2950 sayılı Vakıf Malların Taksitle Satılması ve Kiraya Verilmesi Hakkında Kanun

Vakıf Malların Taksitle Satılması ve Kiraya Verilmesi ve Satış Paralarının Kullanılması ve Emaneten İdare Edilen Mülhak Vakıflardan İdare ve Tahsil Masrafı Alınması Hakkında Kanun

Kanun Numarası: 2950, Kabul Tarihi: 20.04.1936, Resmi Gazete T/S: 27.04.1936/3289

Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S 21.05.1970/1262

Bu Kanun, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 1- 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 10 ve 12 nci maddelerinde yazılı hayrat vakıflar ile mazbut ve mülhak vakıflara aid akar ve topraklardan kıymetleri (2000) liradan fazla olanları, bedeli azami beş senede alınmak üzere taksitle de satılabilir. Bu takdirde satılan mal, bedeli tamamen ödeninciye kadar evkaf lehine birinci derece ve sırada ipotek gösterilir.

Satış paralarından 10 uncu maddeye aid olanları (Hayrat Vakıflar satış bedeli) ve 12 nci maddeye aid olanları da (Mazbut ve mülhak vakıflara aid akar ve topraklar satış bedeli) adlarile Vakıflar Umum Müdürlüğü Bütçesinin varidat kısmında açılacak hususi fasıllara irad ve aynı zamanda masraf kısmında açılacak hususi fasıllara da tahsisat kaydolunur.

Eski hükümlere göre satılan bu kabil vakıf mallar bedelinden 1935 mali yılı nihayetine kadar sarfedilmiyen paralar da nevilerine göre bu fasıllara ilave edilir.

Bu tahsisatın yılı içinde sarfolunmıyan kısmı ertesi yıl bütçesine devredilir.

Madde 2- Mazbut ve mülhak vakıflara aid satış bedelinden (200 000) lirasının (Hayrat vakıflar satış bedeli) faslına naklile abidatın esaslı tamirlerinde sarfına umum müdürlük mezundur.

Şu kadar ki bu para tamamen ödeninciye kadar hayrat vakıflar satışından elde edilecek paralar (Mazbut ve mülhak vakıflara aid akar ve topraklar satış bedeli) faslına irad kaydolunur.

Madde 3- 2762 sayılı Vakıflar Kanununun hükümleri mucibince Vakıflar Umum Müdürlüğü tarafından niyabeten idare edilecek mülhak vakıfların emaneten idare edildiği müddet zarfındaki tahsilatından %10 idare ve tahsil masrafı alınarak Umum Müdürlükçe irad kaydolunur.

Madde 4- (Mülga: 21.05.1970/1262)[1]

Madde 5- Bu kanun 1 Haziran 1936 tarihinden muteberdir.

Madde 6- Bu kanunun hükümlerini icraya Başvekil memurdur.

 

  1. Mülga madde: “Madde 4- Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkındaki 8 maıt 1934 tarih ve 2387 sayılı kanuna müsteniden yapılmış olan nizamname hükmünün eskisi gibi tatbikına devam olunur.Vakıf akar ve arazinin en çok on seneye kadar müddetle taliplerine icarına Vakıflar Umum Müdürü mezundur.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın