… Belediyesince/ ……………..………… Birliğince işletilmesi veya işlettirilmesine ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu protokol; Karadenize kıyısı olan illerde yer alan protokol konusu alanların/taşınmazların üzerlerinde ………..….. Belediye Başkanlığı/……..…….…… Birliği tarafından, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacak 1 inci maddede belirtilen yapı ve tesisler ile düzenlemeleri kapsar.

Taraflar

MADDE 3- (1) Protokolün tarafları ………….. Valiliği (Defterdarlık)/Kaymakamlığı (Malmüdürlüğü) ile ………..…….. Belediye Başkanlığıdır./………………….Birliğidir.

Süre

MADDE 4- (1) Bu protokolün süresi 10 (On) yıldır.

(2) Protokolde belirtilen yükümlülüklerin ……………….……….Belediye Başkanlığı/……………….…… Birliği tarafından yerine getirilmesi halinde, yeniden protokol yapılmasına ……………. Valiliği (Defterdarlık) yetkilidir.

Yapı ve tesisler ile düzenlemelerin yapımı

MADDE 5- (1) Protokol konusu alanların/taşınmazların üzerlerinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak, 1 inci maddede belirtilen koşullarla ve yine bu maddede sayılan yapı ve tesisler ile düzenlemeler …………………Belediye Başkanlığı/…..…..……. Birliği tarafından yapılacak veya yaptırılacaktır.

Yapı ve tesisler ile düzenlemelerin işletilmesi

MADDE6 –

a) Protokol konusu taşınmazın üzerinde yer alan yapı ve tesisler ile düzenlemelerin, bizzat …………. Belediye Başkanlığınca/…………Birliğince veya bunlara ait şirketlerce işletilmesi halinde;

(1) Yapı ve tesisler ile düzenlemelerin………….Belediye Başkanlığınca/…………Birliğince veya bunlara ait şirketlerce işletilmesi sonucunda bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın %2’si, o takvim yılının sona ermesini takip eden Şubat ayının sonuna kadar Hazineye arz bedeli olarak ………….Belediye Başkanlığınca/…………Birliğince ödenecektir.

(2) Yapı ve tesisler ile düzenlemelerin, …………Belediye Başkanlığına/…………..Birliğineait şirketlerce bizzat işletilmesi zorunludur.

(3) Toplam yıllık hasılat; işletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal veya hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen her türlü bedellerle, vade ve kur farkları, faiz ve kira gelirleri ile diğer gelirlerden oluşur ve tek düzen muhasebe sistemindeki gelir tablosunda yer alan net satışlar, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar ile olağandışı gelir ve karların toplamı üzerinden tespit edilir.”

b) Protokol konusu taşınmazın üzerinde yer alan yapı ve tesisler ile düzenlemelerin, üçüncü kişilere (gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi) işlettirilmesi halinde:

(1) Taşınmazın, …………..Belediye Başkanlığınca/…………Birliğince kiraya verilmesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanacaktır. …………Belediye Başkanlığı/………..Birliği ile üçüncü kişiler arasında düzenlenen sözleşmenin bir örneği, sözleşmenin düzenlenmesinden itibaren 1 (Bir) ay içinde ……………Belediye Başkanlığı/…………..Birliği tarafından Defterdarlığa/Malmüdürlüğüne verilecektir ve sözleşme uyarınca belirlenen kira bedelinin %30’u 1 (bir) ay içinde Hazineye arz bedeli olarak …………. Belediye Başkanlığınca/…………Birliğince ödenecektir.…………. Belediye Başkanlığının/…………Birliğinin kira bedelini tahsil edememesi Hazineye ödenecek arz bedelinin ödenmesine engel teşkil etmez.

(2) Müteakip yıllar arz bedelleri, sözleşme süresince bir önceki yıl arz bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedelden az olmamak üzere, müteakip yıllar kira bedelinin %30’udur ve bu bedel 1 (bir) ay içinde Hazineye arz bedeli olarak …………. Belediye Başkanlığınca/…………Birliğince ödenecektir.

(3) Tesislerin, ………………Belediye Başkanlığınca/…………Birliğince işlettirilmek üzere sözleşme düzenlediği üçüncü kişi (gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi) tarafından bizzat işletilmesi zorunludur.

(4) Vadesinde ödenmeyen arz bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

(5) Protokol süresi içinde …………. Belediye Başkanlığı/…………Birliği tarafından üçüncü kişilere süre sonunda yeniden kiralanması veya mevcut sözleşme feshedilerek yeniden kiralama yapılması halinde arz bedeli yeni kira bedeli üzerinden ikinci fıkraya göre hesaplanacaktır.

(6)…………. Belediye Başkanlığının/…………Birliğinin üçüncü kişilerle yapmış oldukları sözleşmeler protokol süresini aşmayacaktır.

Kullanım şartları ve denetim

MADDE 7- (1) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak, protokol konusu alanların/taşınmazların üzerlerinde 1 inci maddede belirtilen koşullarla ve yine bu maddede sayılan yapı ve tesisler ile düzenlemeler yapılacaktır.

(2) Protokol konusu alanlar/taşınmazlar ile üzerlerinde gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek olan yapı ve tesisler ile düzenlemeler;

a) ………………Belediye Başkanlığı/…………………….. Birliği/bunlara ait şirketler/üçüncü kişiler tarafından yapılış amacı dışında kullanılmayacak ve protokol konusu alanların/taşınmazların sınırları ile üzerindeki yapı ve tesisler ile düzenlemeler genişletilmeyecektir.

b) Bu alanlar/taşınmazlar ile üzerlerinde gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek olan yapı ve tesisler ile düzenlemeler ve bunlara ilişkin işlemlerin protokol hükümlerine uygunluğu ve yerindeliği en az yılda bir kez olmak üzere Valilik (Defterdarlık) tarafından uygun görülecek zamanlarda mahallinde denetletilecektir. Bu denetimlerde istenen her türlü bilgi ve belge ………………Belediye Başkanlığınca/…………………….. Birliğince/bunlara ait şirketlerce/üçüncü kişilerce eksiksiz olarak ibraz edilecek ve görevli denetim elemanlarına gerekli kolaylık sağlanacaktır.

c) Bu alanlar/taşınmazlar ile üzerlerinde gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek olan yapı ve tesisler ile düzenlemeler için diğer yetkili ve görevli idarelerden alınması gereken tüm izin ve ruhsatlar;masrafları kendilerine ait olmak üzere yasal süresi içerisinde alınacaktır.

ç) Bu yapı ve tesisler ile düzenlemeler sebebiyle ve bu protokolün uygulanması sırasında diğer yetkili ve görevli idarelere ödenmesi gereken tüm mali yükümlülükler de bunlar tarafından karşılanacaktır.

(3) Bu alanlar/taşınmazlar ile üzerlerinde gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek olan yapı ve tesisler ile düzenlemelerin 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine, avan projesine veya onaylı imar planı ve/veya projesine ve protokol hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı konusunda …………… Valiliği (Defterdarlık)/Kaymakamlığı (Malmüdürlüğü) ve bu konuda yetkili ve görevli diğer idareler tarafından denetlenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve eksiklikler, bu idareler tarafından verilen süre içerisinde ………………Belediye Başkanlığı/…………………….. Birliği tarafından giderilecektir.

Çevrenin korunması ve alınacak tedbirler

MADDE 8- (1) ………………. Belediye Başkanlığı/………..…….. Birliği protokol süresince protokol konusu alanlar/taşınmazlar ile üzerlerinde gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek olan yapı ve tesisler ile düzenlemeler konusunda çevre kirliliğini önleyici önlemleri almak ve bu konudaki mevzuata titizlikle uymak zorundadır.

(2) Protokol konusu alanlar/taşınmazlar ile üzerlerinde gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek olan yapı ve tesisler ile düzenlemelerin çevre düzeni ile temizliği bizzat …………….………. Belediye Başkanlığı/…………….…….. Birliği tarafından denetlenecek ve konu hakkında gereken önlemler zamanında alınacaktır.

(3) Protokol konusu alanlar/taşınmazlar ile üzerlerinde gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek olan yapı ve tesisler ile düzenlemeler halkın ortak kullanımını kesinlikle engellemeyecek, çevresel ve görsel kirlilik oluşturmayacaktır.

Protokolün feshi

MADDE 9- (1) Protokol konusu alanlar/taşınmazlar ile üzerlerinde gerçekleştirilen yapı ve tesisler ile düzenlemelere Maliye Bakanlığınca ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulması halinde, ……………. Valiliği (Defterdarlık) tarafından protokol tek taraflı olarak feshedilecektir.

(2) Protokol hükümlerine mücbir sebepler haricinde uyulmaması ve …………… Valiliği (Defterdarlık)/Kaymakamlığı (Malmüdürlüğü) ve bu konuda yetkili ve görevli diğer idareler tarafından denetlenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve eksikliklerin, bu idareler tarafından verilen süre içerisinde ………………Belediye Başkanlığı/…………………….. Birliği bunlara ait şirketler/üçüncü kişiler tarafından giderilmemesi halinde, başka bir işleme gerek kalmaksızın ……………. Valiliği (Defterdarlık) tarafından protokol tek taraflı olarak feshedilecek, bu durumda varsa protokolden kaynaklanan mevcut borçlar ile;

a) Protokol konusu alanların/taşınmazlar ile üzerlerinde gerçekleştirilen yapı ve tesislerin; protokolün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre bizzat …………………. Belediye Başkanlığınca/…………………….. Birliğince veya bunlara ait şirketlerce işletilmesi halinde son bir yıllık hasılatın tamamı,

b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre üçüncü kişilerce işletiliyor olması halinde …………….…..Belediye Başkanlığınca/……………….……… Birliğince son bir yılda elde edilen gelirintamamı,

tazminat olarak tahsil edilecektir.

(3) ……………. Belediye Başkanlığı/……..……………. Birliği ile …………….Valiliği (Defterdarlık)/Kaymakamlığı (Malmüdürlüğü) arasında yapılan protokolün feshi halinde; bu protokol ile verilen yetkiye istinaden üçüncü kişilerle yapılan sözleşmeler aynı tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın feshedilmiş sayılacaktır. Bu hüküm üçüncü kişilerle yapılacak sözleşmelere özel şart olarak ilave edilecektir.

(4) Protokolün süresi sonunda ya da feshedilmesi halinde, protokol konusu alanlar/taşınmazlar ile üzerlerinde gerçekleştirilen yapı ve tesisler ile düzenlemeler sağlam ve işler durumda Hazineye teslim edilecektir. Bu durumda, protokol konusu alanlar/taşınmazlar ile üzerlerinde gerçekleştirilen yapı ve tesisler ile düzenlemeler için, ……………… Belediye Başkanlığı/……………….….. Birliği veya bunlara ait şirketler ya da üçüncü kişi ve kuruluşlar tarafından herhangi bir hak, tazminat ve bedel talebinde bulunulmayacaktır.

(5) Protokol süresi içinde ………………Belediye Başkanlığınca/……..………. Birliğince eksik veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle Hazineye ödenmesi gerekenden daha az arz bedeli ödendiğinin belirlenmesi halinde, bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanacaktır.

Tahliye

MADDE 10- (1)Protokol süresi sonunda herhangi bir tebligat yapılmadan protokol konusu alanlar/taşınmazlar ile üzerlerinde gerçekleştirilen yapı ve tesisler ile düzenlemeler derhal tahliye edilecektir.

(2) Protokolün her ne sebeple olursa olsun feshedilmesi durumunda ….……….Belediye Başkanlığı/………………… Birliği ve üçüncü kişiler, Hazineden hiç bir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden on beş gün içinde derhal tahliye edecektir. Aksi takdirde ……………… Belediye Başkanlığının/………….……. Birliğinin tahliyesi 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre sağlanacaktır.

Uyuşmazlıkların halli

MADDE 11- (1)Bu protokolün uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar 29/6/1938 tarihli ve 3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Ait Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yoluyla Halli Hakkındaki Kanun hükümlerine göre çözümlenecektir.

Uygulanacak hükümler

MADDE 12- (1)Bu protokolde hüküm bulunmayan durumlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Diğer hususlar

MADDE 13- (1) Bu Protokolde yer alan hususlar …………………. Belediye Başkanlığınca/…………………….. Birliğince bu Belediyeye/Birliğe ait şirketler veya üçüncü kişiler arasında yapılacak sözleşmelere özel hüküm olarak ilave edilecektir. Bu protokolden kaynaklanan yükümlülüklerin belediyelere/birliklere ait şirketler veya üçüncü kişiler içinde geçerli olacağı, …………………. Belediye Başkanlığınca/…………………….. Birliğince bu yapı ve tesisler ile düzenlemelere ilişkin şartnamelerde ve sözleşmelerde belirtilecektir.

Yürürlük

MADDE 14- (1)Bu protokolMaliye Bakanlığı adına hareket eden …………. Valiliği (Defterdarlık)/Kaymakamlığı (Malmüdürlüğü) ile ……………Belediye Başkanlığı/………….……. Birliği tarafından yürütülür.

(2) On dört maddeden oluşan bu protokol … / … / ….. tarihi itibari ile yürürlüğe girer.

…………….. Defterdarı/Kaymakamı …………..… Belediye Başkanı/Birlik Başkanı

EK-34 Sağlık Bakanlığı Protokolü

P R O T O K O L

Madde 1- Amaç ve Kapsam

Bu protokolün amacı, mülkiyeti Hazineye ait /Hazine ile hisseli/ üst yapı Hazineye ait ya da zemini Hazineye ait olup, Sağlık Bakanlığına tahsisli olan yerler ile Sağlık Bakanlığınca kiralanmış ve kira bedelleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanan hastane ve birinci basamak sağlık kurumlarındaki ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin (söz konusu taşınmazların Aile Hekimlerine kiralanması dahil olmak üzere) Sağlık Bakanlığı tarafından Döner Sermaye İşletmeleri eliyle işletilmesi veya işlettirilmesine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir.

Bu protokol, ek listelerde yer alan hastaneler kapsamındaki ticari üniteler ile protokolün yürürlüğe girmesinden sonra Sağlık Bakanlığınca oluşturulacak ticari üniteleri kapsar. Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra işbu protokol kapsamındaki hastane ve birinci basamak sağlık kurumlarından herhangi birisinin faaliyetine son verilmesi halinde bu kurum protokol eki listeden çıkarılacaktır. Ancak söz konusu kurumun faaliyetinin kısmen dahi olsa devam etmesi veya sadece ticari ünitenin kapatılması ya da yerinin değiştirilmesi durumunda liste kapsamından çıkarılmayacaktır. Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra Sağlık Bakanlığınca oluşturulacak yeni ticari üniteler de bu protokol kapsamına dahil olacaktır.

Madde 2-Dayanak

Bu protokol; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74. maddesine istinaden düzenlenip 19/06/2007 tarihli 26557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 70 inci maddesinin 5 inci bendi ile 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin “ı” bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Taraflar

Protokolün tarafları Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığıdır.

Madde 4- Süre

Bu protokolün süresi 10 (On) yıldır. Bu süre Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından uzatılabilir.

Süre sonunda protokolün sona erdirilmesi için ayrıca fesih bildirimi yapılmayacaktır.

Madde 5- Kiralama

Protokol kapsamındaki yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun 74 üncü maddesine istinaden çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerince kiraya verilecektir.

Ancak bu yönetmelik kapsamında yapılacak kiralamalarda, Maliye Bakanlığı birimlerince yapılacağı belirtilen tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerince yerine getirilir.

Yönetmelik kapsamında onaylanmak üzere Maliye Bakanlığı’na gönderilen ihale kararları bundan böyle Maliye Bakanlığı’na gönderilmeyecektir.

Madde 6- Taşınmaz ve Tesisler

Bu protokol kapsamında, işletilmesi veya işlettirilmesi Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerine bırakılan ticari üniteler Sağlık Bakanlığınca yapılacak, söz konusu ticari üniteler hiçbir şekilde üçüncü kişilere yaptırılmayacaktır.

Protokol eki listede yer alan ticari üniteler ile yeni oluşturulacak ünitelere ilişkin İl bazında bu yerlerin yüzölçümü, kira süreleri, kira bedelleri, kiracıları gibi bilgiler Sağlık Bakanlığınca, talep edildiğinde Maliye Bakanlığına bildirilmek üzere kayıt altına alınacaktır.

Protokolün süresi sonunda ya da feshedilmesi halinde üçüncü kişi ve kuruluşlar tarafından herhangi bir hak, tazminat ve bedel talebinde bulunulmayacaktır.

Madde 7 -Tesislerin işletilmesi

Protokol kapsamındaki ticari üniteler Döner Sermaye İşletmelerince bizzat işletilebileceği gibi, kiraya verilmek suretiyle üçüncü kişilere de işlettirilebilir. Bu yerlerin bedel karşılığında işlettirilmesi esas olup, Sağlık Bakanlığınca bedelsiz olarak kullandırılmayacaktır.

a) Protokol kapsamındaki yerlerin Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerince kiraya verilmesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun 74. maddesine istinaden çıkarılan Yönetmelik hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınacaktır.

b) Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri ile üçüncü kişiler arasında düzenlenen sözleşmenin bir örneği, sözleşmenin düzenlenmesinden itibaren 1 (Bir) ay içinde ilgili birimler tarafından Defterdarlığa gönderilecektir.

c) Protokolün taraflarca imzalandığı tarihte devam eden sözleşmeler, sözleşme süresi sonuna kadar aynı şartlarla Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek ve kira bedelleri de bu Bakanlıkça tahsil edilecektir.

ç) Protokol kapsamındaki yerlerin gerektiğinde tahliyesi Sağlık Bakanlığınca yapılacaktır.

Madde 8 –Bedel

Protokol kapsamındaki mevcut ticari üniteler için belirlenen ve detayları ekli listelerde yer alan ilk yıl protokol bedeli………………-TL (………………..) dir. Bu bedel iki ay içinde peşin veya aynı süre içerisinde %25’i peşin, kalanı 3 eşit taksitte ve taksit süreleri bir yılı aşmayacak şekilde ödenecektir. Müteakip yıllar bedelleri ise bu bedelin (…………………….) Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle belirlenecektir. Belirlenen bu bedel peşin ya da üçer aylık dönemler halinde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenecektir.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerince yapılan kiralama işlemlerinden bir yılda elde edilen gelirlerin cari yıl protokol bedelinden fazla olması halinde, fazla olan kısmın %30’u, müteakip Mart ayı içinde defaten Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenecek, bu ödemeye ilişkin makbuz ile ödemeye ait dönemin kiralama bilgilerini içeren onaylı liste Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra protokol kapsamındaki hastane ve birinci basamak sağlık kurumlarından herhangi birisinin faaliyetine tamamen son verilmesi veya bu alanda gelir getirici herhangi bir faaliyetin kalmaması halinde bu kurum için belirlenen bedel protokol bedelinden indirilerek müteakip yıllar bedelleri de bu bedel üzerinden belirlenecektir.

Ancak söz konusu kurumun faaliyetinin kısmen dahi olsa devam etmesi veya sadece ticari ünitenin kapatılması, yerinin ya da faaliyetinin değiştirilmesi durumlarında protokol bedelinde herhangi bir indirim yapılmayacaktır.

Sağlık Bakanlığınca bu protokol kapsamındaki kurumlar bünyesinde herhangi bir ünitenin/alanın bedelsiz kullandırılması halinde bunların rayiç kira bedelleri Maliye Bakanlığına ödenecek bedele dahil edilecektir.

İlk yıl protokol bedelinin belirlenmesinde, ekli listelerde yer alan üniteler haricinde ve bedele ilave edilmesi gerektiği halde listede yer almadığı sonradan anlaşılan ünitelere ait bedeller ilave edilmek suretiyle protokol bedeli güncellenecektir.

Madde 9 –Şartlar

a) Protokol kapsamında değerlendirilecek ticari üniteler amacı dışında kullanılmayacak ve taşınmazların Sağlık Bakanlığına tahsis amacı ile bağdaşmayacak faaliyetlere konu edilmeyecektir.

b) Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri ile üçüncü kişiler arasında düzenlenen sözleşmeler hiçbir şekilde bu protokol süresini aşmayacaktır.

c) Döner Sermaye İşletmeleri ile üçüncü kişiler arasında yapılacak sözleşmelere bu protokolün herhangi bir gerekçe ile sona ermesi halinde kira sözleşmesinin de sona ereceğine dair hüküm konacaktır.

ç) Sağlık Bakanlığınca protokole ekli listedeki ünitelere ilave kiralamaların, ödenecek bedelin belirlenmesinde dikkate alınmaması veya bedel belirlenirken gerçek bedelin altında bir tutarın dikkate alınmış olmasının belirlenmesi halinde bu yerlere ilişkin rayiç kira bedeli %50 fazlasıyla bu protokolün 8.maddesinde öngörülen bedele ilişkilendirilmeksizin ödenecek ve bu aykırılıktan dolayı Sağlık Bakanlığı sorumlu olacaktır.

Madde 10- Tahliye

Protokolün her ne sebeple olursa olsun feshedilmesi ya da protokolün sona ermesi durumunda kiracıların tahliyesi Sağlık Bakanlığınca sağlanacaktır.

Madde 11- Bu protokol hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin, üçüncü kişiler içinde geçerli olacağı hususu sözleşme ve şartnamelerinde belirtilecektir.

Madde 12 – Milli Emlak Birimlerince Yapılacak İşlemler

Milli Emlak birimlerince, mevcut kiracılara, kira sözleşmelerinin Sağlık Bakanlığına devredildiği, kira bedellerinin Sağlık Bakanlığının/İl Sağlık Müdürlüğünün belirteceği saymanlığa ödeneceği hususu bildirilecek ve kira dosyalarının bir örneği İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir.

Madde 13- Sağlık Bakanlığı Birimlerince Yapılacak İşlemler

Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri ile üçüncü kişiler arasında düzenlenen sözleşmelerin bir örneği ile protokol kapsamında yeni oluşturulacak ticari üniteler ve ekli listede yer alan hastane ve birinci basamak sağlık kurumlarından kapatılanlar 1 (Bir) ay içinde ilgili Defterdarlığa bildirilecektir.

Madde 14 – Uyuşmazlıkların Halli

Bu protokolün uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar 29/6/1938 tarihli 3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere ait Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yoluyla Halli Hakkındaki Kanun’a göre çözümlenecektir.

Madde 15 – Uygulanacak Hükümler

Bu protokolde hüküm bulunmayan durumlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Madde 16- Yürürlük

16 (Onaltı) maddeden müteşekkil bu protokolün süresi 10 (On) yıl olup, imza tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir…./…/2011

Mehmet ŞİMŞEK Recep AKDAĞ

Maliye Bakanı Sağlık Bakanı

EK-35 Diyanet İşleri Başkanlığı Protokolü

Madde 1- Bu protokol 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ve bu Kanunun 74. maddesine istinaden çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği esasları doğrultusunda mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen cami, mescit ve bunların müştemilatının baz istasyonu kurulması (Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 14/6/2011 tarihli ve YD. İtiraz No: 2011/90 sayılı kararı gereği baz istasyonları protokol kapsamından çıkarılmıştır.) ve ticari faaliyetlerde (dükkan, büro vb.) kullandırılması amacıyla kiralanmasına ilişkin esasları belirler.

Madde 2-Bu protokolde yer alan;

BAKANLIK: Maliye Bakanlığını,

BAŞKANLIK: Diyanet İşleri Başkanlığını,

MÜŞTEMİLAT: Mülkiyeti Hazineye ait ve Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli cami ve mescitlerin mütemmim cüz’ü sayılan son cemaat mahalli, harem kısmı, mahfil, imam odası, minare, kitaplık, okuma odası gibi yerleri,

ifade eder.

Madde 3-Bu protokolün 1 inci maddesinde belirtilen yerlerin;

Baz istasyonu kurulması amacıyla nihai kiracıdan elde edilecek gayrisafi gelirin % 3’ü (Yüzdeüç),

Diğer ticari faaliyetlerde (dükkan, büro vb.) kullandırılması suretiyle nihai kiracıdan elde edilecek gayrisafi gelirin %30’u (Yüzdeotuz)

Hazineye arz bedeli olarak Başkanlık tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla, gelirin elde edildiği ayı takip eden ay içerisinde ödenir.

Düzenlenen kira sözleşmelerinin bir örneği Bakanlığa (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilmek üzere Defterdarlık veya Malmüdürlüğüne verilir.

Başkanlık kiraya verilen yerlerden tahsil edilen kira bedellerini ve Hazineye ödenecek %3 (Yüzdeüç) ve %30 arz bedellerini ödeme tarihlerini de belirterek 3 aylık dönemler halinde, izleyen 1 ay içinde Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ayrıntılı olarak bildirir.

Başkanlık birinci maddede belirtilen yerlerin baz istasyonu olarak kullanılmak üzere kiralanmasına ilişkin işlemleri, her türlü gözetim ve denetim yetkisi kendisinde kalmak üzere Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı vasıtasıyla yürütür. Bu durum Başkanlığın protokolden doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 4- Birinci maddede belirtilen yerlerin gelir getirici faaliyette işletmesi veya işlettirmesinden elde edilecek gayri safi gelirden % 3’lük (yüzdeüç) ve %30’luk Hazine payı mahsup edildikten sonra, kalan tutarın paylaşılmasına ilişkin esaslar Başkanlık tarafından belirlenir.

Madde 5- Kira gelirlerinden cami ve mescitlere bırakılan kısmın harcanmasına ilişkin esaslar ile 1 inci maddede belirtilen kısımların üçüncü şahıslara kiralanmasında göz önünde bulundurulacak hususlar Başkanlıkça belirlenir.

Madde 6- Cami, mescit ve bunların müştemilatının kiralanmasında ihaleye esas muhammen bedelin tespiti için oluşturulacak komisyonda ve ihale komisyonunda maliye temsilcisi bulundurulacaktır. Kira bedeli tespitinde 2886 sayılı Kanun hükümleri ve bu Kanunun 74 üncü maddesine istinaden çıkartılan Yönetmelik esasları da dikkate alınır.

Madde 7- İşletme hakkı verilen yerde hizmetin gerektirdiği malzeme ve eşya dışında Devletin güvenliği, örf ve adet, genel ahlaki değerlere aykırı ve idarece sakıncalı bulunacak her türlü alet, kitap broşür gibi eşya bulundurulmayacaktır.

Madde 8- Bu protokol esaslarına uygun düzenlemeler, Bakanlık ve Başkanlık tarafından müştereken yapılır.

Madde 9- Başkanlıkça üçüncü kişilere yapılacak kiralamalarda, kiraya verilecek alanlarda yürütülecek faaliyetin niteliğine göre, ilgili mevzuatları kapsamında gereken izinlerin alınması hususunda sözleşmelere hüküm konulacak ve takip edilecektir.

Madde 10- Başkanlıkça üçüncü kişiler arasında düzenlenecek kira sözleşmelerinin süresi her halükarda bu protokolün süresini aşamaz.

Ayrıca söz konusu alanların kiraya verilmesine ilişkin sözleşmelere aşağıdaki madde eklenecektir.

“Maliye Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen cami, mescit ve bunların müştemilatının baz istasyonu kurulması ve ticari faaliyetlerde (dükkan, büro vb.) kullandırılması amacıyla kiralanmasına ilişkin esasları belirleyen ve 01/01/2007 tarihinde yürürlüğe giren protokolün herhangi bir gerekçe ile sona ermesi halinde iş bu kira sözleşmesi hüküm almaya veya tebligat yapmaya gerek olmaksızın feshedilmiş sayılır.”

Madde 11) Onbir maddeden müteşekkil bu protokolün süresi 10 (On) yıl olup, 01/01/2007 tarihi itibari ile yürürlüğe girer.

Ankara, 21/12/2006

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU İlyas ARLI

Diyanet İşleri Başkanı Milli Emlak Genel Müdürü

Prof. Dr. Mehmet AYDIN Kemal UNAKITAN

Devlet Bakanı Maliye Bakanı

EK-36 Ön İzin Sözleşmesi

MADDE 1

Ön izin verilen taşınmazın:

İli  :

İlçesi :

Mahalle/Köyü :

Mevkii :

Pafta No / Cilt No :

Ada No / Sayfa No :

Parsel No / Sıra No :

Yüzölçümü :

Hazine Payı :

Cinsi :

Tapudaki şerhler :

Sınırları :

Niteliği : (Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır)

Ön izin sahibinin :

Adı-Soyadı, Unvanı :

T.C. Kimlik No /

Vergi Kimlik No :

Telefon Numarası :

Adresi :

MADDE 2- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde ……………………………………………………. tesisleri yapılmak üzere ve öncelikle taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması ve/veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi, uygulama projelerinin hazırlatılması ve onaylatılması amacıyla ön izin verilmiştir.

MADDE 3- Ön izin süresi … ay/yıldır. Gerekli hâllerde bu süre ön izin bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle uzatılabilir. Ancak, ön izin süresinin toplamı dört yılı geçemez.

MADDE 4- Ön izin bedeli …………………………………… YTL’dir.

MADDE 5- Ön izin süresi içerisinde taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılmaması ve/veya imar planının yaptırılmaması, değiştirilmemesi, uygulama projelerinin hazırlatılmaması ve onaylatılmaması hâlinde ön izin bedeli iade edilmeyecek ve hak sahibince Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır.

MADDE 6- İhale sonucunda, ön izin verilen kişinin bu süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmesi hâlinde, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca tespit edilen yıllık bedel karşılığında, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde 22/12/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 779 uncu ve izleyen maddeleri uyarınca irtifak hakkı tesis edilecek ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde kullanma izni verilecektir.

MADDE 7- Sözleşme ile ilgili bütün vergi, resim, harç ve katkı payları ve diğer giderler ön izin sahibine aittir.

MADDE 8- Ön izin sahibi bu hakkını devredemez, ortak alamaz.

MADDE 9- Bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere uyulmadığının tespit edilmesi hâlinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek olmaksızın ön izin iptal edilir. Bu durumda, ön izin bedeli iade edilmez.

Ancak, ön izin sahibinin kusuru dışında, ön izin süresi içinde ön izin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağının anlaşılması hâlinde, idareye yapılacak başvuru üzerine sözleşme feshedilir ve teminat ile kalan süreye ilişkin ön izin bedeli iade edilir.

MADDE 10- İhtilafların çözüm yeri ………………………. icra daireleri ve mahkemelerdir.

MADDE 11- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 12- (İdarece ilave edilecek diğer hususlar)

TARAFLAR

İTA AMİRİ ÖN İZİN SAHİBİ

EK-37 İrtifak Hakkı Şartnamesi

I- GENEL ŞARTLAR

MADDE 1

İrtifak hakkı kurulacak taşınmazın:

İli :

İlçesi :

Mahalle/Köyü :

Mevkii :

Pafta No / Cilt No :

Ada No / Sayfa No :

Parsel No / Sıra No :

Yüzölçümü :

Hazine Payı :

Cinsi :

Tapudaki şerhler :

Sınırları :

Niteliği : (Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır)

MADDE 2- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde ……………………………………………………. tesisleri yapılmak amacıyla ……………….. Defterdarlığınca/Malmüdürlüğünce, …../……/…… tarihinde ………………………. günü saat ………..da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, pazarlık usulü ile irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.

MADDE 3- İrtifak hakkı süresi………………………yıldır. Süre hakkın tapuya tescili tarihinde başlayacaktır.

MADDE 4– İlk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli……………………………-YTL ve geçici teminat miktarı …………………………………..-YTL’dır.

MADDE 5- İhale ile ilgili bütün vergi, resim, harç ve katkı payları ile hakkın tapuya tesciline ilişkin bütün giderler istekliye aittir.

MADDE 6- İhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları, istenilen belgeleri vermeleri ve geçici teminatı yatırmaları gerekir.

MADDE 7– İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

MADDE 8– İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihinden itibaren en geç onbeş işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İta amirince onaylanan ihale kararı, onaylandığı günden itibaren en geç beş işgünü içinde, istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

İstekli, onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde irtifak hakkı bedelini yatırmak, ihale ve hakkın tapuya tescili ile ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek ve hakkın tapuya tescili için gerekli yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.

Madde 8/A – İrtifak hakkı ihalesi sonucunda, yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması halinde, lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için, bir yıla kadar ön izin verilir.

Ön izin bedeli, irtifak hakkına ilişkin ihale bedelinin yüzde yirmisidir. Ancak, fiili kullanım olması halinde, ön izin bedeli, irtifak hakkı ihale bedelidir. Ön izin bedeli peşin olarak ödenir. Gerekli hâllerde ön izin süresi, toplam dört yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Uzatılan süreye ilişkin ön izin bedeli bir önceki yıl ön izin bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilen bedeldir.

Ön izin için, bir yıllık irtifak hakkı ihale bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınır.

Ön izin sahibi bu hakkını, şirket ise hisselerini devredemez ve ortak alamaz.

Ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi hâlinde, ihale ile tespit edilmiş olan ilk yıl irtifak hakkı bedelinin, ön izin verilen süre kadar Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilecek bedel üzerinden İrtifak Hakkı Sözleşmesi düzenlenmesi suretiyle irtifak hakkı kurulur.

Ancak, ön izin sahibinin kusuru dışında, ön izin süresi içinde ön izin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağının anlaşılması hâlinde, idareye yapılacak başvuru üzerine sözleşme feshedilir ve teminat ile kalan süreye ilişkin ön izin bedeli iade edilir.

Ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde, ön izin bedeli iade edilmez ve hak sahibince bundan dolayı veya irtifak hakkı kurulmasına ilişkin olarak Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz

MADDE 9– İhale sonucu belirlenecek ilk yıl irtifak hakkı bedeli peşin olarak ödenecektir. İrtifak hakkı bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınacaktır.

MADDE 10- İrtifak hakkı kurulan taşınmaz amacı dışında kullanılamaz.

MADDE 11- İrtifak hakkına konu taşınmazın hak lehdarına veya temsilcisine tesliminden itibaren …ay/yıl içinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanacak ve inşaat ………ay/yıl içinde bitirilecektir.

MADDE 12- İkinci ve izleyen yıllar irtifak hakkı bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan üretici fiyatları endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılır.

MADDE 13– Bu şartnamede belirtilen yükümlülüklere uyulmadığının tespit edilmesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale iptal edilir.

MADDE 14- Vadesinde ödenmeyen irtifak hakkı bedelleri ile hâsılat payları ve diğer alacaklara 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

MADDE 15– İrtifak hakkı kurulan Hazine taşınmazı üzerinde yapılacak tesisin bizzat hak lehtarınca işletilmesi hâlinde, bu tesisin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hâsılatın yüzde biri oranında pay alınır.

İrtifak hakkı kurulan Hazine taşınmazı üzerinde bulunan tesisin tamamının veya bir kısmının hak lehtarınca üçüncü kişilere kiraya verilmesi hâlinde; hak lehtarından brüt kiranın yüzde biri oranında, kiracı/kiracılardan ise, tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hâsılattan hak lehtarına ödenen kira bedeli düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden yüzde bir oranında ayrıca pay alınır.

Hak lehtarı ile kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin bir örneği idareye verilir. Kira payları, hak lehtarı ile kiracı arasında yapılan sözleşmeye göre kira bedellerinin hak lehtarına ödenmesi gereken ayı takip eden ayın yirminci günü mesai saati bitimine kadar ilgili muhasebe birimine yatırılır. Kiracılardan alınamayan hâsılat payları hak lehtarından alınır.

Yıllık hâsılatı gösteren ve ilgili vergi dairesine yıllık beyanname ekinde verilen gelir tablosu, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınanlara tasdik ettirilerek, hâsılat payları her yılın yıllık beyanname verme dönemini takip eden ay içinde ilgili muhasebe birimine yatırılır.

İrtifak hakkı kurulan taşınmazın üzerinde yürütülen faaliyetle ilgili olarak toplam yıllık hâsılatın tespitinde; 26/12/1992 tarihli ve 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan “60. Brüt Satışlar” tanımı esas alınır.

MADDE 16– İrtifak hakkı, idarenin izni ve günün rayicine göre idarece belirlenecek bedel üzerinden yeniden sözleşme düzenlenmesi kaydıyla devredilebilir.

Ancak, irtifak hakkı bağımsız ve sürekli nitelikli ise, bu hak Bakanlıktan izin almadan devredilebilir. Bu durumda, irtifak hakkını herhangi bir şekilde devralan kişiler, bir ay içinde idareye müracaat ederek günün rayicine göre idarece belirlenecek bedel üzerinden yeniden sözleşme yapmak zorundadırlar.

MADDE 17- İrtifak hakkı sözleşmesi, sürenin bitimi ile sona erer.

Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması veya lehine irtifak hakkı kurulan tarafından talep edilmesi hâlinde sözleşme İdarece feshedilir. Bu durumda, hak lehtarından cari yıl irtifak hakkı bedeli tutarında tazminat alınır ve ayrıca, alınan teminatlar Hazineye gelir kaydedilir.

İrtifak hakkı sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi hâlinde, diğer kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Hazine taşınmazı üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin Hazineye intikal eder ve bundan dolayı hak lehtarı veya üçüncü kişilerce her hangi bir hak ve talepte bulunulamaz.

MADDE 18– İrtifak hakkı süresinin sona ermesi veya hakkın süresinden önce feshedilmesi halinde taşınmaz onbeş gün içinde tahliye edilir.

MADDE 19– Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 20– Bu şartname, belirlenecek özel şartlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil eder.

MADDE 21– İhtilafların çözüm yeri ………………………. icra daireleri ve mahkemelerdir.

II-ÖZEL ŞARTLAR

MADDE 22-

“Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.”

Müşterinin (Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin)

Adı, soyadı  :

Tebligat adresi :

İmza tarihi :

İmzası :

NOT :

1) Şartnamede…/… şeklinde gösterilen yerlerde, uygun olmayan kelime çizilecektir.

2) Şartnameye konulması gerekli görülen “Özel Şartlar” defterdarlık veya malmüdürlüğünce önceden tespit edilerek 22 nci ve müteakip maddeler halinde ilave edilecektir.

EK-38 İrtifak Hakkı Sözleşmesi

MADDE 1

İrtifak hakkı kurulacak taşınmazın:

İli :

İlçesi :

Mahalle/Köyü :

Mevkii :

Pafta No / Cilt No :

Ada No / Sayfa No :

Parsel No / Sıra No :

Yüzölçümü :

Hazine Payı :

Cinsi :

Tapudaki şerhler :

Sınırları :

Niteliği : (Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır.)

MADDE 2- İRTİFAK HAKKININ SÜRESİ, BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ

Birinci maddede nitelikleri belirtilen taşınmazın üzerinde aşağıdaki koşullarla bağımsız ve sürekli nitelikli/süreli (normal) irtifak hakkı kurulmuştur.

Hakkın Süresi: ……(……..) yıldır.

Bu hak tapuya tescil tarihinde başlayacaktır.

MADDE 3- HAK SAHİBİ VE ADRESİ

………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres değişiklikleri, idareye bildirilecektir. Aksi hâlde, her türlü tebligatta bu adres geçerli olarak kabul edilecektir.

MADDE 4- İRTİFAK HAKKININ AMACI VE İRTİFAK HAKKINA KONU TAŞINMAZIN KULLANIM ŞEKLİ

Birinci maddede belirtilen taşınmazın üzerinde,……………………… amacıyla irtifak hakkı kurulmuş olup, bu taşınmazın üzerinde ………………. yapılacaktır.

İrtifak hakkı süresince, idarece izin verilmedikçe, hak lehtarı irtifak hakkının ve taşınmazın kullanım amacını değiştiremez ve amaç dışı kullanamaz, irtifak hakkı kurulan alanın sınırlarını genişletemez ve değiştiremez.

MADDE 5- İNŞAATA BAŞLAMA VE BİTİM TARİHLERİ

İrtifak hakkına konu taşınmazın hak lehtarına veya temsilcisine tesliminden itibaren …ay/yıl içinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanacak ve inşaat ………ay/yıl içinde bitirilecektir.

MADDE 6-İRTİFAK HAKKI BEDELİ

A-Zeminin İrtifak Hakkı Bedeli:

Taşınmazın ilk yıl irtifak hakkı bedeli, ihale bedeli üzerinden, 2 nci ve daha sonraki yıllar irtifak hakkı bedelleri ise Türkiye İstatistik Kurumunca ilan edilen Üretici Fiyatları Endeksinde (ÜFE) meydana gelen artış oranının (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) bir önceki yıl kullanım bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın önceki yıl kullanım bedellerine ilavesi suretiyle arttırılarak tahsil edilecektir.

İlk yıl irtifak hakkı bedeli, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar irtifak hakkı bedelleri ise, sözleşmede belirtilen tarihte peşin olarak ödenir.

B-Hasılat Payı:

İrtifak hakkı kurulan Hazine taşınmazı üzerinde yapılacak tesisin bizzat hak lehtarınca işletilmesi hâlinde, bu tesisin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hâsılatın yüzde biri oranında pay alınır.

İrtifak hakkı kurulan Hazine taşınmazı üzerinde bulunan tesisin tamamının veya bir kısmının hak lehtarınca üçüncü kişilere kiraya verilmesi hâlinde; hak lehtarından brüt kiranın yüzde biri oranında, kiracı/kiracılardan ise, tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hâsılattan hak lehtarına ödenen kira bedeli düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden yüzde bir oranında ayrıca pay alınır.

Hak lehtarı ile kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin bir örneği idareye verilir. Kira payları, hak lehtarı ile kiracı arasında yapılan sözleşmeye göre kira bedellerinin hak lehtarına ödenmesi gereken ayı takip eden ayın yirminci günü mesai saati bitimine kadar ilgili muhasebe birimine yatırılır. Kiracılardan alınamayan hâsılat payları hak lehtarından alınır.

Yıllık hâsılatı gösteren ve ilgili vergi dairesine yıllık beyanname ekinde verilen gelir tablosu, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınanlara tasdik ettirilerek, hâsılat payları her yılın yıllık beyanname verme dönemini takip eden ay içinde ilgili muhasebe birimine yatırılır.

İrtifak hakkı kurulan taşınmazın üzerinde yürütülen faaliyetle ilgili olarak toplam yıllık hâsılatın tespitinde; 26/12/1992 tarihli ve 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan “60. Brüt Satışlar” tanımı esas alınır.

C-Bedellerin Süresinde Ödenmemesi:

Vadesinde ödenmeyen irtifak hakkı bedelleri ile hâsılat payları ve diğer alacaklara 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

İrtifak hakkı bedelinin veya hasılat paylarının iki yıl üst üste vadesinden itibaren 30 gün içinde yatırılmaması hâlinde irtifak hakkı sözleşmesi feshedilir.

MADDE 7- PLAN VE PROJEYE UYGUNLUK

İrtifak hakkı konusu taşınmazın üzerinde inşa edilecek yapı ve tesisler hak lehtarı tarafından plan ve projesine uygun olarak yaptırılacaktır.

Taşınmazın imar planına göre ilave yapılaşmaya müsait olması durumunda idarenin izni ile yeni bedel ve şartlarla inşaat yapılabilir.

İrtifak hakkı kurulan alan sınırları dışında kalan; Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde inşaat yapılmayacak, arazi veya doğanın görünüşü ve doğal yapısı değiştirilmeyecektir.

MADDE 8- İNŞAATIN VE İŞLETMENİN KONTROLÜ

İdare, inşaat aşamasında ve işletme süresince irtifak hakkı konusu taşınmazın üzerindeki bütün yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir. Bu sırada belirlenecek hata ve noksanlıklar idarece saptanacak süre ve şartlarla hak lehtarı tarafından tamamlanacaktır.

İnşaatın projede belirtilen süre içerisinde projeye uygun olarak tamamlanmasını müteakip, her üç yılda bir ilgili idarelerin yöresinde yapacağı kontrollerde tesisin onarımının gerektiği saptandığı takdirde masrafı hak lehtarı tarafından karşılanmak koşuluyla gerekli onarım hak lehtarınca yapılacak ve Hazineden hiçbir bedel talebinde bulunulmayacaktır.

MADDE 9- ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İrtifak hakkına konu edilen yer bina ise; hak lehtarı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbiri almak, sigorta ettirmek, taşınmazı temiz bulundurmak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya ve badana gibi onarımları yapmak, arsa veya arazi ise; değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle meydana gelecek zarar-ziyanı ödemek zorundadır.

MADDE 10- ÇEVRE VE KIYININ KORUNMASI VE KULLANILMASI

İrtifak hakkı kurulan taşınmazın kullanılması sırasında çevre ve deniz kirliliğinin önlenmesi ile ormanların korunması için gereken önlemler alınacak ve bu konudaki mevzuata titizlikle uyulacaktır.

Üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmazın çevresindeki Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler (özellikle kıyılar ve kumsallar) kamunun kullanımına açık tutulacaktır.

MADDE 11- VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

İrtifak hakkının tapuya tescili, devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için Maliye Bakanlığı, mahalli idareler ve benzeri kuruluşlara ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri yükümlülükler hak lehtarı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 12- ALTYAPI GİDERLERİNE KATILMA

İrtifak hakkına konu taşınmazın bulunduğu alanlarda ilgili kamu idarelerince yürütülecek hizmetler karşılığı talep edilecek katılma payları ile varsa bu hizmetlerin görülmesi amacıyla kurulmuş birliklerce yürütülecek hizmetler karşılığında bu birliklerce talep edilecek katılma payları hak lehtarınca ödenecektir.

MADDE 13- DEVİR

İrtifak hakkı, idarenin izni ve günün rayicine göre idarece belirlenecek bedel üzerinden yeniden sözleşme düzenlenmesi kaydıyla devredilebilir.

Ancak, irtifak hakkı bağımsız ve sürekli nitelikli ise, bu hak Bakanlıktan izin almadan devredilebilir. Bu durumda, irtifak hakkını herhangi bir şekilde devralan kişiler, bir ay içinde idareye müracaat ederek günün rayicine göre idarece belirlenecek bedel üzerinden yeniden sözleşme yapmak zorundadırlar.

MADDE 14- İRTİFAK HAKKININ SONA ERMESİ VE İPTALİ

İrtifak hakkı, sürenin bitimi ile sona erer. Ayrıca, sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması veya hak lehtarı tarafından talep edilmesi hâlinde sözleşme İdarece feshedilir. Bu durumda, hak lehtarından cari yıl irtifak hakkı bedeli tutarında tazminat alınır ve ayrıca, alınan teminatlar Hazineye gelir kaydedilir.

İrtifak hakkının sona ermesi veya iptali hâlinde, diğer kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Hazine taşınmazı üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin Hazineye intikal eder ve bundan dolayı hak lehtarı veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz.

İrtifak hakkı süresi sona ermeden hak lehtarının faaliyetini durdurması veya irtifak hakkı sözleşmesinin iptaline neden olması hâlinde, faaliyetin durdurulduğu veya iptal tarihine kadar olan irtifak hakkı bedeli ile hâsılat payı tahsil edilir.

Ancak, bu hakka konu taşınmazın kullanılmasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran mücbir sebebin, hak lehtarının kusur veya şahsından kaynaklanmaması hâlinde, irtifak hakkı tazminat alınmaksızın karşılıklı olarak iptal edilir ve iptal tarihinden sonraki döneme ait bedeller iade edilir.

MADDE 15- TAHLİYE

Hak lehtarı, hak süresi sonunda veya bu sözleşmede belirtilen veya belirtilmeyen diğer nedenlerden dolayı hakkın son bulması halinde, idarece yapılacak tebligattan itibaren on beş gün içinde taşınmazı tahliye etmez ve bu sözleşmede yazılı şartlarla tüm yapı ve tesisleri Hazineye teslim etmez ise, 6 ncı maddeye göre alınacak bedellere ilave olarak her geçen gün için ilgili yıl irtifak hakkı bedelinin yüzde biri kadar ceza ödemek zorundadır. Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılması ve tahliyenin geciktirilmesi nedeni sayılamaz.

MADDE 16- SORUMLULUK

Hak lehtarı hakkın tapuya tescil edildiği tarihten itibaren taşınmazın Hazineye fiilen teslim edileceği güne kadar çevreye verebileceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dahi olsa) idari, mali ve cezai açıdan sorumludur.

MADDE 17- Hak lehtarı, irtifak hakkı süresinin uzatılması talebinde bulunamaz. Ancak;

1 – Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını ve benzeri.),

2 – Ülkede genel veya işin yapıldığı yerde kısmi seferberlik ilanı,

3 – Genel grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi,

4 – Bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması,

5 – İrtifak hakkı lehtarının kusuru dışında kamudan kaynaklanan, fakat hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması,

hallerinde, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar, irtifak hakkı süresinin dondurulması suretiyle uzatımı talebinde bulunulabilir.

İrtifak hakkı lehtarının kusuru dışında kamudan kaynaklanan, hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde, irtifak hakkı lehtarının talebi üzerine irtifak hakkı süresi, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar dondurulur. Dondurulan süre için bedel alınmaz. Sürenin yeniden işlemeye başladığı tarihte alınacak bedel, dondurulan yıl bedelinin geçen süre kadar sözleşmesinde belirtilen oranda artırılması suretiyle tespit edilir. Ancak, dondurulan yıl için ödenmiş olan bedelin dondurulan süreye isabet eden kısmı sözleşmesinde belirtilen oranda artırılmak suretiyle yeni tespit edilen bedelden mahsup edilir. Dondurulan süre sözleşme süresine eklenir.

MADDE 18- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 19- DAVALARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

İrtifak hakkı ile ilgili olarak açılmış ya da açılacak her türlü davaya ilişkin husumeti hak lehtarı karşılayacak, açılan davaları öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde yazılı olarak idareye bildirilecektir. Bildirilmemesinden dolayı Hazine aleyhine doğabilecek her türlü zarar ziyandan hak lehtarı Hazineye karşı sorumlu olacaktır. Davaya Hazine temsilcisi katılsın katılmasın dava Hazine veya hak lehtarı aleyhine sonuçlanacak olursa hak lehtarı Hazineden uğradığı veya uğrayacağı zarar ziyana ve kar kaybına karşı herhangi bir tazminat, hak, bedel ve benzeri bir şey istemeyecektir.

Ayrıca, üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazla ilgili olarak hak lehtarı aleyhine açılacak her türlü dava hak lehtarı tarafından 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uyarınca on beş gün içinde Hazineye ihbar edilecektir.

MADDE 20- HAFRİYAT SIRASINDA BULUNACAK TARİHİ ESERLER

Proje uygulama sırasında eski ve tarihi eserlere rastlanıldığında kazı işlemleri derhal durdurulacak, bulunan eserler kazı yerinde muhafaza edilecek, durumdan hemen en yakın mülki amirlik haberdar edilecektir.

MADDE 21- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhtilafların çözüm yeri ………………………. icra daireleri ve mahkemelerdir.

TARAFLAR

HAZİNE TEMSİLCİSİ İRTİFAK HAKKI LEHTARI

EK-39 Kullanma İzni Şartnamesi

I- GENEL ŞARTLAR

MADDE 1Kullanma izni verilecek taşınmazın/alanın;

İli :

İlçesi :

Mahalle/Köyü :

Mevkii :

Yüzölçümü :

Cinsi :

Sınırları :

Niteliği  : (Taşınmazın/alanın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır.)

MADDE 2- Yukarıda niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz/alan üzerinde onaylı imar planı ve uygulama projesine uygun olarak………………………………. tesisleri yapılmak amacıyla…………………… Defterdarlığınca/Malmüdürlüğünce, …../……/…… tarihinde ………………………. günü saat ……….. de 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, pazarlık usulü ile kullanma izni ihalesi yapılacaktır.

MADDE 3- Kullanma izni süresi ………………. yıldır. Süre sözleşmenin düzenlendiği tarihte başlayacaktır.

MADDE 4– İlk yıl tahmini kullanma izni bedeli …………………………… YTL ve geçici teminat miktarı ………………………………….. YTL’dir.

MADDE 5- İhale ile ilgili vergi, resim, harç ve katkı paylarına ilişkin bütün giderler istekliye aittir.

MADDE 6- İhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları, istenilen belgeleri vermeleri ve geçici teminatı yatırmaları gerekir.

MADDE 7– İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

MADDE 8– İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihinden itibaren en geç onbeş işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İta amirince onaylanan ihale kararı, onaylandığı günden itibaren en geç beş işgünü içinde, istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

İstekli, onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde kullanma izni bedelini yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödeyerek sözleşme yapmak, notere tasdik ve tescil ettirmek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.

Madde 8/A- Kullanma izni ihalesi sonucunda, yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması halinde, adına kullanma izni verilecek yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için, bir yıla kadar ön izin verilir.

Ön izin bedeli, kullanma iznine ilişkin ihale bedelinin yüzde yirmisidir. Ancak, fiili kullanım olması halinde, ön izin bedeli, kullanma izni ihale bedelidir. Ön izin bedeli peşin olarak ödenir. Gerekli hâllerde ön izin süresi, toplam dört yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Uzatılan süreye ilişkin ön izin bedeli bir önceki yıl ön izin bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle tespit edilen bedeldir.

Ön izin için, bir yıllık kullanma izni ihale bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınır.

Ön izin sahibi bu hakkını, şirket ise hisselerini devredemez ve ortak alamaz.

Ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi hâlinde, ihale ile tespit edilmiş olan ilk yıl kullanma izni bedelinin, ön izin verilen süre kadar Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilecek bedel üzerinden Kullanma İzni Sözleşmesi düzenlenmesi suretiyle kullanma izni verilir.

Ancak, ön izin sahibinin kusuru dışında, ön izin süresi içinde ön izin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağının anlaşılması hâlinde, idareye yapılacak başvuru üzerine sözleşme feshedilir ve teminat ile kalan süreye ilişkin ön izin bedeli iade edilir.

Ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde, ön izin bedeli iade edilmez ve hak sahibince bundan dolayı veya kullanma izni verilmesine ilişkin olarak Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

MADDE 9– İhale sonucu belirlenecek ilk yıl kullanma izni bedeli peşin olarak ödenecektir. Kullanma izni bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınacaktır.

MADDE 10- Kullanma izni verilen taşınmaz/alan amacı dışında kullanılamaz.

MADDE 11- Kullanma iznine konu taşınmazın/alanın izin sahibine veya temsilcisine tesliminden itibaren …….. ay/yıl içinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanacak ve inşaat ……… ay/yıl içinde bitirilecektir.

MADDE 12- İkinci ve izleyen yıllar kullanma izni bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan üretici fiyatları endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılır.

MADDE 13– Bu şartnamede belirtilen yükümlülüklere uyulmadığının tespit edilmesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale iptal edilir.

MADDE 14- Vadesinde ödenmeyen kullanma izni bedelleri ile hasılat payları ve diğer alacaklara 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

MADDE 15– Kullanma izni verilen taşınmaz/alan üzerinde yapılacak tesisin bizzat izin sahibince işletilmesi hâlinde, bu tesisin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılatın yüzde biri oranında pay alınır.

Kullanma izni verilen taşınmaz/alan üzerinde bulunan tesisin tamamının veya bir kısmının izin sahibince üçüncü kişilere kiraya verilmesi hâlinde; izin sahibinden, brüt kiranın yüzde biri oranında, kiracı/kiracılardan ise, tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hasılattan izin sahibine ödenen kira bedeli düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden yüzde bir oranında ayrıca pay alınır.

İzin sahibi ile kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin bir örneği idareye verilir. Kira payları, izin sahibi ile kiracı arasında yapılan sözleşmeye göre kira bedellerinin izin sahibine ödenmesi gereken ayı takip eden ayın yirminci günü mesai saati bitimine kadar ilgili muhasebe birimine yatırılır. Kiracılardan alınamayan hasılat payları izin sahibinden alınır.

Yıllık hasılatı gösteren ve ilgili vergi dairesine yıllık beyanname ekinde verilen gelir tablosu, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınanlara tasdik ettirilerek, hasılat payları her yılın yıllık beyanname verme dönemini takip eden ay içinde ilgili muhasebe birimine yatırılır.

Kullanma izni verilen taşınmazın/alanın üzerinde yürütülen faaliyetle ilgili olarak toplam yıllık hasılatın tespitinde; 26/12/1992 tarihli ve 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan “60. Brüt Satışlar” tanımı esas alınır.

Kıyılarda ihtiyaçları olan hammaddeleri getirebilmeleri ve ürettikleri ürünleri sevk edebilmeleri için tesislerinin önlerine dolgu, iskele, platform, boru hattı, dolfen, şamandıra, pompaj istasyonu gibi tesisler yapılması amacıyla lehine kullanma izni verilen kişilerden; bu tesislerin üçüncü kişilere ait yüklerin yüklenmesi ve boşaltılması ile gemi konaklamasında kullanılması karşılığında elde ettikleri hâsılattan Hazinece yüzde onbeş oranında pay alınır. Hasılat payının hesabına esas alınacak ücret, o bölgedeki kamu limanında aynı yükün yükleme veya boşaltılması ile gemilerin konaklaması sırasında alınmakta olan ve Denizcilik Müsteşarlığınca belirlenen ücretin yüzde yetmişbeşinden az olamaz. Her aya ait paylar, takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar ilgili muhasebe birimine yatırılır.

MADDE 16– Kullanma izni, idarenin izni ve günün rayicine göre idarece belirlenecek bedel üzerinden yeniden sözleşme düzenlenmesi kaydıyla devredilebilir.

MADDE 17- Kullanma izni, sürenin bitimi ile sona erer. Ayrıca, sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın/alanın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması veya izin sahibi tarafından talep edilmesi hâlinde sözleşme İdarece feshedilir. Bu durumda, izin sahibinden cari yıl kullanma izni bedeli tutarında tazminat alınır ve ayrıca, alınan teminatlar Hazineye gelir kaydedilir.

Kullanma izni sözleşmesinin sona ermesi veya feshi hâlinde, diğer kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, kullanma izni verilen taşınmaz/alan üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin Hazineye intikal eder ve bundan dolayı izin sahibi veya üçüncü kişilerce her hangi bir hak ve talepte bulunulamaz.

Kullanma izni sözleşmesinin süresi sona ermeden izin sahibinin faaliyetini durdurması veya kullanma izni sözleşmesinin iptaline neden olması hâlinde, faaliyetin durdurulduğu veya iptal tarihine kadar olan kullanma izni bedeli ile hâsılat payı tahsil edilir.

Ancak, bu izne konu taşınmazın kullanılmasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran mücbir sebebin, izin sahibinin kusur veya şahsından kaynaklanmaması hâlinde kullanma izni, tazminat alınmaksızın karşılıklı olarak iptal edilir ve iptal tarihinden sonraki döneme ait bedeller iade edilir.

MADDE 18– Kullanma izni süresinin sona ermesi veya sözleşmenin süresinden önce feshedilmesi hâlinde taşınmaz/alan onbeş gün içinde tahliye edilir.

MADDE 19– Bu şartnamede hüküm bulunmayan hâllerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 20– Bu şartname, belirlenecek özel şartlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil eder.

MADDE 21– İhtilafların çözüm yeri ………………………. icra daireleri ve mahkemeleridir.

II- ÖZEL ŞARTLAR

MADDE 22-

“Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.”

Müşterinin (Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin)

Adı, Soyadı :

Tebligat Adresi :

İmza Tarihi :

İmzası :

NOT:

1) Şartnamede …/… şeklinde gösterilen yerlerde, uygun olmayan kelime çizilecektir.

2) Şartnameye konulması gerekli görülen “Özel Şartlar” defterdarlık veya malmüdürlüğünce önceden tespit edilerek 22 nci ve müteakip maddeler hâlinde ilave edilecektir.

EK-40 Kullanma İzni Sözleşmesi

MADDE 1Kullanma izni verilen taşınmazın/alanın;

İli :

İlçesi :

Mahalle/Köyü :

Mevkii :

Yüzölçümü :

Cinsi :

Sınırları :

Niteliği : (Taşınmazın/alanın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır.)

MADDE 2- KULLANMA İZNİNİN AMACI VE SÜRESİ

Yukarıda niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz/alan üzerinde onaylı imar planı ve uygulama projesine uygun olarak ……………………………………………………………………………… tesisleri yapılmak amacıyla kullanma izni verilmiştir.

Kullanma izni süresince, idarece izin verilmedikçe, izin sahibi kullanma izninin ve taşınmazın/alanın kullanım amacını değiştiremez ve amaç dışı kullanamaz, kullanma izni verilen taşınmazın/alanın sınırlarını genişletemez ve değiştiremez.

Kullanma izni süresi: ……… yıldır.

İzin süresi, sözleşmenin düzenlendiği tarihte başlayacaktır.

MADDE 3- HAK SAHİBİ VE ADRESİ

……………………………………………………………………………………………………………………..

Adres değişiklikleri, idareye bildirilecektir. Aksi hâlde, her türlü tebligatta bu adres geçerli olarak kabul edilecektir.

MADDE 4- İNŞAATA BAŞLAMA VE BİTİM TARİHLERİ

Kullanma iznine konu taşınmazın/alanın izin sahibine veya temsilcisine tesliminden itibaren … ay/yıl içinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanacak ve inşaat ……… ay/yıl içinde bitirilecektir.

MADDE 5- KULLANMA İZNİ BEDELİ

A- Zeminin Kullanma İzni Bedeli

İlk yıl kullanma izni bedeli, ihale bedeli üzerinden, ikinci ve daha sonraki yıllar kullanma izni bedelleri ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksinde (ÜFE) meydana gelen artış oranının (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) bir önceki yıl kullanım bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın önceki yıl kullanım bedellerine ilavesi suretiyle arttırılarak tahsil edilecektir.

İlk yıl kullanma izni bedeli, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar kullanma izni bedelleri ise, sözleşmede belirtilen tarihte peşin olarak ödenir.

B- Hasılat Payı

Kullanma izni verilen taşınmaz/alan üzerinde yapılacak tesisin bizzat izin sahibince işletilmesi hâlinde, bu tesisin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılatın yüzde biri oranında pay alınır.

Kullanma izni verilen taşınmaz/alan üzerinde bulunan tesisin tamamının veya bir kısmının izin sahibince üçüncü kişilere kiraya verilmesi hâlinde; izin sahibinden brüt kiranın yüzde biri oranında, kiracı/kiracılardan ise, tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hasılattan izin sahibine ödenen kira bedeli düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden yüzde bir oranında ayrıca pay alınır.

İzin sahibi ile kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin bir örneği idareye verilir. Kira payları, izin sahibi ile kiracı arasında yapılan sözleşmeye göre kira bedellerinin izin sahibine ödenmesi gereken ayı takip eden ayın yirminci günü mesai saati bitimine kadar ilgili muhasebe birimine yatırılır. Kiracılardan alınamayan hasılat payları izin sahibinden alınır.

Yıllık hasılatı gösteren ve ilgili vergi dairesine yıllık beyanname ekinde verilen gelir tablosu, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınanlara tasdik ettirilerek, hasılat payları her yılın yıllık beyanname verme dönemini takip eden ay içinde ilgili muhasebe birimine yatırılır.

Kullanma izni verilen taşınmazın/alanın üzerinde yürütülen faaliyetle ilgili olarak toplam yıllık hasılatın tespitinde; 26/12/1992 tarihli ve 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan “60. Brüt Satışlar” tanımı esas alınır.

Kıyılarda ihtiyaçları olan hammaddeleri getirebilmeleri ve ürettikleri ürünleri sevk edebilmeleri için tesislerinin önlerine dolgu, iskele, platform, boru hattı, dolfen, şamandıra, pompaj istasyonu gibi tesisler yapılması amacıyla lehine kullanma izni verilen kişilerden; bu tesislerin üçüncü kişilere ait yüklerin yüklenmesi ve boşaltılması ile gemi konaklamasında kullanılması karşılığında elde ettikleri hâsılattan Hazinece yüzde onbeş oranında pay alınır. Hasılat payının hesabına esas alınacak ücret, o bölgedeki kamu limanında aynı yükün yükleme veya boşaltılması ile gemilerin konaklaması sırasında alınmakta olan ve Denizcilik Müsteşarlığınca belirlenen ücretin yüzde yetmişbeşinden az olamaz. Her aya ait paylar, takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar ilgili muhasebe birimine yatırılır.

C- Bedellerin Süresinde Ödenmemesi

Vadesinde ödenmeyen kullanma izni bedelleri ile hasılat payları ve diğer alacaklara 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Kullanma izni bedelinin veya hasılat paylarının iki yıl üst üste süresi içinde yatırılmaması hâlinde kullanma izni sözleşmesi feshedilir.

MADDE 6- PLAN VE PROJEYE UYGUNLUK

Kullanma iznine konu taşınmazın/alanın üzerinde inşa edilecek yapı ve tesisler izin sahibi tarafından plan ve projesine uygun olarak yaptırılacaktır.

Taşınmazın/alanın imar planına göre ilave yapılaşmaya müsait olması durumunda idarenin izni ile yeni bedel ve şartlarla inşaat yapılabilir.

Kullanma izni verilen alan sınırları dışında kalan; Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde inşaat yapılmayacak, arazi veya doğanın görünüşü ve doğal yapısı değiştirilmeyecektir.

Kıyılarda tahkimat amacıyla da olsa yeni dolgulara yol açacak genişletme yapılmayacaktır.

MADDE 7- İNŞAATIN VE İŞLETMENİN KONTROLÜ

İdare, inşaat aşamasında ve işletme süresince kullanma iznine konu taşınmazın/alanın üzerindeki bütün yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir. Bu sırada belirlenecek hata ve noksanlıklar idarece saptanacak süre ve şartlarla izin sahibi tarafından tamamlanacaktır.

İnşaatın projede belirtilen süre içerisinde projeye uygun olarak tamamlanmasını müteakip, her üç yılda bir ilgili idarelerin yöresinde yapacağı kontrollerde tesisin onarımının gerektiği saptandığı takdirde masrafı izin sahibi tarafından karşılanmak koşuluyla gerekli onarım izin sahibince yapılacak ve Hazineden hiçbir bedel talebinde bulunulmayacaktır.

MADDE 8- ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kullanma iznine konu edilen yer bina ise; izin sahibi sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbiri almak, sigorta ettirmek, taşınmazı temiz bulundurmak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya ve badana gibi onarımları yapmak, arsa veya arazi ise; değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak ve tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle meydana gelecek zarar ve ziyanı Hazineye ödemek zorundadır.

MADDE 9- ÇEVRE VE KIYININ KORUNMASI VE KULLANILMASI

Kullanma iznine konu taşınmazın/alanın kullanılması sırasında çevre ve deniz kirliliğinin önlenmesi ile ormanların korunması için gereken önlemler alınacak ve bu konudaki mevzuata titizlikle uyulacaktır.

Kullanma iznine konu taşınmazın/alanın çevresindeki Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler (özellikle kıyılar ve kumsallar) kamunun kullanımına açık tutulacaktır.

MADDE 10- VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanma izni sözleşmesinin yapılması, notere tasdik ve tescili, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için Maliye Bakanlığı, mahalli idareler ve benzeri kuruluşlara ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri yükümlülükler izin sahibi tarafından karşılanacaktır.

MADDE 11- ALTYAPI GİDERLERİNE KATILMA

Kullanma iznine konu taşınmazın/alanın bulunduğu alanlarda ilgili kamu idarelerince yürütülecek hizmetler karşılığı talep edilecek katılma payları ile varsa bu hizmetlerin görülmesi amacıyla kurulmuş birliklerce yürütülecek hizmetler karşılığında bu birliklerce talep edilecek katılma payları izin sahibince ödenecektir.

MADDE 12- DEVİR

Kullanma izni sözleşmesi, idarenin izni ve günün rayicine göre idarece belirlenecek bedel üzerinden yeniden sözleşme düzenlenmesi kaydıyla devredilebilir.

MADDE 13- KULLANMA İZNİ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE FESHİ

Kullanma izni, sürenin bitimi ile sona erer. Ayrıca, sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın/alanın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması veya izin sahibi tarafından talep edilmesi hâlinde sözleşme İdarece feshedilir. Bu durumda, izin sahibinden cari yıl kullanma izni bedeli tutarında tazminat alınır ve ayrıca, alınan teminatlar Hazineye gelir kaydedilir.

Kullanma izni sözleşmesinin sona ermesi veya feshi hâlinde, diğer kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, kullanma izni verilen taşınmaz/alan üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin Hazineye intikal eder ve bundan dolayı izin sahibi veya üçüncü kişilerce her hangi bir hak ve talepte bulunulamaz.

Kullanma izni sözleşmesinin süresi sona ermeden izin sahibinin faaliyetini durdurması veya kullanma izni sözleşmesinin iptaline neden olması hâlinde, faaliyetin durdurulduğu veya iptal tarihine kadar olan kullanma izni bedeli ile hâsılat payı tahsil edilir.

Ancak, bu izne konu taşınmazın kullanılmasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran mücbir sebebin, izin sahibinin kusur veya şahsından kaynaklanmaması hâlinde kullanma izni, tazminat alınmaksızın karşılıklı olarak iptal edilir ve iptal tarihinden sonraki döneme ait bedeller iade edilir.

MADDE 14- TAHLİYE

İzin sahibi, izin süresi sonunda veya bu sözleşmede belirtilen veya belirtilmeyen diğer nedenlerden dolayı hakkın son bulması hâlinde, idarece yapılacak tebligattan itibaren onbeş gün içinde taşınmazı/alanı tahliye etmez ve bu sözleşmede yazılı şartlarla tüm yapı ve tesisleri Hazineye teslim etmez ise, 5 inci maddeye göre alınacak bedellere ilave olarak her geçen gün için ilgili yıl kullanma izni bedelinin yüzde biri kadar ceza ödemek zorundadır. Ceza ödenmesi taşınmazın/alanın kullanılması ve tahliyenin geciktirilmesi nedeni sayılamaz.

MADDE 15- SORUMLULUK

İzin sahibi kullanma izni sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itibaren taşınmazın/alanın Hazineye fiilen teslim edileceği güne kadar çevreye verebileceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dâhil) idari, mali ve cezai açıdan sorumludur.

MADDE 16- İzin sahibi, kullanma izni sözleşmesi süresinin uzatılması talebinde bulunamaz.

Ancak;

1 – Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını ve benzeri.),

2 – Ülkede genel veya işin yapıldığı yerde kısmi seferberlik ilanı,

3 – Genel grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi,

4 – Bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması,

5 – Kullanma izni sahibinin kusuru dışında kamudan kaynaklanan, fakat hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması,

hallerinde kamudan kaynaklanan fiili veya hukukî imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar, kullanma izni süresinin dondurulması suretiyle uzatımı talebinde bulunulabilir.

Kullanma izni sahibinin kusuru dışında kamudan kaynaklanan, hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde, kullanma izni sahibinin talebi üzerine kullanma izni süresi kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar dondurulur. Dondurulan süre için bedel alınmaz. Sürenin yeniden işlemeye başladığı tarihte alınacak bedel, dondurulan yıl bedelinin geçen süre kadar sözleşmesinde belirtilen oranda artırılması suretiyle tespit edilir. Ancak, dondurulan yıl için ödenmiş olan bedelin dondurulan süreye isabet eden kısmı sözleşmesinde belirtilen oranda artırılmak suretiyle yeni tespit edilen bedelden mahsup edilir. Dondurulan süre sözleşme süresine eklenir.

MADDE 17- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 18- DAVALARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

Kullanma izni ile ilgili olarak açılmış ya da açılacak her türlü davaya ilişkin husumeti izin sahibi karşılayacak, açılan davaları öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde yazılı olarak idareye bildirilecektir. Bildirilmemesinden dolayı Hazine aleyhine doğabilecek her türlü zarar ziyandan izin sahibi Hazineye karşı sorumlu olacaktır. Davaya Hazine temsilcisi katılsın katılmasın dava Hazine veya izin sahibi aleyhine sonuçlanacak olursa izin sahibi Hazineden uğradığı veya uğrayacağı zarar ziyana ve kâr kaybına karşı herhangi bir tazminat, hak, bedel ve benzeri bir şey istemeyecektir.

Ayrıca, kullanma iznine konu taşınmaz/alan ile ilgili olarak izin sahibi aleyhine açılacak her türlü dava izin sahibi tarafından 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uyarınca onbeş gün içinde Hazineye ihbar edilecektir.

MADDE 19- HAFRİYAT SIRASINDA BULUNACAK TARİHİ ESERLER

Proje uygulama sırasında eski ve tarihi eserlere rastlanıldığında kazı işlemleri derhâl durdurulacak, bulunan eserler kazı yerinde muhafaza edilecek, durumdan hemen en yakın mülki amirlik haberdar edilecektir.

MADDE 20- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhtilafların çözüm yeri ………………………. icra daireleri ve mahkemeleridir.

TARAFLAR

İTA AMİRİ KULLANMA İZNİ SAHİBİ

EK-41 Mecra İrtifak Hakkı Sözleşmesi

MADDE 1

Mecra irtifak hakkı kurulan taşınmazın :

İli :

İlçesi :

Mahalle/Köyü :

Mevkii :

Pafta No / Cilt No :

Ada No / Sayfa No :

Parsel No / Sıra No :

Yüzölçümü :

Hazine Payı :

Mecra İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Kısmı :

Cinsi :

Tapudaki Şerhler :

Sınırları :

Niteliği : (Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır.)

MADDE 2- MECRA İRTİFAK HAKKININ SÜRESİ, BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ

Birinci maddede nitelikleri belirtilen taşınmazın üzerinde aşağıdaki koşullarla mecra irtifak hakkı kurulmuştur.

Hakkın süresi: …… (……) yıldır.

Bu hak tapuya tescil tarihinde başlayacaktır.

MADDE 3- HAK SAHİBİ VE ADRESİ

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres değişiklikleri, İdareye bildirilecektir. Aksi hâlde, her türlü tebligatta bu adres geçerli olarak kabul edilecektir.

MADDE 4- MECRA İRTİFAK HAKKININ AMACI VE TAŞINMAZIN KULLANIM ŞEKLİ

Birinci maddede belirtilen taşınmazın üzerinde,…………………. amacıyla mecra irtifak hakkı kurulmuş olup, bu taşınmazın üzerinde ………………. yapılacaktır.

Mecra irtifak hakkı süresince, İdarece izin verilmedikçe, hak lehtarı mecra irtifak hakkının ve taşınmazın kullanım amacını değiştiremez ve amaç dışı kullanamaz, mecra irtifak hakkı kurulan alanın sınırlarını genişletemez ve değiştiremez.

MADDE 5- MECRA İRTİFAK HAKKI BEDELİ

Taşınmazın ilk yıl mecra irtifak hakkı bedeli, ihale bedeli olan ……………-TL üzerinden, 2 nci ve daha sonraki yıllar mecra irtifak hakkı bedelleri ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksinde (ÜFE) meydana gelen artış oranının (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) bir önceki yıl kullanım bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın önceki yıl kullanım bedellerine ilavesi suretiyle arttırılarak tahsil edilecektir.

İlk yıl mecra irtifak hakkı bedeli, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar mecra irtifak hakkı bedelleri ise, sözleşmede belirtilen tarihte peşin olarak ödenir.

Vadesinde ödenmeyen mecra irtifak hakkı bedelleri ve diğer alacaklara 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Mecra irtifak hakkı bedelinin iki yıl üst üste süresi içinde yatırılmaması halinde mecra irtifak hakkı iptal edilir.

MADDE 6- PLAN VE PROJEYE UYGUNLUK

Mecra irtifak hakkı konusu taşınmaz üzerinde inşa edilecek …………. hak lehtarı tarafından plan ve projesine uygun olarak yaptırılacaktır.

Mecra irtifak hakkı kurulan alan sınırları dışında kalan; Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde inşaat yapılmayacak, arazi veya doğanın görünüşü ve doğal yapısı değiştirilmeyecektir.

MADDE 7- ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Hak lehdarı, mecra irtifak hakkına konu edilen yerin değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle meydana gelecek zarar ve ziyanı ödemek zorundadır.

MADDE 8- ÇEVRE VE KIYININ KORUNMASI VE KULLANILMASI

Mecra irtifak hakkı kurulan taşınmazın kullanılması sırasında çevre ve deniz kirliliğinin önlenmesi ile ormanların korunması için gereken önlemler alınacak ve bu konudaki mevzuata titizlikle uyulacaktır.

Üzerinde mecra irtifak hakkı kurulan taşınmazın çevresindeki Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler (özellikle kıyılar ve kumsallar) kamunun kullanımına açık tutulacaktır.

MADDE 9- VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Mecra irtifak hakkının tapuya tescili, devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için Maliye Bakanlığı, mahalli idareler ve benzeri kuruluşlara ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri yükümlülükler hak lehtarı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 10- ALTYAPI GİDERLERİNE KATILMA

Mecra irtifak hakkına konu taşınmazın bulunduğu alanlarda ilgili kamu idarelerince yürütülecek hizmetler karşılığı talep edilecek katılma payları ile varsa bu hizmetlerin görülmesi amacıyla kurulmuş birliklerce yürütülecek hizmetler karşılığında bu birliklerce talep edilecek katılma payları hak lehtarınca ödenecektir.

MADDE 11- DEVİR

Mecra irtifak hakkı, İdarenin izni ve günün rayicine göre idarece belirlenecek bedel üzerinden yeniden sözleşme düzenlenmesi kaydıyla devredilebilir.

MADDE 12- MECRA İRTİFAK HAKKININ SONA ERMESİ VE İPTALİ

Mecra irtifak hakkı, sürenin bitimi ile sona erer. Ayrıca, sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması veya hak lehtarı tarafından talep edilmesi hâlinde, mecra irtifak hakkı İdarece iptal edilir. Bu durumda, alınan teminatlar Hazineye gelir kaydedilir. –

Mecra irtifak hakkının sona ermesi veya iptali hâlinde, diğer kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Hazine taşınmazı üzerindeki varsa tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin Hazineye intikal eder ve bundan dolayı hak lehtarı veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz.

Mecra irtifak hakkı süresi sona ermeden hak lehtarının faaliyetini durdurması veya mecra irtifak hakkı sözleşmesinin iptaline neden olması hâlinde, iptal tarihine kadar olan mecra irtifak hakkı bedeli tahsil edilir. Ayrıca, Hazine taşınmazı üzerinde yapılması öngörülen yatırımın gerçekleştirilmeyen kısmının cari yıl maliyet bedelinin yüzde üçü oranında tazminat alınır.

Ancak, bu hakka konu taşınmazın kullanılmasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran mücbir sebebin, hak lehtarının kusur veya şahsından kaynaklanmaması hâlinde, mecra irtifak hakkı tazminat alınmaksızın karşılıklı olarak iptal edilir ve iptal tarihinden sonraki döneme ait bedeller iade edilir.

MADDE 13- TAHLİYE

Hak lehtarı, hak süresi sonunda veya bu sözleşmede belirtilen veya belirtilmeyen diğer nedenlerden dolayı hakkın son bulması halinde, İdarece yapılacak tebligattan itibaren on beş gün içinde taşınmazı tahliye etmez ve bu sözleşmede yazılı şartlarla tüm yapı ve tesisleri Hazineye teslim etmez ise, 5 nci maddeye göre alınacak bedellere ilave olarak her geçen gün için ilgili yıl mecra irtifak hakkı bedelinin yüzde biri kadar ceza ödemek zorundadır. Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılması ve tahliyenin geciktirilmesi nedeni sayılamaz.

MADDE 14- SORUMLULUK

Hak lehtarı hakkın tapuya tescil edildiği tarihten itibaren taşınmazın Hazineye fiilen teslim edileceği güne kadar çevreye verebileceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dahi olsa) idari, mali ve cezai açıdan sorumludur.

MADDE 15- SÜRE UZATIMI

Hak lehtarı, mecra irtifak hakkı süresinin uzatılması talebinde bulunamaz.

Ancak;

1- Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını ve benzeri.),

2- Ülkede genel veya işin yapıldığı yerde kısmi seferberlik ilanı,

3- Genel grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi,

4- Bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması,

5- Hak sahibinin kusuru dışında kamudan kaynaklanan, fakat hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması,

hallerinde kamudan kaynaklanan fiili veya hukukî imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar, mecra irtifak hakkı süresinin dondurulması suretiyle uzatımı talebinde bulunulabilir.

Hak sahibinin kusuru dışında kamudan kaynaklanan, hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde, hak sahibinin talebi üzerine mecra irtifak hakkı süresi kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar dondurulur. Dondurulan süre için bedel alınmaz. Sürenin yeniden işlemeye başladığı tarihte alınacak bedel, dondurulan yıl bedelinin geçen süre kadar sözleşmesinde belirtilen oranda artırılması suretiyle tespit edilir. Ancak, dondurulan yıl için ödenmiş olan bedelin dondurulan süreye isabet eden kısmı sözleşmesinde belirtilen oranda artırılmak suretiyle yeni tespit edilen bedelden mahsup edilir. Dondurulan süre sözleşme süresine eklenir.

MADDE 16- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 17- DAVALARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

Mecra irtifak hakkı ile ilgili olarak açılmış ya da açılacak her türlü davaya ilişkin husumeti hak lehtarı karşılayacak, açılan davaları öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde yazılı olarak İdareye bildirilecektir. Bildirilmemesinden dolayı Hazine aleyhine doğabilecek her türlü zarar ziyandan hak lehtarı Hazineye karşı sorumlu olacaktır. Davaya Hazine temsilcisi katılsın katılmasın dava Hazine veya hak lehtarı aleyhine sonuçlanacak olursa hak lehtarı Hazineden uğradığı veya uğrayacağı zarar ziyana ve kar kaybına karşı herhangi bir tazminat, hak, bedel ve benzeri bir şey istemeyecektir.

Ayrıca, üzerinde mecra irtifak hakkı tesis edilen taşınmazla ilgili olarak hak lehtarı aleyhine açılacak her türlü dava, hak lehtarı tarafından 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uyarınca on beş gün içinde Hazineye ihbar edilecektir.

MADDE 18- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhtilafların çözüm yeri ………………………. icra daireleri ve mahkemelerdir.

TARAFLAR

HAZİNE TEMSİLCİSİ MECRA İRTİFAK HAKKI LEHTARI

EK-42 Mecra Kullanma İzni Sözleşmesi

MADDE 1

Mecra kullanma izni verilen taşınmazın / alanın :

İli :

İlçesi :

Mahalle/Köyü :

Mevkii :

Yüzölçümü :

Cinsi :

Sınırları :

Niteliği : (Taşınmazın/Alanın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır)

MADDE 2- MECRA KULLANMA İZNİNİN SÜRESİ, BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ

Birinci maddede nitelikleri belirtilen taşınmazın / alanın üzerinde aşağıdaki koşullarla mecra kullanma izni verilmiştir.

Kullanma izninin süresi: …… (……) yıldır.

İzin süresi, sözleşmenin düzenlendiği tarihte başlayacaktır.

MADDE 3- HAK SAHİBİ VE ADRESİ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres değişiklikleri, İdareye bildirilecektir. Aksi hâlde, her türlü tebligatta bu adres geçerli olarak kabul edilecektir.

MADDE 4- MECRA KULLANMA İZNİNİN AMACI VE TAŞINMAZIN/ALANIN KULLANIM ŞEKLİ

Birinci maddede belirtilen taşınmazın/alanın üzerinde,……………… amacıyla mecra kullanma izni verilmiş olup, bu taşınmazın/alanın üzerinde …………. yapılacaktır.

Mecra kullanma izni süresince, İdarece izin verilmedikçe, izin sahibi mecra kullanma izninin ve taşınmazın/alanın kullanım amacını değiştiremez ve amaç dışı kullanamaz, mecra kullanma izni verilen alanın sınırlarını genişletemez ve değiştiremez.

MADDE 5- MECRA KULLANMA İZNİ BEDELİ

Taşınmazın/alanın ilk yıl mecra kullanma izni bedeli, ihale bedeli olan ……………-TL üzerinden, 2 nci ve daha sonraki yıllar mecra kullanma izni bedelleri ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksinde (ÜFE) meydana gelen artış oranının (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) bir önceki yıl kullanım bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın önceki yıl kullanım bedellerine ilavesi suretiyle arttırılarak tahsil edilecektir.

İlk yıl mecra kullanma izni bedeli, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar mecra kullanma izni bedelleri ise, sözleşmede belirtilen tarihte peşin olarak ödenir.

Vadesinde ödenmeyen mecra kullanma izni bedelleri ve diğer alacaklara 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Mecra kullanma izni bedelinin iki yıl üst üste süresi içinde yatırılmaması halinde mecra kullanma izni sözleşmesi feshedilir.

MADDE 6- PLAN VE PROJEYE UYGUNLUK

Mecra kullanma izni konusu taşınmaz/alan üzerinde inşa edilecek …………. izin sahibi tarafından plan ve projesine uygun olarak yaptırılacaktır.

Mecra kullanma izni verilen alan sınırları dışında kalan; Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde inşaat yapılmayacak, arazi veya doğanın görünüşü ve doğal yapısı değiştirilmeyecektir.

MADDE 7- ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İzin sahibi, mecra kullanma iznine konu edilen yerin değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle meydana gelecek zarar ve ziyanı ödemek zorundadır.

MADDE 8- ÇEVRE VE KIYININ KORUNMASI VE KULLANILMASI

Mecra kullanma izni verilen taşınmazın/alanın kullanılması sırasında çevre ve deniz kirliliğinin önlenmesi ile ormanların korunması için gereken önlemler alınacak ve bu konudaki mevzuata titizlikle uyulacaktır.

Üzerinde mecra kullanma izni verilen taşınmazın/alanın çevresindeki Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler (özellikle kıyılar ve kumsallar) kamunun kullanımına açık tutulacaktır.

MADDE 9- VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Mecra kullanma izni sözleşmesinin yapılması, notere tasdik ve tescili, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için Maliye Bakanlığı, mahalli idareler ve benzeri kuruluşlara ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri yükümlülükler izin sahibi tarafından karşılanacaktır.

MADDE 10- ALTYAPI GİDERLERİNE KATILMA

Mecra kullanma iznine konu taşınmazın/alanın bulunduğu alanlarda ilgili kamu idarelerince yürütülecek hizmetler karşılığı talep edilecek katılma payları ile varsa bu hizmetlerin görülmesi amacıyla kurulmuş birliklerce yürütülecek hizmetler karşılığında bu birliklerce talep edilecek katılma payları izin sahibince ödenecektir.

MADDE 11- DEVİR

Mecra kullanma izni, İdarenin izni ve günün rayicine göre İdarece belirlenecek bedel üzerinden yeniden sözleşme düzenlenmesi kaydıyla devredilebilir.

MADDE 12- MECRA KULLANMA İZNİNİN SONA ERMESİ VE FESHİ

Mecra kullanma izni, sürenin bitimi ile sona erer. Ayrıca, sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması veya izin sahibi tarafından talep edilmesi hâlinde, mecra kullanma izni sözleşmesi İdarece feshedilir. Bu durumda, alınan teminatlar Hazineye gelir kaydedilir.

Mecra kullanma izni sözleşmesinin sona ermesi veya feshi hâlinde, diğer kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, kullanma izni verilen taşınmaz/alan üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin Hazineye intikal eder ve bundan dolayı izin sahibi veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz.

Mecra kullanma izni sözleşmesinin süresi sona ermeden izin sahibinin faaliyetini durdurması veya mecra kullanma izni sözleşmesinin feshine neden olması hâlinde, fesih tarihine kadar olan mecra kullanma izni bedeli tahsil edilir. Ayrıca, kullanma izni verilen taşınmaz/alan üzerinde yapılması öngörülen yatırımın gerçekleştirilmeyen kısmının cari yıl maliyet bedelinin yüzde üçü oranında tazminat alınır.

Ancak, bu izne konu taşınmazın/alanın kullanılmasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran mücbir sebebin, izin sahibinin kusur veya şahsından kaynaklanmaması hâlinde, mecra kullanma izni tazminat alınmaksızın karşılıklı olarak feshedilir ve fesih tarihinden sonraki döneme ait bedeller iade edilir.

MADDE 13- TAHLİYE

İzin sahibi, izin süresi sonunda veya bu sözleşmede belirtilen veya belirtilmeyen diğer nedenlerden dolayı hakkın son bulması halinde, İdarece yapılacak tebligattan itibaren on beş gün içinde taşınmazı/alanı tahliye etmez ve bu sözleşmede yazılı şartlarla tüm yapı ve tesisleri Hazineye teslim etmez ise, 5 nci maddeye göre alınacak bedellere ilave olarak her geçen gün için ilgili yıl mecra kullanma izni bedelinin yüzde biri kadar ceza ödemek zorundadır. Ceza ödenmesi taşınmazın/alanın kullanılması ve tahliyenin geciktirilmesi nedeni sayılamaz.

MADDE 14- SORUMLULUK

İzin sahibi kullanma izni sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itibaren taşınmazın/alanın Hazineye fiilen teslim edileceği güne kadar çevreye verebileceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dahi olsa) idari, mali ve cezai açıdan sorumludur.

MADDE 15- SÜRE UZATIMI

İzin sahibi, mecra kullanma izni sözleşmesi süresinin uzatılması talebinde bulunamaz.

Ancak;

1 – Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını ve benzeri.),

2 – Ülkede genel veya işin yapıldığı yerde kısmi seferberlik ilanı,

3 – Genel grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi,

4 – Bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması,

5 – Mecra kullanma izni sahibinin kusuru dışında kamudan kaynaklanan, fakat hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması,

hallerinde kamudan kaynaklanan fiili veya hukukî imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar, mecra kullanma izni süresinin dondurulması suretiyle uzatımı talebinde bulunulabilir.

Mecra kullanma izni sahibinin kusuru dışında kamudan kaynaklanan, hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde, mecra kullanma izni sahibinin talebi üzerine mecra kullanma izni süresi kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar dondurulur. Dondurulan süre için bedel alınmaz. Sürenin yeniden işlemeye başladığı tarihte alınacak bedel, dondurulan yıl bedelinin geçen süre kadar sözleşmesinde belirtilen oranda artırılması suretiyle tespit edilir. Ancak, dondurulan yıl için ödenmiş olan bedelin dondurulan süreye isabet eden kısmı sözleşmesinde belirtilen oranda artırılmak suretiyle yeni tespit edilen bedelden mahsup edilir. Dondurulan süre sözleşme süresine eklenir.

MADDE 16- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 17- DAVALARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

Mecra kullanma izni ile ilgili olarak açılmış ya da açılacak her türlü davaya ilişkin husumeti izin sahibi karşılayacak, açılan davaları öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde yazılı olarak İdareye bildirilecektir. Bildirilmemesinden dolayı Hazine aleyhine doğabilecek her türlü zarar ziyandan izin sahibi Hazineye karşı sorumlu olacaktır. Davaya Hazine temsilcisi katılsın katılmasın dava Hazine veya izin sahibi aleyhine sonuçlanacak olursa izin sahibi Hazineden uğradığı veya uğrayacağı zarar ziyana ve kar kaybına karşı herhangi bir tazminat, hak, bedel ve benzeri bir şey istemeyecektir.

Ayrıca, mecra kullanma iznine konu taşınmaz/alan ile ilgili olarak izin sahibi aleyhine açılacak her türlü dava izin sahibi tarafından 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uyarınca on beş gün içinde Hazineye ihbar edilecektir.

MADDE 18- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhtilafların çözüm yeri ………………………. icra daireleri ve mahkemelerdir.

TARAFLAR

HAZİNE TEMSİLCİSİ MECRA KULLANMA İZNİ SAHİBİ

EK-43 İrtifak Hakkı/Kullanma İzni İşlemi Bilgi Formu

Tarih : .…. /….. / …….

TAŞINMAZIN
İli Pafta/Cilt No
İlçesi Ada/Sayfa No
Mahallesi/Köyü Parsel/Sıra No
Caddesi/Sokağı Yüzölçümü
Yöresi Hazine Payı
Taşınmaz Numarası
TAŞINMAZA AİT BİLGİLER
1- 189, 775, 2510, 2634, 2863, 2873, 2924, 3083, 4342, 6831 ve 7269 sayılı Kanunlar ile 383 sayılı KHK kapsamında kalıp kalmadığı
2- İmar planı içinde ise; hangi ölçekte, hangi tür plân içinde olduğu ve plânda ne kadarının hangi amaca ayrıldığı
3- Belediye ve belediye mücavir alan sınırlarının içinde olup olmadığı
4- Kıyı veya sahil şeridi tanımına giren yerlerden olup olmadığı
5- Tahsisli veya bir kamu hizmeti ya da Bakanlık için gerekli olup olmadığı
6- Taşınmazla ilgili olarak Bakanlıkla yazışma yapılmış ise tarih ve sayısı
7- Talep konusu alanların önünde ve arkasında bitişiğinde talep sahibi yatırımcının mülkiyetinde, yasal bir hakka istinaden fiilen kullanımında veya bu yatırımcıya daha önce Bakanlığımızca kiralanan veya kullanma izni verilen veya irtifak hakkı tesis edilen Hazine taşınmazı bulunması halinde, bu alanların talep edilen alan ile plan ve proje bütünlüğü taşıyıp taşımadığına, birlikte kullanılmasında zorunluluk bulunup bulunmadığına veya talebe ilişkin valilik (defterdarlık) veya kaymakamlık (malmüdürlüğü) görüşü.
TAŞINMAZA AİT BELGELER

(Yazı Ekinde Gönderilenlerin Karşısına (X) İşareti Konulacak)

1- Tapu kayıt örneği
2- İmar planı içinde ise, parselin işaretli olduğu imar planı örneği, imar planı yoksa parselin işaretli olduğu kadastral pafta örneği (kıyıya sınır olan taşınmazlarda varsa kıyı kenar çizgisi de işaretlenecektir.)
3- İşgal ve kullanım durumu ile muhdesat ve benzeri fiilî durumları konusunda bilgiler ihtiva eden tespit tutanağı
4- Tahmini kullanma izni/irtifak hakkı bedeline ait kıymet takdir kararı
5-Taşınmazın MEOP üzerinden irtifak hakkı programına gerekli veri girişinin yapılıp yapılmadığına dair ilgili program özet rapor çıktısı

ONAY

EK-44 Geçit Hakkı Sözleşmesi

MADDE 1

Geçit hakkı tesis edilen taşınmazın;

İli :
İlçesi :
Mahalle/Köyü :
Mevkii :
Pafta No / Cilt No :
Ada No / Sayfa No :
Parsel No / Sıra No :
Yüzölçümü :
Hazine Payı :
Geçit Hakkı Tesis Edilecek Kısmı :
Cinsi :
Tapudaki Şerhler :
Sınırları :
Niteliği : (Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır.)

MADDE 2- GEÇİT HAKKININ SÜRESİ, BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ

Birinci maddede nitelikleri belirtilen taşınmazın üzerinde aşağıdaki koşullarla geçit hakkı kurulmuştur.

Hakkın süresi: …….. (……) yıldır.

Bu hak tapuya tescil tarihinde başlayacaktır.

MADDE 3- HAK SAHİBİ VE ADRESİ

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres değişiklikleri, İdareye bildirilecektir. Aksi hâlde, her türlü tebligatta bu adres geçerli olarak kabul edilecektir.

MADDE 4- GEÇİT HAKKININ AMACI VE TAŞINMAZIN KULLANIM ŞEKLİ

Birinci maddede belirtilen taşınmazın ………… m2’lik kısmı ……………………… (anayola çıkış için vb. ifadeler) yol olarak kullanılacaktır.

Geçit hakkı süresince, İdarece izin verilmedikçe, hak lehtarı taşınmazın kullanım amacını değiştiremez ve amaç dışı kullanamaz, geçit hakkı kurulan alanın sınırlarını genişletemez ve değiştiremez.

MADDE 5- GEÇİT HAKKI BEDELİ

1) Geçit hakkının toplam süresi için bir defa bedel tahsil edilecek ise;

Taşınmazın geçit hakkı bedeli 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 747 nci maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak üzere alınacak ………TL’dir.

Bir defaya mahsus alınacak geçit hakkı bedeli, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin olarak ödenir.

2) Geçit hakkı bedeli yıllık olarak tahsil edilecek ise;

İlk yıl geçit hakkı bedeli, ihale bedeli olan ……..…………-TL üzerinden, ikinci ve daha sonraki yıllar geçit hakkı bedelleri ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksinde (ÜFE) meydana gelen artış oranının (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) bir önceki yıl kullanım bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın önceki yıl kullanım bedellerine ilavesi suretiyle arttırılarak tahsil edilecektir.

İlk yıl geçit hakkı bedeli, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar geçit hakkı bedelleri ise, sözleşmede belirtilen tarihte peşin olarak ödenir.

Vadesinde ödenmeyen geçit hakkı bedelleri ve diğer alacaklara 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Geçit hakkı bedelinin iki yıl üst üste süresi içinde yatırılmaması halinde geçit hakkı iptal edilir.

MADDE 6- ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Hak lehdarı, geçit hakkına konu edilen yerin değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle meydana gelecek zarar ve ziyanı ödemek zorundadır.

MADDE 7- ÇEVRE VE KIYININ KORUNMASI VE KULLANILMASI

Geçit hakkı kurulan taşınmazın kullanılması sırasında çevre ve deniz kirliliğinin önlenmesi ile ormanların korunması için gereken önlemler alınacak ve bu konudaki mevzuata titizlikle uyulacaktır.

Üzerinde geçit hakkı kurulan taşınmazın çevresindeki Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler (özellikle kıyılar ve kumsallar) kamunun kullanımına açık tutulacaktır.

MADDE 8- VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Geçit hakkının tapuya tescili, devri ve terkini, taşınmazın kullanımı için Maliye Bakanlığı, mahalli idareler ve benzeri kuruluşlara ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri yükümlülükler hak lehtarı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 9- GEÇİT HAKKININ SONA ERMESİ VE İPTALİ

Geçit hakkı, sürenin bitimi ile sona erer. Ayrıca, sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması veya hak lehtarı tarafından talep edilmesi hâlinde, geçit hakkı İdarece iptal edilir. Bu durumda, alınan teminatlar Hazineye gelir kaydedilir.

Geçit hakkı süresi sona ermeden hak lehtarının faaliyetini durdurması veya geçit hakkı sözleşmesinin iptaline neden olması hâlinde, iptal tarihine kadar olan geçit hakkı bedeli tahsil edilir. Ayrıca, cari yıla tekabül eden geçit hakkı bedeli tutarında tazminat alınacaktır.

Ancak, bu hakka konu taşınmazın kullanılmasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran mücbir sebebin, hak lehtarının kusur veya şahsından kaynaklanmaması hâlinde, geçit hakkı tazminat alınmaksızın karşılıklı olarak iptal edilir ve iptal tarihinden sonraki döneme ait bedeller iade edilir.

MADDE 10- SORUMLULUK

Hak lehtarı hakkın tapuya tescil edildiği tarihten itibaren taşınmazın Hazineye fiilen teslim edileceği güne kadar çevreye verebileceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dahi olsa) idari, mali ve cezai açıdan sorumludur.

MADDE 11- SÜRE UZATIMI

Hak lehtarı, geçit hakkı süresinin uzatılması talebinde bulunamaz.

Ancak;

1- Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını ve benzeri.),

2- Ülkede genel veya işin yapıldığı yerde kısmi seferberlik ilanı,

3- Genel grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi,

4- Bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması,

5- Hak sahibinin kusuru dışında kamudan kaynaklanan, fakat hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması,

hallerinde kamudan kaynaklanan fiili veya hukukî imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar, geçit hakkı süresinin dondurulması suretiyle uzatımı talebinde bulunulabilir.

MADDE 12- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 13- DAVALARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

Geçit hakkı ile ilgili olarak açılmış ya da açılacak her türlü davaya ilişkin husumeti hak lehtarı karşılayacak, açılan davaları öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde yazılı olarak İdareye bildirilecektir. Bildirilmemesinden dolayı Hazine aleyhine doğabilecek her türlü zarar ziyandan hak lehtarı Hazineye karşı sorumlu olacaktır. Davaya Hazine temsilcisi katılsın katılmasın dava Hazine veya hak lehtarı aleyhine sonuçlanacak olursa hak lehtarı Hazineden uğradığı veya uğrayacağı zarar ziyana ve kar kaybına karşı herhangi bir tazminat, hak, bedel ve benzeri bir şey istemeyecektir.

Ayrıca, üzerinde geçit hakkı tesis edilen taşınmazla ilgili olarak hak lehtarı aleyhine açılacak her türlü dava, hak lehtarı tarafından 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri uyarınca on beş gün içinde Hazineye ihbar edilecektir.

MADDE 14- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhtilafların çözüm yeri ……………………….icra daireleri ve mahkemelerdir.

TARAFLAR
HAZİNE TEMSİLCİSİ GEÇİT HAKKI LEHTARI

EK-45 Yatırım Talep Formu

…………………………………………………………..NE/NA

29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesinde ve Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan hükümler uyarınca yatırımlara taşınmaz tahsisinden yararlanmak istiyorum. Şahsım/şirketimiz, yatırım ve taşınmaz ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiş olup, istenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmuştur.

Gereğini arz ederim. …../…../ 20……

EK: adet belge.

Kişi veya Yetkili Temsilcinin Adı Soyadı

Tüzel Kişilerin Unvanı

/Kaşe

TALEP FORMU

Adı Soyadı / Unvanı

T.C. Kimlik No

Y

A

T

Kanunî Temsilcisinin Adı Soyadı / Unvanı
I

R

Telefon Numarası
I Vergi Kimlik No
M Oda Sicil No
C

I

Adresi
T Tapu Bilgileri 1. Taşınmaz 2. Taşınmaz 3. Taşınmaz
A İli
Ş İlçesi
I Mahallesi/Köyü
N Mevkii/Yöresi
M Pafta No/Cilt No
A Parsel No/Sıra No
Z Yüzölçümü (m²)
Yatırım Yapılacak Alan (m²)
Y Konusu
A Türü
T İstihdam Kapasitesi (Kişi)
I Faaliyete Geçme Tarihi
R Toplam Sabit Yatırım Tutarı (TL)
I

M

Yatırımın Tamamlanma Süresi (Yıl)
Diğer Konular

EK-46 Yatırım Bilgi Formu

………………..………… TESİSİ

YATIRIM BİLGİ FORMU

İÇİNDEKİLER

Sayfa No
1.BÖLÜM: YATIRIMCININ .
1.1. Adı Soyadı veya Ünvanı / TC Kimlik No .
1.2. İletişim Adresi .
1.3. Telefon, Faks No ve e-posta Adresİ .
1.4. Sermayesi .
1.5. Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası .
1.6. Ortaklar Hakkında Bilgi .
1.7. Yatırımcı, Yatırımcı Şirket ise Şirket ve Ortakları Hakkında Bilgi Alınabilecek Özel ve Resmi Kuruluş ve Bankalar, Adresleri ve Telefon Numaraları .
1.8. Projeden Sorumlu Kişilerin İsimleri, Adresleri veTelefon Numaraları .
2.BÖLÜM: YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER .
2.1. GENEL BİLGİLER .
2.1.1. Yatırım Yeri Adresi .
2.1.2. Yatırımın Cinsi .
2.1.3. Yatırımın Konusu .
2.1.4. Yatırıma Başlama Tarihi .
2.1.5. İşletmeye Geçiş Tarihi .
2.1.6. Yatırımın Bitiş Tarihi .
2.1.7. Öngörülen Elektrik Gücü (KWA) .
2.1.8. Öngörülen İstihdam Sayısı (Kişi) .
2.1.9. Projenin Kapasitesi .
2.2. PROJENİN TEKNİK YÖNLERİ .
2.2.1. Üretilecek Mal ve Hizmetler .
2.2.2. Projenin Gerekçesi .
2.2.3. Projenin Kısa Anlatımı .
2.2.4. Üretim Teknolojisi .
2.2.5. Üretim Akış Şeması .
2.2.6. Patent, Lisans, Royalite ve Know-How .
2.2.7. Çevreye Etkisi .
2.3. TOPLAM SABİT YATIRIM HARCAMA KALEMLERİ .
2.3.1. Etüd ve Proje Giderleri .
2.3.2. Arazi Düzenlemesi ve Hazırlık Yapıları .
2.3.3. Bina İnşaat Giderleri .
2.3.4. Ana Fabrika Makina ve Teçhizat Giderleri .
2.3.5. Yardımcı İşletmeler Makina ve Teçhizat Giderleri .
2.3.6. Mefruşat Giderleri .
2.3.7. Montaj Giderleri .
2.3.8. Taşıt Araçları .
2.3.9. İşletmeye Alma Giderleri .
2.3.10. Genel Giderler .
2.3.11. Diğer Giderler .
2.4. TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI TABLOSU .
1. BÖLÜM YATIRIMCININ

1.1. Adı Soyadı veya Ünvanı / TC Kimlik No : …………………………………………………….

1.2. İletişim Adresi : …………………………………………………….

1.3. Telefon, Faks No e-posta Adresi : …………………………………………………….

1.4. Sermayesi : …………………………………………………….

Ortaklar Hisse Oranı

(%)

Kayıtlı Sermaye

(TL)

Ödenmiş Sermaye

(TL)

Toplam 100,00

1.5. Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası: ……………………

1.6. Ortaklar Hakkında Bilgi:

İsim Adresi Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi TC Kimlik Numarası Yatırımcı

Özgeçmişi

1.7. Yatırımcı, Yatırımcı Şirket ise Şirket ve Ortaklar Hakkında Bilgi Alınabilecek Özel ve Resmi Kuruluş ve Bankalar, Adresler ve Telefon Numaraları:

Kuruluş ve Bankalar Adresi Telefon No
1
2
3
.
.

1.8. Projeden Sorumlu Kişilerin İsimleri, Adresleri, Telefon Numaraları:

İsim Adresi Telefon No
2. BÖLÜM YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

2.1. GENEL BİLGİLER

2.1.1. Yatırım Yeri Adresi : …………………………………………………….

2.1.2. Yatırımın Cinsi : …………………………………………………….

2.1.3. Yatırımın Konusu : …………………………………………………….

2.1.4. Yatırıma Başlama Tarihi : …………………………………………………….

2.1.5. İşletmeye Geçiş Tarihi : …………………………………………………….

2.1.6. Yatırımın Bitiş Tarihi : …………………………………………………….

2.1.7. Öngörülen Elektrik Gücü (KVA) : …………………………………………………….

2.1.8. Öngörülen İstihdam Sayısı (Kişi) : …………………………………………………….

2.1.9. Projenin Kapasitesi : …………………………………………………….

2.2. PROJENİN TEKNİK YÖNLERİ

2.2.1. Üretilecek Mal ve Hizmetler:

Tesiste üretilecek ürünler veya hizmetler belirtilir.

2.2.2. Projenin Gerekçesi:

Projenin gerekçesi yazılır. Bu tesise neden ihtiyaç duyulduğu ve sağlayacağı katma değer belirtilir.

Kurulu Kapasite

Mevcut fabrikaların toplam kurulu kapasitesi belirtilir.

Üretim ve Talep

Ürün üretimi ve talebi ile ilgili bilgiler;

Tablo 1: Üretim ve Talep Miktarı

Yıllar Üretim Miktarı (Ton) İç Talep Miktarı (Ton)

Kaynak: …………………….

İhracat

Ürünün ihracatı ile ilgili bilgiler ;

Tablo 2: İhracat

Yıllar İhracat Miktarı (Ton)

Kaynak: ………………………

İthalat

Ürünün ithalatı ile ilgili bilgiler ;

Tablo 3: İthalat

Yıllar İthalat Miktarı (Ton)

Kaynak: ………………………………………

Kullanılacak Hammadde ve Yardımcı Maddeler

Tesiste kullanılacak hammadde ve yardımcı maddeler burada belirtilir.

Kuruluş Yeri

Kuruluş yeri seçiminde hammadde kaynaklarına yakınlık yanında, halihazırda alt yapı tesislerinin mevcut olması ve ulaşım konusu da etkin rol oynamaktadır. Bu nedenle, kuruluş yeri burada açıklıkla belirtilmelidir.

2.2.3. Projenin Kısa Anlatımı:

Tesisin, nerede kurulacağı, teorik kapasitesi, istihdam vb. bilgiler burada belirtilir.

2.2.4. Üretim Teknolojisi:

Üretimde hangi teknolojinin (yerli veya ithal) kullanılacağı burada belirtilir.

Üretim Metodu

Üretim metodu kısaca belirtilir.

2.2.5. Üretim Akış Şeması:

Üretim aşamalarını, girdi ve çıktı miktarlarını gösteren basitleştirilmiş üretim akış şeması verilir.

2.2.6. Patent, Lisans, Royalite ve Know-How :

Makina ve teçhizatın ithal olması halinde gerek yatırım aşamasında ve gerekse işletme aşamasında alınacak teknik yardım hangisi ise o belirtilir.

2.2.7. Çevreye Etkisi:

Kurulacak tesisin çevreye bir zararının olup olmayacağı belirtilir. Ayrıca, tesis için Çevre ve Orman Bakanlığı mevzuat açısından Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) veya Ön ÇED Raporu hazırlanması gerekip gerekmediği belirtilir.

2.3. TOPLAM SABİT YATIRIM HARCAMA KALEMLERİ

2.3.1. Etüd ve Proje Giderleri:

Yatırıma ait etüd ve proje çalışmalarıyla ilgili ekonomik ve teknik araştırma masrafları ile yatırım dönemi işletmeye alma sırasında ihtiyaç duyulacak kontrolörlük, müşavirlik, eğitim vb. konularda yapılacak harcamalar için ………………………….. TL öngörülmüştür.

2.3.2. Arazi Düzenlemesi ve Hazırlık Yapıları:

Gerekli kazı ve dolgu çalışmaları, şantiye tesisleri, ana bina inşaatını yapacak firma tarafından yapılacaktır. Bununla beraber, arazinin çevrilmesi, bahçe tanzimi ve kanalizasyon katkı payı gibi harcamalar ile tesisin kurulacağı arsaya yapılacak enerji nakil hattı harcamaları için …………………………….. TL öngörülmüştür.

2.3.3. Bina ve İnşaat Giderleri:

Bina-inşaat ve gerekli iç yollar, bağlantı yolları, sosyal tesis, kantar binası vb. işler dahil olmak üzere söz konusu harcamalar için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ………… tarihli ve ………. sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Bedellerinin Hesabında Kullanılacak ……..Yılı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” in ……… Grubu Yapılar içinde ……………………….. için öngörülen m2 fiyatı dikkate alınmıştır. (veya emanet usulü, diğer bir yöntem uygulanacaksa burada belirtilir.)

Tablo 4: Toplam Bina ve İnşaat Yatırımı Tutarı

CİNSİ YAPI SINIFI TOPLAM İNŞAAT ALANI (M²) BİRİM MALİYETİ (TL) TUTAR (TL)
1.Ana Fabrika, Bina ve Tesisleri
2.Yardımcı İşletme, Bina ve Tesisleri
3. İdari Bina
4. Sosyal Tesisler
5. Depolar
6. Kantar binası
7. Bekçi kulübesi
TOPLAM

2.3.4. Ana Fabrika Makina ve Teçhizat Giderleri:

Tesiste kullanılacak ana makina ve teçhizat listesi ve tutarları burada belirtilir.

Tesiste kullanılacak ana makina ve teçhizat listesi verilir.

Tablo 5: Ana Makina ve Teçhizat Listesi

Makina ve Teçhizatın Cinsi Miktarı Yerli/ İthal Birim Fiyatı

(TL)

Tutarı

(TL)

(Euro) veya

(Dolar)

Not: a) 1 Euro veya dolar; ….. TL alınmıştır.

b) Fiyatlara KDV dahil değildir.

2.3.5. Yardımcı İşletmeler Makina ve Teçhizat Giderleri:

Tesiste, ana makina ve teçhizat yanında, yardımcı makina ve teçhizat kullanılacaktır.

Tesiste kullanılacak yardımcı makina ve teçhizat listesi ve tutarı;

Tablo 6: Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi

Makina ve Teçhizatın Cinsi Miktarı Yerli/ İthal Birim Fiyatı

(TL)

Tutarı

(TL)

(Euro) veya

(Dolar)

TOPLAM

Not: a) 1 Euro veya dolar; ….. TL alınmıştır.

 1. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Toplam makina ve teçhizat giderleri ;

Tablo 7: Toplam Makina ve Teçhizat Yatırımı Tutarı

Tutarı (TL) (Euro) veya

(Dolar)

Ana Makina ve Teçhizat Yatırımı
Yardımcı Makina ve Teçhizat Yatırımı
Toplam Makina ve Teçhizat Giderleri

Not: 1 Euro veya dolar …. TL alınmıştır.

2.3.6. Mefruşat Giderleri:

(Sadece turizm yatırımları için söz konusudur).

2.3.7. Montaj Giderleri:

Ana fabrika, yardımcı işletme tesislerinin montajları ile ilgili tüm masraflar için toplam makina ve teçhizat bedelinin % …… kadar alınmıştır. Buna göre;

Toplam makina ve teçhizat bedeli TL x ………………= ……………….. TL’lik bir harcama öngörülmüştür.

2.3.8. Taşıt Araçları:

Tesis için gerekli taşıt aracı olarak ……………. adet kamyon ve ……………. adet servis aracı için ………………… TL’lik bir harcama öngörülmüştür.

2.3.9. İşletmeye Alma Giderleri:

İşletmeye alma gideri olarak, deneme üretimine başlangıç tarihinden itibaren kesin işletmeye geçiş tarihine kadar, test etme ve kontrol süresi olarak ……… gün alınmış ve ayrıca, tesisin kuruluşu tamamlandıktan sonra ortaya çıkabilecek aksaklıklar da dikkate alınarak bu kalemde …………………. TL’lik bir harcama öngörülmüştür.

2.3.10. Genel Giderler:

Haberleşme, aydınlatma, ilan vs. masraflar ile emlak ve taşıt alım vergileri, yatırım dönemi personel, idari ve sosyal binaların tefrişi ve çeşitli demirbaşlarla ile ilgili olarak …………………… TL’lik bir harcama öngörülmüştür.

2.3.11. Diğer Giderler:

Başta yatırım dönemi finansman giderleri olmak üzere, çeşitli fon, vergi vb. masraflar ile ilgili olarak …………………… TL’lik bir harcama öngörülmüştür.

2.4. TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI TABLOSU

Harcamanın Türü (TL) (Euro) veya

(Dolar)

1. Etüt ve Proje Giderleri
2. Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları Gideri
3. Bina-İnşaat Giderleri
a) Ana Fabrika Binası ve Tesisler
b) Yardımcı İşletme Binası
c) Depolar
ç) İdare Binası ve Sosyal Tesisler
d) Kantar Binası
e) Bekçi Kulübesi
4. Ana Makina ve Teçhizat Giderleri
a) İthal
b) Yerli
5. Yardımcı Makina ve Teçhizat Giderleri
a) İthal
b) Yerli
6. Mefruşat Giderleri
7. Montaj Gideri
8. Taşıt Araçları Gideri
9. İşletmeye Alma Gideri
10. Genel Giderler
11. Diğer Giderler
Toplam Sabit Yatırım Tutarı

Not: Çalışmalarda esas alınan fiyatlar, yatırım bilgi formunun hazırlanma tarihinde temin edilen fiyatların ortalaması olup, çeşitli etkenlerin ve tercihlerin rol oynaması sonucu, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, yatırımcıların veya yatırımcı kuruluşların içinde bulunulan durum ve şartlar çerçevesinde, her türlü fiyatlandırmayı yeniden gözden geçirerek revize etmeleri gereklidir.

EK-47 Yatırım Ön İzin Sözleşmesi

GENEL ŞARTLAR

MADDE 1 – Ön izin verilen taşınmazın;

İli :

İlçesi :

Mahallesi/Köyü :

Mevkii :

Pafta No/Cilt No :

Ada No/Sayfa No :

Parsel No/Sıra No :

Yüzölçümü :

İdare Payı :

Cinsi :

Tapudaki şerhler :

Sınırları :

Niteliği : (Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır)

Ön izin sahibinin

Adı, Soyadı/Unvanı :

T.C. Kimlik No/

Vergi Kimlik No :

Telefon Numarası :

Adresi :

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde ……. kişiye en az beş yıl boyunca istihdam sağlayacak yatırım teşvik belgesinde belirtilen ………amaçlı tesisler kurulması ve ileride kurulacak irtifak hakkına/kullanma iznine esas ve hazırlık olması amacıyla, yoksa imar plânlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması/yaptırılması ve yetkili birimlere onaylatılması ve gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması/yaptırılması amacıyla, bedelsiz olarak ………………. (gerçek veya tüzel kişinin adı, soyadı veya ünvanı yazılır) ön izin verilmiştir.

Ön izin verilen alanın sınırı: (Bitişik parsellerin, kadastro görmüşse parsel numaraları, kadastro görmemişse maliklerinin isimleri yön belirtilerek yazılır. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde ise, belirleyici özellikleri kaydedilir).

MADDE 2 – Ön izin süresi bir yıldır. Bu süre ön izin sözleşmesinin taraflarca imzalandığı tarihte başlar.

MADDE 3 – Yatırımcı tarafından ön izin süresi içinde bu taşınmazın yoksa imar planı ve uygulaması ile taşınmazın üzerinde yapılacak tesislere ilişkin uygulama projesi yapılır/yaptırılır ve yetkili birimlere onaylatılır. Gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemler yapılır/yaptırılır. Ön izin süresi içerisinde taşınmaz yatırımcıya teslim edilmez, fiilen kullanılamaz, üzerinde herhangi bir inşaî faaliyette bulunulmaz ve hafriyat dökülmez.

MADDE 4 – Ön izin süresi içerisinde, 3 üncü maddede sayılan şartların yatırımcı tarafından yerine getirilememesi halinde, yatırımcı tarafından talep edilmesi ve taşınmaz maliki idare tarafından gerekçelerin uygun bulunması durumunda ön izin süresi toplam iki yılı geçmemek üzere bir yıl daha uzatılabilir. Bu süre içerisinde de gerekli işlemlerin tamamlanmaması durumunda, ön izin iptal edilir ve ön izin sahibi tarafından taşınmaz maliki idareden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

MADDE 5 – Ön izin sahibi tarafından, ön izin süresi içerisinde yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi hâlinde; ön izin konusu taşınmazın üzerinde, taşınmaz maliki idarece daha sonra belirlenecek koşulları içeren tapu sicil müdürlüğünde resmî senet düzenlenmek suretiyle, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi ve Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara göre, adına ön izin verilen yatırımcı lehine kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması nedeniyle irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar üzerinde ise, kırkdokuz yıl süreli kullanma izni verilir.

MADDE 6 – Sözleşme ile ilgili bütün vergi, resim, harç, katkı payları ve benzeri malî yükümlülükler ön izin sahibine aittir.

MADDE 7 – Ön izin sahibi bu hakkını devredemez ve bu süre içerisinde ortak alamaz.

MADDE 8 – Bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere uyulmadığının tespit edilmesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın bedelsiz olarak verilen ön izin iptal edilir.

MADDE 9 – Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 10 – Uyuşmazlıkların çözüm yeri taşınmazın bulunduğu yerin icra daireleri ve mahkemeleridir.

ÖZEL ŞARTLAR

Bu sözleşmede yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim.

TAŞINMAZ MALİKİ İDARE YETKİLİSİ ÖN İZİN SAHİBİ

EK-48 Yatırım Kullanma İzni Sözleşmesi

MADDE 1 – Kullanma izni verilen taşınmazın/alanın;

İli :

İlçesi :

Mahallesi/Köyü :

Mevkii :

Yüzölçümü :

Cinsi :

Sınırları :

Niteliği : (Taşınmazın/alanın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır.)

MADDE 2 – KULLANMA İZNİNİN SÜRESİ, BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

Yukarıda niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz/alan üzerinde onaylı imar planı ve uygulama projesine uygun olarak ……………………………………………………………………………… tesisleri yapılmak amacıyla kullanma izni verilmiştir.

Kullanma izni süresince, taşınmaz maliki idarece izin verilmedikçe, izin sahibi kullanma izninin ve taşınmazın/alanın kullanım amacını değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz, kullanma izni verilen taşınmazın/alanın sınırlarını genişletemez ve değiştiremez.

Kullanma izni süresi kırk dokuz yıldır.

İzin süresi, sözleşmenin düzenlendiği tarihte başlar.

MADDE 3 – KULLANMA İZNİ SAHİBİ VE ADRESİ

……………………………………………………………………………………………………………………..

(Bu kısma kullanma izni sahibi gerçek veya tüzel kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik no veya unvanı ve adresi yazılacaktır.)

Adres değişiklikleri taşınmaz maliki idareye bildirilir. Aksi hâlde, her türlü tebligatta bu adres geçerli olarak kabul edilir.

MADDE 4 – KULLANMA İZNİNİN AMACI VE KONUSU

Birinci maddede belirtilen taşınmazın/alanın üzerinde, yatırım teşvik belgesinde belirtilen…………………………………………………………………………………………………………………….. yatırımlar yapılır ve bu amaçlarda kullanılır. (Boş bırakılan kısma taşınmaz üzerinde yapılacak yatırımın türü ve konusu yazılacaktır.)

MADDE 5 – İSTİHDAM EDİLECEK KİŞİ SAYISI

………………. (Bu kısma yapılacak tesislerde fiilî ve sürekli olarak çalıştırılacak işçi sayısı yazılacaktır.)

İstihdam edilecek işçi sayısı beş yıllık ortalama üzerinden değerlendirilecektir.

Üretime katkı sağlamak amacıyla hizmet satın alınmak suretiyle sağlanan istihdam, taahhüt edilen istihdam sayısı içerisinde değerlendirilmez.

MADDE 6 – KULLANMA İZNİNE KONU TAŞINMAZIN/ALANIN KULLANIM ŞEKLİ

Kullanma izni süresince, kullanma iznine konu taşınmaz/alan 4 üncü maddede belirtilen yatırım amacında kullanılır ve projede belirtilen tesisler dışında başka bir yapılaşmaya gidilmez.

MADDE 7 – İNŞAATA BAŞLAMA VE BİTİM TARİHLERİ

Kullanma iznine konu taşınmazın/alanın izni sahibine veya temsilcisine tesliminden itibaren yatırım teşvik belgesinde belirtilen yatırım sürecine göre inşaata başlanır ve inşaat yatırım teşvik belgesinde belirlenen sürede tamamlanır. Süre uzatılmış ise uzatılan süreler göz önünde bulundurulur.

Hazine Müsteşarlığınca verilen yatırım teşvik belgesinde belirtilen yatırım süresinin uzatılması halinde yatırımcı tarafından buna ilişkin belgenin bir örneği taşınmaz maliki idareye verilir.

Yatırım teşvik belgesinde belirlenen süreler içerisinde tamamlanamayan yatırımların tamamlanması için mücbir sebepler dışında ek süre verilmez.

MADDE 8 – KULLANMA İZNİ BEDELİ

İlk yıl kullanma izni bedeli taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde …. oranında belirlenecek bedeldir. İkinci ve daha sonraki yıllar kullanma izni bedelleri ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksinde (ÜFE) meydana gelen artış oranının (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) bir önceki yıl kullanma izni bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın önceki yıl kullanma izni bedellerine ilavesi suretiyle arttırılarak tahsil edilecektir.

İlk yıl kullanma izni bedeli, taşınmaz maliki idarenin kullanma izni verilmesine ilişkin kararın yatırımcıya tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar kullanma izni bedelleri ise, sözleşmede belirtilen tarihte peşin olarak ödenir.

Ancak, müteakip yıllar kullanma izin bedellerinin, emlak vergisi genel beyan döneminde yatırıma konu taşınmazın asgari metrekare birim değeri üzerinden yapılacak hesaplama ile ÜFE oranında artırılması suretiyle hesaplanacak bedel arasında farklılığın olması halinde fazla olan tercih edilerek tahsil edilir.

İlk yıl kullanma izni bedeli ile sözleşmeleri gereğince artırılarak tespit edilen ikinci ve üçüncü yıl bedelleri, yüzde yetmiş indirim uygulanarak tahsil edilir.

Vadesinde ödenmeyen kullanma izni bedellerine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Kullanma izni bedelinin iki yıl üst üste vadesinden itibaren otuz gün içinde yatırılmaması hâlinde kullanma izni sözleşmesi feshedilir.

Kullanma izni verilen taşınmazın üzerindeki yapı ve tesislerin işletilmesinden elde edilen hasılattan, bunların üçüncü kişilere kiralanması dâhil ayrıca pay alınmaz.

MADDE 9 – PLÂN VE PROJEYE UYGUNLUK

Kullanma iznine konu taşınmazın/alanın üzerinde inşa edilecek yapı ve tesisler kullanma izin sahibi tarafından plân ve projesine uygun olarak yaptırılır.

Kullanma izni verilen taşınmazın/alanın sınırları dışında kalan yerlerde inşaat yapılamaz, arazi veya doğanın görünüşü ve doğal yapısı değiştirilemez.

Kıyılarda tahkimat amacıyla da olsa yeni dolgulara yol açacak genişletme yapılamaz.

MADDE 10 – İNŞAATIN VE İŞLETMENİN KONTROLÜ

Taşınmaz maliki idare inşaat aşamasında ve işletme süresince kullanma izni verilen taşınmazın üzerindeki bütün yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir. Bu sırada belirlenecek hata ve noksanlıklar, taşınmaz maliki idarece saptanacak süre ve şartlarla izin sahibince tamamlanır.

İnşaatın belirlenen süre içerisinde projeye uygun olarak tamamlanmasını müteakip, taşınmaz maliki idarenin yapacağı kontrollerde tesisin onarımının gerektiği saptandığı takdirde masrafı izin sahibi tarafından karşılanmak koşuluyla gerekli onarım izin sahibince yapılır ve taşınmaz maliki idareden hiçbir bedel talebinde bulunulamaz.

Taşınmaz maliki idare tarafından işletme süresince 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinde, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda ve sözleşmesinde yer alan hükümlere uyulup uyulmadığı her zaman denetlenebilir.

MADDE 11 – VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE BENZERİ MALÎ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanma izni sözleşmesinin yapılması, notere tasdiki ve tescili, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri malî yükümlülükler izin sahibi tarafından karşılanır.

MADDE 12 – ALT YAPI GİDERLERİNE KATILMA

Kullanma iznine konu taşınmazın/alanın bulunduğu alanlarda kamu idarelerince yürütülecek hizmetler karşılığı talep edilecek katılma payları ile varsa bu hizmetlerin görülmesi amacıyla kurulmuş birliklerce yürütülecek hizmetler karşılığında bu birliklerce talep edilecek katılma payları izin sahibince ödenir.

MADDE 13 – ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kullanma iznine konu edilen yer bina ise; izin sahibi sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbiri almak, taşınmazı sigorta ettirmek, temiz bulundurmak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya ve badana gibi onarımları yapmak, arsa veya arazi ise; değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle meydana gelecek zarar ve ziyanı ödemek zorundadır.

MADDE 14 – ÇEVRENİN KORUNMASI VE KULLANILMASI

Kullanma iznine konu taşınmazın/alanın kullanılması sırasında çevre ve deniz kirliliğinin önlenmesi ile ormanların korunması için gereken önlemler alınacak ve bu konudaki mevzuata titizlikle uyulur.

Üzerinde kullanma izni verilen taşınmazın/alanın çevresindeki Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler (özellikle kıyılar ve kumsallar) kamunun kullanımına açık tutulur.

MADDE 15 – KULLANMA İZNİNİN DEVRİ

Kullanma izni sözleşmesi üçüncü kişilere devredilebilir. Devreden yatırımcı devir işlemi sırasında devir alan gerçek ya da tüzel kişiyi devir tarihinden itibaren en geç bir ay içinde taşınmaz maliki idare ile yeni sözleşme yapması gerektiğini bildirir ve bu konuda uyarır. Ancak, devrin yatırım tamamlanmadan önce yapılması halinde, devralan kişide Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 6 ncı maddesinde belirtilen şartlar aranır. Devralan kişiler devir tarihinden itibaren otuz gün içinde taşınmaz maliki idareye bilgi vererek, devredenin sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerini içeren ve idarece düzenlenecek olan yeni sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

MADDE 16 – KULLANMA İZNİ SÜRESİNİN SONA ERMESİ

Kullanma izni, sözleşme süresinin bitimi ile sona erer. Kullanma izni verilen alan süresi sonunda makine, teçhizat ve demirbaşlar hariç diğer yapı ve tesisler taşınmaz maliki idareye intikal eder. Bundan dolayı izin sahibi veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz.

Yatırımcının talep etmesi halinde ise, üzerindeki yapı ve tesisler dikkate alınmak suretiyle genel hükümlere göre bedeli karşılığında doğrudan kullanma izni verilir.

MADDE 17 –KULLANMA İZNİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ

Bu sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının veya yatırıma başlama tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir yatırım yapılmadığının ya da işletmeye geçtikten sonra faaliyetin sona erdirildiğinin tespiti, kullanma izni sözleşmesinin ağır şekilde ihlâli sayılır ve bu durumda herhangi bir yargı kararı aranmaksızın kullanma izni iptal edilir.

Bu durumda taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin taşınmaz maliki idareye intikal eder. Bundan dolayı izin sahibi veya üçüncü kişilerce her hangi bir hak ve talepte bulunulamaz.

Ancak, öngörülen sürede yatırımın en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesine rağmen yatırımın tamamlanmaması veya öngörülen istihdam sayısına yüzde onu aşan oranda uyulmaması halinde ise, bölgeler itibariyle farklılaştırılarak emlak vergi değeri üzerinden hesaplanmak suretiyle kullanma izni bedelleri yönünden sağlanan indirimler ile hâsılat payı alınmaması suretiyle yapılan indirimler iptal edilir. İptal tarihinden itibaren hâsılat payı alınır.

MADDE 18 – TAHLİYE

İzin sahibi, izin süresi sonunda veya bu sözleşmede belirtilen veya belirtilmeyen diğer nedenlerden dolayı herhangi bir yargı kararı aranmaksızın taşınmaz maliki idarece kullanma izni sözleşmesinin iptali ve izin sahibine 16 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca yeniden kullanma izni verilmemesi hâlinde, idarece yapılacak tebligattan itibaren otuz gün içinde taşınmazı/alanı tahliye etmek ve bu sözleşmede yazılı şartlarla tüm yapı ve tesisleri taşınmaz maliki idareye teslim etmek zorundadır.

Taşınmazın geri alımı sırasında, taşınmazın yatırımcıya korunarak kullanımı şartıyla üzerindeki bina ve müştemilatıyla teslim edildiği hallerde, teslim edilen bina ve müştemilatın korunarak kullanılmamasından doğan zararlar taşınmaz maliki idarece ayrıca tazmin ettirilir.

MADDE 19 – SORUMLULUK

İzin sahibi, kullanma izni sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren taşınmazın/alanın idareye fiilen teslim edileceği güne kadar çevreye verebileceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dahi olsa) idarî, malî ve cezaî açıdan sorumludur.

MADDE 20 – MÜCBİR SEBEPLER

İzin sahibi, kullanma izni süresinin uzatılması talebinde bulunamaz. Ancak;

1- Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını ve benzeri.),

2- Ülkede genel veya işin yapıldığı yerde kısmi seferberlik ilanı,

3- Genel grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi,

4- Bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması,

5- Kullanma izni sahibinin kusuru dışında kamudan kaynaklanan, fakat hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması,

hâllerinde, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar, kullanma izni süresinin dondurulması suretiyle uzatımı talebinde bulunulabilir.

Kullanma izin sahibinin kusuru dışında kamudan kaynaklanan, hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde, izin sahibinin talebi üzerine kullanma izni süresi, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar dondurulur. Dondurulan süre için bedel alınmaz. Sürenin yeniden işlemeye başladığı tarihte alınacak bedel, dondurulan yıl bedelinin geçen süre kadar sözleşmesinde belirtilen oranda artırılması suretiyle tespit edilir. Ancak, dondurulan yıl için ödenmiş olan bedelin dondurulan süreye isabet eden kısmı sözleşmesinde belirtilen oranda artırılmak suretiyle yeni tespit edilen bedelden mahsup edilir. Dondurulan süre sözleşme süresine eklenir.

MADDE 21 – UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde, öncelikle Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar olmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 22 – DAVALARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

Kullanma izni ile ilgili olarak açılmış ya da açılacak her türlü davaya ilişkin husumeti izin sahibi karşılayacak, açılan davaları öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde yazılı olarak taşınmaz maliki idareye bildirilir. Bildirilmemesinden dolayı taşınmaz maliki idare aleyhine doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan izin sahibi idareye karşı sorumludur.

Ayrıca, üzerinde kullanma izni verilen taşınmazla/alanla ilgili olarak izin sahibi aleyhine açılacak her türlü dava izin sahibi tarafından 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uyarınca on beş gün içinde taşınmaz maliki idareye ihbar edilir.

MADDE 23 – HAFRİYAT SIRASINDA BULUNACAK KÜLTÜR VARLIKLARI

Projenin uygulanması sırasında kültür varlıklarına rastlanıldığında kazı işlemleri derhâl durdurulur, bulunan varlıklar kazı yerinde muhafaza edilir ve durumdan en yakın mülkî amirlik derhâl haberdar edilir.

MADDE 24 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ

Uyuşmazlıkların çözüm yeri, taşınmazın/alanın bulunduğu ilçedeki icra daireleri ve mahkemeleridir.

TARAFLAR

TAŞINMAZ MALİKİ İDARE YETKİLİSİ KULLANMA İZNİ SAHİBİ

EK-49 Yatırım İrtifak Hakkı Sözleşmesi

MADDE 1 – Üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmazın;

İli :

İlçesi :

Mahalle/Köyü :

Mevkii :

Pafta No/Cilt No :

Ada No/Sayfa No :

Parsel No/Sıra No :

Yüzölçümü :

İdare Payı :

Cinsi :

Tapudaki şerhler :

Sınırları :

Niteliği : (Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır.)

MADDE 2 – İRTİFAK HAKKININ SÜRESİ, BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ

Birinci maddede nitelikleri belirtilen taşınmazın üzerinde aşağıdaki koşullarla bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı kurulmuştur.

Hakkın süresi kırkdokuz yıldır.

Bu hak tapuya tescil tarihinde başlar.

MADDE 3 – İRTİFAK HAKKI SAHİBİ VE ADRESİ

……………………………………………………………………………………………………………………..

(Bu kısma irtifak hakkı tesis edilen gerçek veya tüzel kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik no veya unvanı ve adresi yazılacaktır).

Adres değişiklikleri, idareye bildirilir. Aksi hâlde, her türlü tebligatta bu adres geçerli olarak kabul edilir.

MADDE 4 – İRTİFAK HAKKININ AMACI VE KONUSU

Birinci maddede belirtilen taşınmazın üzerinde, yatırım teşvik belgesinde belirtilen………………………………………………………yatırımlar yapılır ve bu amaçlarda kullanılır. (Boş bırakılan kısma taşınmaz üzerinde yapılacak yatırımın türü ve konusu yazılacaktır).

MADDE 5 – İSTİHDAM EDİLECEK KİŞİ SAYISI

………………… (Bu kısma yapılacak tesislerde fiilî ve sürekli olarak çalıştırılacak işçi sayısı yazılacaktır).

İstihdam edilecek işçi sayısı beş yıllık ortalama üzerinden değerlendirilir.

Üretime katkı sağlamak amacıyla hizmet satın alınmak suretiyle sağlanan istihdam, taahhüt edilen istihdam sayısı içerisinde değerlendirilmez.

MADDE 6 – İRTİFAK HAKKINA KONU TAŞINMAZIN KULLANIM ŞEKLİ

İrtifak hakkı süresince, irtifak hakkı konusu taşınmaz 4 üncü maddede belirtilen yatırım amacında kullanılır ve projede belirtilen tesisler dışında başka bir yapılaşmaya gidilmez.

MADDE 7 – İNŞAATA BAŞLAMA VE BİTİM TARİHLERİ

İrtifak hakkı konusu taşınmazın hak lehtarına tesliminden itibaren yatırım teşvik belgesinde belirtilen yatırım sürecine göre inşaata başlanır ve inşaat belirtilen sürede tamamlanır. Süre uzatılmış ise uzatılan süreler göz önünde bulundurulur.

Hazine Müsteşarlığınca verilen yatırım teşvik belgesinde belirtilen yatırım süresinin uzatılması halinde yatırımcı tarafından buna ilişkin belgenin bir örneği taşınmaz maliki idareye verilir.

Yatırım teşvik belgesinde belirlenen süreler içerisinde tamamlanamayan yatırımların tamamlanması için mücbir sebepler dışında ek süre verilmez.

MADDE 8 – İRTİFAK HAKKI BEDELİ

İlk yıl irtifak hakkı bedeli taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde ……. oranında belirlenecek bedeldir. İkinci ve daha sonraki yıllar irtifak hakkı bedelleri ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksinde (ÜFE) meydana gelen artış oranının (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) bir önceki yıl irtifak hakkı bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın önceki yıl irtifak hakkı bedellerine ilavesi suretiyle arttırılarak tahsil edilecektir.

İlk yıl irtifak hakkı bedeli, taşınmaz maliki idarenin irtifak hakkı tesisine ilişkin kararının yatırımcıya tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar irtifak hakkı bedelleri ise, sözleşmede belirtilen tarihte peşin olarak ödenir.

Ancak, müteakip yıllar irtifak hakkı bedellerinin, emlak vergisi genel beyan döneminde yatırıma konu taşınmazın asgari metrekare birim değeri üzerinden yapılacak hesaplama ile ÜFE oranında artırılması suretiyle hesaplanacak bedel arasında farklılığın olması halinde fazla olan tercih edilerek tahsil edilir.

İlk yıl irtifak hakkı bedeli ile sözleşmeleri gereğince artırılarak tespit edilen ikinci ve üçüncü yıl bedelleri, yüzde yetmiş indirim uygulanarak tahsil edilir.

Vadesinde ödenmeyen irtifak hakkı bedellerine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

İrtifak hakkı bedelinin iki yıl üst üste vadesinden itibaren otuz gün içinde yatırılmaması hâlinde irtifak hakkı sözleşmesi feshedilir.

İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazın üzerindeki yapı ve tesislerin işletilmesinden elde edilen hasılattan, bunların üçüncü kişilere kiralanması dâhil ayrıca pay alınmaz.

MADDE 9 – PLÂN VE PROJEYE UYGUNLUK

İrtifak hakkına konu taşınmazın üzerinde inşa edilecek yapı ve tesisler hak lehtarı tarafından plân ve projesine uygun olarak yaptırılır.

İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazın sınırları dışında kalan yerlerde inşaat yapılamaz, arazi veya doğanın görünüşü ve doğal yapısı değiştirilemez.

MADDE 10 – İNŞAATIN VE İŞLETMENİN KONTROLÜ

Taşınmaz maliki idare inşaat aşamasında ve işletme süresince irtifak hakkı konusu taşınmazın üzerindeki bütün yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir. Bu sırada belirlenecek hata ve noksanlıklar, taşınmaz maliki idarece saptanacak süre ve şartlarla hak lehtarı tarafından tamamlanır.

İnşaatın belirlenen süre içerisinde projeye uygun olarak tamamlanmasını müteakip, taşınmaz maliki idarenin yapacağı kontrollerde tesisin onarımının gerektiği saptandığı takdirde masrafı hak lehtarı tarafından karşılanmak koşuluyla gerekli onarım hak lehtarınca yapılacak ve idareden hiçbir bedel talebinde bulunulmaz.

Taşınmaz maliki idare tarafından işletme süresince 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinde, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda ve sözleşmesinde yer alan hükümlere uyulup uyulmadığı her zaman denetlenebilir.

MADDE 11 – VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE BENZERİ MALÎ YÜKÜMLÜLÜKLER

İrtifak hakkının tapuya tescili, devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri malî yükümlülükler hak lehtarı tarafından karşılanır.

MADDE 12 – ALT YAPI GİDERLERİNE KATILMA

İrtifak hakkına konu taşınmazın bulunduğu alanlarda ilgili kamu idarelerince yürütülecek hizmetler karşılığı talep edilecek katılma payları ile varsa bu hizmetlerin görülmesi amacıyla kurulmuş birliklerce yürütülecek hizmetler karşılığında bu birliklerce talep edilecek katılma payları hak lehtarınca ödenir.

MADDE 13 – ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İrtifak hakkına konu edilen yer bina ise; hak lehtarı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbiri almak, taşınmazı sigorta ettirmek, temiz bulundurmak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya ve badana gibi onarımları yapmak, arsa veya arazi ise; değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle meydana gelecek zarar ve ziyanı ödemek zorundadır.

MADDE 14 – ÇEVRENİN KORUNMASI VE KULLANILMASI

İrtifak hakkı kurulan taşınmazın kullanılması sırasında çevre ve deniz kirliliğinin önlenmesi ile ormanların korunması için gereken önlemler alınır ve bu konudaki mevzuata titizlikle uyulur.

Üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazın çevresindeki Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler (özellikle kıyılar ve kumsallar) kamunun kullanımına açık tutulur.

MADDE 15 – İRTİFAK HAKKININ DEVRİ

İrtifak hakkı üçüncü kişilere devredilebilir. Devreden yatırımcı devir işlemi sırasında devir alan gerçek ya da tüzel kişiyi devir tarihinden itibaren en geç bir ay içinde taşınmaz maliki idare ile yeni sözleşme yapması gerektiğini bildirir ve bu konuda uyarır. Ancak, devrin yatırım tamamlanmadan önce yapılması halinde, devralan kişide Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 6 ncı maddesinde belirtilen şartlar aranır. Devralan kişiler devir tarihinden itibaren otuz gün içinde taşınmaz maliki idareye bilgi vererek, devredenin sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerini içeren ve idarece düzenlenecek olan yeni sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

MADDE 16 – İRTİFAK HAKKININ SÜRESİNİN SONA ERMESİ

İrtifak hakkı, sürenin bitimi ile sona erer. İrtifak hakkı tesis edilen taşınmaz, irtifak hakkı süresi sonunda makine, teçhizat ve demirbaşlar hariç diğer yapı ve tesisler taşınmaz maliki idareye intikal eder. Bundan dolayı hak lehtarı veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz.

Yatırımcının talep etmesi halinde ise, üzerindeki yapı ve tesisler dikkate alınmak suretiyle genel hükümlere göre bedeli karşılığında doğrudan irtifak hakkı tesis edilir.

MADDE 17 – İRTİFAK HAKKI SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ

Bu sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının veya yatırıma başlama tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir yatırım yapılmadığının ya da işletmeye geçtikten sonra faaliyetin sona erdirildiğinin tespiti, irtifak hakkı sözleşmesinin ağır şekilde ihlâli sayılır ve bu durumda herhangi bir yargı kararı aranmaksızın irtifak hakkı iptal edilir. Taşınmaz maliki idarenin talebi üzerine irtifak hakkı tapu idarelerince res’en terkin edilir.

Bu durumda taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin taşınmaz maliki idareye intikal eder. Bundan dolayı hak lehtarı veya üçüncü kişilerce her hangi bir hak ve talepte bulunulamaz.

Ancak, öngörülen sürede yatırımın en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesine rağmen yatırımın tamamlanmaması veya öngörülen istihdam sayısına yüzde onu aşan oranda uyulmaması halinde ise, bölgeler itibariyle farklılaştırılarak emlak vergi değeri üzerinden hesaplanmak suretiyle irtifak hakkı bedelleri yönünden sağlanan indirimler ile hâsılat payı alınmaması suretiyle yapılan indirimler iptal edilir. İptal tarihinden itibaren ayrıca hâsılat payı alınır.

MADDE 18 – TAHLİYE

Hak lehtarı, irtifak hakkı süresi sonunda veya bu sözleşmede belirtilen veya belirtilmeyen diğer nedenlerden dolayı herhangi bir yargı kararı aranmaksızın taşınmaz maliki idarece irtifak hakkı sözleşmesinin iptal edilmesi ve yatırımcı lehine 16 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca yeniden irtifak hakkı tesis edilmemesi hâlinde, taşınmaz maliki idarece yapılacak tebligattan itibaren otuz gün içinde taşınmazı tahliye etmek ve bu sözleşmede yazılı şartlarla tüm yapı ve tesisleri taşınmaz maliki idareye teslim etmek zorundadır.

Taşınmazın geri alımı sırasında, taşınmazın yatırımcıya korunarak kullanımı şartıyla üzerindeki bina ve müştemilatıyla teslim edildiği hallerde, teslim edilen bina ve müştemilatın korunarak kullanılmamasından doğan zararlar taşınmaz maliki idarece ayrıca tazmin ettirilir.

MADDE 19 – SORUMLULUK

Hak lehtarı hakkın tapuya tescil edildiği tarihten itibaren taşınmazın idareye fiilen teslim edileceği güne kadar çevreye verebileceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dahi olsa) idarî, malî ve cezaî açıdan sorumludur.

MADDE 20 – MÜCBİR SEBEPLER

Hak lehtarı, irtifak hakkı süresinin uzatılması talebinde bulunamaz. Ancak;

1- Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını ve benzeri.),

2- Ülkede genel veya işin yapıldığı yerde kısmi seferberlik ilanı,

3- Genel grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi,

4- Bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması,

5- İrtifak hakkı lehtarının kusuru dışında kamudan kaynaklanan, fakat hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması,

hâllerinde, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar, irtifak hakkı süresinin dondurulması suretiyle uzatımı talebinde bulunulabilir.

İrtifak hakkı lehtarının kusuru dışında kamudan kaynaklanan, hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde, hak lehtarının talebi üzerine irtifak hakkı süresi, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar dondurulur. Dondurulan süre için bedel alınmaz. Sürenin yeniden işlemeye başladığı tarihte alınacak bedel, dondurulan yıl bedelinin geçen süre kadar sözleşmesinde belirtilen oranda artırılması suretiyle tespit edilir. Ancak, dondurulan yıl için ödenmiş olan bedelin dondurulan süreye isabet eden kısmı sözleşmesinde belirtilen oranda artırılmak suretiyle yeni tespit edilen bedelden mahsup edilir. Dondurulan süre sözleşme süresine eklenir.

MADDE 21 – UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde, öncelikle Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar olmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 22 – DAVALARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

İrtifak hakkı ile ilgili olarak açılmış ya da açılacak her türlü davaya ilişkin husumeti hak lehtarı karşılayacak, açılan davaları öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde yazılı olarak idareye bildirilecektir. Bildirilmemesinden dolayı idare aleyhine doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan hak lehtarı taşınmaz maliki idareye karşı sorumludur.

Ayrıca, üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazla ilgili olarak hak lehtarı aleyhine açılacak her türlü dava hak lehtarı tarafından 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uyarınca on beş gün içinde taşınmaz maliki idareye ihbar edilir.

MADDE 23 – HAFRİYAT SIRASINDA BULUNACAK KÜLTÜR VARLIKLARI

Projenin uygulanması sırasında kültür varlıklarına rastlanıldığında kazı işlemleri derhâl durdurulur, bulunan varlıklar kazı yerinde muhafaza edilir ve durumdan en yakın mülkî amirlik derhâl haberdar edilir.

MADDE 24 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ

Uyuşmazlıkların çözüm yeri, taşınmazın bulunduğu ilçedeki icra daireleri ve mahkemeleridir.

TARAFLAR

TAŞINMAZ MALİKİ İDARE YETKİLİSİ HAK LEHTARI

EK-50 Edinim İşlemleri Bilgi Formu

Tarih: …/…/….

İli Pafta/Cilt
İlçesi Ada/Sayfa
Mah/Köy Parsel/Sıra
Cadde/Sokak Yüzölçümü
Yöresi Hazine Hissesi
Taşınmaz No:
TAŞINMAZA AİT BİLGİLER
1-189, 222, 775, 2510, 2634, 2863, 2873, 2924, 3083, 4342, 6831, 7269 sayılı Kanunlar ve 383 sayılı KHK kapsamında kalıp kalmadığı,
2-İmar Planı içinde ise, hangi ölçekte, hangi tür plân içinde olduğu, plânda ne kadarının hangi amaca ayrıldığı,
3- Belediye ve belediye mücavir alan sınırlarının içinde olup olmadığı,
4- Üzerinde muhdesat varsa, ne olduğu ve kime ait olduğu, yapı kullanma izin belgesi, kat mülkiyeti tapusu olup olmadığı ile deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığı.
5- Kıyı veya sahil şeridi tanımına giren yerlerden olup olmadığı
6-Taşınmazın hangi yolla elde edinildiği, tapu kayıtlarında herhangi bir şerh veya beyan bulunup bulunmadığı, varsa ne olduğu, mülkiyetinin ihtilâflı veya davalı olup olmadığı.
7-Boş olup olmadığı.
8-Tahsisli, bir kamu hizmeti ya da Bakanlığımız için gerekli olup olmadığı.
9- Taşınmazla ilgili olarak Bakanlıkla yazışma yapılmış ise, yazıların tarih ve sayıları.
10- Edinim işlemine yönelik valilik veya kaymakamlık görüşü
11-Taşınmazın Hazineden bedelsiz devir veya terke konu edilen yerlerden olup olmadığı.
12- Arsa/kat karşılığı inşaat taleplerinde; taşınmazın

a- İnşaata Verilme Oranı

b- KAKS, TAKS, Yüksekliği, Emsali

c- Bağımsız bölümün tahmini satış bedeli

TAŞINMAZA AİT BELGELER

(Yazı Ekinde Gönderilenlerin Karşısına X İşareti Konulacak)

1- Tapu kayıt örneği
2- İmar Planı İçinde ise, belediyesince onaylı imar durum belgesi veya üzerinde kadastro yahut imar parseli işaretlenerek yeri belirlenmiş ve varsa kıyı kenar çizgisi işlenmiş onaylı imar planı örneği
4- Taşınmazın mahallinde düzenlenmiş krokisi
5- İşgal ve kullanım durumu ile muhdesat ve benzeri fiilî durumları konusunda bilgiler ihtiva eden tespit tutanağı
6- Tahmini bedele ait kıymet takdir kararı

ONAY

EK-51 Siyasi Parti Malları Tasfiye Cetveli

1- Menkul Kıymetler Cetveli

Cinsi Miktarı Tertip No. Seri No. İhraç Kıymeti(TL)

Faiz Kuponlarının Tamam Olup Olmadığı

Düşünceler

2- Nakil Vasıtaları Cetveli

Cinsi Markası Modeli Plaka No. MotorNo ŞasiNo. RayiçDeğer

Halihazır Durumu

3- Kitap v.s. Matbuata Ait Cetvel

Adı Adedi Yazıldığı Dil Yazarı veya Çevirmeni Üzerindeki Fiyat (TL.)

4-Taşınır Mallar Cetveli (Kitaplar hariç)

Cinsi Adedi Halihazır Kıymti Halihazır Durumu

Düşünceler

5- Taşınmaz Mallar Cetveli

Mevkii Miktarı Cinsi Ada No Parsel No. Yüzölçümü Hisse

Rayiç Değeri İpotekli İse Miktarı (TL) Nasıl ve Kim Tarafından Kullanıldığı

Düşünceler

6- Alacaklar ve Haklar Cetveli

Borçlunun Ad ve Soyadı Tahsil Edilemeyen Alacaklar Miktarı (TL)

Tahsil Edilememe Nedeni Hakkın Cinsi Hakkın Mahiyeti

Düşünceler

7- Belge ve Defterleri İnceleme Cetveli

Sıra no Cinsi Sayfa Adedi Mahiyeti

Düşünceler

8- …………….Partisi Malları Tasfiyesi İçin Yapılan Giderler Cetveli

Giderin Çeşidi Tarihi Miktarı (TL)

Düşünceler

EK-52 Hazine Taşınmazlarının Toplu Konut İdaresine Devrine İlişkin Bilgi Formu

…./…./2011

İli   Pafta/Cilt  
İlçesi   Ada/Sayfa  
Mah/Köy   Parsel/Sıra  
Cadde/Sokak   Yüzölçümü  
Yöresi   Hazine Hissesi  
Taşınmaz No:      
 TAŞINMAZA AİT BİLGİLER
1- Mülkiyetinin ihtilaflı olup olmadığı,  
2- 2873, 2924, 6831 sayılı Kanunlar kapsamında kalıp kalmadığı  
3- 2634 sayılı Kanun kapsamında kalıp kalmadığı (Taşınmazın bulunduğu yörede ilan edilmiş, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi veya turizm merkezinin bulunmaması durumunda herhangi bir yazışma yapılmaksızın “kalmadığı” belirtilecektir)
4- 2863 sayılı Kanun kapsamında kalıp kalmadığı (Taşınmazın tapu kütüğüne 2863 sayılı Kanun uyarınca konulmuş herhangi bir şerh/beyan yoksa, herhangi bir yazışma yapılmaksızın “kalmadığı” belirtilecektir)
5- 644 sayılı KHK kapsamında kalıp kalmadığı

 

(Taşınmazın bulunduğu yörede ilan edilmiş özel çevre koruma bölgesi bulunmaması halinde herhangi bir yazışma yapılmaksızın “kalmadığı” belirtilecektir)
6- Kıyı veya sahil şeridi tanımına giren yerlerden olup olmadığı (Taşınmazın bulunduğu alanda deniz, göl veya akarsu bulunmaması halinde herhangi bir yazışma yapılmadan “kalmadığı” belirtilecektir)
7- Tahsisli olup olmadığı, tahsisli ise hangi kamu idaresine tahsisli olduğu  
8- Taşınmazla ilgili olarak Bakanlıkla yazışma yapılmış ise, yazıların tarih ve sayıları  
TAŞINMAZA AİT BELGELER

(Yazı Ekinde Gönderilenlerin Karşısına X İşareti Konulacak) 

1- Tapu kayıt örneği
2- İşgal ve kullanım durumu ile muhdesat ve benzeri fiilî durumları konusunda bilgiler ihtiva eden tespit tutanağı

 ONAY

EK-53 İdari Tahkikat Tutanağı

Tescili Dava Olunan Taşınmaz:

1-Hazinenin özel mülkiyetinde veya Hazine ile ilişkili midir?

2-Mirasçı bırakmaksızın ölen bir kimseden Hazineye intikali gereken yerlerden midir?

3-Mübadil, firarî ve kayıp kimselere ait olup bunlar adına tapuda kayıtlı veya kayıtsız yerlerden midir?

4-Irmak, çay, göl veya denizden dolma yerlerden midir?

5-Orman ve meradan açılma yerlerden midir?

6-Dava edilen yer; Türk Medenî Kanunun 708 ve 715 inci maddeleri ile 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde açıklanan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden midir?

7-Davacı bu yere zilyet midir?

8-Zilyetlik mevcut ise hangi tarihte başlanmıştır?

9-Zilyetlikte dava ve aralık var mıdır?

10-Zilyetlik taşınmazın tamamına mı aittir, başkaları tarafından da zilyetlik iddia ediliyor mu?

11-Zilyetlik ne şekilde olmuştur? Taşınmaz üzerinde davacı tarafından yapılmış bir yapı veya dikilmiş ağaç var mıdır? (Ağaçların yaşından zilyetlik süresi tespit edilebilir).

12-Zilyetlik başkasından devir suretiyle mi alınmıştır? Öyleyse bir devir senedi var mıdır? Satıcı bu yerle ilgisini kesmiş midir?

13-Zilyetliğin yukarıda beyan edilen şekil ve şartlarda olmadığını söyleyen ve davacı aleyhine bulunacak şahıslar var mıdır? Tebligata yarar adresleri nedir?

14-Dava edilen yerin bitişiğinde başka şahıslara ait tapulu veya tapusuz taşınmazlar var mıdır? Varsa bu taşınmazların tapu veya özel idaredeki vergi kayıtlarında dava edilen yer ne olarak veya kimin mülkiyetinde gözüküyor?

15-Davacı eski tarihlerde veya yakın tarihlerde bu yerin vergisini vermiş mi? Vermemişse hesap numarası nedir?

Yukarıda özellikleri gösterilen taşınmaz hakkında tarafsız, güvenilir bilirkişiler nezdinde yapılan tahkikat sonunda elde edilen bilgileri gösteren işbu tutanak tarafımızdan mahallinde düzenlenmekle hep birlikte imza altına alındı.

…../…../20…

Millî Emlâk Memuru Bilirkişi Bilirkişi Muhtar

Doğum Tar.: Doğum Tar.:

Adresi : Adresi :

EK-54 İzale-i Şüyu Satışı Bilgi Formu

Tarih: …/…/….

İli Pafta/Cilt
İlçesi Ada/Sayfa
Mah/Köy Parsel/Sıra
Cadde/Sokak Yüzölçümü
Yöresi Hazine Hissesi
Taşınmaz No: Hazine Hissesinin Yüzölçümü
TAŞINMAZA AİT BİLGİLER
1- Taşınmazın imar planı içinde olup olmadığı; plan içinde kalan yerlerden ise hangi ölçekli, hangi tür plan (bölge planı, çevre düzeni planı, nâzım plan, uygulama imar planı gibi) içinde olduğu, planda ne kadarının hangi amaca ayrıldığı; inşaat yapılabilecek yer ise kaç kata müsaadeli olduğu; arsa karşılığı daire verme yüzdesinin ne olduğu,
2– Belediye, belediye mücavir alanı, köy veya diğer yerleşik alan sınırlarının hangisinin içinde olduğu veya bu yerlerin dışında mı bulunduğu,
3- Üzerinde muhdesat (bina, tesis, ağaç v.s.) varsa ne olduğu; muhdesat Hazineye ait değilse kime ait olduğu; bina ise toplam inşaat yüzölçümü, binanın iskân izninin olup olmadığı ve kaç yıldır kullanıldığı,
4- Taşınmazın bulunduğu yerin, il veya ilçe merkezine tahminî uzaklığı ve elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, bulunduğu yere toplu taşıma aracı gidip gitmediği,
5- Taşınmazın bitişiğinde, Hazineye ait taşınmaz bulunup bulunmadığı, varsa birleştirilmesinin imar planı açısından mümkün olup olmadığı, mümkünse birleştirmenin Hazine yararına olup olmadığı,
6-Taşınmazın hangi yolla elde edinildiği, tapu kayıtlarında herhangi bir şerh veya beyan bulunup bulunmadığı, varsa ne olduğu,
7- Bu güne kadarki kullanım şekli, en son ne şekilde ve ne kadarının kullanıldığı, boş olup olmadığı.
8-. Kıyı mevzuatı açısından, kıyı tanımına giren yerlerden olup olmadığı, kıyıda ise kıyı kenar çizgisi açısından durumu, deniz, göl veya ırmağa olan uzaklığı,
9- 21.7.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına girip girmediği,
10- Genel bütçeli kamu kuruluşlarının kamu hizmeti ya da Bakanlığımız için gerekli olup olmadığı,
11- Taşınmaz hakkında bildirilmesinde yarar görülen diğer hususlar,
12- Hazinenin ihaleye girip girmemesi konusunda defterdarlık/malmüdürlüğü görüşü ve bunun gerekçeleri,
13- Taşınmazla ilgili olarak yazışma yapılmış ise, yazıların tarih ve sayıları.
TAŞINMAZA AİT BELGELER

(Yazı Ekinde Gönderilenlerin Karşısına X İşareti Konulacak)

1- Taşınmazın en son durumunu belirtir şekilde, tapu sicilinden çıkarılacak olan şerhler ile beyanları da içine alan tapu kayıt örneği,
2– Çaplı tasarruf vesikası veya tapu senedi örneği,
3- İmar planı içinde ise, belediyesince onaylı imar durumu belgesi veya üzerinde kadastro yahut imar parseli işaretlenerek yeri belirlenmiş onaylı plan örneği; plan içinde değil ise yerini belirleyen ölçekli ve koordinat değerli krokisi,
4- Taşınmazın mahallinde düzenlenmiş krokisi,
5- İşgal ve kullanım durumu ile muhdesat ve benzeri fiilî durumları konusunda bilgiler içeren tespit tutanağı
6- Satışa esas kıymet takdir kararı formu (Kıymet takdir kararının güncel olması ve kararda; icra dairesi ile idarece belirlenen bedeller arasında farklılık varsa gerekçelerinin ayrıntılı şekilde açıklanması),
7- Mahkemece belirlenen satış bedeline itiraz edilmiş ise buna ait bilgi ve belgeler,
8- Paydaşlığın satış yoluyla giderilmesi konusundaki mahkeme kararının örneği,
9- Satış memurluğunca düzenlenmiş satış şartnamesinin örneği,
10- Satış ihalesi ile ilgili ilanın örneği.

ONAY

EK-55 Terk Edilecek Taşınmaz Bilgi Formu

TAPU KAYDINA İLİŞKİN BİLGİLER

İLİ TAŞINMAZ NO
İLÇESİ PAFTA/ CİLT NO
MAHALLE/ KÖYÜ ADA/ SAHİFE NO
CADDE/ MEVKİİ PARSEL/ SIRA NO
CİNSİ HİSSE ORANI
YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HİSSEDARLAR

TERK İŞLEMİNE ESAS BİLGİLER

1- Mevzi İmar Planı Uygulaması Var mı?
2- Bakanlığımızdan İzin Alındı mı?
3- Bu Alanda 3194 S.K.18.Mad. Uygulandı mı?
4- Haz. Kes. D.O.P.
5- Bel. Kes. D.O.P.
6- Bu Alanda Belediye Adına Kayıtlı Taşınmaz Var mı?
7- İmar Pla. Hangi Amaca Ayrıldığı
8- Bu Alanda 5 yıllık İmar Prog. Alındı mı?
9- Projenin Gerçekleşme Tarihi
10- Deniz, Göl ve Nehir Kıyısında mı?
11- Açıklama
12- Turistik Yörede mi?
13- Açıklama
14- Sit Alanında mı?
15- Kaçıncı Derecede Sit Alanı
16- Ormanla Bir İlgisi Var mı?
17- Açıklama
18- Kıyı Kan. ve Kıyı Kan. Uyg. Dair Yönetmelik Çerçevesinde Yeşil Alan Düzenlemesi mi?
19- Doldurma/Kurutma Yapıldı mı?
20- Hangi İdarece Yapıldı?
21- İlgili Bakanlık Görüşü Alındı mı?
22- Mülkiyetin ihtilaf veya dava konusu edilip edilmediği
23- İmar planında kaç m2 lik alanı kapsadığı
24- Tahsisli olup olmadığı
25- Bakanlığımızla önceden yazışma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise tarih v sayıları

Yukarıdaki bilgilerin kayıtlara uygunluğu tasdik olunur. …./…./……

Tasdik Eden

İmza ve Mühür

EK-56 Kamu İdarelerine Tahsis İşlemi Bilgi formu

Tarih: …/…/….

İLİ TAŞINMAZ NO
İLÇESİ PAFTA / CİLT NO
MAHALLE / KÖYÜ ADA / SAHİFE NO
CADDE / MEVKİİ PARSEL / SIRA NO
CİNSİ HİSSE ORANI
YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HİSSEDARLAR
TAŞINMAZA AİT BİLGİLER
1- Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince, tahsisine engel bir durumunun olup olmadığı, varsa neler olduğu
2– İmar planı içinde kalıp kalmadığı, plan içinde ise plan türünün (çevre düzeni planı, nazım plan, uygulama imar planı gibi) ne olduğu, planda ne kadarının hangi amaca ayrıldığı
3- 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalıp kalmadığı
4- Hangi amaçlarda kullanılmak için istenildiği
5- Herhangi bir kamu hizmetine tahsisli olup olmadığı
6-Halen hangi amaçta ve şekilde kullanıldığı
7- Üzerinde muhdesat varsa, cinsi ve kime ait olduğunu da belirleyen mahallinde düzenlenmiş tespit tutanağı
8-. Üzerinde inşaat yapılacak ise yatırım programına alınıp alınmadığı, alınmış ise yatırım proje numarası
9- Kısmen tahsisi talep ediliyor ise istenen kısmın ifrazının mümkün olup olmadığı
10- Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında ise genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine gerekli olup olmadığı
11- Merkezde dosyasının olup olmadığı, varsa dosya numarası ile en son yapılan yazışmanın tarih ve sayısı
12- Tapuda kayıtlı olması halinde son durumunu gösteren, beyan ve şerhleri de içeren tapu kayıt örneği ile tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikası ,
13- Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ise bulunduğu ili, ilçesi, mahallesi veya köyü ve mevkii, sınırlarını ve yüzölçümünü gösterir ölçekli krokisi
14- İmar planı içinde kalması halinde plan örneği
15- 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalması halinde, kıyı kenar çizgisi işlenmiş pafta örneği
16- Tahsisini talep eden kamu idaresinin mahalli birimlerinin, merkez birimlerinden alacağı uygun görüş yazısının örneği
17- Taşınmazın tahsisi hususunda yerel birimin görüşü
18- Tahsis talebine konu olan su kaynağının litre / saniye olarak debisi
19- Talep sahibi kamu idaresinin, su kaynağının litre/ saniye cinsinden ne kadar debilik kısmına ihtiyacının olduğu
20- Çevrede bulunan diğer yerleşim birimlerinin tahsisi talep edilen su kaynağına ihtiyacının bulunup bulunmadığı, ihtiyaçları var ise litre / saniye cinsinden ihtiyaç miktarı
21- İstanbul ve Kocaeli illerinde Büyükşehir belediyelerinin, diğer illerde il özel idarelerinin uygun görüşü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü

Yukarıdaki bilgilerin kayıtlara uygunluğu tasdik olunur.

EK-57 Tahsisi Talep Edilen Taşınmazlara İlişkin Bilgi Formu

 1. Tahsis talep eden idare tarafından yürütülecek hizmetin sunumu açısından yeni bir taşınmaz tahsisinde zorunluluk olup olmadığı, zorunluluk var ise buna ilişkin gerekçeler.

 Hizmetin sunumu için yeni bir taşınmazın tahsisinde zorunluluk vardır.

 Hizmetin sunumu için yeni bir taşınmazın tahsisinde zorunluluk bulunmamaktadır.

Mevcut tahsisli taşınmazlar üzerinde bu hizmetin yürütülmesi mümkündür.

 1. Tahsisi talep edilen taşınmaz üzerinde yürütülecek olan hizmetin (taşınmaz planlı alanda

ise imar planında ayrılmış olduğu amaç da göz önünde bulundurulmak suretiyle) zorunlu

olarak bu taşınmaz üzerinde yürütülmesinin gerekip gerekmediği ve taşınmazın tamamına

ihtiyaç duyulup duyulmadığı.

 Hizmetin bu taşınmaz üzerinde yürütülmesinde zorunluluk vardır ve taşınmazın

tamamına ihtiyaç duyulmaktadır.

 Hizmetin bu taşınmaz üzerinde yürütülmesinde zorunluluk vardır ve taşınmazın

m² lik kısmına ihtiyaç duyulmaktadır.

 Hizmetin başka bir taşınmaz üzerinde de yürütülmesi mümkündür.

 1. Tahsis talep eden idare tarafından yürütülecek olan hizmetin talep edilen taşınmaz üzerinde yürütülmesi zorunlu değilse (taşınmazların ekonomik olarak daha rasyonel şekilde kullanımını sağlamak amacıyla) tahsis edilebilecek başka bir taşınmaz bulunup bulunmadığı, varsa bu taşınmaz veya taşınmazlara ilişkin bilgiler.

 Tahsis edilebilecek nitelikte başka taşınmaz veya taşınmazlar mevcuttur.

 Tahsis edilebilecek nitelikte başka taşınmaz veya taşınmazlar mevcut değildir.

 1. Tahsisi talep edilen taşınmazın plan değişikliği yapılması suretiyle konut, ticaret v.b. alanlara ayrılarak ekonomiye kazandırılmasının mümkün olup olmadığına ilişkin Valiliğiniz (Defterdarlık) görüşü ve tahmin edilen ekonomik değeri.
 2. Tahsisi talep edilen taşınmaza ilişkin olarak satın alma, kiralama ya da irtifak hakkı tesisi talebinde bulunulup bulunulmadığı.
 3. Tahsisi talep edilen taşınmaz üzerinde ilgili kamu idaresince;
  • İnşaat yapılıp yapılmayacağı,
  • İnşaat yapılacak ise;

i. Taşınmazın projesinin olup olmadığı, yatırım programına alınıp alınmadığı,

ii. Projenin taşınmazın yüzölçümü itibariyle ne kadar kısmında uygulanacağı,

iii. Proje kapsamında belirlenen inşaat alanı,

iv. Proje kapsamında işin başlangıç ve bitiş tarihi,

v. Proje kapsamında inşa edilecek olan yapı içerisindeki oda sayısı ve

çalışılacak personel sayısı (hizmet binası v.b. talepler için),

vi. Mevcut ve geleceğe yönelik öngörülen personel sayısı ve bilgileri.

 1. Taşınmazın tahsis edilmesi dışında daha rasyonel şekilde kullanımına ilişkin olarak varsa

Valiliğiniz (Defterdarlık) görüş ve önerileri.

 1. Tahsis talep eden idareye mevcut amaç doğrultusunda daha öncesinde Bakanlığımızca herhangi bir taşınmaz tahsisi yapılmış ise bu taşınmazın Hazineye iade edilip edilmeyeceği, taşınmaz iade edilmeyecek ise tahsisli idare tarafından ne şekilde kullanılacağının belirlenmesi, iade edilmeyecek olan taşınmazın bu genelge kapsamında daha rasyonel kullanımının söz konusu olabileceği düşünülüyorsa bu konuya ve taşınmazın tahsisinin kaldırılmasına ilişkin Valiliğiniz (Defterdarlık) görüş ve önerilerinin bildirilmesi.

EK-58 Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi

EK-58
KAMU KONUTLARI TAHSİS TALEP BEYANNAMESİ
1-   Adınız ve Soyadınız :
2-  Kurum Sicil Numaranız : Bilgisayar Sicil Numaranız:
3-  Görev Unvanınız :
4-  Görev Yeriniz :
5-  Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süreniz(1) : Yıl Ay Gün
6-  Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşların konutlarından daha önce
yararlanmış iseniz konutta oturduğunuz süre: Yıl Ay Gün
7-  Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut tahsisi için
beklediğiniz süret2J : Yıl Ay Gün
8-  Medeni Haliniz: Bekar Evli Dul
9- Kamu Konutunun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırlan içinde sizin, eşinizin
kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber oturacağınız aile fertlerinin oturmaya
elverişli konutu var mı? (Cevabınız evet ise yandaki boş kutucuğa konut sayısını yazınız): Evet Hayır Adet
10- Kamu Konutunun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırlan dışında sizin,
eşinizin, kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber oturacağınız aile fertlerinin
oturmaya elverişli konutu var mı?(Cevabınız evet ise yandaki boş kutucuga konut sayısını yazınız): Evet Hayır Adet
11- Kademe ilerlemesinin/ derece yükselmesinin durdurulması veya bu cezaya eş ya da daha ağır bir
disiplin cezası aldınız mı? : Evet Hayır
12- Görevi ihmal ya da suiistimalden mahkumiyetiniz var mı?: Evet Hayır
13- Eşiniz Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışıyor mu? : Evet Hayır
14- Kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk sayısı(3) :
15- Eşiniz ve çocuklarınız dışında kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber
oturacağınız aile fertlerinin (anne ve babanız) sayısı(4) :
16- Aylık ve özlük haklarınız hariç konutta birlikte oturacağınız aile fertlerinin yıllık gelirleri(5) : TL
17- Eşiniz ve çocuklarınız dışında kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta
birlikte oturacağınız aile fertlerinin (anne ve babanızın):
ADI VE SOYADI DOĞUM YERİ VE TARİHİ YAKINLIĞI
18- Tahsisini istediğiniz konuta ilişkin tercihleriniz:
SEMTİ BRÜT YÜZÖLÇÜMÜ(M2) ODA SAYISI BODRUM KATI İSTER MİSİNİZ?
Evet Hayır
Bu beyannamenin tarafımdan düzenlendiğini ve içindeki bilgilerin doğru olduğunu yanlış ve noksanlıktan doğacak sorumluluğu
kabul ettiğimi, durumumda değişiklik olduğunda bildireceğimi beyan ve taahhüt ederim.
TASDİK EDEN AMİRİN ADINIZ VE SOYADINIZ :
ADI VE SOYADI Ev Adresiniz :
TEL :
PUL, TARİH VE İMZA :
(1)Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlar, genci ve katma bütçeli kuruluşlar, i! Özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlikler ve döner
sermayeli kurutuşlar, KlTler ve bağlı ortaklıklar, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetki ile kurulan bankalar, kamu kurum ve kuruluşları ve fonlar, kefalet
sandıklan ve Gençlik ve Spor Bölge Müdürlükleri.
(2)Daha önce lojmandan yararlanılmış ise sürenin hesaplanmasında lojmandan çtkış tarihi esas alınır.
(3)Bu kısma; a) Çocuklarından orta öğrenimde ofanlann 19 yaşını, yüksek öğrenimde olanların 25 yaşını doldurmayanlar, b) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi
olmayan ve evlenmemiş kız çocuklarından 25 yaşını doldurmayanlar, c) Yaş hadlerini geçmekle birlikte malullüğü dolayısıyla çalışamayacak olan çocuklar yazılacaklar.
(4)Bu kısma; herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayan ve konuna birlikte kalacak anne ve baba yazılacaktır.
(5)Bu kısma; kendi özlük haklannız hariç, eşinizin, kanunen bakmakla mükellef olduğunuz ve konutta birlikte oturacağsnsz çocuklarınız ile anne ve babanızın toplam yıllık
geliri yazılacaktır.

EK-59 Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetveli

a) Personelin 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süresinin her yılı için (+ 5) puan,

b) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda, daha önce konuttan yararlandığı her yıl için (-3) puan,

c) Personelin eşi için (+ 6) puan,

ç) Personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının her biri için (+ 3) puan, (yalnız iki çocuğa kadar),

d) Personelin, eşi ve çocukları dışında, kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her aile ferdi için (+ 1) puan,

e) Personelin, aylık ve özlük hakları ile ilgili gelirleri hariç olmak üzere, kendisinin ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, konut kira gelirleri dışındaki diğer tüm sürekli gelirlerinin yıllık toplamının, 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmesi halinde (-1) puan,

f) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut tahsisi için beklediği her yıl için (+ 1) puan,

g) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (- 15) puan,

ğ) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede  (i) bendi kapsamı dışında kalan yerler ile başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (-10) puan.

NOT

1 – Cetvelin, (b), (c) ve (h) bentlerindeki yılların ay ve gün olarak tespit edilen bakiyelerinin puan değeri, oranlama yoluyla hesaplanarak, toplam puanlamada dikkate alınır.

2 – Konut tahsis talebinde bulunan personelin, kanunen bakmakla mükellef olduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, beyan tarihinde yıllık gelirleri toplamını tespit mümkün değilse, bir önceki yılın gelirleri toplamı esas alınır.

3 – Beyan tarihindeki aylık net gelirlerin, (12) ile çarpılması suretiyle yıllık gelirler toplamı bulunur.

EK-60 Kamu Konutları Giriş Tutanağı

1 – Konut tahsis edilen personelin;

Adı ve Soyadı : ………………………………………..

2 – Görevi : ……………………………………

3 – Konut tahsis tarihi : ……………………….

4 – Konut tahsis kararının sayısı : …………………………………..

5 – Konutun teslim ve konuta giriş tarihi : …………………………………..

6 – Konutun bulunduğu İli : ………………………………………………..

7 – İlçesi : …………………………………………….

8 – Mahallesi : …………………………………..

9 – Cadde veya Sokak Adı : ………………………………………………

10 – Konutun Kapı No. su : : …………………………………………

11 – Daire No. Su : …………………………………..

12 – Konutun bir metrekarelik alanı için tespit edilen : ………………………………….

a) Aylık kira birim bedeli (m2/TL.) : ……………………………….

b) Kaloriferli ise, aylık ortalama yakıt gideri (m2/TL.) :…………………….

c) Aylık Toplam kira birim bedeli (m2/TL.) (a+b=c) :…………….

13 – Konutun brüt inşaat alanı (Metrekare) :…………………………………….

14 – Kaloriferli konutun aylık kira bedeli : ……………………. (TL)

(Aylık toplam kira birim bedeli çarpı Konutun brüt inşaat alanı): ………………………….

15 – Kalorifersiz konutun aylık kira bedeli :………………………………… (TL)

(Aylık kira birim bedeli çarpı Konutun brüt inşaat alanı): …………………………

Yukarıda özellikleri belirtilen kamu konutunu (7) sayılı cetvelde yazılı demirbaş eşya ve mefruşat ile birlikte aşağıdaki şartlarla teslim aldım.

1 – Kiraladığım konutu “Kamu Konutları Yönetmeliği” hükümlerine göre kullanmayı ve bu Yönetmelik hükümlerine riayet etmeyi,

2 – Konutu teslim aldığım şekil ve özellikte teslim etmeyi,

3 – Konutun boşaltılması sırasında tanzim edilecek “Kamu konutları çıkış tutanağı” ile bu giriş tutanağı ve eki demirbaş eşya ve mefruşat listesinde bir fark ve noksanlık tespit edilirse, bunların değerini itiraz etmeden ödeyeceğim,

4 – Konutta oturduğum süre içinde yaptığım zarar ve hasarın bedelini aynen karşılayacağımı,

5 – Konutun içinin ve dışının, teslim aldığım andaki mimari durumunu değiştirmeyeceğimi,

Taahhüt ve yukarıda belirtilen hükümleri aynen kabul ettiğimi şimdiden beyan ederim.

Personelin Adı ve Soyadı,

Görevi, İmzası

Yukarıdaki, imzanın, adı ve soyadı ile görevi yazılı Dairemiz personeli ……………………………..……. ……………………………’e/a ait olduğu tasdik olunur.

…./…../……….

Daire Amiri

……….İli, …………………İlçesi ………………Mahallesi ……………………..Sokağında/Caddesinde bulunan …………… Kapı No. lu Konutun …………… dairesinin yukarıda belirtilen özellikleriyle …../…../……….. tarihinde teslim edildiğini gösteren tutanaktır. ……/…../…………

Konutu Teslim Edenin

Adı ve Soyadı, Görevi

Konutu Teslim Alan Kiracının

Adı ve Soyadı, Görevi

EK-61 Konutta Bulunan Demirbaş Eşya ve Mefruşatın Listesi

Tarihi : ………………….

Konut kapı Nosu : ……………..

Daire Nosu : ……………..

Konutta Bulunan Demirbaş Eşya ve Mefruşatın Listesi:

Sıra No Cinsi Adedi Demirbaş No : Demirbaş Seri No. Fiyatı TL. Tutarı TL.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Teslim Eden Personelin:

Adı ve Soyadı Görevi İmzası Tarihi

……………………………………………………………………………………………………………….

Teslim Alanın

Adı ve Soyadı Görevi İmzası Tarihi

………………………………………………………………………………………………………………………………

EK-62 Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı

1 – Konut Tahsis edilen personelin Adı ve Soyadı :

2 – Görevi :

3 – Konuttan Çıkış Tarihi :

4 – Konutun bulunduğu ili :

5 – İlçesi :

6 – Mahallesi :

7 – Cadde veya Sokak adı :

8 – Konutun Kapı No. Su :

9 – Daire No. Su :

10 – Teslim edilen demirbaş eşya veya mefruşatta fark ve noksanlıklar ve değerleri:

…………………………………………………………………………………………………………

11 – Konutta meydana gelen zarar ve ziyanlar ve bedelleri :

…………………………………………………………………………………………………………

12 – Konutun mimari durumunda bir değişiklik yapılıp yapılmadığı:

…………………………………………………………………………………………………………

Yukarıda belirtilen konutun mahsus hanelerinde açıklanan durumu ile teslim alındığını gösterir tutanaktır.   ……/…../……..

Konutu teslim alanın

Adı ve Soyadı, Görevi

Konutu teslim eden

Kiracının Adı ve Soyadı, Görevi

EK-63 İller Listesi (EK-63/A, 63/B, 63/C)

EK:63/A

1 – Ağrı

2 – Aksaray

3 – Ardahan

4 – Artvin

5 – Batman

6 – Bayburt

7 – Bingöl

8 – Bitlis

9 – Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri)

10 – Çankırı

11 – Erzincan

12 – Giresun

13 – Gümüşhane

14- Hakkari

15 – Iğdır

16 – Kars

17 – Kırşehir

18 – Muş

19 – Siirt

20 – Sinop

21 – Şırnak

22 – Tunceli

EK-63/B

1 – Adıyaman

2 – Amasya

3 – Bartın

4 – Çorum

5 – Diyarbakır

6 – Elazığ

7 – Erzurum

8 – Kahramanmaraş

9 – Karabük

10 – Karaman

11 – Kastamonu

12 – Kırıkkale

13 – Malatya

14 – Mardin

15 – Nevşehir

16 – Niğde

17 – Ordu

18 – Rize

19 – Samsun

20 – Sivas

21 – Şanlıurfa

22 – Tokat

23 – Trabzon

24 – Van

25 – Yozgat

26 – Zonguldak

EK-63/C

1 – Adana

2 – Afyonkarahisar

3 – Ankara

4 – Antalya

5 – Aydın

6 – Balıkesir

7 – Bilecik

8 – Bolu

9 – Burdur

10 – Bursa

11 – Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada dışındaki ilçeleri)

12 – Denizli

13 – Düzce

14 – Edirne

15 – Eskişehir

16 – Gaziantep

17 – Hatay

18 – Isparta

19 – Mersin

20 – İstanbul

21 – İzmir

22 – Kayseri

23 – Kırklareli

24 – Kilis

25 – Kocaeli

26 – Konya

27 – Kütahya

28 – Manisa

29 – Muğla

30 – Sakarya

31 – Tekirdağ

32 – Uşak

33 – Yalova

34 – Osmaniye

EK-64 Boş Konut İçin Ödenek Talep Formu

EK-64
Boş Konut(lar) İçin Ödenek Talep Formu
Konutun:
Adresi
Tahsis Durumu
Boş Kalma Nedeni
Boş Kaldığı Dönem
Talep Edilen Toplam Ödenek
Yakıt: ……-TL
Diğer Ortak Gider: ……-TL
..…/…../201..
Birim Yöneticisinin/İmzası/Kaşesi/Mühür
AÇIKLAMA:
Bu form, lojman giriş çıkış tutanaklarına uygun olarak ve her bir boş konut için ayrı ayrı doldurulacaktır.

EK-65 Ecrimisil İhbarnamesi

EK-65

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI CİLT NO : ……………

……………………………. DEFTERDARLIĞI SIRA NO : ……………

……………………………. MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : ……………

ECRİMİSİL İHBARNAMESİ

Fuzuli Şagilin Adı, Soyadı veya Unvanı
T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No
Adresi
İşgal veya tasarrufun başladığı tarih
İşgal ve tasarrufun sona erdiği tarih
Toplam işgal veya tasarrufun süresi
Tespit ve takdir edilen ecrimisil tutarı
TARHİYATI GEREKTİREN NEDENLER
……../……../20….. ……../……../20…..
DÜZENLEYEN UYGUNDUR
ADI, SOYADI VEYA UNVANI MİLLİ EMLAK / EMLAK MÜDÜRÜ VEYA MALMÜDÜRÜ

Bu ihbarname iki örnek olarak düzenlenir biri dosyasında saklanır, diğeri fuzuli şagile verilir.

AÇIKLAMALAR

1) Bu ihbarnamede belirtilen ecrimisil, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili muhasebe birimlerine ödenir.

2) Ecrimisil işlemine karşı, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili idareye dilekçe ile müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabilir.

3) Düzeltme talepleri, talep tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde bu amaçla oluşturulacak komisyonlarca karara bağlanır ve sonucu karar tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde düzenlenecek Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi ile ilgilisine tebliğ edilir.

4) Ecrimisil işleminde İdarece maddi, kişide, işgal edilen alanda veya yüzölçümde ya da benzer şekilde hata olduğunun belirlenmesi halinde, bu hata İdarece hangi aşamada olursa olsun resen düzeltilir ve yeniden ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek ilgilisine tebliğ edilir.

5) Ecrimisil İhbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ecrimisile/ecrimisilin;

a) Düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmemesi veya itiraz edilmesine rağmen aynı süre içerisinde itirazdan kayıtsız ve şartsız olarak vazgeçilmesi halinde (rızaen peşin veya taksitle ödeme yapılmasa dahi) yüzde yirmi,

b) Peşin olarak ödenmesi halinde (taksitlendirme sınırları altında kalsa dahi) tebliğ edilen ecrimisil bedeli üzerinden ayrıca yüzde onbeş,

c) Düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmeden peşin olarak ödenmesi halinde, tebliğ edilen ecrimisil bedeli üzerinden toplam yüzde otuzbeş,

ç) Düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmeden taksitle ödenmesi halinde sadece yüzde yirmi, düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmemekle birlikte süresinde ödenmediği için tahsili için vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilmesi halinde de yüzde yirmi,

oranında indirim uygulanır.

6) Ecrimisil ihbarnamesine yapılan itiraz veya açılan dava ile Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesine açılan dava; İdarece yapılan ve resen düzeltilmesi gereken hatalara ilişkin ve bu hata İdarece düzeltilir ise, bu durumda da varsa açılan davadan kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.

7) Ecrimisil ihbarnamesine yapılan itiraz veya açılan dava ile Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesine açılan dava; İdarece yapılan ve resen düzeltilmesi gereken hatalara ilişkin ve bu hata İdarece düzeltilir ise, bu durumda da varsa açılan davadan kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi halinde aynı indirim uygulanır.

8)Ecrimisil borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak talep etmesi hâlinde, ecrimisil en az yüzde yirmi beşi peşin, kalan kısmı ise idarenin uygun göreceği taksit zamanlarında ve en fazla üç yıl içinde taksitler halinde ödenebilir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır.

9) Ecrimisil ihbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde rızaen ödenmeyen ecrimisil, düzeltme talebinde bulunulmamış ise yüzde yirmi indirim yapılmak suretiyle millî emlâk birimlerince dava açma süreleri geçtikten sonra 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilir.

10) Vergi daireleri veya gelir servisleri, kendilerine intikal ettirilen ecrimisil alacaklarını anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil ederek sonuçlarını millî emlak birimlerine bildirirler. İtiraz edilmemesi nedeniyle yüzde yirmi indirim yapılmak suretiyle vergi daireleri veya gelir servislerine intikal ettirilen ecrimisiller hakkında sonradan dava açıldığının tespit edilmesi halinde, indirilen tutarın takip ve tahsil edilmesi için konu önceki bildirimle ilişkilendirilerek ilgili vergi dairesi veya gelir servisine intikal ettirilir.

11) Fuzuli şagiller tarafından dava açılmış olması ecrimisilin takip ve tahsil edilmesi işlemini durdurmaz.

12) Fuzuli şagilin işgal veya tasarruf ettiği taşınmazdan tahliyesinin herhangi bir nedenle sağlanamamış olması, aynı taşınmazdan ikinci ve müteakip defa ecrimisil istenmesine engel teşkil etmez. Ecrimisilin tahsil edilmesi, taşınmazdaki kullanımın devamı hakkını vermez.

EK-66 Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI CİLT NO : ……………

……………………………. DEFTERDARLIĞI SIRA NO : ……………

……………………………. MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : ……………

ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİ

Fuzuli Şagilin Adı, Soyadı veya Unvanı
T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No
Adresi
YANLIŞI DOĞRUSU
İşgal veya tasarrufun başladığı tarih
İşgal ve tasarrufun sona erdiği tarih
Toplam işgal veya tasarrufun süresi
Tespit ve takdir edilen ecrimisil tutarı
Düzeltme sonunda alınacak ecrimisil tutarı
DÜZELTMEYİ GEREKTİREN NEDENLER
……../……../20….. ……../……../20…..
DÜZENLEYEN UYGUNDUR
ADI, SOYADI VEYA UNVANI MİLLİ EMLAK / EMLAK MÜDÜRÜ VEYA MALMÜDÜRÜ

Bu ihbarname iki örnek olarak düzenlenir biri dosyasında saklanır, diğeri fuzuli şagile verilir.

AÇIKLAMALAR

1) Bu ihbarnamede belirtilen ecrimisil, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili muhasebe birimlerine ödenir. Ecrimisile düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmekle birlikte peşin ödenmesi halinde yüzde onbeş oranında indirim uygulanacaktır.

2) Ecrimisil işlemine karşı düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmemesi veya itiraz edilmesine rağmen aynı süre içerisinde bu itirazdan kayıtsız ve şartsız olarak vazgeçilmesi ya da yine bu süre içerisinde dava açılmış ise aynı süre içerisinde davadan kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.

3) Ecrimisil ihbarnamesine yapılan itiraz veya açılan dava ile Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesine açılan dava; İdarece yapılan ve resen düzeltilmesi gereken hatalara ilişkin ve bu hata İdarece düzeltilir ise, bu durumda da varsa açılan davadan kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi halinde aynı indirim uygulanır.

4) Ecrimisil borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak talep etmesi hâlinde, ecrimisil en az yüzde yirmibeşi peşin, kalan kısmı ise idarenin uygun göreceği taksit zamanlarında ve en fazla üç yıl içinde taksitler halinde ödenebilir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.

5) Ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde rızaen ödenmeyen ecrimisil, millî emlâk birimlerince dava açma süreleri geçtikten sonra 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilir.

6) Fuzulî şagiller tarafından dava açılmış olması ecrimisilin takip ve tahsil edilmesi işlemini durdurmaz.

7) Fuzuli şagilin işgal veya tasarruf ettiği taşınmazdan tahliyesinin herhangi bir nedenle sağlanamamış olması, aynı taşınmazdan ikinci ve müteakip defa ecrimisil istenmesine engel teşkil etmez. Ecrimisilin tahsil edilmesi, taşınmazdaki kullanımın devamı hakkını vermez.

EK-67 Taksitle Ödenecek Ecrimisillere İlişkin Ödeme Planı

Fuzuli Şagilin

(İşgalci)

Adı, Soyadı veya Unvanı
T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No
Adresi
Gsm No E-Posta
Taşınmazın Taşınmaz No
İli
İlçesi
Mahalle/Köyü
Mevkii/Yöre
Pafta No
Ada/Parsel No
Yüzölçümü (m²)
Hazine Payı (m²)
İşgal Edilen Alan (m²)
Ecrimisil Bedeli (TL)

İşgalci, bu ödeme planında yazılı olan adresi tebligat adresi olarak kabul etmiştir. İdare tarafından alıcıya yapılacak her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilecektir. Ödeme planındaki adres ile adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adresin farklı olması halinde, resmi kayıtlardaki adres esas alınacaktır.

ECRİMİSİL BEDELİNİN TAHSİLİ VE ÖDENME ŞEKLİ

Ecrimisil bedelinin ………………………………………………………. .-TL’si peşin olarak ödenmiştir. Kalan kısmı ise ………………………………………………………………………………. ödenecektir.

Taksitlere kanuni faiz uygulanır. Taksitle ödeme sürecinde, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun uyarınca Bakanlar Kurulu Kararıyla yeni kanuni faiz oranının belirlenmesi halinde, Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen tarihten itibaren kanuni faiz, yeni oran üzerinden hesaplanır.

Ecrimisil taksitlerinden birinin vadesinde ödenmemesi durumunda, kalan ecrimisil alacağının tamamı muaccel hale gelir ve ecrimisil ihbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliğ tarihini takip eden otuz günlük sürenin sona erdiği günden itibaren kalan ecrimisil alacağının tamamı, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine veya gelir servisine onbeş gün içinde intikal ettirilir.

Vadesinden önce yapılan ödemeler ile taksit tutarını aşan ödemeler kabul edilecek ve faiz indirimi yapılacaktır. Ancak, taksit ödemelerinin vadesinden sonra ve/veya taksit miktarının altında ödenmesi halinde ise vade sonunu takiben taksit şartlarının ihlal edildiği bildirilecek ve kalan borç tutarı yukarıda bahsedildiği şekilde tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine veya gelir servisine intikal ettirilecektir.

İş bu form iki nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası işgalciye elden verilmiş, bir nüshası ise İdare dosyasına konulmuştur.

TAKSİT TABLOSU

TAKSİT SAYISI TAKSİT TARİHİ KALAN ANAPARA

(TL)

TAKSİT MİKTARI

(TL)

GEÇEN

GÜN

SAYISI

FAİZ

MİKTARI

(TL)

ÖDENECEK TOPLAM MİKTAR

(TL)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

TARAFLAR

YETKİLİ İDARE İŞGALCİ

EK-68 Birinci Savunma Dilekçesi

T. C.

…………….. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI

(Defterdarlık/İlçe Malmüdürlüğü)

…………. MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Dosya Esas No : …/….

Davaya Cevap Veren (ve

Davayı İhbar Eden)

(Davalı) : Maliye Bakanlığı-Ankara

Vekili : …..

Karşı Taraf (Davacı) : …..

Vekili : Av. …………

(Adresi)

İhbar Edilen :

Davanın Konusu : ……….. iptali (ve öncelikle yürütülmesinin durdurulması) istemidir.

Tebliğ Tarihi :

Dilekçenin Konusu : Davacının/davacı vekilinin …/…/… tarihli dava dilekçesine karşı cevaplarımızı içeren 1 inci savunma (davaya cevap) dilekçemizin sunulması (ve ayrıca, iş bu davanın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31 inci maddesinin atıfta bulunduğu 1/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 61 vd. maddeleri (mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 49 ila 52 maddeleri) gereğince, bu dava sonucunda Yüksek Mahkemenizce verilecek olan karardan kişisel menfaatleri etkilenecek olan ve dava konusu taşınmazın (üzerindeki işleme göre açıklama yazılacak) …verilen/…edilen/…yapılan (üçüncü şahıs adı/unvan)’ya ihbar edilmesi) talebimizdir.

I- Davanın Reddini Gerektiren Nedenler:

I-1) Davanın Usul Yönünden Reddi Gerekir:

I-1-a) Davanın Usul (Görev/Yetki) Yönünden Reddi Gerekir:

I-1-b) Davanın Usul (Ehliyet) Yönünden Reddi Gerekir:

I-1-c) Davanın Usul (Süreaşımı) Yönünden Davanın Reddi Gerekir:

I-1-ç) İdari Merci Tecavüzü Nedeniyle Davanın Reddi Gerekir:

I-1-d) İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olmadığından Davanın Reddi Gerekir:

I-2) Davanın Esas Yönünden Reddini Gerektiren Nedenler:

I-3) Kesin Hükmün Varlığı Nedeniyle Davanın Reddi Gerekir:

II-1) Husumetin, Dava Konusu İşlemi Yapan …… Yöneltilmesi Gerekmektedir:

(İdarenin Hasım Mevkiinden Çıkarılması Gerekir:

II-2) Husumetin, …… Da/De Yöneltilmesi Gerekmektedir:

III- İş Bu Davanın ………. İhbar Edilmesi Gerekir:

IV- Dava Konusuz Kalmıştır:

V- İstem ve Sonuç:

Yukarıda sunulan nedenlerle; koşulları oluşmamış yürütmenin durdurulması isteminin reddi ile yasal dayanaktan yoksun olarak usul (görev, ehliyet, süre aşımı) yönünden ve ayrıca, yasaya aykırı açılan davanın esastan reddine, iş bu davanın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31 inci maddesinin atıfta bulunduğu 1/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 61 vd. maddeleri (mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 49 ila 52 maddeleri) gereğince; davanın sonucundan kişisel menfaatleri etkilenecek olan ve tebligat adresi …. olan ….. ihbar edilmesine ve ayrıca, husumetin …… yöneltilmesine, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davacıya yüklenilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Defterdar/Malmüdürü

Ek : Dilekçede belirtilen belgelerin fotokopileri (… adet, … sayfa).

EK-69 Cevaba Cevap Dilekçesi

T. C.

…………….. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI

(Defterdarlık/İlçe Malmüdürlüğü)

Sayı : B.07.

Konu: Cevaba cevap (2. savunma) dilekçesi (örnek)

…………… MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Dosya Esas No : …./…..

Cevaba Cevap Veren (Davalı) :

Karşı Taraf (Davacı) :

Vekili : Av. ……..

Davanın Konusu : ……….. iptali ve öncelikle yürütülmesinin durdurulması istemidir.

Tebliğ Tarihi :

Dilekçenin Konusu : Davacının (vekilinin) …/…/….. tarihli cevap dilekçesine karşı cevaplarımızı içeren ikinci savunmamızdır.

I- S a v u n m a:

Davanın esas yönünden reddini gerektiren hususlar, birinci savunmamızda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

(Varsa 1. savunma dilekçesine eklenecek hususlar belirtilir.)

Diğer taraftan, cevap dilekçesinde davacı, dava dilekçesindeki diğer iddialarını tekrarlamaktadır.

Bu nedenle, birinci savunmamız çerçevesinde ve bu dilekçede sunulan sebeplerle, davanın reddine karar verilmesi gerekir.

II- İstem ve Sonuç:

Yukarıda sunulan sebeplerle, yasal dayanaktan yoksun, haksız, yersiz, usul ve hukuka aykırı olarak açılan davanın reddine, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yüklenilmesine karar verilmesi gerekmektedir.

Defterdar/Malmüdürü

EK-70 Bahum İç Genelgesi

EK-71 Açıklama (Tavzih) Dilekçesi

T. C.

…………….. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI

(Defterdarlık/İlçe Malmüdürlüğü)

Sayı : B.07.

Konu : Açıklayıcı bilgi isteme (tavzih) dilekçesi (örneği)

… MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : Mahkemelerinin ……. esas numaralı dosyası.

Mahkemelerince ….. esas sayılı dosyanız üzerinden tebliğ edilen tebliğ zarfı eklerinin incelenmesi sonucunda;

Görülmüştür/Anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, Mahkemelerince verilen …/…/…. tarihli ve Esas No:….. sayılı ara karar gereğince İdaremizce yapılacak işlemlerde tereddüde düşüldüğünden; 2577 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Mahkemelerinin bu ara kararının açıklanmasını talep ediyoruz.

Takdiri Mahkemelerine ait olmak üzere bilgilerine arz ederiz.

Defterdar/Malmüdürü

EKLER:

1- Tebliğ zarfı fotokopisi (1 adet, 1 sayfa),

2- Ara kararının tasdikli örneği (1 adet, 1 sayfa),

EK-72 Yürütmeyi Durdurma Kararına İtiraz Dilekçesi (Danıştay)

T. C.

…………….. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI

(Defterdarlık/İlçe Malmüdürlüğü)

Sayı : B.07.

Konu :Yürütmeyi durdurmaya itiraz (örnek)

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU BAŞKANLIĞINA

Sunulmak Üzere

DANIŞTAY . DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Danıştay . Dairesi Dosya Esas No : ..…/…..

Yürütmenin Durdurulması Kararının Kaldırılmasını İsteyen Taraf :

Diğer Davalı :

Karşı Taraf :

Vekili : Av.

Kaldırılması İstenen Karar : Danıştay . Dairesinin …/…/….. tarihli ve Esas No:…/…..

sayılı yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararı.

Kararın Tebliğ Tarihi : …/…/..…

Dilekçenin Konusu : Danıştay . Dairesinin …/…/..… tarihli ve Esas No:…/…. sayılı, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin kararının kaldırılmasına ilişkin talebimiz.

I- Olayın Açıklaması ve Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Kararının Özeti:

………. gerekçesiyle, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmiştir.

İsabetsiz, usul ve yasaya aykırı bulunan bu karara, aşağıda sunduğumuz nedenlerle itiraz ediyor ve kaldırılmasını talep ediyoruz.

II- İtiraz Nedenlerimiz:

2577 sayılı Kanunun 27 nci maddesine göre mahkemece yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için; idari işlemin uygulanması halinde, telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir. Halbuki dava konusu olayda her iki durum da söz konusu değildir.

Şöyle ki;

Yüksek Mahkemenize sunulan 1 inci savunmamızda da belirtildiği üzere;

…. (Yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın gerekçesine karşı 1. savunma dilekçesinde belirtilen hususlar vurgulanır).

Danıştay . Dairesince verilen …/…/..… tarihli ve Esas No:..…/…. sayılı kararda; “ ” gerekçesiyle dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, Danıştay . Dairesince yasal koşullar oluşmadığı halde, kararda belirtilen gerekçelerle usul ve yasaya aykırı ve isabetsiz olarak verilen …/…/..… tarihli ve Esas No:..…/…. sayılı, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin kararının kaldırılması gerekir.

III- İstem ve Sonuç :

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Danıştay . Dairesince yasal koşullar oluşmadığı halde, kararda belirtilen gerekçelerle, usul ve yasaya aykırı ve isabetsiz olarak verilen …/…/..… tarihli ve Esas No:…/…. sayılı, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına dair kararının kaldırılmasına karar verilmesini ve bu husustaki davacı isteminin reddini arz ve talep ederiz.

Defterdar/Malmüdürü

EK-73 Yürütmeyi Durdurma Kararına İtiraz Dilekçesi (Bölge İdare Mahkemesi)

T. C.

…………….. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI

(Defterdarlık/İlçe Malmüdürlüğü)

Sayı : B.07.

Konu :Yürütmeyi durdurmaya itiraz dilekçesi (örnek)

………….. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

………… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Dosya Esas No : ..…/…..

Yürütmenin Durdurulması Kararının Kaldırılmasını İsteyen Taraf :

Karşı Taraf :

Vekili :

(Adres)

Kaldırılması İstenen Karar : ….…İdare Mahkemesinin …/…/…. tarihli ve Esas No:…./…. sayılı, dava konusu işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin kararı.

Kararın Tebliğ Tarihi : …/…/….

Dilekçenin Konusu : ….. İdare Mahkemesinin …/…/…. tarihli ve Esas No:…./…. sayılı, dava konusu işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin kararının kaldırılmasına ilişkin talebimiz.

I- Olayın Açıklaması ve Dava Konusu İşlemin Yürütülmesinin Durdurulmasına İlişkin Kararının Özeti:

……… sayılı dava konusu işlemin (yazının) öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, ….. İdare Mahkemesinin …./….. esas numarasında açılan dava da bu Mahkemece verilen …/…/..… tarihli ve Esas No:…./….. sayılı kararla; “dava konusu işleminin yürütmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.

İsabetsiz, usul ve yasaya aykırı bulunan bu karara, aşağıda sunduğumuz nedenlerle itiraz ediyor ve kaldırılmasını talep ediyoruz.

II- İtiraz Nedenlerimiz:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesine göre mahkemece yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için; idari işlemin uygulanması halinde, telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir. Halbuki dava konusu olayda her iki durum da söz konusu değildir.

Şöyle ki;

Yukarıda açıklanan nedenlerle; …… …… yapılan işlemler kanuna ve usule uygun olarak yapıldığından ve davacıların iddialarının hukuki dayanağı bulunmadığından; …..İdare Mahkemesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı gerekçelere dayandırılarak yasal koşullar oluşmadığı halde verilen usul ve yasaya aykırı olan yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması gerekmektedir.

III- İstem ve Sonuç :

Yukarıda belirtilen nedenlerle, yasal koşullar oluşmadan verilen usul ve yasaya aykırı olan …… İdare Mahkemesinin …/…/..… tarihli ve Esas No:…../…… sayılı yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması ile bu husustaki davacı isteminin reddini arz ve talep ederiz.

Defterdar/Malmüdürü

EK-74 Bilirkişi/Bilirkişi Kurulu Raporuna İtiraz Dilekçesi

T. C.

…………….. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI

(Defterdarlık/İlçe Malmüdürlüğü)

Sayı : B.07.……………………./

Konu: Bilirkişi/B. Kurulu Raporuna itiraz dilekçesi (örnek)

…………… MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Dosya Esas No : …./…..

Bilirkişi/B. Kurulu Raporuna İtiraz Eden :

Karşı Taraf :

Vekili : Av.

İtiraz Edilen Bilirkişi/B. Kurulu Raporu : …/…/…. tarihli Bilirkişi/B. Kurulu Raporu.

Dilekçenin Konusu : …/…/…. tarihli Bilirkişi/B. Kurulu Raporuna itirazlarımızı içeren dilekçemiz.

Tebliğ Tarihi : …/…/….

I- İtiraz Nedenlerimiz:

Açıklanan sebeplerle, ../…/…. tarihli Bilirkişi/B. Kurulu Raporuna itiraz ediyor ve kabul etmiyoruz.

II- İstem ve Sonuç :

Yukarıda sunulan nedenlerle; eksik ve objektif ölçütlerden uzak olarak düzenlenen ../…/….. tarihli Bilirkişi/B. Kurulu Raporunu kabul etmiyor ve bu Rapora olan itirazlarımızın kabulü ile Mahkemelerince de uygun görüldüğü takdirde, konunun uzmanı olan bir Bilirkişi Kuruluna yeniden inceleme yaptırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Defterdar/Malmüdürü

EKLER:

1- …/…/…… tarihli ve …… sayılı yazı (… sayfa).

2- …/…/…… tarihli ve …… sayılı yazı (… sayfa).

EK-75 Temyiz Dilekçesi

T. C.

…………….. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI

(Defterdarlık/İlçe Malmüdürlüğü)

Sayı : B.07. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

Konu: Temyiz dilekçesi (örnek) İSTEMLİDİR

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

…………… MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Dosya No : Esas No:…/…., Karar No:…./….

Yürütülmenin Durdurulmasını İsteyen ve Temyiz Eden :

Karşı Taraf :

Vekili :Av. ……..

Yürütülmesinin Durdurulması ve Temyizi İstenen Karar :……… İdare Mahkemesinin ../…/….. tarihli ve Esas No:…/…, Karar No:…/…. sayılı iptal/ret kararı.

Tebliğ Tarihi :../…/….

Dilekçenin Konusu : …. İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptaline/reddine dair verilen …/…/…. tarihli ve Esas No:…/.., Karar No:…/… sayılı kararın öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve temyizen incelenerek bozulması istemidir.

I- Olayın İzahı ve Mahkeme Kararının Özeti :

…..

II- Anılan Mahkeme Kararının Esastan Bozulması Gerekir:

…..

Nedenleriyle ve ayrıca, bu işlemler usul ve yasaya, ilgili mevzuata uygun olarak yapılmış olduğundan; anılan Mahkeme kararının öncelikle yürütülmesinin durdurularak, temyizen incelenerek bozulmasını talep ediyoruz.

III- İstem ve Sonuç:

Yukarıda sunulan nedenlerle, ……… İdare Mahkemesinin hukuka ve mevzuata aykırı olan anılan kararının öncelikle yürütülmesinin durdurulmasına ve ayrıca, usul ve yasaya aykırı bu kararın temyizen incelenerek esastan da bozulmasına ve yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davacıya/davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Defterdar/Malmüdürü

EK-76 Temyize Cevap Dilekçesi,

T. C.

…………….. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI

(Defterdarlık/İlçe Malmüdürlüğü)

Sayı : B.07.

Konu: Temyize cevap dilekçesi (örnek)

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

…………… MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Dosya No : Esas No:…/…., Karar No:…./….

Cevap Veren :

Temyiz Eden :

Vekili : Av.

Temyizi İstenen Karar : ….. İdare Mahkemesinin ../../…. tarihli ve Esas No:…/…, Karar No:…/… sayılı kararı.

Tebliğ Tarihi : …/…/….

Dilekçenin Konusu : Davacının/davalının …/…/….tarihli temyiz dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

I- Temyiz Dilekçesine Cevaplarımız:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 46 ncı maddesine göre, idare mahkemeleri tarafından verilen kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulabilmesi için, anılan Kanunun 49 uncu maddesinde yazılı nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz isteminde bulunan tarafından ileri sürülen iddialar ise, konu edilen 49 uncu maddede belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymamaktadır.

Diğer yandan ileri sürülen iddialar ……… İdare Mahkemesi kararında ayrıntılı biçimde karşılanmıştır.

Bu nedenle, yasal dayanağı olmayan temyiz isteminin reddedilmesi gerekir.

II- İstem ve Sonuç:

Yukarıda sunulan nedenlerle, usul ve yasalara uygun bulunan …… İdare Mahkemesi kararının, yasal dayanaktan yoksun temyiz isteminin reddedilerek onanmasına, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davacıya/davalıya yüklenilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Defterdar/Malmüdürü

EK-77 Yargılamanın Yenilenmesi Dilekçesi

T. C.

…………….. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI

(Defterdarlık/İlçe Malmüdürlüğü)

Sayı : B.07.

Konu: Yargılamanın yenilenmesi dilekçesi (örnek)

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DANIŞTAY (ilgili) DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Dosya Esas No: …/…

Cevap Veren (Davalı) :

Yargılamanın Yenilenmesi

İsteminde Bulunan (Davacı):

Vekili : Av.

Davanın Konusu : ….. istemiyle, İdare Mahkemesinin .…/…. esas numarasında Bakanlığımıza karşı açılan dava sonucunda Mahkemece “davanın reddine” dair verilen ve Danıştay tarafından da onanan ../../…. tarihli ve Esas No:…/…., Karar No:…/…. sayılı karara karşı yargılamanın yenilenmesi istemidir.

Tebliğ Tarihi : ../../….

Dilekçenin Konusu : Davacı vekilinin ../../…. tarihli yargılamanın yenilenmesi dilekçesine karşı cevaplarımızı içeren savunmamızdır.

I- Yargılamanın Yenilenmesinin Reddini Gerektiren Nedenler:

Bakanlığımızca dava konusu taşınmaz hakkında yapılan işlemler şöyledir:

….

Danıştay ile İdare Mahkemeleri tarafından verilen kararlar hakkında yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulabilmesi için, anılan Kanunun 53 üncü maddesinde yazılı nedenlerin bulunması zorunludur.

Yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunan davacı vekili tarafından ileri sürülen nedenler ise, 53 üncü maddede belirtilen nedenlerden hiç birisine uymamaktadır. Bu nedenle usul ve hukuka aykırı, yersiz ve haksız istemin reddi gerekir.

II) İstem ve Sonuç:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, yasal dayanaktan yoksun bulunan yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Defterdar/Malmüdürü

EK-78 Karar Düzeltme Dilekçesi

T. C.

…………….. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI

(Defterdarlık/İlçe Malmüdürlüğü)

Sayı : B.07. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

Konu : Karar düzeltme dilekçesi (örnek) İSTEMLİDİR

DANIŞTAY …. DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Sunulmak Üzere

……………….. MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Dosya No : Esas No:…./…., Karar No:…./…..

Karar Düzeltme İsteminde Bulunan :

Karşı Taraf :

Vekili : Av. …………………

Düzeltilmesi İstenen Karar : Yüksek Dairenizin ../…/….. tarihli ve Esas No:…./…., Karar No:…./…. sayılı bozma/onama kararı.

Tebliğ Tarihi : .../…/…..

Dilekçenin Konusu : Yüksek Dairenizin …/…/….. tarihli ve Esas No:…./…., Karar No:…./….. sayılı bozma/onama kararının öncelikle yürütülmesinin durdurulmasına ve bu kararın karar düzeltme yoluyla kaldırılarak ………. İdare Mahkemesince davanın reddine/iptaline dair verilen ../…/…. tarihli ve Esas No:…./…., Karar No:…./….. sayılı kararının onanmasına/bozulmasına ilişkin istemimizdir.

I- Kararın Düzeltilmesini Gerektiren Nedenler:

….

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Yüksek Dairenizce, …….. İdare Mahkemesince davanın reddine/iptaline dair verilen kararın onanması/bozulması gerekirken, aksi düşüncelerle bu kararının bozulmasına/onanmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan; bu bozma/onama kararının öncelikle yürütülmesinin durdurulmasına ve karar düzeltme yoluyla kaldırılarak ………. İdare Mahkemesinin anılan kararının onanmasına/bozulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

II- İstem ve Sonuç:

Yukarıda sunulan nedenlerle; Yüksek Dairenizin yukarıda belirtilen bozma/onama kararının öncelikle yürütülmesinin durdurulmasına ve karar düzeltme yoluyla kaldırılarak, …….. İdare Mahkemesinin kararının onanmasına/bozulmasına yargılama ücreti ile avukatlık ücretinin davacıya/davalıya yüklenilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Defterdar/Malmüdürü

EK-79 Karar Düzeltmeye Cevap Dilekçesi

T. C.

…………….. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI

(Defterdarlık/İlçe Malmüdürlüğü)

Sayı : B.07.

Konu : Karar düzeltme savunması

DANIŞTAY . DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Sunulmak Üzere

……………….. MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Dosya No : Esas No:…./…., Karar No:…./…..

Cevap Veren Düzeltme İsteminde Bulunan :

Vekili : Av.

Düzeltilmesi İstenen Karar : Yüksek Dairenizin …/…/…. tarihli ve Esas No:…./…., Karar No:…./…. sayılı kararı.

Tebliğ Tarihi : …/…/….

Dilekçenin Konusu : Davacının/davalının …/…/…. tarihli karar düzeltme dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

I- S a v u n m a

Bilindiği üzere, Danıştay tarafından temyiz incelemesi sonucunda verilen kararlar hakkında düzeltme yoluna başvurulabilmesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinde yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

Davacının/davalının karar düzeltme isteminde ileri sürdüğü iddialar ise, konu edilen 54 üncü maddede belirtilen nedenlerden hiç birine uymamaktadır.

Diğer yandan davacının/davalının ileri sürdüğü iddiaların, Danıştay kararının düzeltilmesini gerektirir nitelikte olmadığı, Danıştay ….. Dairesinin kararında ayrıntılı biçimde açıklanmıştır.

Bu nedenle, yasal dayanağı olmayan karar düzeltme isteminin reddine karar verilmesi gerekir.

II- İstem ve Sonuç:

Yukarıda belirtilen nedenlerle, usul ve kanunlara uygun bulunan Danıştay ….. Dairesi kararının düzeltilmesi isteminin reddine, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davacıya/davalıya yüklenilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Defterdar/Malmüdürü

EK-80 İhale Bedeli Talep Formu

İHALE BEDELİ TALEP FORMU EK-80
İşin Adı :
İhale Tutarı :
İhale Tarihi :
Yapılacak İşin Adı Tutarı Daire Sayısı
Elektrik Tesisatı
Kalorifer Tesisatı Onarımı
Sobalı Daireye Kalorifer Tesisatı Kurulması
Hidrofor Tesisatı
Banyo ve Wc Onarımı
Daire Kapısı Değişimi
Mutfak Dolabı Yapılması
Zemin Yenilenmesi
Müşterek ve Sıhhi Tesisat
Kanalizasyon Tesisatı
Boya-Badana
Dış Cephe(*)
Çatı (*)
PVC+Cam
Asansör (Peryodik Bakım Hariç) (*)
Doğalgaz Dönüşümü
Diğer İnşaat Kalemleri
* Bina sayısı olarak bildirilecek.

EK-81 Taşınır Devrine İlişkin Protokol

EK-81

TAŞINIR DEVRİNE İLİŞKİN PROTOKOL

Madde 1- Bu protokol, aşağıda ayrıntısı gösterilen taşınırların, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 1 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinde (Sayı:1) belirlenen esaslara göre “………………………………………………………………….” kurumundan, başvuruda bulunan “………………………………………………………..” kurumuna bedelsiz olarak devredilmek üzere düzenlenmiştir.

Madde 2- Devir alan kamu idaresi devir aldığı taşınırlar karşılığında Taşınır İşlem Fişi düzenleyerek, bir nüshasını devreden kamu idaresine verecektir.

Madde 3- Devredilen taşınırın nakliye giderleri devralan/devreden kamu idaresine aittir.

Madde 4- İki nüsha olarak düzenlenen bu protokol taraflarca …/…/…. tarihinde imzalanmıştır.

Devreden kamu idaresi adına Devralan kamu idaresi adına
Harcama Yetkilisi / Üst Yönetici Harcama Yetkilisi / Üst Yönetici
Adı – Soyadı Adı – Soyadı
İmza İmza
Kayıt Sıra

No

Devredilen İhtiyaç Fazlası Taşınırın Taşınırın Devredildiği İdare/Birimin
Kodu Adı Adedi Birim Değeri Toplam Bedeli İli Kurum Kodu Adı
Toplam……….kalem ve ………adet taşınırın toplam tutarı :

EK-82 Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu

ARACIN AİT OLDUĞU YER :…………………………

MOTOR SERİ NUMARASI :…………………………

TRAFİK PLAKA NO :…………………………

SİLİNDİR ADEDİ :…………………………

CİNSİ :…………………………

ŞANZUMAN TİPİ :…………………………

MARKASI :…………………………

TEKERLEK ADEDİ :…………………………

MODELİ :…………………………

ARACIN DURUMU :…………………………

ŞASE SERİ NUMARASI :…………………………

ARACIN NERDEN VE NASIL TEMİN EDİLDİĞİ :…………………………

Yukarıda nitelikleri yazılı aracın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesine göre teşekkül eden Komisyonumuzca muayene ve kontrolü yapılarak durumunun aşağıdaki şekilde olduğu tespit edildi.

TAŞITIN PARÇALARIN DURUMU

Araç Parçalarının Durumu Kullanılacak Durumda Tamir ile kullanılır Tamiri ekonomik değildir Hurda durumdadır
MOTORUN DURUMU
Silindir bloku ve pistonları
Üst kapak ve sübaplar
Karbüratör ve yakıt pompası
Diğer teferruat
TRANSMİSYON ORGANLARI
Debriyaj
Şanzuman
Kardon mili ve yatakları
Diferansiyel
Akslar
ŞASE VE DİĞER KISIMLAR
Direksiyon ve rotlar
Makaslar ve amortisörler
Elektrik donanımı
Kaporta aksamı
Ana şase
Fren tertibatı
Radyatör
Karoseri
Hidrolik tertibatı
Marş motoru
LASTİK DURUMU
SONUÇ

TAŞITIN GENEL DURUMU

Aracın ekonomik ömrünü doldurup doldurmadığı
Taşıt olarak satışı halinde kaç liraya satılabileceği (TL)
Taşıt olarak satışına imkan yoksa hurda demir ve parça olarak satış değeri (TL)

Yukarıda niteliği yazılı taşıtın tarafımızdan yapılan kontrol ve muayenesinde durumunun[1](*)………………………………………………………………………….dair işbu RAPOR Komisyonumuzca tanzim edilerek ilgili makama sunulmak üzere üç nüsha olarak imza edildi. ………/…………./20

Karayolları veya Devlet Trafik Teşkilatından Kurumun Yetkilisi

Su İşleri İdaresinden Bir Uzman Bir Personel

Bir Makine Uzmanı

EK-83 Batık Gemi ve Eşya Çıkarma Şartnamesi

MADDE 1- Aşağıda yeri, niteliği, cinsi ve miktarı belirtilen batık gemi/eşya, …………………………… Defterdarlığınca / Malmüdürlüğünce ……../……./………….. tarihine tesadüf eden ……………………. günü saat ……………… de ihale yoluyla çıkarttırılacaktır.

MADDE 2- Çıkartılan gemi/eşyanın yeri, niteliği, cinsi ve miktarı :

MADDE 3- İhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak ve aşağıda belirtilen belgeleri, ihale saatinden önce, ihale komisyonuna makbuz karşılığı kapalı ve mühürlü zarf içinde vermek zorunludur :

a) Halen batık gemi veya eşya çıkarma işi ile uğraştığına dair belge, bu işle uğraşmıyor ise, bu işte çalıştıracağı gerçek veya tüzel kişilerin isimleri ile aralarında bu işi yapmayı taahhüt ettiklerine dair yapılmış sözleşme örneği;

b) Çıkarma işinde kullanacağı vasıta ve malzemelerin miktarını, bunların teknik özelliklerini, çalışma kabiliyetlerini ve iş kapasitelerini belirtir belge yahut bu vasıta ve malzemelerin açıklanan özelliklerini de kapsayan ve bunların münhasıran bu işte kullanılacağını da belirtir şekilde, sahipleriyle yapılmış sözleşme örneği;

c) İsteklisi tarafından imzalanmış bu şartname ;

d) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge;

e) Tüzel kişilerin istekli olması halinde, yukarıdaki belgelerden ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri bir makamdan, ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış ve tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.

Belirtilen şartları taşımayan ve belgeleri vermeyen istekliler, ihaleye alınmazlar ve ihale salonundan çıkarılırlar. Ayrıca, ihaleye alınmama nedenleri, komisyonca tutulacak bir tutanakla belgelendirilir.

MADDE 4- Geçici teminat miktarı …………………… Türk Lirasıdır. Kesin teminat ise, bu miktarın iki katıdır.

MADDE 5- Çıkarma işi, yer teslim tarihinden itibaren …….. ay içerisinde sonuçlandırılacaktır. Yer teslimi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 57 nci maddesinde müşteriye düşen görevlerin yerine getirilmesi ve tespit ve gözetim komisyonu üyelerinin gündeliklerinin saymanlığa yatırılmasını takip eden 15 gün içinde yapılır.

MADDE 6- İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51 inci maddesinin (o) fıkrasına göre pazarlık usulü ile yapılacaktır. Bu pazarlıkta, çıkarılacak her cins eşya ve malzemeden, % …… dan az olmamak üzere, en yüksek oranda aynî hisse teklif eden istekli tercih edilecektir.

MADDE 7- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte, komisyonlar serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

MADDE 8- İhale ve sözleşme ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ile tespit ve gözetim komisyonunun gündelikleri ve diğer masraflar müşteriye aittir.

MADDE 9- İhale komisyonunca alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren 15 işgünü içinde, Maliye Bakanlığınca onaylanır veya iptal edilir. Bakanlıkça iptal edilen ihaleler, hükümsüz sayılır.

Bakanlıkça onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilişini takip eden yedici gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

MADDE 10- Onaylanan ihale kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren müşteri, bu şartnamenin eki niteliğindeki sözleşmeyi 15 gün içinde yapıp notere tescil ettirdikten sonra İdareye vermeye ve aynı süre içinde, geçici teminatı kesin teminata çevirmeye, tespit ve gözetim komisyonu üyeleri için İdarece hesaplanan gündelik tutarını saymanlıkta emanet hesabına yatırmaya (sözleşme 6 aydan uzun süreli ise, ilk 6 aylık tutar yatırılır) zorunludur. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.

MADDE 11- Gerektiğinde ihtilâfların çözüm yeri ………………….. mahkeme ve icra daireleridir.

MADDE 12- …………………………….

“Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve çıkarma işini, bu şartnamenin eki niteliğindeki tip sözleşmeye göre yapacağımı taahhüt ederim.”

Müşterinin;

(Tüzel kişilerde unvan ve yetkilisi)

Adı, soyadı :

Tebligat adresi :

İmza tarihi :

İmzası :

NOT : 1. Şartnamede ……./……. şeklinde gösterilen yerlerde, uygun olmayan çizilecektir.

2. Şartnameye konulması gerekli görülen diğer şartlar, defterdarlık veya malmüdürlüğünce önceden tespit edilerek 12 nci ve müteakip maddeler halinde ilâve edilecektir.

EK-84 Batık Gemi ve Eşya Çıkarma Sözleşmesi

MADDE 1- Bu sözleşmede, sözleşmenin taraflarından …………………………………. Defterdarlığı/Malmüdürlüğü, “Hazine” , ……………………………. ise “müşteri” olarak adlandırılmıştır.

MADDE 2- Aşağıda; yeri, niteliği, cinsi ve miktarı belirtilen ve bu sözleşmeye ekli haritada yeri işaretlenmiş Hazineye ait batık gemi / eşya, müşteri tarafından çıkarılacaktır.

MADDE 3- Batıktan çıkarılan her cins eşya ve malzemenin % …….’u Hazineye ait olup diğer kısmı müşteriye aittir.

MADDE 4- Çıkarmanın yapılacağı yerlerde, müşteri tarafından deniz, iskele ve liman trafiğini aksatacak fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır.

MADDE 5- Çıkartma süresi, sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren …….. aydır. Çıkarma işine, mevsim müsait olduğu takdirde derhal, her halükârda sözleşme tarihinden itibaren 6 ay içinde başlanması ve belirlenen sürede bitirilmesi gerekir.

MADDE 6- Çıkartma işleri, maliye, gümrük ve liman idareleri ile Kültür Bakanlığı mahallî kuruluşundan birer ve gerekli görülmesi durumunda da askerî teşkilâttan bir üyenin katılması ile oluşturulan dört veya beş kişilik tespit ve gözetim komisyonunun devamlı kontrol ve denetimi altında yapılır. Müşteri, hiç bir zaman, bu komisyonun bilgisi dışında çıkartma yapamaz.

MADDE 7- Müşteri, sözleşmeye bağlanan çıkartma işini, başkasına devredemez. Ancak, her türlü sorumluluğu kendisine ait olmak üzere ve Hazineden izin almak şartıyla ortak alabilir.

MADDE 8- Çıkartılan enkaz, tercihen Hazineye veya gümrük idarelerine ait yerlerde, bu gibi yerler yoksa müşteri tarafından temin ve İdarece uygun görülecek ve batığın bulunduğu mahale en yakın iskele ve gümrük çıkış yerlerinde toplanacaktır. Toplanan eşya ve malzeme, mahallî maliye teşkilâtının göstereceği yerde muhafaza altına alınacaktır.

Ancak, müşterinin yazılı talebi halinde ve İdarece de uygun görüldüğü takdirde, çıkarılacak enkaz ve eşyanın, her türlü nakil masrafı ile depo kira ücretleri ve idarelerce görevlendirilecek memurların yolluk ve yevmiyeleri müşteriye ait olmak kayıt ve şartıyla, görevli bir eleman refakatinde, büyük sahil şehirlerine nakli, mahallî defterdarlığın veya malmüdürlüğünün göstereceği bir yere taşınarak teslim ve tesellümü muamelesi yapılabilir.

MADDE 9- Yasak bölge dahilindeki batık ve denize düşmüş şeyin çıkartılmasına, Millî Savunma Bakanlığınca muvafakat edilmiş olması şarttır. Muvafakat edildiği takdirde, burada çalıştırılacak elemanların Türk olması yanında her hususta itimada şayan kimselerin olmaları ve bu cihetin emniyet ve idare amirleri tarafından verilmiş vesikalarla tespit ve tevsik olunması mecburidir.

Çıkarma faaliyeti liman bölgesine rastladığı takdirde, liman işletme hizmetlerinin emniyet ve intizamına yönelik liman idaresince verilecek talimatlara müşterinin riayet etmesi mecburidir.

Batığın çıkarılmasına askerî dairelerce muvafakat edilmemesi veya ilgili idarelerce gösterilen bazı takyidî esaslara riayet edilme zorunluluğuna karşı, müşteri hiç bir tazminat talebinde bulunamayacaktır.

MADDE 10- Toplama yerlerine veya büyük sahil şehirlerine naklonulan eşya ve enkazın cinslerine göre ayrımı ve tartısı yapılarak taahhüt edilen ve sözleşme ile belirlenen Hazine hissesi ayrılacaktır.

Tartı işlemi İdarenin (büyük sahil şehirlerine nakledilen hurdalar için o şehir defterdarlığının) denetimi ve gözetimi altında yapılacak ve bu durum iki taraf temsilcileri arasında 4 nüsha olarak tanzim edilecek tutanak ile tespit olunacak ve bu tutanaklardan bir nüshası o mahal gümrük dairesine, bir nüshası müşteriye verilecek diğer nüshaları da tartı işlemi yapan İdare ile âkit İdarenin bu işe ait dosyalarında saklanacaktır.

Çıkarılan eşya ve enkaz arasında altın, platin, gümüş, inci gibi kıymetli madenler, paralar ve mücevherler bulunduğu takdirde, bunlar hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 4, 5 ve 64 üncü maddeleri hükümleri uygulanacak, askerî mühimmat, silâh ve harp aletleri (askerî amaçlarla kullanılabilecek veya gizliliği olan malzeme ve her türlü askerî teçhizat v.s.) ile tarihî ve eski eser niteliğinde eşya bulunduğu takdirde, bunlar bedelsiz olarak Hazineye bırakılacaktır.

MADDE 11- Toplama mahallerinde toplanacak eşya ve enkazın tasfiye işlemine, taksimin sona erdiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde başlanılarak aşağıdaki şekilde sonuçlandırılacaktır.

a) Çıkarılan eşya ve enkazın Hazinece, mahallî belediye, sanayi ve ticaret odaları ile bilirkişilerden yapılacak araştırma sonucu tespit edilecek ve mahallî satış komisyonlarınca da onaylanacak bedel üzerinden satışıyla ilgili olarak müşteri ile Hazine arasında anlaşma sağlanır ve Bakanlıkça da uygun görülürse, bedeli peşin olarak alınmak suretiyle Hazine hissesi müşteriye bırakılabilecek ve müşteri bunları da kendi hisseleri ile birlikte bu eşya veya enkazı da başka yere nakletmek ve satmakta serbest olacaktır.

b) Hazine hissesinin müşteriye satılması Bakanlıkça uygun görülmez veya müşteri tarafından alınmak istenilmez ise, Hazinece gerek görüldüğü takdirde, müşteri Hazine hissesine düşen eşya veya enkazı hiçbir ücret talep etmeden gösterilen yere nakletmeye ve tam olarak teslime mecburdur.

c) Paylaşılması mümkün olmayan eşya ve enkaz için de (a) ve (b) fıkralarında açıklanan hususlar geçerlidir.

MADDE 12- Taahhüt nedeniyle, Hazine hissesine ayrılan eşya veya enkaz ile paylaşılması mümkün olmayan eşya ve enkaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca Hazinece ayrı ayrı satılır ve paylaşılması mümkün olmayan eşya ve enkaza ilişkin satış bedelinden her türlü satış masrafı düşüldükten sonra kalan miktar, paylar oranında bölünerek müşteriye düşen miktar ödenmek üzere ayrıldıktan sonra, kalan miktar ile Hazine hissesi olarak ayrılan eşya veya enkazın satışından elde edilen miktarlar Hazineye irat kaydedilecektir.

MADDE 13- Müşteri tarafından, sözleşme ve eki şartnameye göre çıkarılması istenilen batık gemi ve eşyanın (Hazine hissesi de dahil) bilumum çıkarma, toplama, tartma, nakil ve satış vesair masrafları ile vergi, resim ve harçları müşteriye aittir. Çıkarılan eşya ve malzeme gümrük vergisine tabi ise, müşteri, kendi payına düşen kısmın vergilerini de ödeyecektir. Müşteri ayrıca, çıkarma işini kontrol etmek üzere mahallinde görevlendirilecek memurların yolluk ve yevmiyelerini ve icabında Hazine tarafından ikame olunacak bekçi ücretlerini de ödeyecektir. Bu ücretlerin her 6 aylığına tekabül eden tahminî miktarları Hazinece hesap olunacak ve müşteri tarafından peşinen saymanlığa yatırılacaktır. Müşteri, bu masrafları peşinen yatırmadığı takdirde, çıkarma ameliyesine başlamayacak, devam edemeyecek, bu yüzden doğan her türlü mesuliyet zarar ve ziyan müşteriye ait olacaktır.

MADDE 14- Müşteri, bu sözleşmenin 5 inci maddesinde yazılı çıkarma müddetinin sonunda veya daha evvel işini ikmal ettiğini beyan ettiği takdirde, görevli komisyon önünde dalgıç vasıtasıyla yapılacak inceleme neticesinde, batık veya denize düşmüş şeyin tamamen çıkarıldığı veya kalan eşya ve enkazın çıkarılmasına fennen imkân olmadığı tespit edilip rapora bağlandıktan sonra yatırdığı kesin teminatı müşteriye iade olunur. Bu tespite ilişkin tüm masraflar müşteri tarafından karşılanır. Ancak, fennen mümkün olmakla beraber, müşterinin, batığın bir kısmını çıkarmadığı anlaşılırsa, sözleşme tek taraflı olarak feshedilerek kesin teminat Hazineye gelir kaydedilir ve ayrıca kesin teminat miktarı kadar bir bedel de müşteriden tazminat olarak alınır.

MADDE 15- Ülkede harp cereyan etmesi ve batığın bulunduğu mevkiide havaların çalışmaya mani olacak şekilde kötü olması nedeniyle süre uzatımıyla ilgili talebin değerlendirilmesi Hazineye aittir.

Diğer mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde talep 4353 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre çözümlenir.

Müşteri, mücbir sebebin meydana geldiğini ve sebep olduğu gecikme süresini, bu tesirlerin ortadan kalkmasından itibaren 10 gün içinde ait olduğu resmî makamlardan alacağı belgelerle ispat etmeye mecburdur.

MADDE 16- Müşteri, sözleşmede yer alan hükümlere uymadığı takdirde, protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın sözleşme, Hazinece tek taraflı olarak feshedilir ve kesin teminatı Hazineye gelir kaydedilir. Çıkarılmamış eşya ve enkaz üzerinde müşterinin bir hakkı kalmaz.

MADDE 17- Müşterinin, Hazineye bildirdiği adrese yapılacak tebligatlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.

MADDE 18- Hakkında, bu sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer genel hükümler uygulanır.

MADDE 19- İşbu ihale ve sözleşmeden meydana gelebilecek bütün hukukî anlaşmazlıkların çözümü için başvuru yeri ……………………. mahkeme ve icra daireleridir.

MADDE 20- Bu sözleşme ………/……./………….. tarihinde taraflarca tanzim ve imza edilmiştir.

Hazine Adına Müşteri Müşteri

…………..Defterdarı/Malmüdürü …………………………………………..

(Adı, soyadı, resmî mühür, imza) (Adı, soyadı veya tüzel kişilik unvanı,

yetkilisinin adı, soyadı ve adresi ile imzası)

EK-85 Arsa Karşılığı İnşaat Protokolü

TARAFLAR:

Madde 1- Bu protokolde taraflar; ’dır.

TANIMLAR:

Madde 2- – Bu protokolde geçen;

……………..: (protokol tarafı Bakanlığın İl Müdürlüğü vb.)

……………..: (yapım işini taahhüt eden kamu kurum ve/veya kuruluşu)

Defterdarlık : (Maliye Bakanlığı adına ……… Defterdarlığı)

ifade eder.

PROTOKOLÜN KONUSU :

Madde 3- …. pafta, …. ada, …… parsel no.lu, …………..m2 yüzölçümlü taşınmazın/taşınmazların ……….’na (yapım işini taahhüt eden taraf) devri karşılığında, (protokol konusu bina ve tesisler) ………………. yapılması ile ilgili tarafların görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

Madde 4- …. pafta, …. ada, …… parsel no.lu, …………..m2 yüzölçümlü taşınmaz/taşınmazlar üzerine (protokol konusu bina ve tesisler) …..…….yapımı gerçekleştirilir.

(yapım işini taahhüt eden taraf) ……………, işin yapıldığı yerde iş süresince her türlü emniyet tedbirini alacak, başkalarına ve çevreye verebilecekleri her türlü maddi ve manevi zararlar ile iş yerinde meydana gelebilecek her türlü kazalardan dolayı da sorumlu olacaktır.

Madde 5- Defterdarlık, 4. maddede belirtilen taşınmazın (Hazineye ait ise) ve/veya inşaat yapılacak kısmının yer teslimini, protokolün onaylanmasını müteakip 1 ay içerisinde gerçekleştirecektir.

Madde 6– Protokol gereği, …………’na (yapım işini taahhüt eden taraf) devredilecek taşınmaz/taşınmazlar, ………… (yapım işini taahhüt eden taraf) tarafından yapılacak/yaptırılacak bina ve tesislerin geçici kabulünü müteakip müteakip devredilecektir.

Proje uygulamasının ortaya çıkaracağı zorunluluklar nedeni ile tahliye gerekmesi halinde kira ve tahliye giderleri ……..’na (yapım işini taahhüt eden taraf) ait olacak ve ilgili Bakanlığın uygun görüşü ile tahliye yapılabilecektir.

YAPILACAK/ YAPTIRILICAK BİNA VE TESİSLERİN BEDELİ İLE PROTOKOLE KONU TAŞINMAZLARIN BEDELİ:

Madde 7- Protokol kapsamında Hazineye ait …. pafta, …. ada, …… parsel no.lu, …………..m2 yüzölçümlü taşınmaz/taşınmazlar için ………… Defterdarlığınca ../…/20.. tarihinde tespit edilen ……. .- TL bedel takdir edilmiştir.

………… (yapım işini taahhüt eden taraf) tarafından yapılacak/yaptırılacak bina ve tesislerin yapı yaklaşık maliyeti, 20.. yılı birim fiyatları ile KDV dahil ……… .- TL olarak hesaplanmıştır.

Devredilecek Hazineye ait taşınmaza/taşınmazlara takdir edilen bedel/bedeller ile ………… (yapım işini taahhüt eden taraf) tarafından yapılacak/yaptırılacak bina ve tesislerin toplam yapı yaklaşık maliyeti arasında, Hazinenin alacağının oluşması halinde, Bakanlıkça belirlenecek (ilave inşaat ve/veya nakdi ödeme) usulde alacak tahsil edilecek, (yüklenici) alacağının oluşması halinde buna ilişkin (yüklenici) tarafından Hazineden ayni veya nakdi talepte bulunulmayacaktır.

(Protokol süresinin bir takvim yılından fazla olması durumunda) Protokol karşılıklı mahsuplaşmaya dayalı olacaktır. (yüklenici) tarafından bu protokol kapsamında yapılacak imalatların maliyet bedeli (proje ve yapım ihale bedelleri toplamı) ile devredilecek Hazineye ait taşınmazların bedeli karşılıklı mahsuplaşmaya konu edilecek ve mahsuplaşma işlemlerinde ay/yıl milat olarak alınacaktır. Devredilecek taşınmazların kıymet takdir bedeli ile yapılacak/yaptırılacak bina ve tesislerin maliyet bedeli ÜFE oranları ile ay/yıl(milat belirlenen) ayına eskale edilecektir. Mahsuplaşma sonucunda Hazinenin alacağının oluşması halinde, Bakanlıkça belirlenecek (ilave inşaat ve/veya nakdi ödeme) usulde alacak tahsil edilecek, (yüklenici) alacağının oluşması halinde buna ilişkin (yüklenici) tarafından Hazineden ayni veya nakdi talepte bulunulmayacaktır.

İŞİN KONTROLÜ:

Madde 8- İnşaatın her aşamasında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü (Bakanlığımız hizmet binaları için Bakanlık teknik elemanlarınca) ile (protokol tarafı Bakanlığın) İl Müdürlüğü kendi teknik elemanlarına inşaatın gidişini, plan ve projelere uygun olup olmadığını kontrol ettirebilir.

Kontrol sırasında sözleşme ve projeye göre bir aykırılık tespit edildiğinde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün vereceği süre içinde aksaklık ve eksiklikler giderilmediği taktirde (protokol tarafı Bakanlığın) İl Müdürlüğü inşaatı durdurabilir.

İnşaat durdurulduğu takdirde, yürürlükteki mevzuat ve genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

İNŞAATA BAŞLAMA VE BİTİRME SÜRESİ:

Madde 9- ……… (yapım işini taahhüt eden taraf), …. pafta, …. ada, …… parsel no.lu, …………..m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapacağı bina ve tesislerin yer teslim tarihinden (proje hizmetleri dahil) itibaren ……(yazıyla) …….. (rakamla) ay içerisinde bitirip yapı kullanma iznini alarak kullanıma hazır hale getirmek zorundadır.

…………… (yapım işini taahhüt eden taraf); binaların bitirilmesinden sonra tapu idaresinde cins tashihi yapılmış şekilde (protokol tarafı Bakanlığın) İl Müdürlüğüne teslim edecektir.

İŞ PROGRAMI:

Madde 10- ………… (yapım işini taahhüt eden taraf); yer tesliminin yapılmasından itibaren …. gün içinde sözleşme konusu işle ilgili iş programını yapıp Defterdarlığa ve ………. (protokol tarafı Bakanlığın) İl Müdürlüğüne vermekle ve bu iş programına uymakla yükümlü olup, Defterdarlığın ve ……… (protokol tarafı Bakanlığın) İl Müdürlüğünün yazılı izni olmadan iş programında değişiklik yapamaz.

SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER:

Madde 11- Sözleşme süresinin uzatılmasını gerektiren sebepler aşağıda belirtilmiştir. Bu mücbir sebeplerle sürenin uzatılabilmesi için (yapım işini taahhüt eden taraf) yüklenilebilmesi mümkün bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye müessir olması ve mahiyetine göre bu sebepleri (yapım işini taahhüt eden taraf) nin ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, idarenin sebep olduğu haller dışında, mücbir sebebin vukuundan itibaren 10 gün içinde (yapım işini taahhüt eden taraf) Defterdarlığa yazılı olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar tarafından usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vukuunu ispat etmesi gerekir.

Mücbir Sebep Sayılacak Haller

a)Olağanüstü tabiat hadiselerinden doğan hasar neticesinde işte bir gerileme veya gecikme olması

b)Sosyal sebepler dolayısı ile vukuu bulacak haller ;

  • Bulaşıcı hastalıklar vukuu bulması,
  • Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi,
  • Kanuni grev vukuu bulması,

halinde meydana gelecek gecikmeler verilen süreden sayılmayacaktır.

TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİ:

Madde 12- Sözleşme yapıldıktan sonra, (yapım işini taahhüt eden taraf) taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, Defterdarlığın en az 30 ( otuz ) gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, sözleşme fesih edilecektir.

Sözleşmenin feshi durumunda, (yapım işini taahhüt eden taraf) yapmış olduğu işler karşılığında Defterdarlıktan herhangi bir bedel talep edemeyecektir.

Ayrıca, ………….. (yapım işini taahhüt eden taraf) herhangi bir nedenle işi zamanında bitirmediği taktirde geçen her gün için yapılacak inşaat maliyet bedelinin % 0.5 (bindebeş)‘i kadar gecikme cezası ödeyecektir. Ancak bu gecikme 90 (doksan) günü geçemez.

GEÇİCİ VE KESİN KABUL:

Madde 13- İşin geçici kabulü, yapı kullanma izninin alınıp Defterdarlığa verilmesinden itibaren …… gün içerisinde yapılır. Kesin kabul ise geçici kabul tarihinden itibaren …… ay sonra yapılır. Kesin kabul tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içerisinde işin yürürlükteki yapım ile ilgili mevzuat, sözleşme eki teknik şartnameler ve sözleşmeye uygun yapılmamasından dolayı meydana gelen eksiklikler ve zararlar Defterdarlık tarafından, yapılacak yazılı ihtara rağmen …… tarafından 30 (otuz) gün içerisinde giderilmediği taktirde Defterdarlıkça bu işler yaptırılarak yapılan masrafın iki katını (yüklenici) taraftan talep eder.

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZIN/TAŞINMAZLARIN DEVRİ:

Madde 14- (Yüklenici) bu protokolde yer alan tüm taahhütlerin yerine getirilmesini/bina ve tesis yapımında geçici kabulü müteakip, Defterdarlıkça Hazineye ait …. pafta, …. ada, …… parsel no.lu, …………..m2 yüzölçümlü taşınmazların ……..(yapım işini taahhüt eden taraf) devri yapılacaktır.

İŞİN TAMAMLANMASINDAN SONRAKİ İŞLEMLER:

Madde 15- İşin tamamlanmasından sonra …………. (yapım işini taahhüt eden taraf) inşaatların bulunduğu parsel üzerindeki fazla malzeme ve inşaat kalıntılarını kaldırmak, kurduğu baraka ve depo gibi geçici yapıları sökerek iş yerlerini temizlemekle yükümlüdür. Bu işler için Defterdarlıkça herhangi bir ücret ödenmez.

VERGİ, RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN KİMİN TARAFINDAN ÖDENECEĞİ:

Madde 16- Sözleşme giderleri, her türlü plan, proje çizimi, tasdiki, meslek odaları, vize ücretleri, ödenmesi gereken otopark ücreti, inşaat temel ruhsat alımı, su ve elektrik bağlantılarının yapılması ve abone işlemlerinin tamamlanması, işçi çalıştırılması, iskan raporunun alınması, her türlü katılım payları ve bu işlemlerden doğacak vergi, resim, harç, SSK primi ya da buna benzer konulacak giderlerin tümü (yapım işini taahhüt eden taraf) tarafından ödenecektir. Bu hususlardaki doğabilecek ihtilaflardan yapının bitirilmesine kadar (yapım işini taahhüt eden taraf) sorumlu olacaktır.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ:

Madde 17- Bu sözleşmenin hüküm veya tatbikinden doğabilecek ihtilafların halinde …………Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN HALLER:

Madde 18- Bu sözleşmede yer almayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Borçlar Kanunu, Bayındırlık Genel ve Teknik Şartnameleri ile yürürlükteki diğer Kanun ve Yönetmelikler uygulanacaktır.

SÖZLEŞMENİN EKİ:

Madde 19- İş bu sözleşmenin ekleri aşağıda sayılmıştır.

-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

-Bayındırlık Genel Şartnamesi

-Bayındırlık Genel Teknik Şartnamesi

-Tüm Uygulama Projeleri (Mimari, Statik, Elektrik, Tesisat)

-Özel Teknik Şartnameler (İnşaat, Tesisat, Elektrik)

-Mahal Listeleri

-Yürürlükteki İnşaat Yapımı İle İlgili Her Türlü Yönetmelik, Genelge vs.

YÜRÜRLÜK:

Madde 20- Protokol Maliye Bakanlığı onayı ile yürürlüğe girecektir. Maliye Bakanlığınca yürürlüğü uygun görülen protokol onay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde uygulamaya başlanılmaması durumunda bu protokol ikinci bir işlem yapılmaksızın iptal edilmiş sayılacaktır.

(Protokol tarafı temsilcisi) (Protokol tarafı temsilcisi)

İMZA İMZA

EK-86 Kat Karşılığı İnşaat İşlerine Ait Tip İdari Şartname

I – İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1– İş sahibi İdarenin;

a) Adı:……………………………………………………………………………………………………………

b) Adresi:……………………………………………………………………………………………………….

c) Telefon numarası:………………………………………………………………………………………..

d) Faks numarası:…………………………………………………………………………………………….

e) Elektronik posta adresi:………………………………………………………………………………..

f) İlgili personelinin adı, soyadı / unvanı:…………………………………………………………..

1.2-İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu işin;

a) Tapu Kayıt Bilgileri:…………………………………………………………………………………..

b) İmar Durumu:………………………………………………………………………………………….

c) Fiili Durumu:…………………………………………………………………………………………….

d) Tahmini Bedel:…………………………………………………………………….

e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler:………………………………………………………………………….

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (g) fıkrası ile ….

b) İhalenin yapılacağı adres:……………………………………………………………………………..

c) İhale tarihi:………………………………………………………………………………………………….

d) İhale saati:…………………………………………………………………………………………………..

e) İhale komisyonu toplantı yeri:……………………………………………………………………….

Madde 4 – İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini

4.1-İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer:……………………………………………………………

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:………………………………………………………

c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil) :……………………………………………..

4.2-İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

4.3-İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati

5.1-Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

a) Tekliflerin sunulacağı yer:…………………………………………………………………………….

b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi):………………………………………………………………

c) Son teklif verme saati (ihale saati):………………………………………………………………..

5.2-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.3-İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 15 inci maddesine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5.4-İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

5.5-Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

5.6-Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 6- İhale Dokümanının Kapsamı

6.1-İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari şartname.

b) İşin projesini de kapsayan teknik şartnameler.

c) Sözleşme tasarısı.

d) Yapım İşleri Genel Şartnamesi.

e) İhale konusu işin niteliğine uygun standart formlar.

………………………………………………………………………………………………………………………

6.2-Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

6.3-İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

7.1-Davet mektubu gönderilerek ihaleye davet edilen isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2-Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge.

e) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge.

f) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname.

g) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

h) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

i) (7.2) ve (7.3) maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

k) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi.

l) Bu şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

m) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir.

7.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin güncelleştirilmesi gereken belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:[2]

7.2.1-……………………………………………………………………………………………………………………

7.2.2- …………………………………………………………………………………………………………………..

7.2.3-……………………………………………………………………………………………………………………

7.3-Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin güncelleştirilmesi gereken belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.3.1-……………………………………………………………………………………………………………………

7.3.2-……………………………………………………………………………………………………………………

7.3.3-……………………………………………………………………………………………………………………

Madde 8- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı

……………………………………………………………………………………………………………………………

Madde 9.- İhaleye Katılamayacak Olanlar

9.1-Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) 2886, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

g) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri.

9.2-İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

9.3-Ayrıca;

a) Sermaye paylarına bakılmaksızın İdarenin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler,

b) İdarenin bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili, her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar,

c) Sermaye paylarına bakılmaksızın (b) bendinde belirtilen kuruluşların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler,

Bu ihaleye katılamazlar.

9.4-Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Madde 10- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır:

İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, İdare tarafından ispat edilen.

İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

Bu Şartname ile İdare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi veveya sahte belge verdiği tespit edilen.

Bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

Bu Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

Madde 11- Yasak Fiil veya Davranışlar

11.1-İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) İhalede, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

11.2-Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil veya davranışlarının özelliğine göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 12- Teklif Hazırlama Giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi

13.1-İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

13.2-İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

13.3-İdare, istekli veya temsilcilerinden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

13.4-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 14- İhale Dokümanında Açıklama Yapılması

14.1-İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden yirmi (20) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

14.2-Açıklama talebinin İdarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanını alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az on (10) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

14.3-Açıklamada, sorunun tarifi ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez.

14.4-Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dokümanı içinde verilir.

Madde 15- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması

15.1-İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.

15.2-Zeyilname, ihale dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.

15.3-Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir.

15.4-Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.

Madde 16- İhale Gününden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği

16.1-İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale gününden önce ihale iptal edilebilir.

16.2-Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

16.3-İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

16.4-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 17- Ortak Girişimler

17.1-Ortak girişim oluşturmak suretiyle ihaleye teklif veren istekliler, ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan ortak girişim beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır.

17.2-İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde ortak girişimden, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

17.3-Ortak girişimin ikiden fazla ortaklı olması halinde, pilot ortak en çok hisseye sahip; ortak girişimin iki ortaklı olması halinde ise, pilot ortak yarıdan fazla hisseye sahip olmalıdır ve ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (ortak girişim beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18- Teklifin Dili

Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında onaylı Türkçe tercüme esas alınır.

Madde 19- Tekliflerin Sunulma Şekli

19.1-Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere, bu Şartname ile istenilen bütün teklif belgeleri bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı,soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

19.2-Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

19.3-Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

19.4-Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

19.5-Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarihine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 20- Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği

20.1-Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

20.2- Teklif mektubu ile birlikte istekli tarafından hazırlanmış; arsanın imar durumuna göre hazırlanmış1/200 ölçekli avan projesi (kesit, plan ve görünüşler dahil) ile 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı sunulur.

20.2-Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin ve/veya oranın rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

Zorunludur.

Madde 21- Tekliflerin Geçerlilik Süresi [3]

21.1-Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az………………………………….. takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

22.2-İhtiyaç duyulması halinde İdare teklif geçerlilik süresi sona ermeden, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunabilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

22.3-Talebi kabul eden istekli, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır.

22.4-Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır; iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Madde 23- Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar

23.1-İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

23.2– (25.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir.

Madde 24- Geçici Teminat

24.1-İstekliler, Hazineye ait taşınmaz bedelinin %15’i oranında geçici teminat vereceklerdir.

24.2-İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi toplam geçici teminat miktarı ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da karşılanabilir.

24.3-Geçici teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu sürenin, teklif geçerlilik süresinden itibaren en az otuz (30) gün fazla olması gerekir.

24.4-Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 25- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

25.1-Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

25.2.-(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

25.3-İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

25.4-Teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, banka teminat mektubunun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı düzenlenmiş banka teminat mektupları, teminat olarak kabul edilmez.

25.5-Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

25.6-Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 26- Geçici Teminatın Teslim Yeri

26.1-Banka teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur.

26.2-Banka teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 27- Geçici Teminatın İadesi

27.1-İhale üzerine kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilecektir.

27.2– İhale üzerine kalan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

27.3-İhale üzerine kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

27.4-Geçici teminatın iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılır.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA

İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 28- Tekliflerin Alınması ve Açılması

28.1-Teklifler, bu Şartnamede belirtilen son teklif verme saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

28.2.-Davet sonucu teklif veren istekli sayısının üçten (3) az olması halinde ihale iptal edilecektir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği bildirilir. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz

28.3-İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

28.3.1-İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen son teklif verme saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

28.3.2-İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

28.3.3-Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.

28.3.4-İstekliler ile teklif oranları ve/veya fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.

28.3.5-Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 29- Tekliflerin Değerlendirilmesi

29.1-Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 30.3.3 üncü maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, İdarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

29.2-Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

29.2.1-Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

29.2.2-En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

29.2.3-Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

29.2.4-İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Madde 30- İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi

30.1-İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

30.2-Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

30.3-İdarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 31- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği

31.1-İhale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

31.2-İhalenin iptal edilmesi halinde durum bütün isteklilere derhal bildirilir.

31.3-Ayrıca, isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması halinde İdare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini de bütün isteklilere bildirecektir.

Madde 32- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi [4]

32.1-Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların ve/veya oranların en yüksek olanıdır.

32.2-Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda, ihale komisyonuna sunulan “iş deneyimi belgeleri”nin fiyat dışındaki unsur olarak değerlendirilmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

32.3-Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Madde 33- İhalenin Karara Bağlanması

33.1-Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

33.2-İhale komisyonu, bu esaslar doğrultusunda gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 34- İhale Kararının Onaylanması

34.1-İhale üzerinde bırakılan istekliden, ihale yetkilisinin onayından önce, bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair kanıtlayıcı belgeler istenecektir.

34.2-İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç yirmi (20) gün içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

34.3-İhale üzerinde bırakılan isteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğunun İdarece tespit edilmesi durumunda ihale kararı, ihale yetkilisince iptal edilir ve bu isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

34.4-İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 35- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi

35.1-İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç (3) gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adreslerine postalanmak suretiyle bildirilecektir. Mektubun postaya verilmesini takip eden ondördüncü (14) gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

35.2-İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin, tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde İdare, talep tarihini izleyen beş (5) gün içinde bir yazı ile gerekçelerini bildirecektir.

35.3-İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

Madde 36- Sözleşmeye Davet

36.1-Bu Şartnamenin 38.2. maddesinde belirtilen bildirim sürelerinin bitimini veya Maliye Bakanlığı vizesi gereken hallerde, bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç (3) gün içinde, ihale üzerinde kalan istekli iadeli taahhütlü mektupla sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci (7) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

36.2-Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede de tebliğ edilebilir.

36.3-İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen on (10) gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır.

Madde 37- Kesin Teminat

37.1-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

37.2-İhale üzerinde kalan isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi, toplam kesin teminat miktarı ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da karşılanabilir.

Madde 38- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu

38.1-İhale üzerinde kalan istekli, bu Şartnamenin 39.3. üncü maddesindeki süre içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

38.2-Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

38.3-Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

Madde 39- Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim

39.1-İhale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda İdare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalayabilir.

39.2-Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin 39 uncu maddesi hükümlerine göre tebligat yapılacaktır.

39.3-Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Madde 40- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu

40.1-İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, bu Şartnamenin 39.1 inci maddesinde yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç (5) beş gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2-Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderlerini istemeye hak kazanır.

Madde 41- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

41.1-Sözleşme imzalanmadan önce, sözleşme bedelinin on binde beşi (% 0.05) oranındaki Kamu İhale Kurumu payı yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırılacaktır.

41.2-İdare tarafından, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanarak notere onaylattırılır ve tescil ettirilir.

41.3-Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

41.4-Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

Madde 42- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi

42.1-Sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının) İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren…………………………(rakam ve yazıyla)………………………. gün içinde yer teslimi yapılarak 42.2-İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren………………(rakam ve yazıyla)……..

…………………………………………………………………………………………………………takvim günüdür.

42.3-Bu Şartnamenin 49 uncu maddesinde belirlenen çalışılamayacak günler, bu sürenin hesabında dikkate alınmıştır. Yüklenici bu sürelerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.

Madde 43- Yapım İşlerinde Çalışılamayacak Günler

Bu işin fen noktasından çalışılamayacak günleri ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..tarihleri arasıdır.

Madde 44- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

44.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

44.2-Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep oluşturacak durumun;

a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması,

d) Meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

Zorunludur.

44.3– Ayrıca, İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması halinde; durum İdarece incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.

Madde 45- Gecikme Halinde Alınacak Cezalar [5]

45.1-Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde öngörülen süreye göre tamamının bitirilememesi halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin……………………………………(rakam ve yazıyla)………………………………………oranında gecikme cezası kesilir.

45.2-Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde belirlenen bir kısmının öngörülen sürede bitirilememesi halinde gecikilen her takvim günü için, gecikilen kısmın sözleşme bedelinin……………………………..(rakam ve yazıyla)…………………………………………… oranında kısmi gecikme cezası kesilir.

Madde 46- İş ve İşyerinin Sigortalanması

Yüklenici, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta yaptırmak zorundadır.

Madde 47- Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

Sözleşme konusu işin denetim ve kabul işlemleri sözleşme tasarısında ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecek

Madde 48- Anlaşmazlıkların çözümü

VI- DİĞER HUSUSLAR [6]

NOT: Düzenlenmiş olan sözleşme tasarısı, idari şartname ve mahal listelerinde ihalenin şekli, bölgesel farklılıklar vb. hususlar göz önüne alınarak gerekli düzeltmeler ve ilaveler ilgili birimlerce yapılacaktır.

EK-87 Kat Karşılığı İnşaat İşlerine Ait Tip Sözleşme Örneği

Sözleşmenin Tarafları [7]

Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta …………………………………………………(bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta…………………………………………………… (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Taraflara İlişkin Bilgiler

Madde 2-

2.1. İdarenin Adresi :……………………………………………………………………………………………

Tel. No : ……………………………………………………………………………………………………………

Faks No :…………………………………………………………………………………

E-Posta Adresi (varsa) :…………………………………………………………………

2.2. Yüklenicinin adı [8]

Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi:[9]……………………………………………………………………

Tel. No : ……………………………………………………………………………………………………………

Faks No :…………………………………………………………………………………

E-Posta Adresi (varsa) :…………………………………………………………………

2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Konusu

Madde 3-

3.1. İşin Adı :…………………………………………………………………………….

3.2. İşin Yapılma Yeri: ………………………………………………………………………………………..

3.3. İşin Niteliği, Türü : ……………………………………………………………………….

3.4. İşin Konusu: Hazineye ait ……………. ada/parsellerdeki arsa üzerinde, İdarenin uygun göreceği proje uyarınca, tüm giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere, gerekli jeoteknik etüt raporu, plan ve projelerin hazırlanması, ilgili belediye ve İdarelerden onaylarının ve her türlü ruhsatlarının alınması ile onaylı projelerine, mahal listesine göre bağımsız bölümler, sosyal donatı yapıları ile açık ve kapalı otopark inşaatlarının; ada içi ve dışı her türlü teknik alt yapısı, çevre tanzimi ve peyzajı ile birlikte, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda tamamlanarak, İskân Ruhsatlarının ve Kat Mülkiyeti tapularının alınması ve Hazineye ait bağımsız bölümlerin İdareye teslimidir.

Hazinece Pay Alınmak Suretiyle Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılacak Taşınmaz Malın

Madde 4-

4.1. Tapu Kaydı Bilgileri:……………………………………………………………….

4.2. İmar Durumu:……………………………………………………………………….

4.3. Taşınmazın Üzerinde Bulunan Binalar:…………………………………………….

4.4. Taşınmaz ile İlgili Diğer Hususlar:………………………………………………….

Sözleşmenin Dili

Madde 5-Sözleşmenin dili Türkçe’dir. [10]

Sözleşmenin Bedeli

Madde 7- 4. maddede belirtilen ve Hazinece pay alınmak suretiyle kat karşılığı inşaat yaptırılacak olan taşınmazın bedeli:

7.1. Arsa Bedeli:……………………………………………………………………………………………….

7.2. Üzerindeki Bina Değeri:…………………………………………………………

7.3. Diğer Bedeller:………………………………………………………………………………………….

Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

Madde 7- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir.

Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

Madde 8- Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler Yükleniciye aittir.

Sözleşmenin Ekleri

Madde 9 –

9.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi,

2- İdari Şartname,

3- Sözleşme Tasarısı,

4- Uygulama Projesi,

5- Mahal Listesi,

6- Özel Teknik Şartname,

7- Genel Teknik Şartname,

8- Açıklamalar (varsa),

9- Diğer Ekler.[11]

9.4. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.

İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar

Madde 10-

10.1. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi :

10.1.1. Sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde, tescilin) İdare tarafından Yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren ……..gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren …. gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

10.1.2. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler……………………….tarihleri arasıdır. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu devre içinde çalışmasını isteyebilir.

10.1.3. Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez. Zorunlu nedenlerle ertesi seneye sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalat cinsine göre dikkate alınır.

10.1.4. İşin erken bitirilmesi halinde, İdare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.

10.2. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar :

10.2.1. İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için Yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin………………….oranında[12] gecikme cezası kesilir.

Teminata İlişkin Hükümler

Madde 11-

11.1. Kesin Teminat :

11.1.1. Bu işin kesin teminat miktarı;..…(rakam ve yazıyla).…………………. dır.

Yüklenici,……………(rakam ve yazıyla)……………………… kesin teminat vermiştir.11.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi işin bitiş tarihi dikkate alınarak İdarece belirlenir. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle sözleşmede öngörülen sürenin aşılması durumunda teminat mektubunun süresi de iş süresindeki artış kadar uzatılır.11.2. Ek Kesin Teminat : 11.2.1. Sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır.11.2.2. Sözleşmede yer alan Yükleniciye iş programı esaslarına göre devredilecek bağımsız bölümler ile ilgili devir sırasında devredilecek bağımsız bölümün arsa payı değerinin %6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır.11.2.3. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olmamak şartıyla İdarece belirlenir. 11.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

11.4. Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi

11.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı; Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, Yükleniciye iade edilir.

11.4.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye geri verilir.

11.4.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kuruma iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.5. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

İş Programı

Madde 12-

12.1. Yüklenici, sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde, tescilin) İdare tarafından kendisine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, İdarece verilen örneklere uygun ve 10 uncu maddede belirtilen iş kısımları ve bitirme tarihlerini de dikkate alarak hazırlayacağı; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını gösterir ayrıntılı iş programlarını hazırlayarak onaylanmak üzere İdareye teslim edecektir.

12.2. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları [13]

Madde 13-

Alt Yüklenici çalıştırılması İdarenin iznine tabidir. İdarenin izin verdiği alt Yüklenicilerin listesi ve yapacakları iş bölümleri ile bu alt Yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları bakımından Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanacaktır.

İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması

Madde 14-

14.1. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler dahilinde; Yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (all risk) sigorta yaptırmak zorundadır.

14.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

Madde 15-

15.1. Aşağıda sayılan hallerin, iş süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin, Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir. Yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

15.2. Mücbir sebep halleri:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerdir.

15.3. İdarenin, bu Sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde, durum İdarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır, ancak bu durumda Yüklenicinin yirmi gün içinde İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması şartı aranmaz.

15.4. İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

Madde 16- İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

Teminat Süresi

Madde 17- Teminat süresi geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek…. olup,[14] bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

Kontrollük

Madde 18-

18.1. Sözleşme konusu tüm işleri denetlemek üzere İdare tarafından işyerinde bir veya birden fazla sayıda kendi personel kadrosundan kontrol bulunduracak ve bunların isim ve sıfatları yazı ile Yüklenici ’ye bildirecektir. Kontroller, işin sözleşme, şartnameler ve projelere göre yapılması ile faaliyetin iş programına göre yürütülmesini İdare adına denetler. Bu Kontrollerin şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelere uygun olarak verecekleri talimatlara Yüklenici uymak zorundadır.

18.2. Kontrollerin yapılan işi uygun bulması, şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerde yazılı hükümleri bozmuş olmaktan Yüklenici’yi kurtaramaz; tüm sorumluluk Yüklenici’ye aittir.

18.3. İdare tarafından onaylanmış proje ve imalatlarda yapılacak her türlü değişikliğin İdare’nin yazılı müsaadesiyle olması şarttır. Bu esasa uymayan hallerde, Yüklenici, vekili veya temsilcisi, her türlü gider kendisine ait olmak üzere değişikliklerin İdare’nin isteyeceği şekle getirmek zorundadır.

Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar

Madde 19- Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi

Madde 20- Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt Yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt Yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar

Madde 21- Sözleşmenin İdarece veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları

Madde 22- Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Kazalar

Madde 23- Yüklenici 1475 sayılı yasanın 74 ve 76. maddelerine göre hazırlanan “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzükleri” hükümleri ile ek ve değişikliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya Yüklenici sorumlu olacaktır.

İşçilerin Hakları ve Malzeme Bedelleri

Madde 24- Yüklenici, işçi alacakları, taşeron hakedişleri ile inşaatta kullanılacak malzeme bedellerini zamanında ödemekle yükümlüdür. Zamanında ödenmeyen, işçi alacakları için Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’nin 33.Maddesi, ihale konusunun özelliğine göre uygulanır.

Kullanılacak Malzeme

Madde 25-

25.1. Sözleşme kapsamında yapılacak işlerde en az TSE belgesini havi malzemeler, madeni aksam, cihazlar vb.’leri kullanılacaktır.

25.2. Birinci kaliteden olmak üzere en az 3 (üç) alternatifli olarak tanıtım dosyaları ile birlikte Kontrollük ve İdare’nin onayına sunulacak ve gerekenler için İdare’ye numune verilecektir. İdare söz konusu malzemelerin fenni özelliklerini tespit amacıyla, her türlü gideri Yüklenici’ye ait olmak üzere uygun göreceği kuruluşlardan test raporu isteyebilir. Öncelikle ince iş kalemleri ile ilgili malzemelerin seçiminde İdare’nin yazılı izni alınmış olacaktır.

25.3. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan malzemenin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk Yüklenici’ye aittir.

25.4. Yüklenici, şantiyeden uzaklaştırılması Kontrol tarafından istenilen malzemeleri bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, şantiye dışına çıkaracaktır. Çıkarmadığı takdirde, Kontrol tarafından şantiye dışına çıkarılacak ve yapılan masraf Yüklenici’den tazmin edilecektir.

25.5.Onaysız malzeme kullanıldığının fark edilmemesi sonucu Yüklenici’ye İdare tarafından yazılı uyarı yapılmamış olması; malzemenin fenni nitelik ve şartları haiz bulunduğu ve Türk standartlarına uyduğu anlamına gelmeyeceği gibi, bu hal Yüklenici’nin sorumluluğunu da ortadan kaldırmaz.

Yüklenicinin Sorumlulukları

Madde 26-

26.1. Yüklenici yapmakla yükümlü olduğu, jeoteknik etüt raporu, uygulama, altyapı, peyzaj vb. tüm projelerin hazırlatılması süresinde İdare ile koordinasyonu devam ettirecek, malzeme seçimi, kalite, miktar, mahal listesi ve benzeri konularda İdare’nin onayı doğrultusunda hareket edecektir, hazırlatacağı projeleri İdare’ye onaylatacaktır.

26.2.Yüklenici Sözleşme konusu işlere ait projelerin ilgili İdarelerden gerekli tüm onaylarını almakla yükümlüdür.

26.3.Yüklenici onaylı uygulama projelerinden en az 3’er takımı İdare’ye verecektir.

26.4.Yüklenici sözleşme kapsamındaki işleri sözleşmesine uygun olarak eksiksiz yapacak ve İdareye teslim edecektir.

26.5.Bölge içinde kalan genel ve ada içi teknik altyapı projeleri (yollar, kanalizasyon, yağmur suyu drenajı, saha aydınlatma vb.) çevrenin genel alt yapısına bağımlı olarak Yüklenici tarafından hazırlanacaktır. İdare onayından sonra projesine uygun olarak tatbikatı Yüklenici tarafından yapılacaktır.

26.6.Yüklenici Sözleşme konusu işleri; bir bütün olarak değerlendirerek, onaylı projelerine ve mahal malzeme listelerine göre şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerdeki yazılı hükümler çerçevesinde yapmakla yükümlüdür.

26.7.Yüklenici Sözleşmenin 13.maddesinde yer alan iş programına göre her ay gerçekleştirdiği iş ilerleme raporlarını İdare’ye vermekle yükümlüdür.

26.8.Yüklenici binaların oturacağı zemini etüt ettirerek, zemin gerilmelerini sıhhatli olarak tespit etmek ve elde edilen sonuçlara göre projeleri hazırlamakla yükümlüdür.

26.9.Bağımsız bölümlerin üçüncü şahıslara teslim edilememesinden, geç teslim edilmesinden veya şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelere uygun yapılmamış olmasından ve kabul sonrası gizli ayıplardan dolayı gelecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Yüklenici’ye aittir. Bu hususlarda İdare’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

26.10.Bu Sözleşme kapsamındaki işlerin, Sözleşmenin imzalanmasından kesin kabulün sonuçlanmasına kadar geçen süre içindeki sözleşmenin düzenlenmesi, uygulanması, yürütülmesi, hizmete girmesi, kabulünün yapılması vb. ile ilgili;

 1. Toprak döküm yerleri bedel ve harçları,
 2. Devlet ve Belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, fon ve hizmet karşılığı vb. bedeller,
 3. Noter masrafları,
 4. Sosyal Sigortalar primleri,
 5. Sözleşmenin noterce tasdik tarihinden sonra yeniden konacak vergi ve resimler,
 6. Sözleşme konusu işin tamamlanması için gerekli tüm vergi, resim, harç, fon ve benzeri giderler.

Yüklenici’ye aittir.

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Tesisi;

Madde27-

27.1.Yüklenici, inşaat projelerinin yetkili makamlarca tasdiki ve yapı izin belgelerinin alınmasını müteakip arsa üzerinde yer alan ayrı blok yapılarda ve bunların muhtelif daire ve benzeri kısımlarından münferiden ve müstakilen yararlanma hususunda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca gerekli liste, belge ve Yönetim Planını hazırlayarak kat irtifakı kurulması için İdare’ye müracaat edecektir. Hazırlanan liste ve Yönetim Planı İdare tarafından da benimsendiği takdirde olduğu gibi, aksi halde gerekli düzeltmeler yapılarak onaylandıktan sonra İdare adına kat irtifakı tesis edilecektir. Buna bağlı olarak alınacak müstakil tapular ile ilgili tüm masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır

27.2.Arsa sahibi olarak İdare, ihale kapsamındaki işlerin Yüklenici tarafından yapılabilmesi, ilgili makam ve merciler nezdinde çap, röperli çap/kroki, imar durumu ve projelerin tasdiki istemlerinde bulunabilmesi, imar, inşaat ve ruhsat işlerini takip ve intaç etmek için talep edeceği vekaletnameyi Yüklenici’nin veya bildireceği kişilerin adına düzenleyerek tevdi edecektir. Bu konularla ilgili her türlü vergi, resim, harçlar, fon vb giderler Yüklenici’ye aittir.

27.3.Katılım payları (yol, kanal, su, doğalgaz, Telekom vb.) ile kurumlara verilecek teknik altyapı yapım teminatı bedelleri, Yüklenici’ye aittir.

Yapım ve İskan Ruhsatları

Madde 28-

28.1.Yapım ruhsatları Yüklenici tarafından Sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 12 ay içinde alınacaktır. Bu sürede sonunda ruhsat alınmaz ise sözleşme fesh edilir. Kesin teminat mektubu irad kaydedilir.

28.2.İskan Ruhsatı Yüklenici tarafından alınacak, tüm masraflar ve gerekli işlemler Yüklenici tarafından yürütülecektir.


Fiyat, Ücret, Vergiler ve Resimlerdeki Artışlar

Madde 29- Yüklenici; inşaatın maliyetine veya vergi, resim, harç, fon vb türdeki artışları, Sosyal Sigortalar primleri, taşıma ve işçi ücretlerinin artması vb. gibi sebeplerle teklifinde değişiklik ve süre uzatımı isteğinde bulunamaz.


Kanalizasyon, Su, Elektrik, vb. Gibi Teknik Altyapı Bağlantıları ve Devri

Madde 30-

30.1.Yapıların kullanılabilir halde teslimi için; Geçici Kabulden önce kanalizasyon, yağmursuyu, su, elektrik, doğalgaz, telefon vb. sistemlerin ilgili şebekelere bağlantıları konusundaki teknik hizmetler ile ilgili kurumlara kabul ve devir işleri de Yüklenici tarafından yapılacaktır.

30.2.Sözleşme konusu iş kapsamı içinde kalan tüm teknik altyapı işleri Yüklenici’ye ait olduğu gibi ayrıca elektrik, su, kanalizasyon, yağmursuyu, telefon vb. gibi tesisatların şebekeye bağlanmasına ve ilgili kurumlara kabul ve devir işlerine ait tüm masraflar da Yüklenici tarafından yapılacaktır. Katılım payları ve altyapı yapım teminatları ile ilgili masrafları da Yüklenici öder.


Geçici Kabul

Madde 31-

31.1.İşlerin Sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemine mani bir durum bulunmadığı tespit edildiği takdirde, İdare’ce bir geçici kabul heyeti teşkil edilir. Geçici kabul heyetinin işyerinde bulunacağı tarih yazı ile İdare’ye veya vekiline önceden bildirilir. Geçici kabul heyeti Yüklenici’nin veya vekilinin müracaatının İdare’ye veriliş tarihinden başlayarak 10 (On) gün içinde Yüklenici veya vekili ile birlikte işleri kontrol etmek üzere işyerinde bulunur. Geçici kabul heyeti işlerin sözleşme, proje, şartname ve teknik gereklere göre yapılıp yapılmadığını, kabule elverişli olup olmadığını inceler ve bu hususta gerekirse bütün giderleri Yüklenici’ye ait olmak üzere her türlü muayene ve deneyi yaptırabilir. Bu inceleme sonunda, yapım kabule elverişli görülürse usule uygun olarak geçici kabul tutanağı yapılarak, heyet üyeleri ve Yüklenici veya vekili tarafından işyerinde imzalanır. Aksi halde işin geçici kabule uygun bulunmadığı bir tutanakla tespit edilir.

31.2.Yüklenici, vekili veya temsilcisi yazılı bildiriye rağmen belirli günde kabulde hazır bulunmazsa kabul ertelenmez, durum geçici kabul tutanağına geçirilir.

31.3.Geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin yüzde üç (%3)’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra Yükleniciye ödenir.

31.4.Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olup, bunu geçici kabul heyeti tespit ederek tutanağa geçirir.

31.5.Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren kusur ve noksanlıklar görülecek olursa Yüklenici’nin teminatından uygun görülecek bir nefaset bedeli kesilmek şartı ile işi, İdare bu hali ile de kabul edebilir. Bu gibi kusur ve noksanlıkların niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir. Yüklenici bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak üzere kusur ve noksanlıkları verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır.

31.6.Geçici kabul tutanağı İdare tarafından onandıktan sonra yürürlüğe girecek; noksan ve kusurlu işlerin tamamlanması için verilen süre ise, tutanağın işyerinde imzalanması tarihinden başlayacaktır.

31.7.Geçici kabul işin kesin kabulü anlamına gelmez.

31.8.İşin erken bitirilmesi halinde, İdare geçici kabul işlemi yapabilir. Teminat süresi bu suretle geçici kabulün itibar edildiği tarihten itibaren başlar.

Kesin Kabul

Madde 32-

32.1.Geçici kabulün itibar edildiği tarihten 12 (oniki) ay sonra geçici kabul işlemindeki esas ve şartlara uyularak işin son kontrolü yapılır. Sözleşmenin öngördüğü tüm şartların yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir. Kesin kabule bir engel görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı işyerinde imzalanır. Ancak kullanılma sonucu meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar (böyle durumlar varsa bu husus tutanakla ayrıca belirtilir) dışındaki işin kötü yapılmasına yüklenebilecek, geçici kabul esnasında tespit edilmemiş olan veya geçici kabul ile kesin kabul arasında geçen süre içinde ortaya çıkan arıza ve noksanlar mevcut ise bu hususlar tespit edilerek bir liste halinde tutanağa eklenir. Bu süre tutanağın işyerinde imzalanması tarihinden itibaren başlayacaktır.

32.2. Bu süre sonunda arızalı ve noksan işler tamamlanmadığı takdirde yapılmayan işin karşılarında gösterilmiş bedeller Yüklenici’nin kesin teminatından kesilerek Kesin Kabul yapılmış sayılır.

Diğer Hususlar [15]

Madde 33- ……………………………………………………………………………..

Anlaşmazlıkların Çözümü [16]

Madde 34- ………………………………………………………………………………YürürlükMadde 35- Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı, ihale dokümanında sözleşmenin noterce onaylanması ve tescili öngörülmüşse bu tescil ve onayın yapıldığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme …………………………………………………… maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …………….tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.11

İDARE YÜKLENİCİ

NOT: Düzenlenmiş olan sözleşme tasarısı, idari şartname ve mahal listelerinde ihalenin şekli, bölgesel farklılıklar vb. hususlar göz önüne alınarak gerekli düzeltmeler ve ilaveler ilgili birimlerce yapılacaktır.

 1. İdareler; ön yeterlik aşamasında istenen ve değerlendirilen bilgi ve belgelerdeki yeterlik kriterlerinin devam edip etmediğinin tespiti için güncelleştirme amacıyla isteyecekleri bilgi ve belgelerden gerekli gördüklerini, belge adı ve belgenin taşıması gereken kriteri belirtmek suretiyle 7.2. ve 7.3. maddelere yazacaklardır.
 2. İdareler, teklif geçerlilik süresinin, ihale tarihinden itibaren en az kaç takvim günü olması gerektiğini belirleyerek madde metnine yazacaklardır.
 3. İdareler tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngörmedikleri durumlarda (35.3) maddenin metnini aşağıdaki şekilde düzenleyeceklerdir:

  Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

  İdareler, yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değere eşit veya eşik değerin üzerinde olan ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulayacakları durumlarda ise, (35.3) maddenin metnini aşağıdaki şekilde düzenleyeceklerdir:

  Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % ………………………………………………….(rakam ve yazıyla)……………………oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ancak, yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz.

  Yerli istekliler lehine uygulanacak bu fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklifine, teklif ettiği bedelin %…………..

  ……………………..(rakam ve yazıyla)………………………………………………..eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.”

 4. İdareler, sözleşme konusu işin, sözleşmesinde öngörülen süreye göre tamamının bitirilememesi halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin onbinde üçünden (% 0,03) az, onbinde altısından (% 0,06) fazla olmamak üzere gecikme cezası oranı belirleyerek madde metnine yazacaklardır.

  İdareler, sözleşme konusu işin, sözleşmede belirlenen bir kısmının öngörülen sürede bitirilememesi halinde, gecikilen her takvim günü için, gecikilen kısmın sözleşme bedelinin onbinde üçünden (% 0,03) az, onbinde altısından (% 0,06) fazla olmamak üzere kısmi gecikme cezası oranı belirleyerek madde metnine yazacaklardır.

 5. İdareler, bu şartnamede düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre İdarelerce düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu yapım işinin gereklerini de dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan Yönetmelik ve Şartnameler ile yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla maddeler halinde düzenleme yaparak bu bölüme ekleyebilirler.
 6. İdarenin adı ile yüklenicinin adı/ticaret unvanı yazılacaktır.
 7. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, iş ortaklığı veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortakların adı/unvanı ile iş ortaklığında ortakların hisse oranları, konsorsiyumda ise ortakların işin hangi kısmını yüklendiği belirtilecek
 8. İş ortaklığı adına pilot ortağın, konsorsiyum adına koordinatör ortağın tebligata esas adresi yazılacak ve bu adrese yapılacak her türlü tebligat, iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılacağı belirtilecektir.
 9. Sözleşme Türkçe ile birlikte başka bir dilde de hazırlanabilir. Bu durumda, madde “Sözleşme Türkçe ve ………… hazırlanmıştır. Ancak sözleşmenin yorumunda Türkçe metin esas alınacaktır.” şeklinde düzenlenecektir.
 10. İdare, varsa ihale dokümanını oluşturan diğer belgeleri burada tek tek sayacaktır.
 11. İdari şartnamede öngörülen günlük gecikme cezası oranı yazılacaktır.
 12. İdarelerin, işin özelliği nedeniyle idari şartnamede yüklenicinin alt yüklenici çalıştırmasını öngörmedikleri işlerde, bu maddeye bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacağı ve işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yapılacağı hususu açıkça yazılır. Alt yüklenici çalıştırılmasının idarenin iznine tabi olan işlerde, yukarıya idarenin izin verdiği alt yüklenicilerin listesi ve yapacakları iş bölümleri ile bu alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları bakımından Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlerin uygulanacağı hususu yazılacaktır.
 13. Teminat süresi, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre idarece belirlenerek buraya yazılacaktır.
 14. 9 İdarelerce, bu Tip Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, ihale dokümanına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine ve bunlara ilişkin Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile diğer düzenleyici mevzuata ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve bu Tip Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapmamak veya sonuçlarını ortadan kaldırmamak üzere, işin özelliğine göre sözleşmelerde bu başlık altında bir veya birden fazla maddeyi içerecek şekilde madde numaraları teselsül ettirilerek başka düzenlemelere yer verilebilir.
 15. a) İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların esas olarak Türk Mahkemelerince çözümlenmesini öngöreceklerdir. Bu durumda madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:“Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde …………………(idarenin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır)………….mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.” b) İdareler, Uluslararası katılıma açık şekilde yaptıkları ihalelerde ihaleyi kazanan istekli ile imzalanacak sözleşmelerde, sözleşmenin yürütülmesi sırasında taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak buraya aşağıdaki metni yazacaktır:

  “1- 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nolu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda; “Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde …………………(idarenin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır)………….mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.”

  2- 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nolu bendinde belirtilen hallerin varlığında;

  “İdare ve yüklenici arasında karşılıklı müzakere yolu ile giderilemeyen her türlü fikir ayrılığı ile sözleşme kapsamındaki hükümlerin tatbiki, yorumlanması ve benzeri konulara ilişkin anlaşmazlıklar (sözleşme hükümlerine göre idarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarih ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülecektir.

  Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter vasıtasıyla gönderilen bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde hakemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin talebi üzerine ………(idarenin bulunduğu yer yazılacaktır) ………. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar.

  Anlaşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları Türk hukukuna tabi olacaktır. Tahkimin dili Türkçe’dir. Tahkim yeri, …………………………… (idarenin bulunduğu yer yazılacaktır)…………………………’dır. Yetkili mahkeme ………………. (idarenin bulunduğu yer yazılacaktır)……………… Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

  İdare veya yüklenici tarafından hakeme başvurulmuş olması halinde dahi, yüklenici işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili idarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın