Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-15. Kısım-Taşınır İşlemleri

ONBEŞİNCİ KISIM- Taşınır İşlemleri

BİRİNCİ BÖLÜM- Sorumluluk ve Görevliler ile Kullanılan Defter ve Belgeler

Madde 349- Sorumluluk

(1) Taşınırların muhafazası ile görevli olan veya kendilerine kullanılmak üzere taşınır teslim edilen görevliler;

a) Bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmekle,

b) Gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmakla,

c) Veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmakla,

ç) Görevin sona ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmekle,

sorumludur.

(2) Zimmetle teslim edilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından başkasına devredilemez.

(3) Kullanıcılarının görevden ayrılması halinde söz konusu taşınırların ambara iade edilmesi zorunludur. Bu şekilde teslim yapılmadan personelin kurumla ilişiği kesilmez.

(4) Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, kendilerine kullanılmak üzere taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin gerekli tedbirleri almaması veya özeni göstermemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması durumunda, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen görevlilerin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

Madde 350- Harcama yetkilisi

(1) Harcama yetkilisi, taşınır işlemlerinin aşağıda belirtildiği şekilde yapılmasından sorumludur:

a) Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten,

b)Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla, taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tutulması, taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usulüne uygun olarak yapılması veya yaptırılmasından; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemlerin yapılmasından veya taşınır kayıt kontrol yetkilileri aracılığı ile yaptırılmasından.

Madde 351- Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi

(1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aşağıda belirtilen işleri yapar:

a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim alır, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eder.

b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim alır ve bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önler.

c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutar, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenler ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine gönderir.

ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim eder.

d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri alır ve alınmasını sağlar.

e) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirir.

f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapar, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirir.

g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol eder, sayımlarını yapar ve yaptırır.

ğ) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olur.

h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlar ve harcama yetkilisine sunar.

ı) Ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olup, sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamaz.

Madde 352- Taşınır konsolide görevlisi

(1) Taşınır konsolide görevlisi, ilçede malmüdürü, ilde defterdar tarafından belirlenir.

Madde 353- Defter, belge ve cetveller

(1) Taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı web sitesindeki Maliye SGB.net sitemine giriş yapılarak “Taşınır Mal ve Harcama Giriş” modülü üzerinden aşağıda belirtilen defter, belge ve cetveller düzenlenir. Programı kullanabilmek için ilgili görevlilere Strateji Geliştirme Başkanlığından yazı ile şifre istenir.

a) Taşınır Kod Listesinin (A) bölümünde yer alan tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış kayıtları için Tüketim Malzemeleri Defteri,

b) Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde yer alan her bir dayanıklı taşınıra ait giriş ve çıkış kayıtları için Dayanıklı Taşınırlar Defteri,

c) Taşınır İşlem Fişi,

ç) Zimmet Fişi,

d) Taşınır İstek Belgesi,

e) Dayanıklı Taşınırlar Listesi,

f) Taşınır Geçici Alındısı,

g) Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı,

ğ) Ambar Devir ve Teslim Tutanağı,

h) Sayım Tutanağı,

ı) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,

i) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli,

j) Taşınır Hesap Cetveli,

k) Taşınır Kesin Hesap Cetveli,

l) Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli,

m) Ambar Devir ve Teslim Tutanağı.

İKİNCİ BÖLÜM- Taşınır Kayıt İşlemleri

Madde 354- Taşınırların kaydı

(1) İdarece bütün taşınırlar ve bunlara ilişkin işlemler, Yönergenin 353 üncü maddesinde belirtildiği şekilde Maliye SGB.net sistemi kullanılarak yapılır.

(2) Taşınır kayıtlarının, yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulması ve her bir kaydın belgeye dayanması esas olduğundan bu hususa dikkat edilir.

(3) Bu çerçevede;

a) Önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile içinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar,

b) Taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmalar,

c) Sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar,

miktar ve değer olarak kayıtlara alınarak takip edilir.

Madde 355- Kayıt zamanı ve kayıt değeri

(1) Taşınırlar, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş kaydedilir.

(2) Taşınırlar;

a) Tüketime verildiğinde,

b) Satıldığında,

c) Başka harcama birimlerine devredildiğinde,

ç) Çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde,

d) Hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde,

çıkış kaydedilir.

(3) Giriş ve çıkış kayıtları taşınır işlem fişine dayanılarak yapılır. Giriş ve çıkış kayıtları;

a) Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı değişiklik hallerinde maliyet bedeli,

b) Bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı değeri,

c) Bağış, yardım ve hediye yoluyla edinilen taşınırlarda; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca belirlenen değer,

esas alınarak yapılır.

Madde 356- Değer tespit komisyonu

(1) Değer tespit komisyonu harcama yetkilisinin onayı ile,

a) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi,

b) İşin uzmanı,

c) Görevlendirilecek başka bir üye,

dahil en az üç kişiden kurulur.

(2) Komisyon değer tespitinde ticaret odası, sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları, ilgili diğer kuruluşlardan veya aynı nitelikteki taşınırı satın alan idarelerden ve fiyat araştırması sonuçlarından yararlanır.

(3) Satın alma suretiyle edinilen taşınırların maliyet bedelinin tespitinde, 8/6/2005 tarihli ve 25839 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

(4) Faturada çeşitli taşınırlar için topluca gösterilmiş giderler olması durumunda, giderler taşınırların alış bedelleri ile orantılı olarak paylaştırılır. Taşınırlar faturada kayıtlara esas olacak şekilde çeşitleri itibarıyla ayrı ayrı gösterilir.

Madde 357- Dayanıklı taşınırlarda değer artışı

(1) Kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları hariç olmak üzere dayanıklı taşınırların; niteliğini, kullanım şeklini değiştiren, hizmet kalitesini ve taşınırlardan sağlanan faydayı artıran ve benzeri amaçlarla yapılan değer artırıcı harcamalar, taşınırın kayıtlı maliyet değerine, ilgili taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından taşınır işlem fişi düzenlenmek suretiyle ilave edilir.

(2) Bu şekilde maliyetlere ilave edilecek değer artırıcı harcamalar nitelik, tür ve tutar itibarıyla Bakanlıkça belirlendiğinden bu hususa ayrıca dikkat edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- Taşınır Edinimi

Madde 358- Taşınırların öncelikle diğer idarelerden karşılanması

(1) İdarece ihtiyaç duyulan taşınırların öncelikle diğer idarelerdeki ihtiyaç fazlası taşınırlardan karşılamak suretiyle temin etmeleri esas olduğundan öncelikle Muhasebat Genel Müdürlüğünün “www.kbs.gov.tr/IhtiyacFazlasi/gen/anaRapor.htm” linkinden taşınırlar kontrol edilir. İhtiyaç duyulan taşınırların bu şekilde karşılanması halinde, satın alma yoluna gidilmez ve bu ihtiyaçlar için ödenek veya kaynak ayrılması talebinde bulunulmaz.

Madde 359- Taşınır satın alınması, giriş işlemleri ve ödeme işlemleri

(1) İdarece, ihtiyaç duyduğu taşınırların satın alma süreci 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar kapsamında (Doğrudan temin usulü hariç) EKAP üzerinden, taşınır kayıtlarına giriş işlemi Maliye SGB.net sisteminden ve ödeme emri belgesi ise kbs.gov.tr sitesinde bulunan Harcama Yönetim Sistemi (HYS) üzerinden süreç oluşturmak suretiyle yapılır. Ayrıca aşağıdaki hususlara da dikkat edilir.

a) Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, Taşınır Mal Yönetmeliğine ekli taşınır kod listesindeki hesap kodları itibarıyla üçer nüsha taşınır işlem fişi düzenlenerek (c) bendinde belirtildiği şekilde işlem yapılır ve taşınır işlem fişinin bir nüshası ilgili muhasebe birimine gönderilir.

b) Alımı Bakanlıktan veya defterdarlıktan yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için, taşınırın teslim edildiği birimlerce taşınır işlem fişi düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir. Alımı yapan birim, gelen fişlere dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere taşınır işlem fişi düzenler. Diğer birimlerden alınan fişler, düzenlenen bu fişin idarede kalan nüshasına bağlanır. Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek taşınır işlem fişiyle de ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir.

c) Farklı hesaplara kaydı gereken taşınırların aynı faturada yer alması halinde, faturadaki taşınırların kaydedileceği hesap sayısınca fatura fotokopileri çıkarılır ve üzerine her hesap için düzenlenen taşınır işlem fişinin numarası yazılır. Fişin birinci nüshası ödeme emri belgesine, ikinci nüshası ise ödeme emri belgesinin harcama biriminde kalan nüshasına bağlanır. Üçüncü nüshası, muayene ve kabul komisyon tutanağı veya idare yetkilisince düzenlenmiş kabul belgesi ile birlikte, sıralı olarak dosyalanır.

ç) Satın alınan dergi ve gazete gibi süreli yayınların bedellerinin ödenmesi sırasında taşınır işlem fişi düzenlenmez. Söz konusu yayınlardan cilt birliği sağlananlar, ciltletildikten sonra taşınır işlem fişi düzenlenerek kayıtlara alınır.

Madde 360- Bağış, yardım ve hediye yoluyla edinilen taşınırların girişi

(1) Harcama yetkilisinden alınan onay doğrultusunda, bağış, yardım ve hediye olarak edinilen taşınırlar teslim alındığında, taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından taşınır işlem fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Fişin birinci nüshası bağış, yardım ve hediye edene, bir nüshası muhasebe birimine gönderilir, bir nüshası da dosyasında saklanır.

Madde 361- Sayım fazlası taşınırların girişi

(1) Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırlar, taşınır işlem fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Düzenlenen taşınır işlem fişinin bir nüshası muhasebe birimine gönderilir. Sayım fazlası taşınırların giriş kaydedilmesinde; söz konusu taşınırla aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır varsa bu değer, aksi halde bu kısımda belirtilen değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer esas alınır.

Madde 362- İade edilen taşınırların girişi

(1) Kullanıma verilen tüketim malzemelerinden herhangi bir nedenle iade edilenler, iadeyi yapan birim yetkilisinin onayını taşıyan ve iade edilen malzemenin cins ve miktarını belirten belge karşılığında teslim alınır ve taşınır işlem fişi düzenlenerek tekrar giriş kaydedilir. Fişin birinci nüshası taşınırları iade edene verilir. Bir nüshası da muhasebe birimine gönderilir.

(2)Taşınır Mal Yönetmeliği eki taşınır kod listesinde tüketim malzemesi olarak sınıflandırılan taşınırlardan, üzerine kayıt yapmak veya yeniden formatlanmak ya da doldurulmak suretiyle tekrar kullanılması mümkün olanların, görevin tamamlanmasını takiben ambara iadesi zorunludur. Bu şekilde iade edilen taşınırlar hakkında birinci fıkraya göre işlem yapılır.

(3) Dayanıklı taşınırların kullanıma verilmesinde zimmet verme fişi, geri alınmasında zimmetten düşme fişi düzenlenir. Söz konusu zimmet fişlerinde taşınır işlem fişi düzenlenmez.

Madde 363- Devir alınan taşınırların girişi

(1) İdare tarafından, kamu idarelerinden bedelsiz olarak devir alınan taşınırlar, devreden idarenin taşınır işlem fişinde gösterilen değer esas alınarak düzenlenecek taşınır işlem fişi ile giriş kaydedilir. Taşınır işlem fişi üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası yedi gün içerisinde devreden idarenin çıkış kaydına esas taşınır işlem fişine bağlanmak üzere devreden idareye, bir nüshası muhasebe birimine gönderilir. Bir nüshası da dosyasında saklanır. Devralan idarenin yapmış olduğu taşıma giderleri taşınırın değeri ile ilişkilendirilmez.

(2) İdarenin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen taşınırların alınmasında da üç nüsha taşınır işlem fişi düzenlenir ve fişin bir nüshası ilgili harcama birimine, bir nüshası muhasebe birimine gönderilir, bir nüshası da dosyasında saklanır.

(3) Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde düzenlenen taşınır işlem fişi muhasebe birimine gönderilmez.

Madde 364- Tasfiye idaresinden edinilen taşınırların girişi

(1) 24/11/2000 tarihli ve 2000/1724 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tasfiye Tüzüğü hükümlerine göre tasfiye idaresince kamu idarelerine bedelli veya bedelsiz devredilen taşınırlar karşılığında üç nüsha taşınır işlem fişi düzenlenir ve fişin bir nüshası taşınırı teslim eden idareye, bir nüshası muhasebe birimine gönderilir, bir nüshası da dosyasında saklanır.

Madde 365- İç imkanlarla üretilen taşınırların giriş işlemleri

(1) İdarenin kendi kullanımları için iç imkanlarıyla ürettikleri taşınırların, değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek rayiç bedeli üzerinden taşınır işlem fişi düzenlenerek giriş kaydı yapılır. İki nüsha olarak düzenlenen taşınır işlem fişinin bir nüshası muhasebe birimine bir nüshası da dosyasında saklanır.

(2) İdarelerinin mülkiyetindeki arazilerde yetiştirilen ağaçlardan üretilen ekonomik değere sahip kereste, odun, meyve gibi ürünler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM- Taşınır Çıkışı

Madde 366- Tüketim suretiyle çıkış

(1) Tüketim suretiyle çıkış işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılır:

a) Tüketim malzemeleri, taşınır istek belgesi karşılığında düzenlenecek taşınır işlem fişi ile çıkış kaydedilir.

b) İdarenin iç imkanlarıyla kendi kullanımları için üretecekleri dayanıklı taşınırların üretiminde kullanılan taşınırlar için de birinci fıkra hükmü uygulanır.

c) Taşınır işlem fişi düzenlenmeden hiçbir şekilde tüketim malzemesi çıkışı yapılmaz.

ç) Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları, ambarlara girişlerindeki öncelik sırası dikkate alınarak “ilk giren-ilk çıkar” esasına göre ve giriş bedelleri üzerinden yapılır.

d) “150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı”nda izlenen tüketim malzemelerinin muhasebe kayıtlarından çıkışları için, “Taşınır Mal Modülü” nün raporlar bölümünden II nci düzey detay kodu bazında üç aylık dönemler itibarıyla “Tüketim malzemeleri çıkış raporu” alınır ve harcama yetkilisi tarafından onaylanır. Rapor, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine yazı ile gönderilir.

Madde 367- Kullanım suretiyle çıkış

(1) Taşıt ve iş makineleri haricindeki dayanıklı taşınırlar, taşınır istek belgesi düzenlenmek suretiyle talep edilir. Talep edilen dayanıklı taşınırlar zimmet fişi düzenlenerek kullanıma verilir.

(2) Kara taşıt ve iş makinelerinin yetkili makamın onayına istinaden yönetiminden sorumlu görevliye veya kullanıcısına verilmesinde ise zimmet fişi düzenlenir.

(3) Zimmet fişinin birinci nüshası dosyasında saklanır. İkinci nüshası zimmetle taşınır teslim edilen görevlilere verilir.

(4) Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere verilen taşınırlar için dayanıklı taşınırlar listesi düzenlenir ve taşınırlar ortak kullanım alanının sorumlusu veya yöneticisine imzası alınarak teslim edilir. Listenin bir örneği oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanının görülebilen uygun bir yerine asılır.

Madde 368- Kamu idareleri arasında bedelsiz devir

(1) Kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) İhtiyaç fazlası taşınırlar ve bedelsiz devre ilişkin genel esaslar

1) Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli olarak elde edilmesinden ve kullanılmasından sorumlu ve bu hususlarda yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda olmaları nedeniyle, İdare, ihtiyaç fazlası taşınır oluşmaması için gerekli tedbirleri alır.

2) Zorunlu veya öngörülemeyen sebeplerle ortaya çıkan ve yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda kullanım imkanı olmadığı anlaşılan taşınırlar ihtiyaç fazlası taşınır olarak kabul edilir ve diğer kamu idarelerine bu bölümde belirtilen usul ve esaslara göre bedelsiz olarak devredilir.

3) İdare, tespit edilen ihtiyaç fazlası kullanılabilecek taşınırların girişlerini, “www.kbs.gov.tr/IhtiyacFazlasi/gen/anaRapor.htm” web adresi üzerinden gerçekleştirir.

b) Bedelsiz devre ilişkin şartlar

1) İhtiyaç fazlası olduğu tespit edilen taşınırların diğer kamu idarelerine bedelsiz devredilmesinde aşağıdaki şartların varlığı aranır:

a) Taşınırlar, kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış olmalıdır. Ancak, aşağıda belirtilen durumlarda beş yıl şartı aranmaz:

1) Kamu idarelerince araştırma ve geliştirme amacıyla yürütülen veya desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi için edinilen ve proje çalışmalarının tamamlanmasından sonra sözleşme hükümlerine dayanılarak İdareye devredilen taşınırlardan, İdarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayanlar.

2) Uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesi için yapılan toplantı, konferans, tanıtım, spor, yarışma, gösteri, sergi ve benzeri faaliyetler için alınmış olan taşınırlardan söz konusu faaliyetler tamamlandıktan sonra İdarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayanlar.

3) İdarece kullanım imkanı bulunmadığı gibi diğer idarelere devredilmediği takdirde çürüme, bozulma veya kullanım süresinin dolması gibi nedenlerle bir daha kullanılamayacak olan ya da diğer zorunlu sebeplerle devredilmesi gereken tüketim malzemeleri.

b) Devralacak idarece ihtiyaç duyulan ve bakım, onarım ve taşıma giderleri yönünden malî külfetler getirmeyen ihtiyaç fazlası taşınırlar devredilir.

c) Beş yılını tamamladığı halde devralmak isteyen idare açısından bakım, onarım ve taşıma giderleri nedeniyle devri ekonomik olmayan ve kullanılmasında fayda görülmeyen taşınırlar devredilmez. Bu tür taşınırlar, mevzuat hükümlerine göre satılmak veya imha edilmek suretiyle tasfiye edilir.

ç) Devredilecek taşınırların taşıma işlemleri devralacak idare tarafından yapılır. Ancak; zorunlu durumlarda İdare tarafından da taşıtılır.

d) İdarenin yapmış olduğu taşıma giderleri taşınırın değerine ilave edilmez.

e) Taşınır devirleri, Muhasebat Genel Müdürlüğünce, yıllar itibarıyla yayımlanan “Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkındaki Genel Tebliği”nde belirlenen limitler dikkate alınarak harcama yetkilisi veya üst yöneticinin onayı ile yapılır.

f) Devrine karar verilen taşınır için iki nüsha Yönerge eki “Taşınır Devrine İlişkin Protokol” (EK-81) düzenlenir ve bu bölümde belirtilen işlemler yapıldıktan sonra devredilir.

g) Kamu idarelerince Başbakanlığa ve Başbakanlıkça diğer kamu idarelerince yapılacak devirlerin herhangi bir şarta bağlı olmaksızın gerçekleştirilmesi gerektiğinden, bu devirler için yukarıda belirtilen şartlar aranmaz.

c) Devredilemeyecek taşınırlar

1) Taşıtların devri yapılmaz. Ancak, İdarece ihtiyaç duyulmadığından diğer idarelere bedelsiz devredilmesinde yarar görülenler Bakanlığa bildirilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır.

2) İdarece araştırma ve geliştirme amacıyla yürütülen veya desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi için edinilen ve proje çalışmalarının tamamlanmasından sonra sözleşme hükümlerine dayanılarak İdareye devredilen taşıtların diğer kamu idarelerine devrinde de bu maddeye göre işlem yapılır.

3) Taşınır devirlerinde aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Bedelsiz olarak devredilen taşınırların çıkışı taşınır işlem fişi düzenlenerek yapılır. Fişin bir nüshası taşınırın devredildiği idareye, bir nüshası muhasebe birimine gönderilir. Devir alan idareden alınan fiş, düzenlenen fişin ekine bağlanır.

b) İdarenin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen taşınırlar için de taşınır işlem fişi düzenlenir ve fişin bir nüshası muhasebe birimine gönderilir, bir nüshası devredilen harcama birimine, bir nüshası da dosyasında saklanır.

c) İdarenin aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde de taşınır işlem fişi düzenlenir, ancak bu fişler muhasebe birimine gönderilmez.

Madde 369- Geçici olarak tahsis edilecek taşınırlar

(1) İdarelere ait taşınırların geçici olarak tahsisinde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilir:

(2) Bilgisayar, sunum ve gösteri cihazları, kesintisiz güç kaynakları, jeneratör veya bu tür makine ve cihazlarla donanımlı alanlar, seyyar kulübe, kabin, konteynır gibi dayanıklı taşınırlar ile taşıt ve iş makineleri;

a) Önceden düşünülmeyen, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan seminer, eğitim, toplantı, konferans, gezi ve benzeri nedenlerle,

b) İlgili mevzuat gereğince belirli makam ve görevlilerin hizmetine verilmiş taşıtların tamir, bakım-onarım ve benzeri nedenlerle kullanılamadığı durumlarda,

c) Yangın, sel baskını, deprem gibi doğal afet halleri ile kamu hizmetinin gerektirdiği ivedi ve zorunlu hallerde,

ortaya çıkan ihtiyaçları için idarelere geçici olarak tahsis edilebilir.

(3) İdarenin dönemsel veya mevsimsel olarak kullanmayacağı tespit edilen taşıt ve iş makineleri, bunlara ihtiyaç duyan idarelere, mülki idare amiri tarafından, gerekli görülmesi halinde, koordinasyon sağlanmak suretiyle, geçici olarak tahsis edilebilir.

(4) Ancak, belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan ve kullanımı sonucunda tükenen veya ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılmayacak hale gelen tüketim madde ve malzemeleri geçici tahsise konu edilmez.

(5) Kamu idarelerince Başbakanlığa ve Başbakanlıkça diğer kamu idarelerine yapılacak tahsislerin herhangi bir şarta bağlı olmaksızın gerçekleştirilmesi gerektiğinden, bu tahsisler için yukarıda belirtilen şartlar aranmaz.

Madde 370- Geçici tahsis yetkisi ve tahsis şartları

(1) Üst yönetici tarafından ayrıca bir düzenleme yapılmadığı sürece taşınırın yönetiminden ve hesabını vermekten sorumlu harcama yetkilisi taşınırların diğer kamu idarelerine geçici olarak tahsisine yetkilidir.

(2) İdareler arasındaki taşınır tahsisinde aşağıdaki sürelere dikkat edilir:

a) Tahsis, idarenin geçici olarak ortaya çıkan ihtiyaçları için ve sadece ihtiyaç süresiyle sınırlı olarak yapılır.

b) Dozer, vinç, greyder, kepçe, asfaltlama ve betonlama makineleri, kaya kamyonları, yükleyiciler, transpalet, beko-loder, traktör, çöp kamyonu, arazöz ve itfaiye aracı gibi iş makineleri, sondaj makineleri ve bunların ekipmanları altı ay süre ile,

1) Yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer dayanıklı taşınırlar ise ihtiyaç süresi aşılmamak koşuluyla üç ay süre ile,

2) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı I ve II sayılı cetvelde sayılan makamlara ait mevcut taşıtların herhangi bir nedenle geçici olarak kullanılamaması durumlarında kullanılabilir hale gelinceye kadar; kullanımının imkânsız olduğu durumlarda ise yeni taşıt temin edilinceye kadar,

geçici tahsis yapılır.

c) Bu süreler, zorunlu hallerde aynı sürelerle sınırlı ve bir kereye mahsus olmak üzere uzatılabilir.

(3) Genel bütçeli idarelerin merkez birimlerince yapılan tahsisler hariç olmak üzere geçici tahsis; mahalli idarelerde hizmet vermekle yetkili oldukları coğrafi alanla, diğer kamu idarelerinde ise bulundukları ilin idari (ilçeler dahil) alanı ile sınırlı olarak yapılabilir.

(4) Taşınır, ihtiyacın ortadan kalktığı günü takip eden günden itibaren en geç yedi iş günü içinde, tahsisi yapan idareye iade edilir.

(5) Tahsis edilen taşınırlar için tutanak düzenlenmesi zorunludur. Ancak, taşıt ve iş makineleri için idareler arasında protokol düzenlenir. Düzenlenen tutanak veya protokolde;

a) Tahsis edilen taşınırın cinsi, adedi ve tahsis amacı ile tahsis süresi,

b) Taşınırın tahsis süresindeki zorunlu bakım, onarım ve işletme masrafları ile kullanılacak tüketim madde ve malzemelerin, tahsis edilen idarece karşılanacağı,

c) Taşınırın tesliminden itibaren kullanımı süresince idareye veya diğer kamu idarelerine ya da özel kişilere verilecek zararların tazminine ilişkin sorumluluğun, tahsis edilen idareye ait olduğu,

ç) İdarelerce gerekli görülecek diğer hususlar,

belirtilir.

Madde 371- Tahsis edilen taşınırların takibi ve idarelerin sorumluluğu

(1) Taşınır İdare tarafından tahsis edildiği takdirde kayıtlarda, Dayanıklı Taşınırlar Defterinin “Nereye Verildiği” sütununda veya bu amaçla ayrıca tutulacak kayıtlarda tahsis edilen idare, tahsis süresi ve teslim edilen yetkili bilgilerine yer verilmek suretiyle takip edilir.

(2) Tahsis edilen taşınırlar için kullanıcı idare tarafından yapılan değer artırıcı harcamalardan 10/1/2008 tarihli ve 26752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sayılı Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliğinde belirlenen tutarı aşanlar, varlığın kayıtlı değerine eklenmek üzere harcamaya ilişkin faturanın bir örneği gönderilmek suretiyle tahsisi yapan idareye bildirilir.

(3) Tahsis edilen taşınırlar için, tahsisi yapan harcama biriminin görevlendireceği birim yetkilisi tarafından, tahsisi isteyen idare talebine uygun olarak taşınır istek belgesi düzenlenir.

(4) Tahsis edilen taşınırlar bu belgeye dayanılarak ilgisine göre, zimmet fişi ile öncelikle taşınır istek belgesinde gösterilen birim yetkilisine zimmetlenir, birim yetkilisince düzenlenecek tutanakla da tahsis edilen idarenin yetkilisine imzası alınmak suretiyle teslim edilir.

(5)Taşınırın teslim anındaki durumu, düzenlenecek tutanakta veya protokolde ayrıntılı olarak gösterilir.

Madde 372- Hurdaya ayırma

(1) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir.

(2) Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen taşınırlar hakkındaki gerekçeli karar harcama yetkilisine bildirilir.

(3) Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise “Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı” üç nüsha olarak düzenlenir ve Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkındaki Genel Tebliğinde belirlenen limitler dikkate alınarak, harcama yetkilisi veya üst yöneticinin onayına sunulur. Bu limitler taşınır bazında değil işlem bazında uygulanır.

(4) Harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanan “Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı”na istinaden taşınır mal modülünden taşınır işlem fişi (Hurda Çıkış) düzenlenmek suretiyle kayıtlardan çıkış işlemi yapılır. Düzenlenen tutanağın ve taşınır işlem fişinin birer nüshası muhasebe birimine gönderilir.

(5) Komisyon tarafından ekonomik değerinin olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri nedenlerle imha edilmesinin şart olduğuna karar verilen taşınırlar, harcama yetkilisinin onayı ile imha edilir. İmha, komisyon veya komisyonun gözetiminde uzman kişiler tarafından yapılır. Bu işleme ilişkin ayrıca bir imha tutanağı düzenlenir. İmha işleminde özel mevzuat hükümleri öncelikle dikkate alınır.

(6) Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar, taşınır işlem fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. Fişin ekine “Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı”nın bir nüshası da bağlanır.

(7) Hurdaya ayrılan ve çeşitli nedenlerle Devlete intikal eden taşınırlar ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hizmet dışı kalan taşınırların (30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun ile 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Kanun kapsamında olanlar hariç) satış işlemleri, devredilen yetki kapsamında 311 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre İdarece yapılır.

(8) Çeşitli kanunlarla Devlete intikal eden taşınırların eski maliklerinin taahhütlerinden ve borçlarından dolayı Devletin sorumluluğu bulunduğundan ve Devletin de bu sorumluluğu intikal eden mal varlığı ile sınırlı olduğundan, Devlete bu suretle intikal eden taşınırların tasfiye işlemlerinde bu hususlar göz önünde bulundurulur. Hak ileri süren üçüncü kişiler çıktığı takdirde, hakkın geçerliliği araştırılır, geçerli bir alacak hakkı ile karşılaşıldığı takdirde elde edilen tasfiye bedeli ile sınırlı olarak alacak hakkı ödenir.

(9) Devlete intikal eden taşınırlar ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hizmet dışı kalan taşınırlarından maden aksamlı hurda malzemeler, 20/3/1971 gün ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, satışı yapılmak üzere Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilir.

(10) Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünce süresi içerisinde devralınmayan ve ekonomik açıdan bir değeri bulunan hurdalar İdarece yetki kapsamında satılır.

Madde 373- Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış

(1) Tüketim malzemelerinin özelliklerinde, ağırlıklarında veya miktarlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle oluşan fireler, sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan taşınırlar ya da yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar ile canlı taşınırın ölmesi halinde, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir ve yetki kapsamında onay alınır.

(2) Onay alınmasından sonra taşınır işlem fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. Düzenlenen taşınır işlem fişinin bir nüshası muhasebe birimine gönderilir, bir nüshası da dosyasında saklanır.

(3) Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş olan bayraklar ilçelerde kaymakamlığa, illerde valiliğe teslim edilir. Bayrakların ilgili yerlere teslim edilmesinde de birinci ve ikinci fıkra hükmü uygulanır.

(4) Birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hallerde kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik olup olmadığı araştırılarak sonuçları ayrı bir tutanakta belirtilir ve Yönergenin 320 inci maddesine göre işlem yapılır.

Madde 374- Bölünen, birleşen veya kaldırılan harcama birimlerine ait taşınırlar hakkında yapılacak işlemler

(1) İdarenin yeniden yapılanması sonucu teşkilat yapısında meydana gelen değişiklikler nedeniyle bölünmesine, birleşmesine veya kaldırılmasına karar verilmesi halinde taşınırlar;

a) Bölünerek ayrı bir harcama birimi haline gelen birimin kullanımına terk edilmesi halinde, bölünen harcama biriminin kayıtlarına çıkış, yeni oluşan harcama biriminin kayıtlarına giriş,

b) Başka bir harcama birimi ile birleşme sonucunda kaldırılan birimin kayıtlarına çıkış, bünyesinde birleşilen birimin kayıtlarına giriş,

c) Kaldırılma halinde, kaldırılan harcama biriminin kayıtlarına çıkış, devredilmesi kararlaştırılan harcama biriminin kayıtlarına giriş,

kaydedilir.

(2) Giriş ve çıkış kayıtları taşınır işlem fişi ile yapılır. Düzenlenen fişlerin birer nüshası, muhasebe birimine gönderilir.

Madde 375- Taşıt Satışı

(1) Taşıt satışları hakkında aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır:

a) Taşıtın ekonomik ömrünü doldurduğuna dair, karayolları veya devlet su işleri idaresinden bir makine uzmanı, trafik teşkilatından bir uzman ve kurumun yetkilisi bir personelin katılımı ile oluşan komisyon tarafından, Yönerge eki “Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu” (EK- 82) düzenlenir.

b) Aracın sahibi olan kuruluşun bağlı olduğu bakanlık tarafından bu raporun onaylanması sağlanır.

c) Bu iki şart birlikte gerçekleşmeden taşıtlar satışa çıkarılmaz.

ç) Genel bütçeli kuruluşlarca bağış yoluyla edinilmiş yerli taşıtlar ile bütçe kanununa konulmuş ödeneklerle satın alınmış taşıtlardan, satılması için İdareye bildirilenlerin satışı hususunda aşağıda belirtilen işlemler yapılır.

1) Yönerge eki “Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu” (EK-82) ile bu raporun onaylandığına dair ilgili bakanlık onayı olmayanlardan bu belgelerin tamamlanması istenir.

2) İdare birimlerinde kullanması uygun görülmeyen ve Yönerge eki “Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu” (EK-82) ile bakanlık onayı bulunan taşıtlar, mevzuat hükümlerine göre belirlenecek kıymet üzerinden, bu Yönergenin “Ortak Hükümler” bölümünde belirtildiği şekilde açık ya da kapalı teklif usulüyle satılır. Taşıt satışlarında, pazarlık usulü uygulanmaz.

3) İki defa satışa çıkarılıp da satışı yapılmayan taşıtlar, 20/3/1971 tarih ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, hurda olarak satılmak üzere Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim edilir.

d) Gümrük vergisi ödenmemiş veya bağış yoluyla edinilen taşıtların satışı hususunda aşağıda belirtilen işlemler yapılır.

1) (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen belge temin edilir.

2) Taşıtın yaşına bakılmaksızın, bağış veya gümrük idaresinden temin edilip tahsis edildiği tarihten itibaren; treyler çekicileri, treylerler ve otobüsler için beş yıl, diğer taşıtlar için on yıl geçmemiş ise, bunların satışında gümrük vergisi alınması gerektiğinden ve bu idareler tarafından satışları yapılacağından gümrük idarelerine teslim edilir.

3) Bağış veya tahsis tarihinden itibaren; treyler çekicileri, treylerler ve otobüsler için beş yıl ve diğer taşıtlar için on yıl geçmiş ise, taşıtların satışında gümrük vergisi alınmadığından satışları, (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde yapılır.

e) Mahkemelerce müsaderesine karar verilip Hazineye intikal eden taşıtların satışı hususunda aşağıda belirtilen işlemler yapılır.

1) Taşıt için Yönerge eki “Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu” (EK-82) düzenlenir.

2) Kullanılması uygun görülmeyen taşıtlar, (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen usullere göre satılarak tasfiye edilir.

f) Gümrük vergisi ödenmeden sağlananlar dışında, yurt dışındaki çeşitli kaynaklardan temin edilen taşıtların satışı hususunda aşağıda belirtilen işlemler yapılır.

1) Yurt dışında bulunan çeşitli fonlardan ve ihtiyaç fazlası programlardan temin edilen taşıtların satışı için, önceden Bakanlıktan izin alınır.

2) Bu izin talep yazılarında, Yönerge eki “Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu” (EK-82) eklenir ve taşıtın nereden, ne zaman ve hangi yolla temin edildiği belirtilir.

g) İhale onayında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilir.

1) Taşıt satışlarına ait komisyon kararlarından, ihale bedeli, Kanunun 76 ncı maddesi gereğince, yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile tespit edilen parasal sınırın altında olanlar, devredilen yetki kapsamında ilçede kaymakam, ilde defterdarın onayı ile kesinleşir.

2) Bu sınırı aşan ihale kararları, onay için telefax ile Bakanlığa bildirilir. İlçelerde, bu tür yazılar valilik araya girmeksizin doğrudan Bakanlığa yazılır.

3) Bakanlıkla yapılan yazışmalarda, gönderilen fotokopi ve örneklerin mutlaka onaylanmış olmasına dikkat edilir.

4) İhale kararının onayı için yazılan yazılarda aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) Taşıtla ilgili olarak Bakanlıkla yapılan yazışmalardan sonuncusunun tarih ve sayısı,

b) Taşıtın nereden, ne şekilde ve hangi tarihte temin edildiği,

c) Taşıtın modeli, markası, şase ve motor numarası,

ç) Tahmin edilen bedeli,

d) İhaleye kaç kişinin katıldığı,

e) İhale tarihi ve ihale usulü,

f) Satış bedeli ve ihalenin kimin üzerinde kaldığı.

ğ) Satılan taşınırlar, taşınır işlem fişi düzenlenerek çıkış kaydedilir. Satışa ilişkin karar veya onayın bir nüshası fişin birinci nüshasına bağlanır.

h) İdarece, taşıtı teslim eden kamu idaresine satış sonucunda yazı ile bilgi verilir.

Madde 376- Ağaçların ve ahşap hurdalarının satışı

(1) İdareye tasfiye için teslim edilen ağaç ve ahşap hurdalar bu Yönergenin “Ortak Hükümler” kısmında belirtildiği şekilde satılır.

Madde 377- Röntgen banyo sularının satışı

(1) 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre röntgen banyo sularının bertarafının lisanslı işletmelerce yapılması mecburi olduğundan, ihaleye çıkarılacak röntgen banyo sularının ihale şartnamelerinin özel şartlar bölümüne “İhaleye Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisans verilen özel ve tüzel kişiler katılabilecektir.” şartı eklenir.

(2) Satış işlemleri, bu Yönergenin “Ortak Hükümler” kısmında belirtildiği şekilde yapılır.

(3) İhale sonucunda üzerine ihale yapılan yükleniciye röntgen banyo suları teslim edilir.

(4) İdarece, satış sonucundan ilgili kamu idaresine yazı ile bilgi verilir.

Madde 378- Bıçak ve silahların satışı

(1) Müsaderesine karar verilen veya kolluk kuvvetlerince İdareye teslim edilen bıçak ve silahlar hakkında aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır.

(2) Kuru sıkı tabancalar emniyet görevlisinin de bulunduğu bir komisyonca imha edilir ve tutanak tutulur veya Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim edilir.

(3) Yivsiz av tüfekleri bu Yönergenin “Ortak Hükümler” kısmında belirtildiği şekilde satılır.

(4) Bıçaklar öncelikle Milli Savunma Bakanlığı taşra birimine yazı ile teslim edilir. Teslim alınmaması halinde İdarece bu Yönergenin “Ortak Hükümler” kısmında belirtildiği şekilde satılır veya imha edilerek tutanak düzenlenir.

(5) İdareye teslim edilen bıçaklardan veya silahlardan tarihi değeri olanlar müze müdürlüğüne teslim edilir.

Madde 379- Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi

(1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, idarenin muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan; satın alma suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen taşınır işlem fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine gönderilir. Diğer şekillerde edinilen taşınırların girişleri ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları için düzenlenen taşınır işlem fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.

(2) Muhasebe kayıtlarında “150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı”nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen taşınır işlem fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Bunların yerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla, diğer idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.

Madde 380- Taşıtların tahsisi

(1) Kullanımı uygun olan taşıtların Bakanlık birimlerine tahsisi aşağıdaki şekilde yapılır:

(2) “Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu (EK-82)” ile Bakanlık onayı bulunan taşıtların Bakanlık birimlerinde kullanılmasının uygun olup olmayacağı ve tamirinin ekonomik olup olmadığı araştırılır.

(3) İdareye intikal eden taşıtlardan kullanımı uygun görülenlerin Bakanlık ilgili birimine tahsisi Bakanlıktan yazı ile istenir.

(4) Tahsis talep yazısında, hangi hizmetler için hangi sebeplerle gerekli olduğu, tamir edilecek ise gerekli ödenek miktarı belirtilir ve yazıya “Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu”nun (EK-82) onaylı bir örneği eklenir.

(5) Bakanlık tarafından tahsisi uygun görülen taşıtların kayıtları ve ilgililere teslimi bu bölümde belirtilen hükümlere göre yapılır.

Madde 381- Batıkların çıkarılması işlemleri

(1) Limanlar, karasuları ve göller içerisinde muhtelif tarihlerde batmış olan, Devlete ait veya sahipleri tarafından çıkarılmayarak terk olunan ve uzun zaman geçmesiyle sahipsiz mal durumuna giren ve daha önce çıkarılma işi Hazinece başkalarına verilmemiş veya verilmiş olup da tamamen çıkarılmayarak bırakılmış olan, isimleri bilinen veya bilinmeyen batık gemiler ile denize düşmüş diğer (zincir, kablo, demir vb. gibi) şeylerin çıkarılması talepleri MEOP’un evrak modülüne kaydedilir ve aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır:

a) Tespit ve gözetim komisyonu

1) İdare, gümrük ve liman idareleri ile il kültür ve turizm müdürlüğünden ve gerekli görülmesi durumunda da askerî teşkilâttan birer elemanın gözetim komisyonuna katılmak üzere görevlendirmesini yazı ile talep eder.

2) Görevlendirme sonucunda ita amirinden onay alınarak komisyon oluşturulur.

3) Komisyona, İdareden katılan üye başkanlık eder.

4) Komisyon, batık gemi veya eşyanın kesin yerini, cinsini, miktarını, batığın bulunduğu yerin sahile olan uzaklığını, kaç metre derinlikte olduğunu, batığın mahiyetini, diğer şeylerin neler olduğunu, batığın çıkarılmasının mümkün olup olmadığını, çıkarma işinin ne kadar zamanda bitebileceğini belirleyen bir rapor hazırlar. Bu rapora, batık gemi ve eşyanın bulunduğu yerin bir haritası eklenir ve haritada, batık gemi ve eşyanın yeri gösterilir. Yapılan bu çalışmalarda, gerekli görülmesi halinde dalgıç veya diğer teknik personelden de yararlanılır.

5) Komisyon üyelerinin gündelikleri ile diğer masrafları, batığı çıkarmak isteyen müşteri tarafından karşılanır. Müşterinin, bu tutarın tahminî miktarını önceden saymanlıkta emanet hesabına yatırması sağlanır. Sözleşme altı aydan uzun süreli ise, ödenecek gündeliklerin ilk altı aylığının peşin, diğer kısımlarının ise altışar aylık dilimler halinde yatırılması istenir.

b) Batık gemiler hakkında yapılacak işlemler

1) İdarece, çıkarılması talep edilen geminin sahipsiz mal durumuna gelip gelmediği araştırılır.

2) Sahipsiz mal durumuna geldiği anlaşıldığı takdirde gemi üzerinde hak iddia eden kimseler var ise, tayin edilen süre zarfında müracaatları, aksi takdirde gemi üzerindeki tüm haklarından feragat etmiş olacakları ve ileride gerek enkaz, gerekse enkaz bedeli üzerinde herhangi bir hak iddia edemeyecekleri hususları bir defa da gazete ile ilân edilir. Batmış olan gemi ve eşyası Devlete ait ise, ilân yapılmaz.

3) Limanlar dahilinde seyir ve seferin selametine engel olabilecek şekilde batan gemi ve eşyanın çıkarılması veya çıkarttırılması, 618 sayılı Limanlar Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen usul ve şekle göre, liman idarelerince yapılır ve bu idarelerce satışı yapılmak üzere İdareye teslim edilir.

c) Şartname, sözleşme ve ihale ile ilgili genel hususlar

a) İhalelerde Yönerge eki şartname (EK-83) ve sözleşme (EK-84) düzenlenir ve İdarece gerekli görülen özel hükümler şartname ve sözleşmeye ilâve edilir.

b) Geçici teminat, işin önemi, özelliği, yaklaşık değerler de dikkate alınarak, Kanunun 76 ncı maddesi uyarınca, yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile ilçeler için tespit edilen parasal sınırın yarısından az olmamak üzere İdarece belirlenir. Kesin teminat ise, geçici teminatın iki katı olarak belirlenir.

c) İhale ilânları, İdarece Yönergenin 13 üncü maddesine göre hazırlanarak, ihale tarihinden otuz gün önce, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde yapılır. İdarece, gerek görülmesi halinde, aynı ilân, bir defa da İstanbul’da çıkan tirajı yüksek gazetelerin birinde yayımlatılır.

ç) Batık gemi ve eşyanın muhammen bedeli, önceden belli olmadığından; ihale Hazineye verilecek aynî pay üzerinden yapılır. Bu pay yüzde otuzdan az olmamak üzere İdarece belirlenir.

d) Batık gemi ve eşyanın çıkarılması işinin üç yıldan fazla olmamak üzere ne kadar sürede yapılabileceği İdarece önceden belirlenir ve şartname ve sözleşmede gösterilir.

e) Batık gemi ve eşyanın çıkarılması ve satışı ihaleleri, Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi de dikkate alınarak, Yönergenin “Ortak Hükümler” kısmının 23 üncü maddesine göre pazarlıkla yapılır. İhaleye katılanlardan, Hazineye en çok aynî pay vermek isteyen tercih edilerek, bu isteklinin teklifi uygun bedel olarak kabul edilir.

ç) İhale onayı ve Bakanlığa gönderilecek bilgiler

a) Batık gemi ve eşya çıkarma ve satış ihaleleri ile ilgili komisyon kararları; Bakanlığa bildirilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır.

b) Bakanlığa yazılacak onay istek yazılarında Bakanlıkla aynı konuda yazışma yapılmışsa, o yazı ilgi gösterilerek aşağıdaki bilgilere yer verilir:

1) Batık gemi ve eşyanın bulunduğu yer, cinsi, niteliği, tahminî miktarı,

2) İhale tarihi,

3) Alınan geçici teminat miktarı,

4) İhaleye kaç kişinin katıldığı,

5) İhalede, en yüksek oranda teklifin kim tarafından yapıldığı,

6) Geçici ihalenin kimin üzerine yapıldığı ve bu kişinin neden tercih edildiği,

7) Çıkarma işinin ne kadar zamanda sonuçlanacağı.

d) Sözleşme yapılması ve diğer işlemler

a) Bakanlıkça ihalenin onaylandığının bildirilmesinden sonra İdarece, Yönergenin 26 ncı maddesine göre müşteriye tebliğ edilir.

b) Yapılacak olan tebligatta, Yönergenin 26 ncı maddesinde belirtilen süre içinde geçici teminatı kesin teminata çevirmesi ve Yönerge eki (EK-84) sözleşmeyi notere tescil ettirerek İdareye vermesi gerektiği ile bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihalenin bozulacağı ve geçici teminatın Hazineye gelir kaydedileceği bildirilir.

c) Bu hususların yerine getirilmesinden sonra tutanak düzenlenerek yer teslimi yapılır ve batık gemi veya eşyanın çıkarılma işi, bu maddeye göre kurulan komisyonun gözetim ve denetimi altında yapılır.

ç) Bu işlem sonucunda çıkarılıp Hazine payına ayrılan enkaz ve eşyanın satışı, İdarece Yönergenin “Ortak Hükümler” kısmında belirtildiği şekilde yapılır ve bedelleri (batık sahiplerinin hakları baki kalmak kaydıyla) Hazineye irad kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM- Sayım ve Devir İşlemleri

Madde 382- Sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemler

(1) Kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında, yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayımı yapılır.

(2) Taşınır sayımları;

a) Harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında,

b) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulan,

sayım kurulu tarafından yapılır.

(3) Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlandıktan sonra sayım kurulu tarafından taşınır sayım ve döküm cetveli düzenlenir. Cetvel, sayım kurulu ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından imzalanır. Bu cetvel ve eki sayım tutanağı ile sayım sonuçlarına göre düzenlenen giriş ve çıkış belgeleri, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin yıl sonu hesabını oluşturur.

ALTINCI BÖLÜM- Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı

Madde 383- Taşınır yönetim hesabı

(1) Harcama yetkilileri tarafından Sayıştay’a verilecek taşınır yönetim hesabı; önceki yıldan devreden taşınırlar ile yılı içinde girenleri, yılı içinde çıkışı yapılan taşınırlar ile ertesi yıla devredilenleri ve yıl sonunda yapılan sayım sonucu bulunan fazla ve noksanları gösterir şekilde düzenlenir.

(2) Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur.

a) Yılsonu sayımına ilişkin sayım tutanağı,

b) Taşınır sayım ve döküm cetveli,

c) Harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetveli,

ç) Yılsonu itibarıyla en son düzenlenen taşınır işlem fişinin sıra numarasını gösterir tutanak.

(3) Taşınır yönetim hesabı aşağıda açıklandığı şekilde hazırlanır ve ilgili yerlere gönderilir:

a) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince, sayım kurulu tarafından onaylanan taşınır sayım ve döküm cetveline dayanılarak ilgisine göre üç nüsha “Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli” düzenlenir.

b) (a) bendine göre düzenlenecek cetvelin ekine taşınır sayım ve döküm cetveli eklenir ve harcama yetkilisinin onayına sunulur. Harcama yetkilisince, cetvelin taşınır sayım ve döküm cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir.

c) Muhasebe yetkilisi, cetvellerdeki kayıtlar muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğu onaylandıktan sonra harcama yetkilisine geri gönderir.

ç) Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisince onaylanmış cetvellerin bir nüshasını, Sayıştayca belirlenecek sürelerde,

1) Yıl sonu sayım tutanağı,

2) Sayım ve döküm cetveli,

3) Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen taşınır işlem fişinin sıra numarasını gösterir tutanak,

ile birlikte Sayıştay’a, bir nüshasını ise malî yılı takip eden ay sonuna kadar ilgili taşınır konsolide görevlisine gönderir.

4) Cetvellerin birer nüshası da harcama biriminde muhafaza edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM- Numaralandırma ve Kod Sistemi

Madde 384- Dayanıklı taşınırların numaralandırılması

(1) Maliye SGB.net üzerinden giriş kaydı yapılarak alınan sicil numaraları kazıma, damga vurma ve etiket yapıştırma suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilir ve fiziki veya kullanım özellikleri nedeniyle numaralandırılması mümkün olmayan taşınırlara bu işlem uygulanmaz.

Madde 385- Harcama birimi ve ambarların kodlanması ve Sayıştaya bildirilmesi

(1) İdareye bağlı ambarlara harcama yetkililerince bir düzeyli ve iki karakterden oluşan kod verilir. Bu kod aynı harcama birimine bağlı ambarların sayısını gösterir. Ambar, bağlı olduğu harcama birimi koduyla birlikte tanımlanır.

(2) Bu kodlar taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile taşınır konsolide görevlilerince yapılan taşınır işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen belge ve cetvellerde kullanılır.

(3) İdare; her malî yılbaşından önce, harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların açık adreslerini ve bu ambarlardan sorumlu taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin ad, soyad ve unvanlarını gösteren listeleri Sayıştay’a gönderir. Yıl içinde yapılan değişiklikler de, değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sayıştay’a bildirir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın