169 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Okul kantinleri hakkında)

T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI: Mile 7. Şb. 3364-0/7513                        Ankara, 18.02.1991

KONU: Okul kantinleri hakkında

(Sıra No :169)

…………………………………… VALİLİĞİNE

Bu Tebliğ, 253 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

İLGİ : 17/8/1990 gün ve 166 sayılı Genel Tebliğ.

Bilindiği üzere, okul kantinlerinin eğitim ve öğretimin, toplum ve kişilerin ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşması için maddî ve manevî katkıda bulunmak, bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak gayesi ile kurulmuş olan Millî Eğitim Vakfı (Millî Eğitim Bakanlığı Vakıf)’na, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre kiraya verilmesi ve büfe, kantin ve çayocakları Vakıf tarafından işletilsin veya işlettirilsin bu yerlerde 1/1/1991 tarihinden itibaren 3100 sayılı Kanun gereğince ödeme kaydedici cihaz kullanılacağı, bir takvim yılı içerisinde 4 kez satış fişi verilmediğinin tesbit edilmesi halinde sözleşmenin feshedilebileceği 17/8/1990 tarih ve 166 sıra sayılı Genelge ile düzenlenmiştir.

Bazı illerden alınan yazılardan; okul kantinlerini Millî Eğitim Vakfından kiralayarak kiracı olarak işletenlerin götürü usulde gelir vergisi mükellefi olduklarını, götürü usulde gelir vergisi mükelleflerinin ise ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) kullanma mecburiyetleri olmadığını belirterek kendilerinin ödeme kaydedici cihaz kullanmaktan muaf tutulmalarını istedikleri görülmüştür.

166 sayılı Genelgede okul kantin, büfe ve çayocakları için özel bir kiralama sistemi getirilmiş ve kiranın satış hasılatı üzerinden nisbî olarak alınması uygun görülmüştür.

Bu uygulama ile öğrencilerde vergi ve belge düzeni fikrinin yerleşmesi amaç edinilmiştir.

Gerek nisbî olarak alınacak kiranın belirlenebilmesi, gerekse 166 sayılı Genelge ile beklenen amacın gerçekleşebilmesi için bu tür yerlerin anılan Vakıf veya Vakıfdan kiralayanlarca işletilmesi halinde ödeme kaydedici cihaz kullanmaları gerekir.

Bu nedenle söz konusu yerleri anılan Vakıfla yapılan sözleşme uyarınca işletenlerden götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanların ihtiyarî olarak gerçek usulde vergilendirilmeyi kabul edip ödeme kaydedici cihaz kullanmaları gerekmektedir.

Buna göre, okullardaki büfe, kantin ve çayocaklarının Millî Eğitim Vakfı tarafından işletilmeyip, 3 üncü şahıslara işlettirilmesi halinde bu yerlerin götürü usulde mükellef olup gerçek usule geçmeyi kabul etmeyenlere kiralanmamasını, daha önce kiralayanlardan gerçek usulde vergilendirmeyi kabul etmeyenlerin sözleşmelerinin iptalinin sağlanmasını ve bu hususun ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

BAKAN ADINA

Şafak KAYNAK

Millî Emlâk Genel Müdürü

DAĞITIM :

Millî Eğitim Bakanlığına,

Valiliklere.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın