TURİZM ALANLARINDA VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM ALANLARINDA VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

27.01.1983 tarihli ve 17941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelik, 03.11.2003 tarih ve 25278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik”in 21.maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

Madde l- Bu yönetmeliğin amacı,2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin işlemleri düzenlemektir.

Kapsam :

Madde 2- Bu yönetmelik, mevkii ve sınırları Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit ve ilan edilen Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanmasında uyulacak usul ve esaslara ait hükümleri kapsar.

Yasal Dayanak:

Madde 3- Bu yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. B.3 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar :

Madde 4-

a) Turizm Bölgesi: Sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit ve ilan edilen bölgelerdir.

b) Turizm Alanı: Turizm Bölgeleri içinde öncelikle geliştirilmesi öngörülen, mevkii ve sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi, Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit ve ilan edilen, doğal veya sosyo-kültürel değerlerin yoğunlaştığı alanlardır.

c) Turizm Merkezi: Turizm Bölgeleri içinde veya dışında, yeri, mevkii ve sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi, Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit ve ilan edilen, turizm yönünden önem taşıyan yerlerdir.

d) Turizm Amaçlı Uygulama İmar Planı: Nazım imar planlarında turizm kullanımına ayrılan alanlar ile sınırları nazım imar planına uygun olarak İmar ve İskan Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen turizme dönük kullanımların ağırlık olduğu alanlar için düzenlenen uygulama imar planlarıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

İmar Planları

İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanması:

Madde 5- Turizm Alan ve Merkezlerinde;

a) Nazım İmar Planları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşü alınarak İmar ve İskan Bakanlığınca onaylanır.

b) Turizm Amaçlı Uygulama İmar Planları; onaylı nazım imar planlarına ve yürürlükteki imar mevzuatına uygun olarak, varsa kadastro durumu da işlenmiş halihazır haritalar üzerinde hazırlanarak, plan açıklama raporu ile birlikte (5) takım halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayına sunulur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu planları inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylar veya yeniden düzenlenmek üzere iade eder.

Madde 6- Turizm Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde turizm dışı kullanıma ilişkin uygulama imar planları ve altyapı projeleri, ilgili kuruluşça 2 takım halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilir. Kültür ve Turizm Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra yürürlüğe konulur. Bakanlık bu konudaki görüşünü 3 ay içinde ilgili kuruluşa bildirir.

Plan Yapımında Ön İzin:

Madde 7-  Bu yönetmeliğin kapsamı içinde bulunan yerlerde, imar planı yapımına başlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İmar ve İskan Bakanlığından izin alınması gereklidir.

Ancak Nazım İmar Planı bulunan yerlerde, nazım plan kararlarına uygun olarak hazırlanacak turizm amaçlı uygulama imar planı teklifleri ön izine tabi değildir.

Nazım imar planı bulunan yerlerde nazım plan kararlarına uygun olan turizm amaçlı uygulama imar planı teklifleri bu Yönetmeliğin 5.b. maddesi hükümlerine göre işlem görür.

Mevzii İmar Planları:

Madde 8- Gerçek ve tüzel kişilerce (5) takım olarak hazırlanmış mevzii imar planları ve bunlara ilişkin plan açıklama raporu ile, planlanan alanın tümüne ilişkin tapu senetleri, varsa çapları veya bunların onaylanmış örnekleri, kamu mülkiyetinin söz konusu olduğu durumlarda tahsis belgesi veya Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın buna ilişkin olumlu bildirimi bir dilekçeye eklenerek belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ilgili belediye’ye, bu alanlar dışında ilgili valiliğe verilir.

Planlanan alanın mülkiyeti birden çok kişinin ise, dilekçeyi ilgili maliklerin ya da yasal temsilcilerinin imzalaması zorunludur.

Planlanan alan içinde malikleri belli olmayan veya bulunamayan yerler olması halinde bunların toplamı tüm alanın yüzde yirmisini geçemez.

Yapılacak düzenlemede bu alan sahipleri aleyhine farklı kullanım getirilemez.

Madde 9- İmar planlarının düzenlenmesi sırasında, öngörülen en çok nüfus gözönünde tutularak kişi başına en az 7 m2 yeşil alan ayrılacaktır.

Madde l0- Bu Yönetmeliğin kapsamı içinde bulunan yerlerde hazırlanacak planlarda: 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37.A.2. maddesi uyarınca düzenlenen yönetmelikte belirlenecek otopark standartlarına uyulacaktır.

Haritaların Hazırlanması : (l6.6.l989 tarihli değişik şekli)

Madde 11- Planlanacak alanın haritasının hazırlanması ve İmar ve İskan Bakanlığı’nca onanması işlemi l/2500 ve Daha Büyük Harita ve Planların Yapılması Hakkında Teknik Yönetmeliğe göre yapılır. Haritalara arsa kadastral ya da tapulama haritalarındaki mülkiyet sınırları da işlenir. Ağaç örtüsünün imkan ölçüsünde korunması amacıyla, dağınık ağaçlar tek tek, küme halindeki ağaçlar ağaçlık alan işareti ile haritada gösterilir.

Mahalli İşlemler : (l6.6.l989 tarihli değişik şekli)

Madde l2- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediye’ye verilen planlar Belediye Meclisince, bu sınırlar dışında ilgili valiliğe verilen planlar İl İdare Kurulunca, incelenerek görüşleri gerekçeleri ile birlikte en geç 30 gün içinde, Turizm Bakanlığına bildirilir. Bu süre sonunda cevap alınmadığı takdirde uygun görüş verilmiş sayılır.

Turizm Bakanlığınca onaylanan turizm amaçlı uygulama imar planları ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan nazım imar planları (valiliğe geldiği günden itibaren) l5 gün içinde valiliğin yada ilgili belediyenin duyuru yerlerinde bir ay süre ile asılır.

Askı, belediyelerin ve ilgili dairelerin araçları ile halka duyurulur. Bu işlemlere ilişkin olarak düzenlenecek tutanaklar süresiz saklanır.

İmar planı değişikliklerinde de yukarıdaki hükümler uygulanır.

Diğer Uygulama Esasları:

Madde l3- (l6.6.l989 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.)

Madde l4- ( l6.6.l989 tarihli değişik şekli)

Bu yönetmelikte aksine hüküm bulunmayan hallerde 3l94 sayılı İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere göre işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük:

Madde l5- Bu yönetmelik Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde l6- Bu yönetmeliği Kültür ve Turizm, İmar ve İskan Bakanlıkları yürütür.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın