150 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşınmaz mal satışları)

T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

Ankara, 11 Şubat 1989

SAYI   : Mile 15. Şb. 3303-28886/4658

KONU            : Taşınmaz mal satışları.

(GENEL TEBLİĞ NO: 150)[1]

…………………………………… VALİLİĞİNE

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların gerçek kişilerle kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine satışı konusunda, aşağıdaki hususların Teşkilâtımıza duyurulması gerekli görülmüştür.

A-    Satış Yetkisi: ([2]) ([3]) ([4])

(Değişik: 276 satılı GT) Hazineye ait taşınmazlardan, tahmin edilen bedeli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 76 ncı maddesi gereğince her yıl Genel Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde belirtilen parasal sınırların dört katına kadar olanları satışa çıkarmaya izin vermeye ve il merkezlerinde yapılan ihaleleri (İ) cetvelinde belirtilen parasal sınırların dört katına kadar onaylamaya defterdar/milli emlak dairesi başkanı, ilçelerde ise (İ) cetvelinde belirtilen parasal sınırların dört katına kadar olan taşınmazların ihalelerini onaylamaya kaymakam yetkilidir.

Defterdarlar ve milli emlak dairesi başkanları bu yetkiyi bir alt kademeye veya kaymakamlıklara devredemez. İlçelerden gelen satışa çıkarma iznine ilişkin talepler incelenerek, yukarıda belirtilen yetki çerçevesinde en geç 1 ay içinde karara bağlanır.

Bu yetki çerçevesinde satılan taşınmazların ihalelerinin onaylanması, mahalli ita amirlerinin parasal yetki sınırı üzerinde ise onay için Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir. Bakanlığa gönderilecek ihale onay formlarına 03.04.1998 gün ve 3303-28886/10285 sayılı yazımız ekinde örneği gönderilen bilgi formu, kıymet takdirine ilişkin komisyon kararı ile ihale (müzayede) tutanağı eklenecektir.

B-     Satışı Yapılmayacak Taşınmaz Mallar:

Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine taşınmaz mallarının satışı uygun görülmediğinden, gereksiz yazışmaları önlemek, emek ve zaman kaybına neden olmamak amacıyla bu tür yerlerin satışa çıkarılmasının Bakanlığı gönderilmemesi gerekmektedir.

1. Bir kamu hizmetine tahsis edilmiş olup halen tahsis amacında kullanılanlar;

2. İmar plânlarında bir kamu hizmeti için ayrılmış olup da o kamu hizmeti görevi verilmiş kamu kurum veya kuruluşu dışındaki satınalma taleplerine konu edilenler;

3. Bakanlığımız veya diğer genel bütçeli kuruluşların gelecekteki ihtiyaçları için gerekli olduğu anlaşılanlar;

4. 31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununa tabi olan yerler;

5. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre tapuya tescili mümkün olmayan taşınmaz mallar;

6. 21/7/1983 tarih ve 2863 sayılı Kanun uyarınca, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunlara ait koruma sınırları dâhilindeki taşınmaz mallar;

7. 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa göre, birinci derecedeki kara askerî yasak bölgeleri ile güvenlik bölgelerinde kalan taşınmaz mallar;

8. Teferruğ yolu ile edinilip, edinme tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş taşınmaz mallar;

9. Kamulaştırma yolu ile edinilip amacında kullanılmadığı için boş kalan yerlerden, 4/11/1983 tarih ve 2942 Kanunun 23. maddesinde yazılı süresi dolmamış olanlar;

10. Üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş ve hak süresi dolmamış bulunanlar;

11. 12.3.1982 tarih ve 2634 sayılı Kanun uyarınca, turizm alan ve merkezlerinde, imar planları yapılmış ve turizme ayrılmış bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi gereken taşınmaz mallar (Bunlardan, Hazine ile hisseli olanlar ile Hazineye ait olmayanlarla tevhit şartı olan Hazine taşınmaz malları hariç);

12. 15/5/1959 tarih ve 7269 sayılı Kanun ile âfetlere ait hükümler öngörülen diğer kanunlar uyarınca edinilen ve Hazineye ait olup bahsi geçen Kanun amaçlarında kullanmak üzere Bayındırlık ve İskân Bakanlığı emrine verilen ya da tahsis edilen taşınmaz mallar;

13. Orman sayılar yerlerden iken, 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince, orman sınırları dışına çıkarılarak Hazine adına tescil edilen ve 17/10/1983 tarih ve 2924 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı emrine geçen taşınmaz mallar;

14. 9/8/1983 tarih ve 2873 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca; millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiat koruma alanları içinde kalan ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına tahsisi gereken taşınmaz mallar;

15. Deniz, göl ve nehir kıyılarındaki yerlerden olup da henüz uygulama imar plânlar yapılmamış taşınmaz mallar;

16. Hazineye miras yoluyla hisseli olarak intikal edip iştirak halindeki mülkiyet durumu müşterek mülkiyete dönüştürülmemiş taşınmaz mallar;

17. Özel kanunlar gereği olarak, özel amaçlarla tahsisi, kamu kurum ve kuruluşlarına devri veya kullanımlarına verilmesi gereken taşınmaz mallar;

18. ([5])

19. 24/2/1984 tarih ve 2981 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre, tapu tahsis belgesi verilenler ile bir kısmına tapu tahsis belgesi verilmiş olup henüz tapusu verilmediği için ifrazı yapılmamış taşınmaz mallardaki fazlalıklar;

20. Taşınmaz malın bir kısmının satışının istenilmesi halinde; ifrazı Hazine lehine olmayanlar ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmeliklere göre ifrazı mümkün olmayanlar;

21. 3/5/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunun 11. maddesi ile 27/6/1984 tarih ve 3030 sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında kalan ve imar planında, yol, meydan, otopark, park, yeşil saha, çocuk bahçesi gibi umumî hizmetlere ayrılmış olması nedeniyle belediyelere bedelsiz devredilmesi gereken taşınmaz mallar.

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallarla ilgili satınalma talepleri olduğu zaman, bunlar Bakanlığa iletilmeyip satışının uygun bulunmadığı istek sahiplerine bildirilecektir. Aynı taşınmaz mallarla ilgili olarak Bakanlıktan bilgi ve belge istenildiğinde ise, sadece bu niteliğine dair belge gönderilip diğer bilgi ve belgeler gönderilmeyecektir.

C- Satılacak Taşınmaz Mallara Kıymet Takdir Ettirilmesi:

Bakanlığımıza ulaşan onay isteme yazılarında ve eklerinde; taşınmaz mallara kıymet takdiri yapılırken, rayiç bedelin esas alınmadığı, bedellerin değerinden az tesbit edildiği, bedellerin bu şekilde tesbitinin sosyal ve kamusal amaçlarla yapıldığının belirtildiği, ortalama olarak tesbit edilmiş emlâk vergisine esas birim fiyatlarının altında kıymet takdiri yapıldığı, bazı ihalelerde satışın tahmin edilen bedelin bir kaç katı üzerinde yapılabildiği görülmektedir.

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların satışıyla ilgili kanunların hiç birinde, taşınmaz malların, rayiç değerin altında veya sosyal ve kamusal amaçlarla değerinden az fiyatla satışına imkân veren hüküm bulunmamaktadır. Sosyal ve kamusal amaçlarla bu yerler, ya tahsis edilmekte ya da bedelsiz olarak verilmektedir.

Bedellerin değerinden az tesbit edilmesi, hem Hazinenin gelir kaybına uğramasına hem de iş ve işlemlerin uzamasına sebep olmaktadır.

Belirtilen nedenlerle, satış konusu taşınmaz malların satışına esas olmak üzere, satış komisyonunca kıymet takdirleri yapılırken;

1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun 74. maddesi uyarınca çıkarılan Yönetmelikteki kıymet takdirine dair esas ve usullere uyulması;

2. 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu uyarınca; mahalle, köy, sokak, cadde, ada ve parseller için belirlenmiş asgarî metrekare fiyatlarından en son tarihli olanının komisyon kararlarında belirtilmesi;

3. Emlâk vergisi değerleri dikkate alınırken, imar görmüş bir yerde hâlâ arazi fiyatının esas alındığı görüldüğünden, vergi değerinin tesbit tarihinden sonra, taşınmaz malın değerini arttıran diğer etkenlerin de dikkate alınması;

4. Taşınmaz mal üzerinde Hazineye ait bina varsa, binanın değerinin; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun uygulanmasına esas olmak üzere, her yıl Bakanlığımız ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca birlikte belirlenen binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri dikkate alınarak tesbit edilmesi ve bu hususun kararda belirtilmesi; ayrıca, zemin ile zemin üzerindeki Hazineye ait muhtesatın (bina, ağaç, tesis vs.) değerlerinin kararlarda ayrı ayrı belirtilmesi;

5. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların satışında sosyal ve kamusal amaç güdülmesi konusunda yasal bir hüküm bulunmadığından, satışların rayiç değer üzerinden yapılması gerektiğinden, kıymet takdirlerinde bu hususun gözönünde bulundurulması;

gerekmektedir.

D- Satış İçin Bakanlıktan İzin İsteme Yazılarında Yer Alacak Bilgi ve Belgeler:

İhale yoluyla satışa çıkarılması veya başka kanunlara dayanılarak satılması istenen taşınmaz malların satışının yapılabilmesi için önceden Bakanlıktan izin alınacaktır. İzin isteme yazılarında; taşınmaz malın ilçesi, mahallesi veya köyü, pafta, ada ve parsel numaraları veya cilt, sayfa ve sıra numaraları, cinsi, hisse durumu ve yüzölçümü, varsa cadde veya sokak adı ve kapı numarası (P.T.T. adresi) yazılarak aşağıdaki bilgilere yer verilecek ve istenen belgeler yazıya eklenecektir.

a) Taşınmaz Malla İlgili Gönderilecek Bilgiler:

1. Hazinenin, taşınmaz malı ilk defa hangi yolla edindiği; teferruğ veya kamulaştırma yoluyla edinmiş ise, edinme tarihi; hangi kamu hizmeti için kamulaştırıldığı veya satınalındığı;

2. 21/7/1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına girip girmediği;

3. 2 Ocak 1961 tarihinden önce, Millî Savunma Bakanlığına tahsisli olması nedeniyle, 28/12/1960 tarih ve 189 sayılı Kanuna tabi olup olmadığı;

4. 31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununa göre, orman tahdit alanlarında kalıp kalmadığı;

5. Tarım arazisi ise; sulanabilir nitelikte olup olmadığı ve 22/11/1984 tarih ve 3083 sayılı Kanun uyarınca, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü emrine geçip geçmediği;

6. 17/10/1983 tarih ve 2924 sayılı Kanun gereğince, orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden olması nedeniyle Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı emrine geçen taşınmaz mallardan olup olmadığı;

7. 12/3/1982 tarih ve 2634 sayılı Kanun uyarınca, imar plânlarında turizme ayrılan ve bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi gereken yerlerden olup olmadığı;

8. 20/7/1966 tarih ve 775 sayılı Kanun amaçlarında kullanmak üzere, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilen veya bahsi geçen Kanun amaçlarında kullanmak üzere adı geçen Bakanlığa tahsis edilen yerlerden olup olmadığı;

9. 15/5/1959 tarih ve 7269 sayılı Kanun ile âfetlere ilişkin hükümler öngören diğer Kanunlar uyarınca edinilen veya Hazineye ait olup bahsi geçen Kanun amaçlarında kullanmak üzere Bayındırlık ve İskân Bakanlığına tahsis edilen yerlerden olup olmadığı;

10. Tahsisli ise; hangi kuruluşa, hangi amaçla tahsisli olduğu, tahsis yazımızın tarih ve sayısı;

11. Üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş ise; kim lehine tesis edildiği ve bu konudaki yazımızın tarih ve sayısı;

12. Plân içinde kalan yerlerden ise; hangi ölçekte, hangi tür plân (bölge plânı, çevre düzeni  plânı, nazım plânı, uygulama imar plânı gibi) içinde olduğu, plânda ne kadarının hangi amaca ayrıldığı; inşaat yapılabilecek yer ise, kaç kata müsaadeli bulunduğu; arsa karşılığı daire verme yüzdesinin ne olduğu;

13. Belediye, belediye mücavir alanı, köy veya diğer yerleşik alan sınırlarından hangisinin içinde olduğu veya bu yerlerin dışında mı bulunduğu;

14. Üzerinde muhdesat (bina, tesis, ağaç vs.) varsa, ne olduğu; muhdesat Hazineye ait değilse, kime ait olduğu;

15. Satışı istenen yer bina ise; toplam inşaat yüzölçümü, varsa inşaat ruhsat tarihi, yoksa yapının kullanmaya başlandığı yıl, niteliği, sınıfı, ne tür inşaat olduğu;

16. Kıyı mevzuatı açısından, kıyı tanımına giren yer olup olmadığı; kıyıda ise, kıyı kenar çizgisi açısından durumu; deniz, ırmak veya göle metre cinsinden uzaklığı;

17. Tapu kayıtlarında herhangi bir şerh veya beyan bulunup bulunmadığı, varsa ne olduğu, mülkiyetinin ihtilâflı veya dâvalı olup olmadığı;

18. En son kullanım şekli ve ne kadarının hangi amaçlarda kullanıldığı, boş olup olmadığı;

19. Kamu kurum ve kuruluşlarınca satınalınmak isteniyor ise, hangi amaçlarda kullanmak üzere satınalınmak istenildiği;

20. Taşınmaz malın bulunduğu yerin, il veya ilçe merkezine tahmini uzaklığı ve elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, bulunduğu yere toplu taşıma araçı gidip gitmediği;

21. Bir kamu hizmeti ya da Bakanlığımız için gerekli olup olmadığı;

22. Taşınmaz malın bitişiğinde, Hazineye ait başka taşınmaz mal bulunup bunmadığı, varsa birleştirilmesinin imar planı açısından mümkün olup olmadığı, mümkünse birleştirmenin Hazine yararına olup olmadığı;

23. Satış konusunda başka bir engelinin bulunup bulunmadığı;

24. Taşınmaz malın satışı konusunda valiliğin görüşü;

25. Taşınmaz malla ilgili olarak Bakanlıkla yazışma yapılmış ise, tarihleri ve sayıları.

26. 13.11.1989 tarih ve 383 sayılı Kanun hükmünde kararname uyarınca ilan edilen özel çevre koruma bölgesi içerisinde kalıp  kalmadığı, [6]

b) Yazıya Eklenecek Belgeler:

1. En son durumunu belirtir şekilde, tapu sicilinden çıkarılacak olan şerh ile beyanları da içine alan tapu kayıt örneği;

2. Çaplı tasarruf vesikası veya tapu senedi örneği;

3. Kıymet takdirine dair komisyon kararı örneği;

4. İmar plânı içinde ise; belediyesince onaylı imar durum belgesi veya üzerinde kadastro yahut imar parseli işaretlenerek yeri belirlenmiş onaylı imar planı örneği, imar planı içinde değilse, yeri belirleyen ve işaretlenmiş 1/25000 ölçekli ve koordinat değerli krokisi;

5. Taşınmaz malın mahallinde düzenlenmiş, krokisi, işgal ve kullanım durumu ile muhdesat ve benzeri fiilî durumları konusunda bilgiler ihtiva eden tesbit tutanağı.

İzin alma yazılarında; gerekli görülen diğer bilgi ve belgelere de yer verilecek ve birer örnek gönderilecek, bu belgelerin örneklerinin tarih, imza ve mühürle onaylanmış olmasına dikkat edilerek onaysız fotokopiler gönderilmeyecektir.

E- Kadastro veya Tapulama Görmemiş Yerlerde Taşınmaz Malların Ölçümünün Yapılması:

Satışı istenilen taşınmaz mallardan, kadastro ya da tapulama görmemiş olup “Zabıt Defteri” kayıtlarına dayananların bazılarının yüzölçümlerinde hatalar olduğu görülmektedir. Bu husus, satıştan sonra, bazı uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, satışa çıkarılacak taşınmaz mal tapulama veya kadastro görmemiş ise, mahallinde yüzölçümünde hata olup olmadığı tesbit ettirilerek hatanın düzeltilip yeni durumuna göre tapu siciline tescil ettirildikten sonra satış konusu yapılması gerekmektedir.

F- Tapu Kaydında “Fazlası Hazineye aittir” Şerhi Bulunan Taşınmaz Mallardaki Hazineye Ait Kısmın Satışı: ([7])

G- Hissedarları tarafından Satışı İstenen Taşınmaz Malların Satışı: ([8])

H- Taşınmaz Malların Satış İhalelerinin Onayı ve Bu Onay İçin Yazılacak Yazılarda Yer Alacak Hususlar:

Bakanlıktan önceden alınan izine uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, tahmin edilen bedellerine göre tesbit edilen ihale usullerinden birisi ile satışa çıkarılan taşınmaz malların satışına ilişkin ihale komisyonu ukararlarının, aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ita amirlerince 15 işgünü içinde onaylanması veya iptal edilmesi gerekmektedir. Yine aynı Kanunun 76. maddesi ile 74. maddesi uyarınca çıkarılan Yönetmeliğin 40. maddesi uyarınca; komisyonun verdiği ihale kararlarından, her yıl genel bütçe kanununa bağlı (İ) cetvelinde merkez ilçeler için tesbit edilen parasal sınıra kadar olan ihaleler defterdarın, diğer ilçeler için tesbit edilen parasal sınıra kadar olanlar kaymakamın, bu parasal sınırı aşanlar ise Bakanlığın onay veya red kararları ile kesinleşmektedir.

Bu konudaki açık hükme rağmen, bazı il veya ilçelerden alınan yazılarda, mahallî ita âmirlerinin yetkili olduğu ihalelerin, onay için Bakanlığımıza gönderildiği görülmektedir. Defterdar ya da kaymakamların onay veya redde yetkili olduğu ihaleler için Bakanlığa onay istek yazılarının gönderilmemesi gerekmektedir.

Mahallî ita âmirlerinin parasal yetki sınırları aşan taşınmaz mal satış ihaleleri, onay için Bakanlığa bildirilecektir. Onay isteme yazıları, valiliklerce veya kaymakamlıklarca vilâyet araya girmeden doğrudan Bakanlığa telefax, telex veya telgrafla bildirilecektir. Bu yazılarda, taşınmaz malın satışa çıkarılması hakkında valiliğe yazılan yazı ilgi gösterilerek aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

1. Taşınmaz malın mahalle veya köyü, mevkii, ada, pafta ve parsel numaraları veya cilt, sayfa ve sıra numaraları, cinsi, yüzölçümü, varsa sokak adı ve kapı numarası, hisse durumu, hisseli ise Hazine payının oranı;

2. Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli ile teklif edilen bedellerin en yükseği; bu bedellerin bir metrekareye mi, tamamına mı ait olduğu;

3. İhale tarihi, ihaleye kaç kişinin katıldığı ve ihalenin kime yapıldığı;

4. Taşınmaz mal büyük şehir belediyesi sınırları içinde bir ilçede ise, satışı defterdarlığın yapıp yapmadığı.

Diğer taraftan, kaymakamlıklarca Bakanlığa onaya gönderilen ihalelerle ilgili olarak “ihalenin yapıldığı ve onay için Bakanlığa gönderildiği” konusunda valiliklere aynı günlü yazı ile bilgi verilecektir.

İ- Taksitlendirme ve Ödeme Konusunda Süre Uzatımı Talebinde Bulunulmaması: ([9])

J- Hazine Lehine Konulmuş İpoteklerin Çözümü:

Muhtelif kanunlara dayanılarak, Hazine taşımaz malları, taksitle satılmakta ve taşınmaz malın mülkiyeti müşteri adına tescil edilirken, Hazine alacağına karşılık olarak üzerinde, alacak tutarı kadar ipotek tesis edilmekte idi.

Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, az sayıda da olsa, bazı borçların henüz tahsil edilmediği, bu nedenle de ipoteğin çözülmediği anlaşılmaktadır. İpoteğin çözülmemiş olması sebebiyle de, vatandaşlarımızın mallarını devir ve temlik edememeleri sonucu, defterdarlık ya da malmüdürlüklerine müracaatta bulunarak ipoteğin çözülmesini istemektedirler.

Bu tür talepler olduğu zaman; ipotek alacağının tamanının tahsil edildiği, defter ve belgelerle anlaşılıyor ise, ipoteğin kaldırılması sağlanacaktır. Şayet Hazine alacağının tahsil edildiğine dair defter ve belgelerden bir bilgi edinilemiyor ise, alacak faizleri ile tahsil edilecektir. İpotek alacağı tutarının faizi, şöyle hesaplanacaktır:

1. Borcun ödenmesi gereken vade tarihinden, 3095 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19 Aralık 1984 tarihine kadar, Borçlar Kanununun 103. maddesi gereğince %5 oranında temerrüt faizi;

2. 19 Aralık 1984 tarihinden, borcun ödeneceği tarihe kadar, 4.12.1984 tarih ve 3095 sayılı Kanun uyarınca, %30 temerrüt faizi;

hesaplanacaktır.

Daha sonra, borç tutarı ile hesaplanan faizler tahsil edilerek ipoteğin çözümü sağlanacaktır.

K- Satılan Taşınmaz Malların Teslimi ve Temlik:

Gerek Borçlar Kanunu gerekse Devlet İhale Kanununa göre, satıcının en önemli yükümlülüğü satılanı tam ve noksansız teslim etmektir. Yapılan teftişler sonucu düzenlenen cevaplı raporlarda, satılanın teslimi konusunda teslim-tesellüm tutanaklarının düzenlenmediği belirtilmektedir. Bu nedenle; satışı yapılan, bedeli ile diğer vergi, resim ve benzeri alacakları tahsil edilen taşınmaz malların, bir tutanakla satılana teslim edilmesi, teslimi sırasında ölçüm yapılması, şartnamesinde belirtilen nitelikleri ile miktar ve üzerindeki muhdesatın tam ve noksansız teslim edildiğinin teslim-tesellüm tutanaklarında belirtilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, taşınmaz malın alıcısı adına tescilinin süresinde yapılmadığı veya alıcısının ferağ alma konusunda işlemi takip etmemesi sonucu, satılan taşınmaz malın halen Hazine uhdesinde bulunduğu, Bakanlığa ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu nedenle, satılanın alıcı adına tescilinin süresinde sağlanması, bunun tapu sicil müdürlüklerinden izlenmesi, alıcısının konuyu takip etmemesi halinde kendisinin yazı ile uyarılması gerekmektedir.

 

L- Paydaşlığın Giderilmesi Davası Yoluyla Satışlar:[10]

M- Yürürlükten Kaldırılan Millî Emlâk Genel Tebliğleri:

Millî Emlâk Genel Tebliğlerinden :

a) 22.4.1338 (1922) – 2.6.1964 tarihleri arasında yürürlüğe konulan 4, 15, 18, 37, 52, 75, 76, 92, 98, 104, 105, 106, 107, 109, 114, 115, 116, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 136, 142, 143, 148, 151, 152, 154, 156, 159, 163, 167, 170, 172, 177, 178, 181, 185 , 189, 191, 197, 198, 204, 207, 208, 210, 214, 215, 219, 226, 230, 234, 236, 238, 239, 240, 244, 245, 246, 249, 252, 256, 261, 263, 270, 273, 282, 288, 289, 290, 292, 294, 295, 299, 300, 301, 303M., 304, 305, 307, 315, 317, 318, 320, 322, 330, 331, 333, 339, 342, 344, 348M., 349, 350, 351, 356, 359, 360, 360M., 361M., 365, 369, 371, 375, 376, 382, 383, 386, 387, 387M., 388, 389, 390, 394, 403, 404, 405, 411, 415, 417, 418, 422, 423, 428, 429, 430, 431, 434, 436, 437, 438, 439, 443, 444, 456, 457, 470, 474, 491, 493, 514, 515, 516, 517, 521, 527, 528, 542, 543, 546, 653, 681, 690, 704, 707, 709, 758, 766, 773, 775, 777, 779, 800, 811, 826, 843, 848, 873 ve 877 sayılı Tebliğlerin tamamı,

b) 9.7.1964 tarihinden sonra yürülüğe konulan 30, 33, 36, 38, 55, 60, 93 ve 112 sayılı Tebliğlerin tamamı,

c) 22.4.1338 (1922) – 2.6.1964 tarihleri arasında yürürlüğe konulan 505, 550, 682, 804 sayılı Tebliğler ile 9.7.1964 tarihinden sonra yürürlüğe konulan 37 ve 98 sayılı Tebliğlerin, taşınmaz mal satışları konusundaki hükümleri,

d) 13.9.1977 tarih ve 85 sayılı Tebliğin (A) bölümü,

e) Diğer Tebliğlerin, bu Tebliğe aykırı hükümleri,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve yeteri kadar gönderilen bu Tebliğimizden ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

A. Kurtcebe ALPTEMOÇİN

Maliye ve Gümrük Bakanı

  1. 173, 180, 183, 204, 251, 276 ve 285 sayılı Tebliğler ve 1994/02, 1995/08, 1995/09, 1995/11, 1996/04 ve 1997/05 sayılı Genelgelere bakınız.
  2. 183, 251 ve 276 sayılı GT’ler ile bu bölüm yeniden düzenlenmiştir.
  3. 251 sayılı Genel Tebliğ ile değişmeden önceki şekli (183 sayılı GT ile düzenlenmiş şekli)Buna göre Hazineye ait taşınmaz mallardan;1. Tahmin edilen bedeli, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 76 ncı maddesi gereğince her yıl bütçe kanunu ile merkez ilçeler için belirlenen parasal miktara kadar olanların,2. Uygulama imar planı içindeki taşınmaz mallardan, Hazinenin tam mülkiyetinde olanlar hariç; tahmin edilen bedeli yukarıda belirtilen parasal miktarı aşmamak kaydıyla Hazineye ait hisse oranı %20’ye kadar olanların,3. Uygulama imar planı dışındaki tarım arazilerinden tahmin edilen bedeli, yukarıda belirtilen parasal miktarı aşmamak kaydı ile tam mülkiyetli veya Hazine hissesi 5000 m2 ye kadar olanların,2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı çıkarılmasına izin vermeye defterdarlar yetkilidir. Defterdarlar, verilen bu yetkiyi bir alt kademeye veya kaymakamlıklara devredemez. İlçelerden yapılan satışa çıkarma talepleri defterdarlıkça incelenir ve yukarıda belirtilen yetki çerçevesinde karara bağlanır.
  4. 276 sayılı GT ile değişmeden önceki hali:(Değişik:251 sayılı GT) Hazineye ait taşınmaz mallardan tahmin edilen bedeli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 76 ncı maddesi gereğince her yıl Genel Bütçe Kanununun ( İ ) cetvelinde belirtilen parasal miktarın Ankara, İstanbul, İzmir illeri için dört katına, diğer büyükşehir belediyesi olan iller ile Aydın, Balıkesir, Manisa, Muğla ve Sakarya illeri için üç katına, diğer iller için iki katına kadar olanların 2886 sayılı Kanuna göre satışa çıkarılmasına izin vermeye defterdarlar yetkilidir. Bu yetki satışa çıkarılma işlemine ilişkin olup, ihale onayı için her yıl Genel Bütçe Kanununda öngörülen parasal sınırlar geçerlidir. Defterdarlar, Milli Emlak Dairesi Başkanı hariç, bu yetkiyi bir alt kademeye veya kaymakamlıklara devredemez. İlçelerden gelen satış talepleri incelenir ve yukarıda belirtilen yetki çerçevesinde en geç 1 ay içerisinde karara bağlanır.
  5. Bu bent, 173 sayılı Genel Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.
  6. Bu bent 173 sayılı Genel Tebliğ ile ilave edilmiştir.
  7. 285 sayılı Tebliğ ile bu bölüm yürürlükten kaldırılmıştır.
  8. 285 sayılı Tebliğ ile bu bölüm yürürlükten kaldırılmıştır.
  9. 285 sayılı Tebliğ ile bu bölüm yürürlükten kaldırılmıştır.
  10. 184 sayılı Tebliğ ile bu bölüm yürürlükten kaldırılmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın