4636 sayılı MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası 4636
Kabul Tarihi 05.04.2001
Resmi Gazete T/S 13.04.2001/24372
Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S

Bu mevzuatın emlak mevzuatını ilgilendiren kısımları aşağıdadır. Mevzuatın Başbakanlık mevzuatta yer alan tam hali, metnin sonunda yer almaktadır.

Tanımlar

Madde 2- Bu Kanunda geçen;

Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

Bakan: Millî Savunma Bakanını,

Başkanlık: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığını,

Başkan: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanını,

Şirket: Petrol Ofisi Anonim Şirketi (POAŞ)’ni,

NATO: Kuzey Atlantik Andlaşması Organizasyonunu,

POL: Petrol, yakıt ve yağlayıcılarını,

İfade eder.

Görev ve yetkiler

Madde 3- Başkanlığın görevleri aşağıda belirtilmiş olup, bu görevler Yönetim Kurulunun alacağı kararlar çerçevesinde yerine getirilir.

a) NATO enfrastrüktür programı gereğince veya bütçeden askerî ihtiyaçlar için inşa edilmiş veya edilecek olan akaryakıt tesisleri ile boru hatlarını Türk Silâhlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacına cevap verecek şekilde işletmek.

b) Akaryakıt tesisleri ile boru hatlarının her türlü bakım, onarım ve korunmasına dair tüm hizmetleri yürütmek, ihtiyaç duyulan ilâve tesisleri kurmak veya kurdurmak.

c) Hazarda ve seferde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan ve Bakanlıkça protokol ve sözleşmeye bağlanmış olan veya Bakanlık tarafından Başkanlığın temin ile görevlendirdiği akaryakıt ve madeni yağları, sözleşme veya protokolde belirtilen yerlerden teslim alarak depolamak ve dağıtımını sağlamak.

d) Atıl kapasitenin Ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla görevleri ile ilgili hizmet sunmak ve gelir sağlamak.

e) Akaryakıt tesislerine ilişkin yapılacak veya plânlanacak faaliyetler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunmak.

f) Teşkil edeceği tanker filoları veya sivil nakliye ve petrol kuruluşları vasıtasıyla boru hattı dışındaki akaryakıt naklini sağlamak, gerektiğinde deniz aşırı nakliyatlar için deniz tankeri satın almak veya kiralamak.

g) POL tesislerine ait haberleşme sisteminin işletme ve idamesini sağlamak.

h) Başkanlık emrinde çalışan personele ilişkin idarî, sosyal ve malî her türlü işlemleri yürütmek.

ı) Diğer akaryakıt boru hattı işletmesiyle uğraşan kuruluşlara işletme ve bakım hizmetleri satışı yapmak.

i) İşletme ve bakımın idamesi ile Başkanlığı harbe hazır durumda bulundurmak; akaryakıt, madeni yağ ve türevleri ile gerekli her türlü araç, gereç, teçhizat, demirbaş malzeme, yedek parçayı yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan satın almak, kiralamak, depolamak ve dağıtımını yapmak, Başkanlık tesislerinin korunmasını Bakanlıkça tahsis edilen silâhlarla sağlamak.

j) NATO makamlarından sarf müsaadesi sağlanması mümkün görülmeyen projeler için hizmetin gerektirdiği bina ve buna bağlı olarak alt yapı inşaatını veya tadilat işlerini yaptırmak, kiralamak veya satın almak, aynî haklar tesis etmek, ettirmek ve kaldırmak.

k) Başkanlığın mal ve hizmetlerinin fiyatlarını belirlemek.

l) Bakan tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Menkul ve gayrimenkuller

Madde 13- Türkiye NATO Askerî Boru Hattı ve Akaryakıt Tesisleri (depolar, deniz terminalleri, tanker ve vagon dolum tesisleri, pompa istasyonları ve bunların müştemilatı olan diğer bütün unsurlar), Bakanlığın mülkiyetindedir.

Başkanlığın malları ve her türlü mevcutları aleyhine işlenen suçlar, Devlet malı aleyhine işlenmiş sayılır. Bu eylemler hakkında, Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. Başkanlığın taşınır ve taşınmaz malları ile diğer aynî hak ve malî varlıkları haczedilemez.

Geçici Madde 1- A) Bakanlığa ait gayrimenkuller üzerinde Şirket tarafından inşa edilen ve ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan Etimesgut deposu, bedelsiz olarak Bakanlığa devredilir.

B) Bakanlık tarafından yapılan Merzifon tesislerinin kurulu bulunduğu 15.970 metrekare arsa, maliki olan Şirket tarafından rayiç değeri üzerinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Bakanlığa devredilir.

Geçici Madde 2- Şirket uhdesinde bulunup, Askerî İkmal ve NATO Tesisleri hizmetlerinde kullanılan her türlü araç, malzeme, lojman, bina ve tüm demirbaşlardan;

a) Bakanlık tarafından ton/km. adı altında bedelleri Şirkete ödenmiş olanlar bedelsiz olarak,

b) Bakanlık tarafından ton/km. adı altında bedellerinin bir kısmı şirkete ödenmiş olanların ise bakiye borcu şirkete ödenmek suretiyle,

Başkanlıkça kullanılmak üzere Bakanlığa devredilir ve kamu kurumları nezdinde gerekli tesciller yapılır.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın