SABİT VE MOBİL HABERLEŞME ALTYAPISI VEYAŞEBEKELERİNDE KULLANILAN HER TÜRLÜKABLO VE BENZERİ GERECİN TAŞINMAZLARDAN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

SABİT VE MOBİL HABERLEŞME ALTYAPISI VEYAŞEBEKELERİNDE KULLANILAN HER TÜRLÜKABLO VE BENZERİ GERECİN TAŞINMAZLARDAN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmî Gazete T/S: 27.12.2012/28510

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İKİNCİBÖLÜM

İlkeler, Başvuru ve Değerlendirme

İlkeler

MADDE 5–(1) Geçiş hakkı uygulamasında;

a) Ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması,

b) Etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanması,

c) Geçiş hakkı taleplerinin yasal süre içerisinde cevaplanması,

ç)İlgili mevzuata aykırı olmamak koşulu ile geçiş hakkının kullanılmasının öncelikle tarafların anlaşmasına bağlı olması,

d) Taleplerin teknik açıdan mümkün, ekonomik açıdan orantılı ve makul olması,

e) Tesis paylaşımı ve ortak yerleşime öncelik verilmesi,

f) Geçiş hakkının kullanımının taşınmaza kalıcı zarar vermemesi ve geçiş hakkı sağlayıcısının bu taşınmazın üzerindeki haklarının kullanımını sürekli biçimde aksatmaması,

g) Çevre, tarihi eserler, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, şehir ve ülke planlamacılığından kaynaklanan özel koşulların göz önünde tutulması,

ilkeleri esas alınır.

(2) Geçiş hakkı başvurularının değerlendirilmesinde ve uygulanmasında; milli savunma, milli güvenlik, kamu düzeni gerekleri ve acil durum ihtiyaçları ile 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve diğer özel kanunlardan kaynaklanan sınırlamalar saklıdır.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 6–(1) Geçiş hakkı talep edilen güzergah üzerinde tesis paylaşımı yükümlülüğüne karar verilmiş bir elektronik haberleşme şebekesi ve/veya altyapısı bulunması halinde, tesis paylaşımına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Tesis paylaşımının mümkün olmadığının işletmeci tarafından belgelenmesi durumunda işletmeci, geçiş hakkının kullanımının onayı için Ek-2’de yer alan belgelerle birlikte Bakanlığa başvurur.

(3) Aynı güzergah ve aynı taşınmaz için yapılan geçiş hakkı talepleri, başvuru sırasına göre değerlendirilir.

(4) Bakanlığa yapılan başvurular, 5 inci madde hükümleri ile Bakanlığın strateji ve politikaları dikkate alınarak otuz gün içinde değerlendirilir.

(5) Değerlendirme sürecinde işletmeciler, Bakanlık tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi eksiksiz ve gecikmeden vermek zorundadırlar.

(6) Değerlendirme sonucunda Bakanlık tarafından kullanım onayının verilmemesi durumunda işletmeci gerekçeleri ile birlikte bilgilendirilir.

(7) Değerlendirme sonucunda Bakanlık tarafından kullanım onayı verilmesi durumunda ise aşağıdaki hükümler uygulanır:

a)Özel mülkiyete konu taşınmazlarda işletmeci ile GHS; ilgili mevzuata aykırı olmamak koşulu ile geçiş hakkına ilişkin anlaşmaları,22/11/2001tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere serbestçe yapabilirler. Geçiş hakkına ilişkin anlaşmaların ekinde; işletmecinin Kurum tarafından yetkilendirildiğine dair belge, kurulacak altyapıya ilişkin proje dosyası ve Bakanlıktan alınan kullanım onayı belgeleri yer alır.

b) Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile mülkiyeti veya tasarrufu belediyelere ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile25/2/1998tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan yerlerde geçiş hakkını kullanacak işletmeci, ilgili GHS’ye Ek-2’de yer alan belgeler ve Bakanlıktan alınan kullanım onayı ile birlikte başvuruda bulunur. GHS kendisine yapılan geçiş hakkı talebi başvurularını mevzuat çerçevesinde en geç altmış gün içerisinde sonuçlandırır ve sonucunu işletmeciye bildirir. Geçiş hakkı talebinin reddedilmesi durumunda yapılan bildirimde red gerekçeleri açıkça belirtilir.

Kapasite planlaması

MADDE 7–(1)İşletmeci, geçiş hakkı talep edilen güzergâh üzerinde altyapı tesisinin kapasite planlamasını yaparken Bakanlığın strateji ve politikalarını da göz önünde bulundurur. Bakanlık tarafından aksi belirtilmediği sürece, işletmeci, en az kendi ihtiyacını karşılayan altyapı kadar bir altyapıyı diğer işletmeciler için de kurmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Geçiş Hakkı Anlaşmaları, Ücretler, Uygulama ve Yükümlülükler

Geçiş hakkına ilişkin anlaşma

MADDE 8–(1) Bu Yönetmelik kapsamında işletmeci ve GHS; 5 inci maddede belirtilen ilkeler doğrultusunda geçiş hakkına ilişkin anlaşmaları serbestçe yapabilirler.

(2)İşletmeciler, talep edilmesi halinde GHS ile yaptıkları anlaşma ve eklerinin birer suretini Bakanlığa ve Kuruma gönderir.

(3) Taşınmaza kalıcızarar verilmemesi ve bu taşınmazüzerindeki hakların kullanımının sürekli biçimde aksatılmamasıkoşuluyla, teknik olarak imkandahilinde, seçeneksiz ve ekonomik açıdan orantısız maliyetler ihtiva etmeyen geçiş hakkıtalepleri, makul ve haklısebepler saklıkalmaküzere GHS tarafından kabul edilir. GHS, geçiş hakkı talebini reddetmesi durumunda ayrıntılı gerekçesini işletmeciye bildirmek zorundadır.

(4)GHS’ningeçiş hakkıtalebini reddetmesi durumunda işletmeci, reddetme gerekçesi ile birlikte sorunun çözüme kavuşturulmasıiçin Bakanlığa başvurabilir. Bakanlık, gerekli değerlendirmeyi yaparak sonucunu GHS ve işletmeciye bildirir.

(5) Geçiş hakkıanlaşmasıimzalandıktan sonra uygulama sürecinde taraflar arasında ortayaçıkan anlaşmazlıklar, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında çözümlenir. Taraflardan herhangi birinin talep etmesi durumunda Bakanlık konu hakkında gerekli değerlendirmeyi yaparak görüşünübildirir.

(6) Geçiş hakkına aitücretlerinödemeşekli, geçiş hakkına ilişkin anlaşmada yer alır.

Geçiş hakkıücretleri

MADDE 9–(1) Geçiş hakkıkullanımında gerçek veözel hukuk tüzel kişilerine ait mülkiyet alanlarıdışında kalan yerler için GHS tarafından, geçiş hakkınıkullanan işletmeciden talep edilen geçiş hakkıücreti, Geçiş hakkıÜcret Tarifesinde belirtilen fiyatları aşamaz.

(2) Tapuda kamu kurum ve kuruluşlarıadına kayıtlıtaşınmazlar için belirtilen ücretüst sınırıhariçolmaküzere, Geçiş hakkıÜcret Tarifesinde yer alan üst sınırlarıbelirten fiyatlar, her mali yılın başında Türkiyeİstatistik Kurumunca yayımlananÜretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında artırılarak tespit edilir.

(3)İlk yıldan sonraki geçiş hakkıücretleri; birönceki yıl geçiş hakkıücretine en fazla Türkiyeİstatistik Kurumunca yayımlananÜretici FiyatlarıEndeksi (ÜFE) oranında artırım yapılmasısuretiyle tespit edilir.

(4) Geçiş hakkınedeniyle yapılacak keşifücreti, sabit ve mobil haberleşme altyapısıveyaşebekelerinde kullanılan her türlükablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesi nedeniyle taşınmazın tekrar eski haline getirilmesi bedeli, yer değişikliği bedeli, var olan faaliyeti durdurma bedeli ve benzeri adlarla alınan diğer bedeller ve tazminatlar, bu Yönetmelikte belirlenen ilkelere ve hükümlere uygun olmak kaydıyla ve taraflar arasında yapılan geçiş hakkı anlaşmasında aksi belirtilmediği takdirde işletmeci tarafından ayrıca karşılanır.

(5) Geçiş hakkının kullanılmasısüresince geçiş hakkının kullanılmasından dolayı mevcut bir yapının, yolun, zeminin tekrar eski haline getirilmesine ilişkin işve işlemlerin hangi tarafça yapılacağıGHS tarafından belirlenir. Maliyeti işletmeci tarafından karşılanması suretiyle bu işve işlemlere ilişkin bedellerin belirlenmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu işlere ilişkin birim fiyatları dikkate alınır.

Geçiş hakkının uygulama süreci

MADDE 10–(1)İşletmeci, Bakanlıkça geçiş hakkıkullanım onayının verilmesinden itibaren en geçyüz yirmi gün içerisinde taşınmaz sahiplerine başvuru, gerekli izin ve onayların alınması, anlaşmaların imzalanmasıdadahiltüm işlemleri yerine getirmekle, kazıve benzeri inşaata başlamakla ve bu hususları Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. İşletmeciden kaynaklanmadığı Bakanlıkça kabul edilen nedenlerden dolayımeydana gelen gecikmeler bu süreyedahil değildir. Bu süre içerisinde bütün işlemlerin tamamlanmamasıveya altyapı kurulum inşaatının başlamamasıdurumunda Bakanlıkça verilen kullanım onayı iptal edilmiş sayılır. Bu durum Bakanlıkça işletmeciye bildirilir.

Geçiş hakkısağlayıcısının yükümlülükleri

MADDE 11–(1) GHS, geçiş hakkıuygulamasında 5 inci maddede belirtilen ilkelere uymakla yükümlüdür.

(2) Geçiş hakkısağlayıcısıbir kamu kurum veya kuruluşu ise kendisine yapılan geçiş hakkıtalebini içeren başvurularıöncelikli olarak ve gecikmeye mahal vermeden ilgili mevzuatçerçevesinde değerlendirmekle ve altmışgün içinde sonuçlandırmakla, şeffaf davranmakla ve işletmeciler arasında ayrım gözetmemekle yükümlüdür.

(3) GHS, işletmecinin geçiş hakkıkapsamında yürüteceği faaliyetlerin kesintisiz ve güvenli birşekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, masrafları işletmeci tarafından karşılanmaküzere, gerekli tümönlemleri alır veya alınmasına izin verir.

(4) GHS, geçiş hakkına konu olan taşınmazınüzerindeki haklarınıkullanırken işletmecinin geçiş hakkı kapsamında yürüteceği faaliyetler ile işletmeciye ait elektronik haberleşme altyapısınıtehlikeye düşürücüveya zarar verici işlemlerden kaçınmakla yükümlüdür.

(5) GHS, işletmeciye ait elektronik haberleşmeşebeke ve/veya altyapısında yol açtığı zararları,üçüncüfıkra hükmüsaklıkalmak kaydıyla en geçbir ay içerisinde tazminle yükümlüdür.

(6) GHS, geçiş hakkına konu olan taşınmazınüzerindeki haklarını kullanırken işletmeciye ait elektronik haberleşmeşebeke, altyapıve bunların destekleyici ekipmanlarının haklısebeplerle yerinin değiştirilmesi ve benzeri taleplerde bulunması halinde, durumu işletmeciye altmışgünönceden haber verir.

(7) GHS, altıncıfıkrada belirtilen işlemleri elektronik haberleşmeşebeke, altyapıve bunların destekleyici ekipmanlarınıtehlikeye düşürücüveya zarar verici olmamak ve işletmeciyi haberdar etmek kaydıyla bizzat yerine getirebilir veya bu işlemlerin yapılmasını işletmeciden talep edebilir. Taraflar arasında yapılacak anlaşmada aksi belirtilmediği sürece,GHS’ninbu taleplerinden kaynaklanan tüm masraflar kendisi tarafından karşılanır. Ancak, kamu hizmetlerinin kesintiye uğramasına sebep olabilecek arıza ve benzeri acil durumlarda, altıncıfıkrada belirtilen süre beklenmeksizin, tarafların sorunun giderilmesi için karşılıklı işbirliği içerisinde çalışmaları esastır.

İşletmecinin yükümlülükleri

MADDE 12–(1)İşletmeci;

a) Geçiş hakkını; mevzuata uygun olarak kullanmak 5 inci maddede belirtilen ilkelere uymak ve taşınmaza ve üzerinde tesis edilmiş diğer altyapılara vereceği her türlü zararı, zararın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tazmin etmek,

b) Geçiş hakkına ilişkin anlaşma ve ekleri ile değişikliklerini, her türlü bilgi ve belgeyi süresi içerisinde eksiksiz ve doğru olarak EHABS’a kaydetmek,

c) Geçiş hakkı ile ilgili üç yıllık tahmini güzergah ve kapasite planları ile planlarındaki değişiklikleri EHABS’a kaydetmek,

ç) Yapacağı altyapı çalışmalarında her türlü güvenlik önlemini almak,

d) Bakanlığın istediği bilgi ve belgeleri belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve doğru bir şekilde göndermek

zorundadır.

(2)İşletmeci tarafından geçiş hakkı kullanımı kapsamında kullanılacak tesislere ait standartlar, Kurum tarafından yapılan düzenlemelere uygun olmak zorundadır.

(3) Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile mülkiyeti veya tasarrufu belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan yerlerde geçiş hakkını kullanan işletmecinin kurduğu tesislerin paylaşılması durumunda, paylaşılan güzergah ve tesisi kullanan işletmecilere ilişkin bilgiler geçiş hakkınıkullanan işletmeci tarafından GHS’yebildirilir.

Stratejik veözelönemi olan yerlerden geçiş hakkı

MADDE 13–(1)İşletmeci; Türk boğazları, Türkiye’nin deniz yetki alanları, kara ve deniz sınırları, ormanlar ve buna benzer stratejik veözelönemi olan bölge ve alanlardan kullanım onayıiçin Bakanlığa başvuruda bulunur.

(2) Bakanlık; birinci fıkrada belirtilen alanlar için yapılacak kullanım onayıbaşvurularının değerlendirmesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşalır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen alanlar için yapılacak geçiş hakkıtaleplerinde Bakanlık, diğer işletmecilerle ortak kullanılmaküzere tek bir işletmeciye kullanım onayı verebileceği gibi, ortak bir geçiş hakkı güzergâhı belirleyerek geçiş hakkı talep eden tüm işletmecilerin bu güzergâhıkullanmasınızorunlu kılabilir. Bu durumda Bakanlık tarafından konu hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilir.

(4) Bakanlıktan kullanım onayıalan işletmecilerGHS’yegeçiş hakkıiçin başvuruda bulunur. GHS, geçiş hakkı başvurularınımevzuatçerçevesinde değerlendirerek altmışgün içerisinde sonuçlandırır.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

Elektronik Haberleşme AltyapıBilgi Sistemi, Kamulaştırma ve Denetim

Elektronik haberleşme altyapıbilgi sistemi

MADDE 14–(1) EHABS, Bakanlık tarafından kurulur veya kurdurulur.

(2)İşletmeciler, geçiş hakkına ilişkin elektronik haberleşme altyapı bilgilerini EHABS’akaydetmekle yükümlüdür.

(3)EHABS’ailişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Kamulaştırma

MADDE 15–(1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek geçişhaklarıiçin kişilerinözel mülkiyetinde bulunan taşınmazların kamulaştırılmasının gerekmesi halinde, bu taşınmazların kamulaştırma işlemleri, Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasıhükümlerine göre yürütülür.

Çevrenin ve tarihi eserlerin korunması

MADDE 16–(1) Geçiş hakkıkapsamında tanınan hakların kullanımısırasında geçişyollarında ve etrafında bulunan ağaçlar veçevresel değerler korunur. Geçiş hakkı uygulamasında tarihi eserler ile kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır. Bu fıkrada belirtilen konularda işletmeci tarafından alınmasıgereken izinlere ilişkin başvurular ilgili kurum ve kuruluştarafından altmışgün içinde sonuçlandırılır.

Taşınmaz üzerindeki diğer altyapılara ilişkin durumlar

MADDE 17–(1)İşletmeciye ait elektronik haberleşmeşebekesi, altyapısıve bunların destekleyici ekipmanları; geçiş hakkının kullanılacağı taşınmazın üzerinde halihazırda bulunan kanalizasyon, su, gaz kanalları, demiryolları, elektrik tesisleri, diğer elektronik haberleşme altyapısıve benzeri altyapıya zarar vermeyecek şekilde ve mesafede tesis edilir. Altyapıtesis edecek işletmeci, mevcut altyapı sahibi kurum veya kuruluşile gerekli koordinasyonu sağlayarak hareket eder.

(2) Altyapıtesis edecek işletmecinin koordinasyon talebi makul bir gerekçe olmadığısürece reddedilemez ve geciktirilemez.

(3) Geçiş hakkının kullanımısırasında taşınmazınüzerinde bulunan mevcut altyapılarda yer değiştirme, sökme ve benzeri durumların zorunlu olmasıhalinde, işletmeci bu altyapının sahibi olan kurum veya kuruluşaon beşgün önceden bilgi verir.

(4) Mevcut altyapılarda yer değiştirme, sökme ve benzeri işlerinöncelikle bu altyapısahibi kurum veya kuruluştarafından bizzat yerine getirilmesi esastır. Bu işlerin, geçiş hakkınıkullanan işletmeci tarafından yapılmasının istenmesi halinde, bu durum işletmeciyeonbeşgün içerisinde bildirilir ve bu işler geçiş hakkınıkullanan işletmeci tarafından yapılır.

(5) Dördüncüfıkrada belirtilen işlerin geçiş hakkınıkullanan işletmeci tarafından yapıldığı hallerde, altyapı sahibi kurum veya kuruluş bu çalışmalarda kendi personelini de bulundurabilir. İşletmeci, belirtilençalışmaların gerçekleştirilmesinden sonra taşınmazı ve üzerindeki mevcut altyapıyıen kısa süredeönceki durumuna getirmekle yükümlüdür.

(6) İşletmeci, geçiş hakkına ilişkinçalışmalarında ilgili kurumlardan izin almak suretiyle yol, trafik,çevre ve benzeri her türlügüvenlikönlemini almakla yükümlüdür.

(7)Çalışmalardan kaynaklanan tüm masraflar ile hizmetin kesintiye uğramaması için alınacak önlemlerden doğacak masraflar, geçiş hakkını kullanan işletmeci tarafından karşılanır.

Denetim

MADDE 18–(1) Bakanlık; bu Yönetmelik kapsamında yer alan işve işlemleri, geçiş hakkıtalep edilen güzergâhıve güzergâhüzerinde yer alan altyapının durumunu denetleyebilir.

(2) Bakanlık yapacağıdenetimlerde, gerekmesi halinde ilgili taraflardan denetim sürecinde personel bulundurmasınıisteyebilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen hükümlere aykırıdavranan işletmecinin mevcut kullanım onayıiptal edilir.

(4) Bu Yönetmeliğin uygulamasında işletmecinin, rekabeti engelleyecek şekilde davranması veya başka bir işletmecinin geçiş hakkıtalebini engelleyici yönde hareket etmesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak mevcut kullanım onayı Bakanlıkça iptal edilir.

(5) Kullanım onayıiptal edilen işletmecinin bir yıl boyunca yapacağı kullanım onayıbaşvuruları değerlendirmeye alınmaz ve bu işletmeci hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Yetkilendirmenin devri halinde geçiş hakkı

MADDE 19–(1) Yetkilendirmenin devri halinde, kamu hizmetinin kesintiye uğramamasıiçin geçiş hakkı sağlayıcısıtarafından aksi ileri sürülmediği müddetçe geçiş hakkıanlaşmasının, geçiş hakkısağlayıcısıile yeni işletmeci arasında da aynışartlarda geçerli olacağıkabul olunur.

BEŞİNCİBÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20–(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5809 sayılıElektronik Haberleşme Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Mevcut geçişhakları

GEÇİCİMADDE 1–(1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve bu Yönetmeliğin yürürlük tarihindenönce sahip olunan geçişhaklarıve imzalanmış olan anlaşmalar, herhangi bir sebeple sona ermedikleri sürece aynışartlarda uygulanmaya devam olunur.

EHABS’ınfaaliyete geçmesi

GEÇİCİMADDE 2–(1) EHABS30/6/2014tarihine kadar faaliyete başlar. Bakanlık EHABS’ınbu tarihe kadar faaliyete geçmesi için gerekli çalışmaları yürütür. 12nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 14üncü maddenin ikinci fıkrasıEHABS faaliyete geçene kadar uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 21–(1) Bu Yönetmeliğin;

a) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası1/1/2014tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımıtarihinde

yürürlüğegirer.

Yürütme

MADDE 22–(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanıyürütür.

GEÇİŞ HAKKI ÜCRET TARİFESİÜST SINIRLARI TABLOSU

Geçiş Hakkına Konu Taşınmazların ve Yerlerin Niteliği

Ücret Üst Sınırı (Yıllık)

1

Tapuda kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı taşınmazlar

Metrekaresi, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde 2’si

2

Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde kalan ve büyükşehir belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluğunda olan yerler

Metresi 1,00.-TL

3

Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde kalan ve ilçe belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluğunda olan yerler

Metresi 0,70.-TL

4

Büyükşehir belediyeleri dışında kalan il belediyelerinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve il belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluğunda olan yerler

Metresi 0,70.-TL

5

İlçe belediyeleri (büyükşehir belediyesi kapsamında kalan belediyeler hariç) ile belde belediyelerinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve ilçe veya belde belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluğunda olan yerler

Metresi 0,50.-TL

6

Devlet karayolları, Devlet demiryolları, doğalgaz boru hatları, elektrik iletim hatları, su isale hatları ve benzeri tesislerin geçtiğigüzergahlardakalan yerler

Metresi 0,50.-TL

7

Köy yolları,Devletçe yapılan sulama tesislerive benzerigüzergahlardakalan yerler

Metresi 0,5.-TL

8

Orman sayılan yerler

Metresi 1,00.-TL

9

Deniz, tabii ve suni göller ile akarsular ve kıyı alanları

Metresi 3,00.-TL

10

Türk Boğazları

Metresi 20,00.-TL

11

Metro, tramvay, tünel ve benzeri tesislerin sınırlarındaki yerler

Metresi 10,00.-TL

12

Yukarıdaki alanların dışında kalan yerler

Metresi 0,10.-TL

Açıklamalar

1) Her türlü kablo ve benzeri gerecin geçirildiği yerin genişliğinin 40 cm’ye kadar (40 cm dahil) olan geçiş haklarında bu Tarifede belirtilen geçiş hakkı ücretleri (1 numaralı bent hariç) uygulanır. Genişliğin 40 cm’den fazla olduğu geçiş haklarında geçiş hakkı ücretleri; genişliğin arttığı oranda, bu Tarifede belirtilen ücretler artırılarak tespit edilir.

2) Geçiş hakkı ücretlerinin beş yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde yüzde on, on yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi oranında indirim uygulanır.

Ek-2

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1) Başvuru dilekçesi,

2) Yetkilendirildiğine dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınacak belge,

3) Kurulacak altyapıya ilişkin proje dosyası (altyapının kurulacağı güzergahın koordinatları, uzunluğu, yeraltı tesisinde yapılacak kazının genişliği ve derinliği, tesisin kapasite bilgileri, projenin tamamlanma süresi ve benzeri geçiş hakkına ilişkin bilgiler),

4) Taahhütname (Ek-3).

Ek-3

TAAHHÜTNAME

………………. tarihli ve ………………… sayılı …………………………. bildirim/kullanım hakkı sahibi …….. ……… ……… ……. şirketi olarak; mülkiyeti/tasarrufu………… ……… …… ait olan coğrafi hat üzerindeki detay ve uygulama projesi ekte bulunan, elektronik haberleşme şebeke ve/veya altyapısını ve bunların destekleyici ekipmanlarını kuracağımızı bildiririz.

Bu kapsamda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Bakanlık) ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatına uyacağımızı, Bakanlık ve ilgili kamu kurum/kuruluşları ile geçiş hakkından etkilenen diğer kişilerden ilgili mevzuat uyarınca alınması gerekli izin, ruhsat ve/veya onay belgelerini bizzat temin edeceğimizi, geçiş hakkı uygulama sürecinde ve sonrasında Bakanlığın talep edeceği her türlü bilgi ve belgeleri, belirtilecek süre içerisinde Bakanlığa vereceğimizi taahhüt ederiz.

Açıklamalar*:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

.……………………….. Şirketi

İmza/Kaşe

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın