1994-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıymet Takdir Formu)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

ANKARA 07.02.1994

SAYI:   B. 07.0.MEG.0. 14/3364-0/7490

KONU:

GENELGE (*) (SIRA NO: 1994/02)

(313 NOLU MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ İLE KALDIRILMIŞTIR)

Hazineye ait taşınmaz mallar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların satış ve kira ihalelerinde; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 13 üncü maddesince oluşan komisyonca tahminî ihale bedelinin takdirinde; bu Genelge ekindeki örnek formun kullanılması uygun görülmüştür.

Ayrıca, Bakanlığımızdan satış ve kiralama için, ön izin talebinde bulunulurken sözü edilen kıymet takdir kararının da gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu kararda en son yıla ait emlâk vergi değeri mutlaka belirtilmelidir. Yine 2886 saylı Devlet İhale Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen yerlerden gerekli görülenlerin görüşü alınacak ve kararda gösterilecektir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

İmza

M.Akif HAMZAÇEBİ

Millî Emlâk Genel Müdürü

Ek 1 : Kıymet Takdir Kararı

 

DAĞITIM :

Valiliklere (Defterdarlıklar)

 

 

Dosya No:……………………….  Karar Tarihi:……/……../199…. Karar No:…………………………………
KIYMET TAKDİR KARARI
Taşınmaz Malın
 

İli           :……………………………

İlçesi       :…………………………. Mah/Köy :………………………………..
 

Mevkii   :……………………………

Cad./Sk  :…………………………. Kapı No  :…………………………………
 

Paf./Cilt :…………………………..

Ada/Say :…………………………. Par./Sıra :…………………………………
 

Cinsi            :…………………………………………………

Yüzölçümü   :…………………………………………………
 

Hazine Payı :………………………………………./…………………………….(……………………………………………m²)

 

İl/ilçe Merkezine Uzaklığı   :……………………………………………………………………………………………………..

 

Kıyıya Uzaklığı                  :……………………………………………………………………………………………………..

 

İmar Pl.da Ayrıldığı Amaç :……………………………………………………………………………………………………..:

 

Pl.daki Yapılaşma Şartları:

Kaks:…………………. Taks:…………………….. H:…………………………
Belediye Hizmetleri:
Yol:  Su:  Elektrik:  T.Taşım:  Kanalizasyon:  Hiçbiri: 
 

Parselin Müstakil Kullanımı Mümkün mü:?          :

……………………………………………………………..
 

Varsa Muhdesat Niteliği ve Kime Ait Olduğu       :

…………………………………………………………….
 

…………………………………………………………….    …………………………………………………………….

Tarım Arazisi ise
Dolu:  Boş:  Verim Gücü:……………. Sulanıyor mu?:………..
 

Varsa İşgalcisi   :………………………………………………………………………………………………………………

 

Kullanım Şekli   : ………………………………………………………………………………………………………………

 

199… Yılı Emlak Vergisi Asgari m²./Dönüm Birim Değeri             :…………………………………………..

 

2886 Sayılı D.İ.K. md. 9’a Göre bildirilen birim Satış/Kira Bed.    :……………………………………………

 

Belediye:…………………

 

Tic. Odası :………………

 

Zir. Odası:……………….

 

Bilirkişi :……………..

 

Bir Önceki İhalede Önerilen En Yüksek Bedel     :

 

……………………………………………………………..

 

Taşınmazın Değerini Etkileyebilecek Diğer Hususlar    :

 

……………………………………………………………..

 

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….

 

Buna göre komisyonumuzca yukarıda belirtilen hususlar gözönünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonucu, taşınmazın günün alım-satım/kira rayiçlerine göre m²’sinin ……………………………………………TL.den  x…………………………………….m²=……………………………….TL.+ muhdesatın ………………………………………………………….TL. olmak üzere toplam …………………………….(……………………………………………………………….)TL. tahmini satış/yıllık kira bedeli edebileceğine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Komisyon Başkanı                                           Üye                                Üye

 

 

 

(*) 150 ve 186 sayılı Tebliğlere bakınız

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın