146 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Tahsis İşlemleri)

T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI   : Mile 4 . Şb.3121-779/19494         Ankara, 30 Mayıs 1988

KONU : Tahsis  işlemleri

(SIRA NO: 146) (181 sayılı Tebliğ ve 1995/04, 1995/06 ve 1997/18 sayılı Genelgelere bakınız)

Bu Tebliğ, 261 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

…………………………………… VALİLİĞİNE

Bilindiği gibi, gerek Hazinenin özel mülkiyetindeki ve gerekse Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların, kamu hizmetinde kullanılmak üzere, genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis edilmesi, tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde, tahsisin kaldırılması veya değiştirilmesi Bakanlığımızın görevleri arasındadır.

Ayrıca, genel ve katma bütçeli idarelere, özel Kanunlar uyarınca, hak sahiplerine tahsis, devir, kiraya verilmek veya irtifak hakkı tesis edilmek üzere, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların da tahsisi Bakanlığımızca yapılmaktadır.

Konu ile ilgili olarak mevzuattaki değişiklikler de gözönünde tutularak tahsis işlemlerinin gecikmeden sonuçlandırılması ve lüzumsuz yazışmalara meydan verilmemesi için, bundan böyle aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.

I – Satınalınan veya Kamulaştırılan Taşınmaz Mallarla İlgili Tahsis Taleplerinde Bulunması Gerekli Bilgi ve Belgeler:

Bir kamu hizmetinde kullanılmak üzere, satınalınan veya kamulaştırılan taşınmaz malların, ilgili Bakanlık, kuruluş veya valilikçe yapılacak tahsis taleplerinde; tapu senedi ve imar planının örneği gönderilecektir. Diğer taraftan, kamulaştırma işleminin kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıl içinde kamulaştırmayı yapan idare veya 4/11/1983 gün ve 2942 sayılı Yasanın 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre taşınmaz malı devir alan idare tarafından taşınmaz malın üzerinde kamulaştırma veya devir amacına uygun hiçbir tesis yapılmamışsa, aynı Yasanın 23 üncü maddesine göre eski malikin geri alma başvurusu olup olmadığı da bildirilecektir.

II – Birinci Madde Dışında Kalan Hazineye ait Taşınmaz Malların Tahsis Taleplerinde Bulunması Gerekli Bilgi ve Belgeler:

A)    Tahsis Taleplerinin Valilikçe Yapılması Halinde, Taşınmaz Malın;

1 – Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olup olmadığının,

2 – Hazinenin özel mülkiyetinde ise en son durumuna göre düzenlenen tapu senedinin ve çaplı tasarruf vesikasının birer örneğinin; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, tapulama veya kadastro mevzuatına göre tahdit ve tesbiti yapılmış ise çapının, aksi halde, bulunduğu yeri gösterir ölçekli planının gönderilmesi,

3 – Onanlı bir plan, çevre düzeni planı veya benzeri fiziksel bir planlama alanında ise, imar planında hangi amaçlar için ayrıldığını ve imar durumunun, imar planın bir örneğinin, böyle bir planlama alanı içinde değilse, yerini gösterir koordine değerli planının gönderilmesi,

4 – Deniz, göl ve nehir kıyıları ile tarihî ve turistik yörelerde bulunup bulunmadığının, bu yerlere metre olarak uzaklığının, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kalıp kalmadığının,

5 – Hangi amaçlarla kullanılmak üzere tahsisinin istenildiğinin,

6 – Kadastrosu yapılmamış belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yerlerde ise orman ile ilgisinin olup olmadığının,

7 – Herhangi bir kamu hizmetine tahsisli olup olmadığının, tahsisli ise tahsis yazımının tarihi ve sayısı ile tahsis amacının ve halen ne şekilde kullanıldığının,

8 – Bakanlığımız hizmetleri için gerekli olup olmadığının,

9 – Herhangi bir kamu hizmeti için tahsisli değilse, halen ne şekilde yönetildiğinin, boş olup olmadığının, üzerinde muhdesat varsa cinsi ve çeşitlerinin ve kime ait olduğunun, mahallî tespitinin sonucunun,

10 – Tahsisi talep edilen idarece, üzerinde inşaat yapılacak ise kalkınma planlarının o yıla ait yatırım programına alınıp alınmadığının, alınmış ise yatırım proje numarasının, bina ve tesis için gerçek arsa ihtiyacının, bir kısmı gerekli ise kalan kısmının başka bir kamu hizmeti için kullanılıp kullanılmayacağının ve bu kısmının ifrazının mümkün olup olmadığının,

11 – 22/11/1984 tarih ve 3083 sayılı Kanun uyarınca Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün emrine geçip geçmediğinin,

12 – Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ve imar planı bulunmayan yerlerde ise toprak etüd raporunun ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalıp kalmadığının,

13 – Hazine ile hisseli ise Hazine hissesinin tahsisi kullanımda sorun yaratacağından tahsis talebinde bulunan idarece mümkün olduğu takdirde, diğer hissenin Hazine adına satınalınması veya kamulaştırması yolunda gidilmesi ve buna göre yeniden düzenlenecek tapu senedinin,

14- Tahsisinde bir sakınca olup olmadığı konusunda, valiliğin görüşünün,

bildirilmesi gerekecektir.

B) Tahsis Taleplerinin, Kamu ve Kuruluşlarınca Doğrudan Bakanlığımıza Yapılması Halinde, İlgili İdarece Taşınmaz Malın:

1- Bulunduğu il, ilçe, mahalle ve yöresi,

2- Hangi amaçta kullanmak üzere tahsisinin istenildiği,

3- Tapu senedi ve çaplı tasarruf vesikası temin edilmiş ise birer örneği, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden ise gerekli özellikleri,

4- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında olup olmadığı, imar planı varsa plânda hangi amaç için ayrıldığı, varsa imar plânının bir örneği,

5- Üzerinde bina ve tesis inşa edilecek ise yıllık yatırım programına alınıp alınmadığı, alınmış ise yatırım proje numarası,

bildirilecektir.

III- Genel ve Katma Bütçeli İdarelerce Özel Kanunlar Uyarınca Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Tahsisi Talep Edilen Taşınmaz Mallar ile İlgili Bilgi ve Belgeler:

Genel ve katma bütçeli idarelerce özel kanunlardaki hükümlere göre, hak sahibi özel ve tüzel kişilere, tahsis, devir, kira veya irtifak hakkı tesisi yoluyla verilmek üzere ilgili idarece veya valiliklerce tahsisi talep edilen Hazineye ait taşınmaz mallar hakkında, yukarıda I ve II nci bölümde belirtilen bilgi ve belgelerden, gerekli olanlar bildirilecektir.

IV- Hazineye Ait Taşınmaz Malların Tahsis Amacının Değiştirilmesi ile İlgili Taleplerde Gerekli Olacak Bilgi ve Belgeler:

A) Tahsis Amacı Değişikliği Taleplerinin Valilikçe Teklif Edilmesi Halinde Taşınmaz Malın;

a) Tahsis değişikliği, aynı bakanlık içindeki bir idareden diğerine yapılacak ise, yeni tahsis talep yazısının ve halen tahsisli olduğu idarenin bu tahsise muvafakat edip etmediğine dair yazılarının birer örneğinin,

b) Tahsis talebi, başka idarece yapılmış ise varsa, halen tahsisli olduğu idarenin merkez veya taşra teşkilatınca tahsise muvafakat edilip edilmediği ile ilgili yazılarının bir örneğinin,

c) Tahsisini talep eden idarenin tahsis amacını da bildiren tahsis yazısının bir örneğinin,

d) En son durumuna göre düzenlenen tapu senedinin ve çapının birer örneğinin,

e) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup olmadığının; imar plânı içinde ise, hangi amaca ayrıldığının ve imar plânının bir örneğinin,

f) Halen hangi amaçla kullanıldığının, boş veya üzerinde muhtesat varsa cinsi ve çeşitlerinin,

bildirilmesi yeterlidir.

B) Tahsis Değişikliği Talebinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Doğrudan Bakanlığımıza Yapılması Halinde İlgili İdarece Taşınmaz Malın;

a) Bulunduğu il, ilçe, mahalle ve yöresi,

b) Hangi amaçta kullanılmak üzere tahsisinin istenildiği,

c) Halen tahsisli olduğu idarece tahsisinin kaldırılmasına muvafakat edilmis ise, bununla ilgili yazının bir örneği,

d) Varsa, en son duruma göre çıkartılmış tapu senedi ve çapının bir örneği,

e) İmar plânı temin edilmiş ise ilgili belediyeden imar plânı ile ilgili yazı ve imar plânının bir örneği, tahsis talep yazısı ile birlikte bildirilecektir.

V- Tahsisin Yapılmasından Sonraki İşlemler:

Bakanlık tahsis emri alındıktan sonra, defterdarlık veya malmüdürlüğünce tahsis edilen taşınmaz mal;

a) Bir tutanak düzenlenmek suretiyle ilgili kuruluşa teslim edilecektir.

b) Hazineye Ait Taşınmaz Mal Esas Defterinin “tahsisliler” bölümüne kaydı yapılacaktır. Tapu kaydı üzerinde bir işleme gerek yoktur.

VI- Tahsisin Kaldırılması Taleplerinde Bulunması Gerekli Bilgiler:

Tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde Bakanlığa  yapılacak tahsisin kaldırılması taleplerinde;

a) Bakanlık tahsis emrinin tarih ve numarası,

b) Taşınmaz malın tahsis amacının ortadan kalkma nedeni,

c) Amaç dışı kullanılıyorsa, ne şekilde ve halen kim tarafından kullanıldığı,

d) Tahsisin kaldırılması konusundaki valilik görüşü,

bildirilecektir.

VII- Tahsisin Kaldırılmasından Sonra İşlemler:

Tahsisin kaldırıldığına dair Bakanlık emri alındıktan sonra defterdarlık veya malmüdürlüğünce tahsisi kaldırılan taşınmaz mal;

a) Bir tutanak düzenlenmek suretiyle ilgili kuruluştan teslim alınacaktır.

b) Hazineye Ait Taşınmaz Mal Esas Defterinin “gelir getirebilen taşınmaz mallar” bölümüne kaydı yapılacaktır.

VIII- Yürürlükten Kaldırılan Genel Tebliğler:

2/10/1975 gün ve 71 sıra sayılı, 29/9/1977 gün ve 87 sıra sayılı Genel Tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını, Genelgenin ilçelere duyurulmasını rica ederim.

BAKAN ADINA

Şafak KAYNAK

Millî Emlâk Genel Müdürü

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın