161 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Su ürünü istihsal yerlerinin kiraya verilmesi)

T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI: Mile 9. Şb. 3363-0/5825                       Ankara, 15/02/1990

Konu: Su ürünü istihsal yerlerinin kiraya verilmesi

Sıra No :161

…………………………………… VALİLİĞİNE

(20.08.2003 tarih ve 267 sıra no.lu Genel Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır)

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (h) bendinde bahsedilen su ürünü istihsal yerlerinin, projesiz veya projeli kiraya verilmesi işlemleri; Bakanlığın önceden izni, tesbit edeceği ve bildireceği şartlar ile bu genelgede belirtilen usul ve esaslara göre, il merkezlerinde defterdarlıkça, ilçelerde ise malmüdürlüğünce yürütülür.

TANIMLAR

MADDE 1- Bu genelgede geçen;

a) KANUN : 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu,

b) BAKANLIK : Maliye ve Gümrük Bakanlığını (Millî Emlâk Genel Müdürlüğü),

c) İDARE : Su ürünü istihsal yerinin kira işlemlerini yürütmeye yetkili olan su ürünü istihsal bölgesindeki defterdarlık veya malmüdürlüğünü,

d) KURULUŞ : Su ürünü istihsal yerinde, bu amaçla kuralan kooperatif birliği, kooperatif veya köy birliklerini,

e) SU ÜRÜNLERİ : Denizlerde ve iç sularda bulunan bitkiler ile hayvanlar ve bunların yumurtalarını,

f) SU ÜRÜNLERİ İSTİHSAL YERLERİ : Su ürünleri istihsaline elverişli olan ve içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtası kurulabilen, kullanılabilen su veya kara sahalarını,

g) SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL BÖLGESİ : Su ürünü istihsal yerinin bulunduğu merkez ilçe veya diğer ilçeleri,

h) KİRACI : Su ürünü istihsal yerinin kiraya verildiği  kuruluş, gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

SU ÜRÜNLERİ İSTİHSAL YERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ VE İHALEYİ YAPACAK İDARENİN TESBİTİ

MADDE 2 – a) Su ürünü istihsal yerleri, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının bildireceği görüş ve belirleyeceği esaslar göz önünde bulundurulmak suretiyle, Bakanlıkça tesbit edilecek özel şartlar ve bu genelge esaslarına göre kiraya verilir.

Su ürünü istihsal yerlerinin kira işlemleri, su ürünü istihsal bölgesinde bulunan idarece yürütülür.

b) Su ürünü istihsal yerlerinde bulunan bitkiler ile hayvanlar ve bunların yumurtaları, Tarım  Orman ve Köyişleri Bakanlığının (Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü) önerileri esas alınarak, birlikte veya ayrı ayrı kira konusu yapılabilir.

c) Bir su ürünü ihtihsal yeri, birden fazla il veya ilçe sınırları içinde kaldığı takdirde;

c-1) İstihsal yeri, yetkili makamlarca birden fazla istihsal bölgesine ayrılmışsa, her bölge, sınırları içinde bulunduğu il veya ilçedeki idarece,

c-2) İstihsal yerinin, birden fazla bölgeye ayrılması mümkün olmadığı takdirde, yüzölçümü itibarıyla en fazla kısmının bulunduğu il veya ilçedeki idarece,

kiraya verilir.

d) Su ürünü istihsal yerlerinin kira işlemlerinin, avlanma yasağı dönemlerinde yürütülmesi ve sonuçlandırılması esastır.

SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERLERİNİN KİRA SÜRESİ İLE TAHMİNÎ KİRA BEDELLERİNİN TESBİTİ

MADDE 3- Su ürünü istihsal yerleri, projesiz kiralamalarda en çok beş yıl, projeye dayalı kiralamalarda ise en çok onbeş yıl süreyle kiraya verilebilir.

Kiraya verilecek su ürünü istihsal yerinin, kira süresi ile ihaleye esas alınacak tahminî kira bedeli, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı (Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü) ile Bakanlığın görüşü alınarak, idarece belirlenir.

ŞARTNAMENİN HAZIRLANMASI

MADDE 4- Su ürünü istihsal yerlerinin, kira ihalelerinde uygulanacak şartname ve ekleri; bu genelge ile su ürünü istihsal yerlerinin özellikleri esas alınarak, idarece hazırlanır.

İLAN

MADDE 5- Su ürünü istihsal yerlerinin kira ihalelerine ilişkin ilanlarda, yer alması gerekli hususlar, Kanunun 18 inci maddesi esaslarına göre idarece tesbit edilir.

Bu ilanlar;

a) İstihsal bölgesinde çıkan günlük gazetelerde, ilk ilan, ihale tarihinden en az yirmi gün ve son ilan ise en az on gün önce olmak üzere,

b) Günlük gazete çıkmayan istihsal bölgesinde, ihale tarihinden en az yirmi gün önce, Kanunun 17 nci maddesinin (1-b) bendinde bahsedilen yerlerde,

c) Yıllık tahminî kira bedelinin, Kanunun 17 nci maddesinin ikinci bendinde belirtilen miktarı aşması halinde, ayrıca, diğer şehirlerde ihale tarihinden en az on gün önce bir defa,

yayımlanır.

Su ürünü istihsal yerlerinin projeye dayalı olarak kiraya verilmesi işlemlerinde ilk ilan ihaleden kırkbeş gün önce yapılır ve Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü bendi uyarınca ayrıca duyurulur.

İHALE USULÜ :

MADDE 6 – a) Su ürünü istihsal yerleri, Kanunun 51 inci maddesinin (h) bendinde bahsedilen kuruluşlara, öncelikle ve pazarlıkla kiraya verilebilir.

b) Komisyon ilanda belirtilen ihale gün ve saatinde toplanır. Süresi içinde başvuran kooperatif birliği, kooperatif ve köy birliklerinin başvurularını inceler. İlanda ve şartnamenin 2/b maddesinde belirtilen şartları taşıyan kuruluşları tespit eder. Bu tesbit sonunda, su ürünü istihsal yeri;

1) Şartları haiz tek bir kuruluş varsa, 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre, tespit edilen ilk yıl tahminî kira bedeli üzerinden bu kuruluşa,

2) Şartları haiz kuruluş sayısı birden fazla ise ve tamamının aralarında anlaşıp, müşterek ve müteselsil sorumlu olarak kiralamak istedikleri takdirde, 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre tespit edilen ilk yıl tahminî kira bedeli üzerinden müştereken bu kuruluşlara,

3) Şartları haiz birden fazla kuruluş olup tamamının aralarında anlaşamamaları halinde, komisyonca belirlenen gün ve saatte bu kuruluşlar arasında yapılacak ihalede, 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre tesbit edilen ilk yıl tahminî kira bedeli üzerinden en yüksek bedeli teklif eden kuruluşa,

Kanunun 51 inci maddesinin (h) bendine göre pazarlıkla kiraya verilir.

c) Su ürünü istihsal yerindeki kuruluşlar ihale saatine kadar başvuruda bulunmadıkları, talepte bulunmakla birlekte aranılan şartları taşımadıkları için bu kuruluşlara ihale yapılmadığı takdirde; su ürünü istihsal yeri, şartname ve ilanda belirtilen gün ve saatte, bu kuruluşlara da açık olmak üzere, Kanun hükümlerine göre kapalı veya açık teklif usulu ile ihaleye çıkarılır.

Su ürünü istihsal yeri, ihale sonucunda, 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre tesbit edilen ilk yıl tahminî kira bedeli üzerinden en yüksek bedeli teklif eden istekliye kiraya verilir.

d) Komisyon; teklifleri ihale günü tetkik edip değerlendirerek bir karar alamayacağı sonucuna varırsa, ihale için on günü geçmemek üzere bir tarih tesbit edilir. Bu süre içinde teklifleri tetkik eder ve belirlenen günde ihaleyi yapar.

İHALE KARARININ KESİNLEŞMESİ

MADDE 7- Su ürünü istihsal yerlerinin kiraya verilmesi ile ilgili ihale kararlarının, Kanunun 31 inci maddesi hükmü gereğince ita amirlerince, 15 işgünü içinde onaylanması veya iptal edilmesi gerekir.

Aynı Kanunun, 76 ncı maddesi ile Kanunun 74 üncü maddesi uyarınca, çıkarılan Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi gereğince, her yıl genel bütçe kanununa bağlı (İ) cetvelinde, merkez ilçeler için tesbit edilen parasal sınıra kadar olan ihaleler, defterdarın; diğer ilçeler için tesbit edilen parasal sınıra kadar olanlar, kaymakamın, bu parasal sınırı aşanlar ise Bakanlığın onay veya red kararları ile kesinleşir.

Mahallî ita amirlerinin parasal yetki sınırını aşan su ürünü istihsal yerinin kiraya verilmesi ile ilgili ihale kararlarının, onay için Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

TEMİNAT

MADDE 8- Kanunun 25 inci maddesi gereğince, su ürünü istihsal yerinin ilk yıl tahminî kira bedeli üzerinden %3 oranında geçici teminat ve 54 üncü maddesi gereğince ihale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır. Kanunun 26 ncı maddesinde sayılan değerler teminat olarak kabul edilir.

EK TEMİNAT

MADDE 9- Kiracıdan, ilk yıl kira bedeli toplamı kadar ek teminat alınır. Bu teminat, Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen değerlerden birisi gösterilmek suretiyle de karşılanabilir.

Projeye dayalı kiralamalarda ek teminat miktarı, üç yıda bir kira artışı dikkate alınarak artırılır.

KİRA SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMESİ

MADDE 10- İdare ile su ürünü istihsal yerini kiralayan kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler arasında, Kanun hükümlerine göre ve bu genelge eki sözleşme örneği esas alınarak, su ürünü istihsal yerinin kullanılması ile ilgili usul, esas ve şartları gösteren kira sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşme, Kanunun 57 nci maddesi uyarınca noterlikçe tescil edilir.

Kira sözleşmesinin bir örneği, düzenlendiği  tarihten itibaren en geç on gün içinde Bakanlığa gönderilir.

Kira sözleşmesinin bir örneği de Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına (Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü) gönderilir ve daha sonraki yılların kira bedellerinin tesbiti sırasında dikkate alınmak üzere, bu yılların kira bedellerinin bir sonraki yılın kira dönemi başlamadan en az iki ay önce Bakanlığa bildirilmesi istenir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait su ürünleri istihsal yerlerinde ise, kira sözleşmesinin bir örneği, bu Genel Müdürlüğe gönderilir.

YER TESLİMİ

MADDE 11- Kira sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra, idarece su ürünü istihsal yeri, en geç on gün içinde, bir tutanak ile kiracıya teslim edilir.

Bu tutanağın bir örneği, 10 uncu maddeye göre düzenlenen kira sözleşmesi ile birlikte Bakanlığa gönderilir.

KİRA BEDELLERİNİN TAHSİLİ

MADDE 12-  Su ürünü istihsal yerlerinin, yıllık kira bedelleri, altı eşit taksitte tahsil edilir.

Birinci yılın ilk kira taksidinin, kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihte, diğer taksitlerin ise sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren ikişer aylık ara  ile aynı tarihte tahsil edilmesi gerekir.

Birinci yılın ilk kira taksit tutarı tahsil edilmeden, 10 uncu maddeye göre, kira sözleşmesi düzenlenemez.

Daha sonraki yılların kira taksit tutarları da, ikinci fıkra esas alınarak tahsil edilir.

SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERLERİNİN DAHA SONRAKİ YILLARA AİT KİRA BEDELLERİNİN TESBİTİ

Madde 13 – Kiraya verilen su ürünü istihsal yerinin, kira süresinin bir yıldan fazla olması halinde, daha sonraki yıllara ait kira bedeli, her yılın kira döneminin sona ermesinden en az bir ay önce, 10 ncu maddenin üçüncü fıkrası hükmü gözönünde bulundurularak, idarece tesbit edilir.

Bakanlık gerektiğinde, Kanunun 9 uncu maddesine göre kira bedelini tesbit eder veya ettirir.

Bu bedel idarece, her yılın kira dönemi sona ermeden, en az onbeş gün önce, kiracıya tebliğ edilir. Ancak, daha sonraki yılların kira bedeli, yılı içerisinde yayımlanan Devlet İhaleleri Genelgesinde, Devletçe kiralanan taşınmaz mallar için öngörülen artış oranlarından az olanı emsal alınarak, bu oranın, bir önceki yıl kira bedeline uygulanması suretiyle hesaplanan kira artışının yine bir önceki yıl kira bedeline ilavesi suretiyle hesaplanacak bedelden az olamaz.

İdarece, yeni kira dönemine ait kira bedelinin süresi içinde kiracıya tebliğ edilememesi halinde yeni kira bedeli tespit edilinceye kadar, yukarıdaki fıkra hükmüne göre işlem yapılır.

SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERLERİNİN PROJEYE DAYALI KİRAYA VERİLMESİ

Madde 14- a) Su ürünü istihsal yerleri, istihsal yerinin ıslahı, karada veya denizde üretim havuzu yapılması suretiyle, üretimde bulunulması amacıyla, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca (Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü) tasdik edilecek projesine göre, uygulama yapılması şartıyla Bakanlıkça, en çok 15 yıla kadar, Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca, kapalı teklif usulü ile kiraya  verilebilir.

b) Karada üretim havuzu yapılarak veya başka bir teknik uygulanarak, projeye dayalı üretim yapılacak ise, projenin uygulanacağı taşınmaz malın, proje hazırlama girişiminden önce, hangi tarımsal amaçta kullanılmasının ülke ekonomisi açısından daha yararlı olacağının, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı teknik elemanlarınca, tetkik edilerek, bir raporla belirlenmesi gerekir. Bu tetkikde, taşınmaz malda yapılacak balık üretiminin, ülke ekonomisi açısından bu sahada yapılacak en verimli uygulama olacağı sonucuna varılması gerekir.

c) Projeye dayalı kiralama işlemlerinde, 6 ncı maddedeki şartlar aranmaz.

d) Projenin, ihaleden önce tasdik ettirilmesi proje sahibine, taşınmaz malın projeye dayalı kiraya verilmesinde, bir öncelik ve tercih hakkı vermez.

e) Projeye dayalı kiraya verilen yerin, ilk yıl tahminî kira bedeli, 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenir.

Daha sonraki yılların kira bedelleri, 13 üncü madde esasları uyarınca tesbit edilir.

f) Projeye dayalı olarak kiraya verilmesi uygun görülen yerlerin kira işlemleri, Bakanlıkça tesbit edilecek usul, esas ve şartlara göre, yetkili idare tarafından yürütülür.

g) Projeye dayalı olarak kiraya verilmesi uygun görülen yerler için de, bu genelge eki şartname ve ekleri ile sözleşme esas alınarak şartname ve sözleşme düzenlenir.

KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Madde 15 – a) Kiracı, su ürünü istihsal yerini ve su ürünü istihsal yerine dahil olan yerleri, başkasına devredemez, kiraya veremez ve ortak alamaz. Aksi takdirde, Kanunun 62 nci maddesi gereğince, Bakanlıkça kira sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir. Ayrıca, kat’i teminat, irat kaydedilerek bir zarar ve ziyan var ise kiracıya ödettirilir.

Bu zarar ve ziyanın, üçüncü şahıs tarafından yapılması idarenin zarar ve ziyanı kiracıdan isteme hakkını kaldırmaz.

b) Su ürünü istihsal yerinin, yıllık kira bedellerinin, kiracı tarafından sözleşmede belirtilen tarihlerde ödenmesi esastır. Kira bedeli, vadesi geldiğinde ödenmediği takdirde Kanunun 62 nci maddesi hükmüne göre idarece, en az 10 ve en çok 30 günlük bir süre tayin edilmek suretiyle, biriken kira alacağının, bu süre içinde gecikme zammı ile beraber ödenmesi, ödenmemesi halinde, süre sonunda kira sözleşmesinin fesh edileceği noter aracılığıyla kiracıya bildirilir.

Kira alacağı, tesbit edilen süre içerisinde ödenmediği takdirde, sürenin sonunda, Bakanlıkça kira sözleşmesi, tek taraflı feshedilir.

c) Kiracı tarafından, kira bedeline itiraz edildiği veya çeşitli nedenlerle kira bedelinden indirim talebinde bulunulduğu takdirde, cezaî şart aranmaksızın sözleşme tek taraflı fesh edilir. Fesih tarihine kadar biriken kira borcu var ise kat’i teminat ve ek teminatlarından mahsup yoluna gidilir. Arta kalan kısım var ise iade, borcu çıkarsa tahsil edilir.

d) 1- Kiracı tarafından, yukarıdaki maddelerde yazılı hükümler ile Bakanlığın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının (Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü) veya Bayındırlık ve İskân Bakanlığının (D.S.İ. Genel Müdürlüğü) belirleyeceği esaslara ve bu şartname veya düzenlemenin kira sözleşmesi hükümlerine uyulmaması,

2- Kooperatif birliği, kooperatif ve köy birliklerince, ilgili bakanlığın müfettiş veya kontrolörlerince, yapılan denetimlerde, tespit edilen aksaklıkların giderilmemesi,

3- Sözleşmeden sonra, tüzel kişiliğin tasfiyesi veya sona ermesi,

4- Projeye dayalı kiralamalarda, yatırım zamanlama tablosunda belirtilen süreler içerisinde projede öngörülen yatırımların gerçekleşmemesi,

hallerinde,  Bakanlıkça, Kanunun 62 nci maddesi gereğince, kira sözleşmesi, tek taraflı feshedilir.

e) Projeli kiralamalarda, kira sözleşmesinin feshinden önce, Tarım Orman ve Köyişleri

Bakanlığının (Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü) görüşü alınır.

Ayrıca, bütün kira sözleşmelerinin fesih durumlarında, su ürünü istihsal yerleri, en kısa sürede kiracıdan teslim alınır ve kira alacağı var ise, ödenmeyen süre için, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi uyarınca gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERİNİN KİRA SÜRESİ SONUNDA TESLİM ALINMASI VE ECRİMİSİL TAKİBATI

Madde 16 – Kiracı, su ürünü istihsal yerini, kira süresi içinde aynen korumak ve kira süresinin sonunda idareye teslim etmek zorundadır.

Kiracı, su ürünü istihsal yerinde, avlanma tesislerinde ve her türlü taşınır mallarda yaptığı onarım ve benzeri giderlerinin ödenmesi için, idareden herhangi bir talepte bulunamaz.

Kira süresi sonunda, su ürünü istihsal yeri kiracı veya vekili tarafından teslim edilmediği takdirde, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesi gereğince, tahliyesi sağlanır ve tahliyeye kadar geçen süre için de ecrimisil takibatı yapılır. İdarenin taşınmaz malı yeniden kiraya verememesinden doğacak menfi zararlarını isteme hakkı saklıdır.

Ayrıca, idarenin, teslim alamadığı veya noksan veya hasarlı teslim aldığı taşınır mallardaki (teslim sırasında tutanakla tesbit edilen) zarar ve ziyanı için tazminat davası açma hakkı mevcuttur.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 17- Bu Genelgede yer almayan konularda, Kanun hükümleri uygulanır.

YETKİ

Madde 18 – Bakanlık, Genelgenin uygulanması için, ayrıca, gerekli düzenleme yapmaya yetkilidir.

KALDIRILAN VE UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER

Madde 19- Su ürünü istihsal yerlerinin kiraya verilmesi ile ilgili 6/7/1984 tarih ve 124 sıra sayılı Genel Tebliğ ile 4/ 7/1986 tarih ve 133 sıra no.lu Genel Tebliğ, bu Genelgenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere, yürürlükten kaldırılmıştır.

Sü ürünü istihsal yerlerinin kiraya verilmesi ile ilgili diğer genelgelerin, bu Genelgeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

YÜRÜRLÜK

Madde 20 – Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ancak, bu Genelgenin yürürlüğünden önce ilana çıkarılan su ürünü istihsal yerlerinin kira işlemleri, 6/ 7/ 1984 tarih ve 124 sıra sayılı Genel Tebliğ esaslarına göre yürütülür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genelge ile eklerinin ilçe teşkilatlarına da bildirilmesini rica ederim.

Prof. Dr. Ekrem PAKDEMİRLİ

  Maliye ve Gümrük Bakanı

EKLER:

1) Örnek şartname ve eki,

2) Örnek sözleşme.

DAĞITIM:

Gereği için:

1) Valiliklere,

2) Kaymakamlıklara.

Ek:1

SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERLERİ KİRA ŞARTNAMESİ

– Su ürünü istihsal yerinin:                    c) Kira süresi : ……………………………….

a) Adı : …………………………………..      d) Yıllık tahminî kira bedeli :

b) Yeri, sınırları ve tapu kaydı:               ……………………………………………..- TL.

……………………………………………                   e) Projesiz / Projeli kiraya verilme:

………………………………………………..

SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERİNİN KİRA SÜRESİ, TAHMİNİ KİRA BEDELİ, İHALENİN NEREDE , HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

Madde 1 – ………………………… su ürünü istihsal yerinin, projesiz/projeli olarak …………………… süre ile kiraya verilmesi ile ilgili ihale, …………………………………..yıllık tahminî kira bedeli üzerinden …………………. Deftardarlığında / Malmüdürlüğünde,  …../…./19…. tarihine tesadüf eden ……………… günü, saat ……… de/da yapılacaktır.

SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERİNİN PROJESİZ VEYA PROJEYE DAYALI KİRAYA VERİLMESİNDE UYGULANACAK İHALE USULÜ

Madde 2 – a) Projesiz olarak kiraya verilecek su ürünü istihsal yeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (h) bendinde bahsedilen kuruluşlara öncelikle ve pazarlıkla kiraya verilebilir.

b) Bu amaçla, istihsal bölgesinde kurulan ve münhasıran su ürünü istihsal ve pazarlaması ile uğraşan kooperatif birliği, kooperatif veya köy birliklerinin; şartname ve ilanda belirtilen belgelerle birlikte, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulduklarını, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda aranan şartları taşıdıklarını, idarî, malî, hukukî yönden denetlendiklerini, yapılacak ihaleye katılmalarında, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca bir sakınca görülmediğine dair tarım il müdürlüğünden (Köy birliklerinin valilikten) alacakları belgeyi, ilanda belirtilen gün ve saate kadar, ihale komisyonu başkanlığına sunmaları halinde, su sürünü istihsal yeri öncelikle, bu kuruluşlara, 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin (h) bendine göre pazarlıkla kiraya verilir.

Su ürünü istihsal yeri, başvuruda bulunan ve gerekli şartları taşıyan kuruluş birden fazla ise aralarında müşterek hareket etmek üzere, tamamının birleşmeleri halinde, bu kuruluşlara; birleşememeleri halinde ise, aralarında yapılacak artırmada en yüksek bedeli teklif eden kuruluşa ihale edilir.

c) Su ürünü, istihsal yerinde kurulan mevcut kuruluşlar ihale saatine kadar başvuruda  bulunmadıkları, talepte bulunmakla birlikte aranılan şartları taşımadıklarından, ihale bu kuruluşlara yapılamadığı takdirde, su ürünü istihsal yeri,……………………. günü, saat ………………….. de/da bu kuruluşlara da açık olacak şekilde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kapalı/açık teklif usulü ile ihaleye çıkarılır.

d) Su ürünü istihsal yerinin projeye dayalı kiraya verilmesinde, bu maddenin (a) ve (b) bendi hükümleri uygulanmaz.

Su ürünü istihsal yeri, tesbit edilen tahminî kira bedeli üzerinden, 2886 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılır.

TEMİNAT

Madde 3 – 2886 sayılı Kanunun 25 ve 54 üncü maddeleri gereğince, su ürünü istihsal yerinin ilk  yıl tahminî kira bedeli üzerinden, %3 oranında geçici ve ihale bedeli üzerinden, %6 oranında kesin teminat alınır. Kanunun 26 ncı maddesinde sayılan değerler teminat olarak kabul edilir.

EK TEMİNAT

Madde 4 – Kiracıdan ilk yıl kira bedeli toplamı kadar ek taminat alınır. Bu teminat, Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen değerlerden birisi gösterilmek suretiyle karşılanabilir.

Projeye dayalı kiralamalarda ek teminat miktarı, üç yılda bir kira artışı dikkate alınarak artırılır.

İHALENİN ONAYI VEYA İPTAL EDİLMESİ, KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ

Madde 5 – İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları hakkında, Kanunun 31 ve 32 nci maddelerine göre işlem yapılır.

TEMİNATLARIN GERİ VERİLMESİ

Madde 6- Kiracının, Kanunun 56 ncı maddesi gereğince, kira süresi içerisinde taahhüdünü, sözleşme hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği tesbit edilirse, kira süresi sonunda kesin ve ek teminat iade edilir.

KİRA SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMESİ

Madde 7- İdare ile su ürünü istihsal yerini kiralayan kuruluş, gerçek veya tüzel kişiler arasında, istihsal yerinin kullanılması ile ilgili usul, esas ve şartları gösteren bir kira sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşme 2886 sayılı Kanunun 57 nci maddesi uyarınca, noterlikçe tescil edilir.

KİRA BEDELLERİNİN TAHSİLİ

Madde 8- Su ürünü istihsal yerinin yıllık kira bedelleri, altı eşit taksitte tahsil edilir.

Birinci yılın ilk taksidinin, kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itibaren ikişer aylık ara ile aynı tarihte ödenmesi zorunludur.

Birinci yılın ilk kira taksidi tahsil edilmeden, kira sözleşmesi düzenlenemez.

Daha sonraki yılların kira taksit tutarları da ikinci fıkra esas alınarak tahsil edilir.

KİRAYA VERİLEN SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERİNİN TESLİMİ VE KİRA SÜRESİNİN BAŞLAMASI

Madde 9- Kira sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra, su ürünü istihsal yeri, en  geç on gün içinde, idare yetkilileri ile kiracı veya vekili arasında mahallinde düzenlenecek bir tutanak ile kiracıya teslim edilir. Kiracı bu süre içinde, su ürünü istihsal yerini teslim almak zorundadır.

Kira süresi, su  ürünü istihsal yerinin, kiracıya teslim tarihine bakılmaksızın, kira sözleşmesinin taraflarca imzalanıp, noterde tasdik edildiği tarihte başlar. Tutanakla istihsal yerinde her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, değerleri de belirtilerek gösterilir. Teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı veya vekili tarafından imzalanır.

SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERİNİN DAHA SONRAKİ YILLARA AİT KİRA BEDELLERİNİN TESBİTİ

Madde 10 – Kiraya verilen su ürünü istihsal yerinin kira süresinin bir yıldan fazla olması halinde, daha sonraki yıllara ait kira bedeli, her yılın kira döneminin sona ermesinden en az bir ay önce, idarece tesbit edilir.

Bu bedel, yeni kira dönemi başlamadan en az 15 gün önce, kiracıya tebliğ edilir.

Ancak, bu kira bedeli, yılı içerisinde yayımlanan Devlet İhaleleri Genelgesinde, Devletçe kiralanan taşınmaz mallar için öngörülen artış oranlarından az olanı emsal alınarak, bu oranın, bir önceki yıl kira bedeline uygulanması suretiyle hesaplanan kira artışının, yine bir önceki yıl kira bedeline ilavesi suretiyle hesaplanacak bedelden az olamaz.

İdarece, yeni kira dönemine ait kira bedelinin süresi içinde kiracıya tebliğ edilmemesi halinde, yeni kira bedeli tespit edilinceye kadar, yukarıdaki fıkra hükmüne göre işlem yapılır.

SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERİNİN İYİ BİR ŞEKİLDE KORUNMASI, KİRA SÜRESİ SONUNDA TESLİM ALINMASI VE ECRİMİSİL TAKİBATI

Madde 11 – Kiracı, istihsal yerinde mevcut olan, cinsi, niteliği,  miktarı ve değeri, bu şartnameye bağlı tutanakta yazılı taşınır ve taşınmaz malları kira süresi içinde, olduğu gibi korumak ve kira süresinin sonunda veya sözleşmenin feshi halinde noksansız ve işler bir halde idareye teslim etmek zorundadır.

Kiracı, taşınmaz mallarda, avlanma tesislerinde ve her türlü taşınır mallarda onarım ve sair giderler için, idareden herhangi bir talepte  bulunamaz.

Kira süresi sonunda, su ürünü istihsal yeri, kiracı veya vekili tarafından teslim edilmediği takdirde, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesi gereğince, tahliyesi sağlanır ve tahliyeye kadar geçen süre içinde ecrimisil takibatı yapılır. İdarenin taşınmaz malı yeniden kiraya verememesinden doğacak menfi zararlarını isteme hakkı saklıdır.

Ayrıca, idarenin, teslim alamadığı veya noksan veya hasarlı teslim aldığı taşınır mallardaki (teslim sırasında tutanakla tesbit edilen) zarar ve ziyan için ayrıca tazminat davası açma hakkı mevcuttur.

SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERİNİN KİRACI TARAFINDAN KULLANILMASI VE BAŞKASINA DEVREDİLMESİ

Madde 12 – Su ürünü istihsal yeri, bizzat kiracı tarafından kullanılır.

Kiracı, su ürünü istihsal yerini ve su ürünü istihsal yerine dahil olan yerleri, başkasına devredemez, kiraya veremez ve ortak olamaz. Aksi takdirde, 2886 sayılı Kanunun 62 nci maddesi gereğince, Bakanlıkça, kira sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir. Ayrıca, kat’i teminat, irat kaydedilerek bir zarar ve ziyan var ise kiracıya ödettirilir. Bu zarar ve ziyanın, üçüncü şahıs tarafından yapılması idarenin zarar ve ziyanı kiracıdan isteme hakkını kaldırmaz.

SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERİNİN KİRA BEDELLERİNİN, VADESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE İHALENİN FESHİ, YERİN TESLİM ALINMASI VE ALACAĞIN TAHSİLİ

Madde 13- Su ürünü istihsal yerinin, yıllık kira bedellerinin, kiracı tarafından, sözleşmede belirtilen tarihlerde ödenmesi esastır. Kira bedeli, vadesi geldiğinde ödenmediği takdirde, Kanunun 62 nci maddesi hükmüne göre, idarece en az 10, en çok 30 günlük bir süre tayin edilmek suretiyle, biriken kira alacağının, bu süre içinde ödenmesi, ödenmemesi halinde süre sonunda kira sözleşmesinin fesh edileceği kiracıya bildirilir.

Kira alacağı, tesbit edilen süre içerisinde ödenmediği takdirde, sürenin sonunda, Bakanlıkça kira sözleşmesi, tek taraflı feshedilir.

Ayrıca, sü ürünü istihsal yeri, en kısa sürede kiracıdan teslim alınır ve kira alacağı var ise ödenmeyen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi uyarınca gecikme zammı uygulamak suretiyle tahsil edilir.

HAPİS HAKKI

Madde 14 – İdare, kira alacağının tahsili amacıyla, istihsal yeri dahilinde bulunan kiracıya ait bütün taşınır mal, alet, her türlü taşıt ve benzeri ile avlanılan taze veya tuzlu su ürünleri üzerinde, hapis hakkına sahiptir.

SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERİNDE AVLANMA, KİRA BEDELİNDEN İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI VE SÜRESİNİN UZATILAMAYACAĞI

Madde 15 – a) Kiracı, su ürünü istihsal yerinde; su ürünleri ile ilgili kanun, tüzük, sirküler ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca konulacak avlanma, yasak, tahdit ve mükellefiyetlere uyması şartıyla bütün yıl boyunca normal vasıtalarla avlanabilir.

Kiracı, konulan yasak, tahdit ve mükellefiyetleri gerekçe göstererek kira bedelinden indirim ve kira süresinin uzatılması talebinde bulunamaz.

b) Kiracı, kendi kusurundan meydana gelen bir zarardan dolayı istihsal yerini kullanamadığı veya sınırlı olarak kullandığı takdirde de, kira taksitlerinin tamamını vermekle yükümlüdür. Harp ve isyan nedeniyle avlanmanın tamamen durması dışında, taşma, donma, kuraklık, suların yükselmesi, alçalması veya çekilmesi, işçilerin grevi, su ürünlerinin hastalanması, kış mevsiminin uzun sürmesi gibi nedenlerle, av hasılatı az ya da çok miktarda azalacak olursa, kiracının kira bedelinden uygun bir miktarının indirilmesini isteme hakkı olamaz. Kiracı, ihalede, istihsal yerini tetkik ve bütün bu durumları dikkate almak süretiyle, fiyat teklif ettiğinden, bu durumlar dolayısıyla indirim talebi hakkından vazgeçtiği kabul edilir.

Kiracı tarafından, kira bedeline itiraz edildiği veya yukarıda belirtilen nedenlerle, kira bedelinden indirim talebinde bulunulduğu takdirde, cezaî şart aranmaksızın sözleşme, tek taraflı fesh edilir. Fesih tarihine kadar biriken kira borcu var ise kat’i teminat ve ek teminatlarından mahsup yoluna gidilir. Arta kalan kısım, varsa iade, borcu çıkarsa tahsil edilir.

SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERİNDE KULLANILACAK AV ARAÇ VE GEREÇLERİNİN TESBİTİ VE KONTROLÜ İLE AVLANILMAYACAK SU ÜRÜNLERİNİN AVLANMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM

Madde 16 – İç sularda (Göl, gölet, baraj gölü, akarsu, lagün vb.) kullanılacak av araçları; fanyalı ve fanyasız difana ağları, ığrıp, çamur ığrıbı, molozma, manyat, pinter, serpme,  sepet, parakete ve olta gibi ağlardan ibaret olup, bu av araçlarının zararlı olmadığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı (Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü) tarafından muayene ve tecrübe ile anlaşıldıktan sonra kullanılır.

Kullanılacak av araç ve gereçlerinin niteliklerinin, su ürünü istihsal yerlerinin biyolojik yapısına; avlanacak su ürünleri türlerinin ise ilgili teknik kuruluşlarca tespit edilen ve teknik şartlarda belirtilen ölçülerden daha küçük boyda su ürünlerinin çıkması halinde, kiracı tarafından derhal göle atılması zorunludur.

DENİZLE BAĞLANTISI BULUNAN SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERİNİN BAKIMI

Madde 17- Kiracı, denizle bağlantısı bulunan su ürünü istihsal yerinde, su ürünlerinin, mevsiminde ve zamanında girip çıkmasını kolaylaştırmak üzere, bağlantı yerlerinin zamanında açılıp kapanmasına özen gösterip, dolmaması ve tıkanmaması için gereken her türlü önlemi almak ve düzenli olarak temizlenmesi ve derinleştirilmesini sağlamak zorundadır. Kiracı su ürünü istihsal yerinin tipi ve benzeri olaylarla dolması veya bozulması yüzünden yapacağı giderlerle ilgili olarak idareden hiçbir talepte bulunamaz.

GÖL VE NEHİR ARACI İLE SÜRÜCÜLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR

Madde 18 – Su ürünü istihsal yerinde “İç Sularda Çalışacak Taşıma Araçları Yönetmeliği” gereğince, su ürünleri istihsalinde kullanılacak araçların, geçerli göl ve nehir aracı muayene belgesine ve sürücülerinin de sürücü yeterlik belgesine veya liman kaptanlığı yeterlik belgesine sahip olmaları şarttır.

Bu tür belgelere sahip olmayan araç ve sürücüler, avlanma ve trafikten men edilir.

KİRACININ ÇALIŞTIRACAĞI PERSONELLE İLGİLİ SORUMLULUĞU

Madde 19- Kiracı, çalıştıracağı personel için ruhsat tezkeresi ve diğer hususlarda, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Tüzüğündeki şartları tamamen yerine getirir.

Personelin, usulsüz ve kusurlu işlerinden kiracı bizzat sorumludur.

ÖZEL ŞARTLAR

Madde 20- Kiracı, tıkanan dalyan ağızlarını en kısa sürede temizletmek zorundadır. Su ürünü istihsal yerinin, her türlü onarımına ait keşifler, kiracı tarafından hazırlattırılıp, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı (Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü) il veya bölge teşkilatlarınca onanır. Keşfe göre, bu teşkilatların kontrolü altında yapılacak iş için görevlendirilecek mühendislerin zorunlu masrafları, kiracı tarafından ödenir.

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına (Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü) bağlı uzmanlar tarafından veya adı geçen Bakanlıklardan izin alan kamu kuruluşları ve bu kuruluşlara bağlı uzmanlarca, su ürünü istihsal yerlerinde incelemeler yapılmak istendiği takdirde, kiracı, yetkililere, su ürünü  istihsal yeri hakkında her türlü bilgiyi vermek ve kolaylık göstermek zorundadır.

TEKNİK ŞARTLAR

Madde 21 – 1) Kiracı, su ürünü istihsaline veya avlanmaya başlamadan önce, kiraladığı su ürünü istihsal yerinde kullanacağı araç, gereç ve personel ile işe başlama tarihi gibi bilgileri, önceden, istihsal yerinin bağlı bulunduğu Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı (Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü) ile veya bölge teşkilatına bildirerek, izin almak zorundadır.

2) Kiracı, su ürünleri istihsal yerinin aylık üretim miktarlarını, doğru ve esas kayıtlara uygun olarak, Ek: 1/a’daki formu doldurarak, ertesi ay en geç on gün içinde su ürünü istihsal yerinin bulunduğu en yakın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı (Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü ) il teşkilatına, baraj göllerinde ise Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (D.S.İ. Genel Müdürlüğü) bölge veya il teşkilatına bildirmekle yükümlüdür.

3) İlgili idarelerce, av yasağı içinde veya dışında, sü ürünü istihsal yerinde, su ürünlerinin ıslahı ile ilgili etüd ve araştırmalarda, gerek görüldüğü takdirde, su ürünü istihsal yeri, belirli bir süre için her türlü su ürünü istihsalinden men edilebilir.

Konulacak av yasağı, bir ayı geçerse, yıllık kira bedeli üzerinden, bu süreye isabet edecek kira bedeli indirilir.

4) Sazlık kesimlere, çit, bent, vb. engeller kurularak su ürünleri avcılığı yapılamaz.

5) Avlak sahasına, balıkların giriş ve çıkışını engelleyici herhangi bir tesis kurulamaz.

6) İlgisine göre, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı (Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü) ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (D. S. İ. Genel Müdürlüğü) ve Maliye ve Gümrük Bakanlığndan (Millî Emlâk Genel Müdürlüğü) izin almaksızın, su ürünü istihsal yerinin, genişletilmesi, doldurulması, her ne şekilde olursa olsun, kısmen veya tamamen durumunun değiştirilmesi yapılamaz.

7) Su ürünü istihsal yerlerinde, uygulanacak teknik şartlara, lüzumu halinde yeni şartlar ilave edilebilir.

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MÜLKİYETİNDE VE TASARRUFUNDA BULUNAN BARAJ GÖLÜ, DÜZENLENEN TABİÎ GÖL, GÖLET, KANAL GİBİ SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERLERİNDE UYULMASI GEREKEN TEKNİK ŞARTLAR

Madde 22 – 1) Kiracı, her yıl yapacağı işler ile, su ürünü istihsal yerinde kullanacağı personel, araç ve gerecin, miktar ve niteliğini gösteren ve Ek: 1/b’deki forma göre hazırlanan, yıllık iş programını en geç, avlanma mevsiminin başlayacağı tarihten kırkbeş gün önce, D.S.İ.’nin bölge veya il teşkilatına onaylatmak zorundadır.

Yıllık iş programı onaylanmadan, kiracı, su ürünü istihsalinde bulunamaz.

Baraj, su ürünü istihsal mevsimi içinde kiraya verilmiş ise o yıla ait yıllık iş programı, sözleşme tarihini takip eden bir ay  içerisinde D.S.İ. nin onayından geçirilir.

2) Kiracı, avladığı balıkların, avlanma tarihine göre cins ve miktarını gösteren bir defter tutmaya mecburdur. Bu defter, lüzum görüldüğünde tetkik etmek üzere, Tarım Orman ve Köyişleri ve Maliye ve Gümrük Bakanlıkları ile D.S.İ. Genel Müdürlüğü yetkili elemanlarının incelemesine hazır bulundurulur.Yapılan av ile defter kayıtlarının, birbirini tutmaması halinde, gerekli tedbir alınır ve kanunî işlem yapılır.

3) Avlanma faaliyetleri ve depolama işleri için lüzumlu yer, kiracıya D.S.İ.’ce gösterilir. Bunun dışındaki yerlerde, kiracının çalışması D.S.İ.’nin iznine bağlıdır.

4 ) Baraj gölünde, fanyalı ve fanyasız difana ağları, ığrıp, çamur ığrıbı, molozma, manyat, pinter, serpme, sepet, parakete ve olta gibi av araçları kullanılır.

Bu av araçları dışında, herhangi bir av aracı da kullanılabilir. Ancak, bunların zararlı olmadığı hususunda, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı (Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü) ile D.S.İ.’nin izninin alınması şarttır.

Gölün biyolojik yapısına, avlanacak su ürünleri türlerinin istenilen terkip ve yararlı işletme tarzına göre, göl rezervuarında kullanılacak av araçlarının cinsi ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

A – Sazan  ve sazangillere mensup balıkların avlanmasında;

a) Manyat, ığrıp, çamur ığrıbı gibi torbalı ağların torba gözleri, ……………..mm’den aşağı olamaz.

b) Molozma, difana gibi uzatma ağlar ile, serpme ağlarının göz aralıkları ………………mm’den aşağı olamaz.

c) Avlanma esnasında,………………….cm’den küçük ağa takılan sazan, sazangil mensubu balıklar derhal göle bırakılır.

B – Sudak (Tatlı su levreği) balıklarının avlanmasında;

a) Kullanılacak ağların göz aralıkları,……………………mm’den aşağı olamaz.

b) Avlanma esnasında,……………………. cm’den küçük ağa takılan sudaklar derhal göle bırakılır.

C – Yayın balıklarının avlanmasında;

a) Avlanma esnasında,…………………… cm’den küçük ağa takılan yayınlar derhal göle bırakılır.

b) Kullanılacak ağların göz aralıkları,…………………cm’den aşağı olamaz.

D – Yılan balıklarının avlanmasında;

Çeşitli av araçları ile yapılan avcılıkta,………………….cm’den küçük yakalanan balıklar derhal göle bırakılır.

E – Kerevit (Tatlı su istakozu) avlamasında;

Avlanma esnasında,…………………. cm’den küçük yakalanan kerevitler derhal göle bırakılır.

F – …………………….. balıklarının avlanmasında ;

a) Kullanılacak ağların göz aralıkları,……………………mm’den aşağı olamaz.

b) Avlanma esnasında,…………………….cm’den küçük ağa takılan …………………. balıkları derhal göle bırakılır.

5) Barajın fonksiyonu ve işletme amacına göre, su seviyesi, normal işletme kotunun altına indirilir veya üstüne çıkartılabilir. Gerektiği takdirde, yapılacak bu seviye değişikliğinden dolayı, kiracı hiç bir şikayet ve istekte bulunamaz.

6) Avcılık yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler, kendileri ve gemileri için aldıkları ruhsat tezkerelerini  Su Ürünleri Tüzüğünün 5 inci maddesine göre, mahallî D.S.İ. yetkili makamlarına vize ettirmeye mecburdurlar.

7) Rezervuarda, ekli haritada belirlenen……………….. itibaren…………….. m2’lik alanda avcılık yapılması veya girilmesi, can, mal emniyeti ve barajın güvenliği açısından yasaklanmıştır.

8) Yukarıdaki şartlara aykırı harekette bulunanlara kaçak ve ruhsatsız avcılık işlemi yapılır ve haklarında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 28/6/1973 tarihli 7/6719 karar sayılı Su Ürünleri Tüzüğü hükümleri uygulanır.

ŞARTNAME VE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE UYULMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK İŞLEM

Madde 23 – a) Kiracı tarafından yukarıdaki maddelerde yazılı hükümler ile Bakanlığın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının (Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü) veya Bayındırlık ve İskân Bakanlığının (D.S.İ. Genel Müdürlüğü) belirleyeceği esaslara ve bu şartname veya düzenlenen kira sözleşmesi hükümlerine uyulmaması,

b) Kooparatif birliği, kooperatif ve köy birliklerinde, ilgili bakanlık müfettiş veya kontrolörlerince yapılan denetimlerde, tesbit edilen aksaklıkların giderilmemesi,

c) Sözleşmeden sonra tüzel kişiliğin tasfiyesi veya sona ermesi,

d) Projeye dayalı kiralamalarda, yatırım zamanlama tablosunda belirtilen süreler içerisinde projede ön görülen yatırımların gerçekleşmemesi,

hallerinde, Bakanlıkça 2886 sayılı Kanunun 62 nci maddesi gereğince, kira sözleşmesi, tek taraflı feshedilir.

Projeli kiralamalarda, kira sözlemesinin feshinden önce, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının (Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü) görüşü alınır.

Ayrıca, 13 üncü maddenin son fıkrası hükümleri uygulanır.

ŞARTNAMENİN İSTEKLİLERCE OKUNUP İMZALANMASI

Madde 24 – İstekliler, bu şartname ve eklerini, tamamen okuyup kabul ettiklerini aşağıda belirtildiği şekilde imza ederek tasdik ederler.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

Madde 25 – İşbu şartname ve düzenlenecek sözleşmeden dolayı meydana gelebilecek bütün hukukî anlaşmazlıklar ve davaların hal mercii, su ürünü istihsal yerinin bulunduğu mahkeme ve icra daireleridir.

Müşterinin adı, soyadı veya unvanı :

Tarih                                                                                                                                        :

İmza                                                                                                                               :

…………………………gölü veya barajı

…………………………ayı üretim miktarı

EK: 1/a

……../……./20

Kiracının Adı:                                                                                                                                                Düzenleyen:

EK:1/b

SÖZLEŞME GEREĞİNCE MÜLTEZİMİN DSİ’YE VERMESİ

GEREKEN YILLIK İŞ PROGRAMI

Çalışma Devresi (Av Yasağı Dışı)                   :
MÜLTEZİMİN AV YAPTIĞI
Baraj veya Gölün Adı                                      :
Balık Avlama Kira Hakkı                                 :

Sözleşmenin Tarih ve No.su                          :

Kira Süresi ve Yıllık Kira Bedeli                     :
Av İşleri Amirinin Adı Soyadı                         :
Kullandığı Personel Adedi                              :

AV VE SU NAKİL ARAÇLARI

AV ARAÇ VE GERÇLERİNİN SU NAKİL ARAÇ VE GEREÇLERİNİN
Cinsi Evsafı Adedi Nevi Ruhsat

No

Tonajı Motor

Gücü

Adedi
Boyu m Göz Aralığı

mm

NOT:

Avlanan Su Ürünleri Miktarı (geçen yıl)
Avlak ve

Depo Yeri

Su Ürünleri Cinsi Miktar(Kg)
Tüketim

Yerleri

TOPLAM

Kontrol                               Fen Heyeti Müdürü                                           MÜLTEZİMİN

                                         TASDİK OLUNUR                                            Adı ve Soyadı

                                   ……../………../19……

SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

Kiralayan İdare                        :

Kiracının Adı ve Soyadı

veya Unvanı                             :

Su Ürünü İstihsal

Yerinin Adı                              :

Su Ürünü İstihsal

Yerinin Bulunduğu İl:

İlçe ve Yöresi                          :

Su Ürünü İstihsal

Yerinin Yüzölçümü (m2)                       :

Kira Süresinin Başlangıcı          :

Kira Süresinin Bitimi                 :

Kira Süresi                               :

İlk Yıl Kira Bedeli (TL.)                       :

Sözleşmenin Düzenlendiği Tarih :

Su Ürünü İstihsal Yerinin

Teslim Tarihi                            :

KONUSU

Madde 1 – …………… su ürünü istihsal yeri …………….. süre ile, ilk yıl, ………….. – TL. kira bedeli üzerinden, ………………… Defterdarlığınca/Malmüdürlüğünce; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ……………. maddesi uyarınca ………………………………………………..’ne kiraya verilmiştir.

TEMİNAT

Madde 2 – 2886 sayılı Kanunun 25 ve 54 üncü maddeleri gereğince, su ürünü istihsal yerinin, ilk yıl tahminî kira bedeli üzerinden, %3 oranında geçici ve ihale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır. Kanunun 26 ncı maddesinde sayılan değerler teminat olarak kabul edilir.

EK TEMİNAT

Madde 3 – Kiracıdan ilk yıl kira bedeli toplamı kadar ek teminat alınır. Bu teminat, Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen değerlerden birisi gösterilmek suretiyle karşılanabilir.

Projeye dayalı kiralamalarda ek teminat miktarı, üç yılda bir kira artışı dikkate alınarak artırılır.

KİRA BEDELLERİNİN TAHSİLİ

Madde 4 – Su ürünü istihsal yerinin yıllık kira bedelleri, altı eşit taksitte tahsil edilir.

Birinci yılın ilk taksidinin, kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihte, diğer taksitlerin ise sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren ikişer aylık ara ile aynı tarihte ödenmesi zorunludur.

Daha sonraki yılların kira taksit tutarları da, ikinci fıkra esas alınarak tahsil edilir.

SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERİNİN DAHA SONRAKİ YILLARA AİT KİRA BEDELLERİNİN TESBİTİ

Madde 5 – Kiraya verilen su ürünü istihsal yerinin kira süresinin bir yıldan fazla olması halinde, daha sonraki yıllara ait kira bedeli, her yılın kira döneminin sona ermesinden en az bir ay önce, idarece tesbit edilir.

Bu bedel, yeni kira dönemi başlamadan en az 15 gün önce, kiracıya tebliğ edilir.

Ancak, bu kira bedeli, yılı içinde yayımlanan Devlet İhaleleri Genelgesinde Devletçe kiralanan taşınmaz mallar için öngörülen artış oranlarından az olanı emsal alınarak, bu oranın, bir önceki yıl kira bedeline uygulanması suretiyle hesaplanan kira artışının, yine bir önceki yıl kira bedeline ilavesi suretiyle hesaplanacak bedelden az olamaz.

İdrarece, yeni kira dönemine ait kira bedelinin, süresi içinde kiracıya tebliğ edilememesi halinde, yeni kira bedeli tespit edilinceye kadar yukarıdaki fıkra hükmüne göre işlem yapılır.

SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERİNİN TESLİMİ

Madde 6 – Su ürünü istihsal yeri, kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihten sonra, en geç on gün içinde, idare yetkilileri ile kiracı veya vekili arasında mahallinde düzenlenecek bir tutanak ile kiracıya teslim edilir.

Teslim tutanağında,  su ürünü istihsal yerindeki Hazineye ait mevcut her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, değerleri de belirtilerek gösterilir. Teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı veya vekili tarafından imzalanır.

KİRA SÜRESİNİN BAŞLANGICI

Madde 7 – Kira süresi, su ürünü istihsal yerinin, kiracıya teslim tarihine bakılmaksızın, kira sözleşmesinin taraflarca imzalanıp, noterce tasdik edildiği tarihte başlar.

SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERİNİN KORUNMASI, KİRA SÜRESİ SONUNDA TESLİM ALINMASI VE ECRİMİSİL TAKİBATI

Madde 8 – Kiracı, su ürünü istihsal yerinde mevcut olan, cinsi, niteliği, miktarı ve değeri teslim tutanağında yazılı her türlü taşınır ve taşınmaz malları, kira süresi içinde olduğu gibi korumak ve kira süresinin sonunda veya sözleşmenin feshi halinde noksansız ve işler bir halde, idareye teslim etmek zorundadır.

Kiracı, su ürünü istihsal yerinde, avlanma tesislerinde ve her türlü taşınır mallarda yaptığı onarım ve benzeri giderlerin ödenmesi için, idareden herhangi bir talepte bulunamaz.

Kira süresi sonunda, su ürünü istihsal yeri, kiracı veya vekili tarafından teslim edilmediği takdirde, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesi gereğince, tahliyesi sağlanır ve tahliyeye kadar geçen süre için de ecrimisil takibatı yapılır. İdarenin taşınmaz malı yeniden kiraya verememesinden doğacak menfi zararlarını  isteme hakkı saklıdır.

Ayrıca, idarenin, teslim alamadığı veya noksan veya hasarlı teslim aldığı taşınır mallardaki (teslim sırasında tutanakla tesbit edilen) zarar ve ziyan için ayrıca tazminat davası açma hakkı mevcuttur.

SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERİNİN KİRACI TARAFINDAN KULLANILMASI VE BAŞKASINA DEVREDİLMESİ

Madde 9- Su ürünü istihsal yeri, bizzat kiracı tarafından kullanılır ve işletilir.

Kiracı, su ürünü istihsal yerini ve su ürünü istihsal yerine dahil olan diğer alanları, başkasına devredemez, kiraya veremez ve ortak alamaz.

Aksi takdirde, 2886 sayılı Kanunun 62 nci maddesi gereğince, Bakanlıkça kira sözleşmesi tek taraflı olarak fesh edilir. Ayrıca, kat’i teminat, irat kaydedilerek bir zarar ve ziyan var ise, kiracıya ödettirilir. Bu zarar ve ziyanın, üçüncü şahıs tarafından yapılması, idarenin zarar ve ziyanı kiracıdan isteme hakkını kaldırmaz.

SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERİNİN KİRA BEDELLERİNİN VADESİNDEÖDENMEMESİ HALİNDE İHALENİN FESHİ, YERİN TESLİM ALINMASI VE ALACAĞIN TAHSİLİ

Madde 10 – Su ürünü istihsal yerinin yıllık kira bedellerinin, kiracı tarafından, sözleşmede belirtilen tarihlerde ödenmesi esastır. Kira bedeli, vadesi geldiğinde ödenmediği takdirde, Kanunun 62 nci maddesi hükmüne göre, idarece en az 10, en çok 30 günlük bir süre tayin edilmek suretiyle, biriken kira alacağının, bu süre içinde ödenmesi, ödenmemesi halinde, süre sonunda kira sözleşmesinin fesh edileceği kiracıya bildirilir.

Kira alacağı, tesbit edilen süre içerisinde ödenmediği takdirde, sürenin sonunda, Bakanlıkça kira sözleşmesi tek taraflı fesh edilir.

Ayrıca, su ürünü istihsal yeri, en kısa sürede kiracıdan teslim alınır ve kira alacağı var ise ödenmeyen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi uyarınca gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

HAPİS HAKKI

Madde 11 – İdare, kira alacağının tahsili amacıyla, istihsal yeri dahilinde bulunan kiracıya ait bütün taşınır mal, alet, her türlü taşıt ve benzeri ile avlanılan taze veya tuzlu su ürünleri üzerinde, hapis hakkına sahiptir.

SU ÜRÜNÜ İSTİHSAL YERİNDE AVLANMA, KİRA BEDELİNDEN İNDİRİM YAPILMAYACAĞI VE SÜRESİNİN UZATILAMAYACAĞI

Madde 12 – a) Kiracı, su ürünü istihsal yerinde, su ürünleri ile ilgili kanun, tüzük, sirküler ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca, konulacak avlanma yasak, tahdit ve mükellefiyetlere uyulması şartıyla, bütün yıl boyunca normal vasıtalarla avlanabilir.

Kiracı, konulan yasak, tahdit ve mükellefiyetleri gerekçe göstererek, kira bedelinden indirim ve kira süresinin uzatılması talebinde bulunamaz.

b) Kiracı, kendi kusurundan meydana gelen bir zarardan dolayı istihsal yerini kullanamadığı veya sınırlı olarak kullandığı takdirde de, kira taksitlerinin tamamını vermekle yükümlüdür. Harp ve isyan nedeniyle avlanmanın tamamen durması dışında, taşma, donma, kuraklık, suların yükselmesi, alçalması veya çekilmesi, işçilerin grevi, su ürünlerinin hastalanması, kış mevsiminin uzun sürmesi gibi nedenlerle, av hasılatı az ya da çok miktarda azalacak olursa kiracının kira bedelinden uygun bir miktarının indirilmesini isteme hakkı olamaz. Kiracı, ihalede, istihsal yerini tetkik ve bütün bu durumları dikkate almak suretiyle, fiyat teklif ettiğinden, bu durumlar dolayısıyla indirim talebi hakkından vazgeçtiği kabul edilir.

Kiracı tarafından, kira bedeline itiraz edildiği veya yukarıda belirtilen nedenlerle, kira bedelinden indirim talebinde bulunulduğu takdirde, cezaî şart aranmaksızın sözleşme, tek taraflı fesh edilmekle birlikte, fesih tarihine kadar biriken kira borcu var ise kat’i teminat ve ek teminatlarından mahsup yoluna gidilir. Arta kalan kısım, varsa iade, borcu çıkarsa tahsil edilir.

PROJEYE DAYALI KİRALAMALARDA RUHSAT ALMA ZORUNLULUĞU

Madde 13 – Kiracı, projeye dayalı kiralamalarda, su ürünü istihsal yerinde proje gereği yapacağı inşaatlar için önceden, ilgili idarelerden ruhsat almak zorundadır.

Aksi halde, her türlü sorumluluk ve cezaî takibat kendisine aittir.

KİRACININ ÇALIŞTIRACAĞI PERSONELLE İLGİLİ SORUMLULUĞU

Madde 14 – Kiracı, çalıştıracağı personel için ruhsat tezkeresi ve diğer hususlarda, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Tüzüğündeki şartları tamamen yerine getirir.

Personelin, usulsüz ve kusurlu işlerinden kiracı bizzat sorumludur.

Ayrıca, kiracı, su ürünü istihsal yerinde çalıştırılacak personel hakkında, vergi, işçi istihdamı ile ilgili mevzuat hükümlerini zamanında yerine getirmek zorundadır.

Kiracı, bu yerde kaçak işçi çalıştıramaz.

ŞARTNAME VE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE UYULMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK İŞLEM

Madde 15 – a) Kiracı tarafından şartname ve sözleşme hükümleri ile Bakanlığın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının (Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü) veya Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (D.S.İ. Genel Müdürlüğü) belirleyeceği eseslara uyulmaması,

b) Kooperatif birliği, kooperatif ve köy birliklerinde, ilgili bakanlık müfettişi ve kontrolörlerince yapılan denetimlerde, tesbit edilen aksaklıkların giderilmemesi,

c) Sözleşmeden sonra, tüzel kişiliğin tasfiyesi veya sona ermesi,

d) Projeye dayalı kiralamalarda, yatırım zamanlama tablosunda belirtilen süreler içerisinde projede öngörülen yatırımların gerçekleşmemesi,

hallerinde, Bakanlıkça, 2886 sayılı Kanunun 62 nci maddesi gereğince, kira sözleşmesi, tek taraflı feshedilir.

Projeli kiralamalarda, kira sözleşmesinin feshinden önce, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının (Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü) görüşü alınır.

Ayrıca, su ürünü istihsal yeri, en kısa sürede kiracıdan teslim alınır ve kira alacağı var ise, ödenmeyen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi uyarınca gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 16 – Su ürünü istihsal yerinin kiraya verilmesi usul, esas ve şartlarını belirleyen genelgeler ile şartname ve sözleşmede, bahsedilmeyen konularda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

Madde 17 – Şartname ve düzenlenen sözleşmeden dolayı meydana gelebilecek bütün hukukî anlaşmazlıklar ve davaların hal mercii, su ürünü istihsal yerinin bulunduğu mahkeme ve icra daireleridir.

KİRALAYAN                                                                                         KİRACI

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın