1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu

Muhasebei Umumiye Kanunu

Kanun Numarası: 1050, Kabul Tarihi: 26.05.1927, Resmi Gazete T/S 09.06.1927/606

Bu Kanun 5018 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu mevzuatın emlak mevzuatını ilgilendiren kısımları aşağıdadır.

Madde 23- Devlete ait bilumum gayrimenkul emval, tapu idaresince Hazine namına tescil ve Maliye Vekâleti tarafından idare olunur. Bunlardan bir daireye tahsisi icap edenler o daireye, istimal olundukları müddetçe bila icar verilebilir.

Madde 24- (Değişik: 26.10.1988/3483)[1] Devlete ait taşınmaz mallardan değeri yılları bütçe kanunlarında saptanan alt sınırdan düşük olanlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca (harp gemileri Milli Savunma Bakanlığınca), alt ve üst sınırlar arasında kalanlar Bakanlar Kurulunca satılır; üst sınırı aşanların satışı yasa ile olur.

Madde 25- Gerek Maliye Vekâleti tarafından idare olunsun ve gerek dairelere tahsis edilmiş bulunsun bilumum gayrimenkul emvalin cins ve kıymetlerini muhtevi bir defteri kebir Maliye Vekâleti tarafından tutulur.

  1. Değişiklikten önceki şekli: “Madde 24- Devlete aid gayrimenkul emvalden iki yüz elli bin lirayı mütecaviz kıymeti olanlaı ile harb sefinelerinin satılması kanunu mahsus istihsaline mütevakkıftır. Kıymeti harbiyesini zayi edib bir daireye tahsif ve itası lâzımgelen sefineler bu hükümden müstesnadır.”

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın