253 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (MEB’na Tahsisli Taşınmazlardaki Alanların Kiraya Verilmesi)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 253)

27.03.2001

(16.03.2004 tarih ve 277 sıra numaralı Genel Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli okul ve kurumlarda bulunan büfe, kantin ve çay ocaklarının Milli Eğitim Vakfına 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre kiralanmasına ilişkin esaslar 17.08.1990 tarih 166 sayılı ve 18.02.1991 tarih, 169 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğleri ile düzenlenmişti.

Okul ve kurumlardaki büfe, kantin, çay ocağı, yemekhane ve kafeteryaların, bahçe ve boş alanların, spor, konferans ve sosyal amaçlı salonların eğitsel, sosyal, sportif, kültürel ve ticari etkinliklerde kullanılmak üzere Milli Eğitim Vakfına kiralanması için Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımız arasındaki protokol yeniden düzenlenmiştir.

Bu nedenle, okul ve kurumlardaki büfe, kantin, çay ocağı, yemekhane ve kafeteryaların, bahçe ve boş alanların, spor, konferans ve sosyal amaçlı salonların eğitsel, sosyal, sportif, kültürel ve ticari etkinliklerde kullanılmak üzere Milli Eğitim Vakfınca kiralanmasının talep edilmesi halinde okulun bulunduğu yerdeki Defterdarlık veya Malmüdürlüğü ile vakıf arasında düzenlenecek sözleşmede aşağıdaki hususlar yer alacaktır.

1) Kira süresi 3 (üç) yıldır.

2) Bahçe ve boş alanların otopark olarak ve büfe, kantin, çay ocağı, yemekhane, kafeterya yerlerinin vakıf tarafından işletilmesi veya işlettirilmesi halinde ödeme kaydedici cihaz kullanılır.Ödeme kaydedici cihazın kullanılamayacağı hallerde 213 sayılı Kanunda düzenlenmiş fatura ve perakende satış fişi kullanılacaktır.

3) Söz konusu yerlerin vakıf tarafından işletilmesi veya işlettirilmesinden elde edilecek gayrisafi gelirin % 3’ü (Yüzde üç) arz bedeli olarak Hazineye üçer aylık dönemler itibarıyla, takip eden 1 ay içinde Milli Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğünce yatırılacaktır.

4) Hazineye ödenecek olan % 3 (Yüzde üç) oranındaki arz bedeli vadesinde ödenmediği takdirde, 6183 sayılı Kanunun 51 nci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

5) Tebliğ kapsamındaki yerlerde kullanılacak elektrik, su, doğalgaz, ısıtma tesisatı teknik bakımdan mümkün olduğu takdirde müstakil hale getirilecektir. Bu mümkün olmazsa giderler karşılığı idarece takdir edilen yıllık bedel, sözleşme düzenlendikten sonra üçer aylık dönemler halinde kira bedeli ile birlikte tahsil edilecektir. Söz konusu giderlerin müstecir tarafından ödenmesini güvence altına almak için giderler karşılığı idarece takdir edilen yıllık bedel tutarında teminat alınacaktır.

Eğitsel, sosyal, sportif, kültürel ve ticari amaçlı olarak yapılan geçici kiralamalarda işin niteliği gereği yapılacak giderler (elektrik, su, ısıtma vb.) idarece belirlenerek, kira bedeli ile birlikte tahsil edilecektir.

6) İhaleye esas muhammen bedelin tespiti için oluşturulacak komisyonlarda ve ihale komisyonlarında maliye temsilcisi bulunacaktır.

7) Okulların bahçe ve boş alanları ile spor, konferans ve çok amaçlı salonları, eğitim ve öğretim saatleri dışında ve belirtilen amaçlarda kullanılacaktır.

8) Bu yerlerin işletilmesinden elde edilecek gelirlerden okullara verilecek pay ve bunun harcanmasına ilişkin esaslar Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecektir.

9) İşletme hakkı verilen kuruluş, kiraya verilen yerleri genişletmeyecek ve kiralama amacı dışında kullanmayacaktır. Bu yerlerde işçi çalıştırılabilmesi bulunduğu yerin daire amirinin yazılı muvafakatına bağlıdır. Bu durumda çalıştırılacak işçilerin isim ve adreslerinin idareye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

10) Kiraya verilen yerlerdeki mal ve hizmet teslimlerinde 213 sayılı VUK’nda yer alan belge düzenine ilişkin esaslara uyulacak, aynı yıl içinde çeşitli tarihlerde üç kez buna uyulmadığının tespit edilmesi halinde müstecir ile yapılan kira sözleşmesi feshedilecektir.

11)Vakıf tarafından sözleşme hükümlerine aykırı hareket edilmesi nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi halinde, takip eden 3 (üç) yıl süreyle kiralama işlemleri Defterdarlık veya Malmüdürlüğünce yapılacak ve elde edilecek gelir Hazineye irat kaydedilecektir. Vakıfla imzalanan sözleşmenin feshi halinde, müstecire yapılan kira işlemi, kira sözleşmesi sonuna kadar devam edecek olup kira bedeli Hazineye ödenecektir.

Yukarıdaki özel şartlara ek olarak; “Devlete Ait Taşınmaz Mal, Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin gayri Ayni Hak Tesis Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği”nin eki “İşletme Hakkı Verilen Büfe, Kantin Çay Ocağı Gibi Yerlere Ait İşletme Hakkı Sözleşmesi’nin 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeleri de kira sözleşmesine yazılacaktır.

Büfe, kantin ve çay ocağı, yemekhane ve kafeteryaların Milli Eğitim Vakfınca kiralanmasının talep edilmemesi halinde bu yerler 2886 sayılı Kanunun 74. maddesine istinaden çıkarılan Yönetmeliğin 67. maddesine göre kiralanacak, ancak bahçe ve boş alanlar ile spor, konferans ve çok amaçlı salonlar sadece anılan vakfa kiralanacaktır.

Müstecir ile yapılan kira sözleşmesi halen devam eden yerlerin sözleşmeleri süre sonunda yenilenmeyecek ve bu tebliğ uyarınca işlem yapılacaktır.

17.08.1990 tarih, 166 sayılı ve 18.02.1991 tarih, 169 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesin ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Sümer ORAL

Maliye Bakanı

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın