1999-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Verildiği tarihte kamu alanlarına denk gelen tapu tahsis belgelerinin iptal edilebileceği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.MEG.0.25/3122/5356/2/050759   KONU : Bedelsiz Devir

GENELGE (Sıra No:1999/09)

Bilindiği üzere: İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki 2981 sayılı Kanunun 14. maddesinin:

(a) fıkrasında, her ölçekte imar planında başka maksatla tahsis edilmiş alanlardaki sınaî kuruluşlara ait olmayan tehlikeli madde depoları ile imar planında tehlikeli madde depoları için ayrılmış yerlerde bu depolar dışındaki her türlü ruhsatsız yapıların,

(i) fıkrasında, kıyı tanımına giren yerlerde gerçek kişilere veya hukuk tüzel kişilerine ait yapıların,

Bu Kanun hükümlerinden yararlanamayacakları belirtilmektedir.

Konuya ilişkin olarak, Danıştay İdari Dava Dairelerî Genel Kurulunun 13.10.1995 tarih ve 1994/331 Esas, 1995/715 Karar sayılı ilamında “Tapu tahsis belgesi verilen gecekondunun, tahsis belgesinin verildiği tarihte geçerli bulunan imar planında kamu kullanımına ayrılmış yerde olması halinde; tapu tahsis belgesinin geri alınabileceği, bu gibi yerlerdeki gecekonduların 2981 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanamayacakları” belirtilmektedir.

Bu nedenle; anılan Kanunun uygulanmasında, bir örneği ilişikte gönderilen söz konusu Danıştay Kararının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini bu Genelge ve ekinin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

Doğan CANSIZLAR

Genel Müdür

Ek:Danıştay kararı.

DAĞITIM : Gereği: Valiliklere (Defterdarlık) 

DANIŞTAY İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu 

Esas No    : 1994/331

Karar No : 1995/715

ÖZETİ : Tapu tahsis belgesi verilen gecekondunun, tahsis belgesinin verildiği tarihte geçerli bulunan imar planında, kamu kullanımına ayrılmış yerde olması halinde; tapu tahsis belgesinin geri alınabileceği, bu gibi yerlerdeki; gecekonduların 2981 sayılı Yasa hükümlerinden yararlanamayacakları hk.

Temyiz isteminde bulunan (Davalı)  : …. Valiliği (İl Özel İdaresine İzafeten)

            Vekili                                                    : Av….

            Karşı Taraf                                          : ….

            İstemin Özeti                                      : İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 11.11.1993 günlü E.1993/761, K.1993/1639 sayılı ısrar kararına karşı, davalı idare temyiz isteminde bulunmaktadır.

Savunmanın Özeti                               : Savunma verilmemiştir.

Danıştay tetkik Hakimi N. Kemal Ergani’nin Düşüncesi  : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Aynur Şahinok’un Düşüncesi : … parsel sayılı taşınmazda bulunan gecekondu için verilen tapu tahsis belgesinin iptaline ilişkin işlemi; gecekondunun okula tahsisli taşınmazda bulunması nedeniyle geri alındığı; davacıya muhafaza edilemeyecek gecekondusu için aynı bölgede ya da başka bir gecekondu ıslah veya önleme bölgesinde arsa veya hisse verilmesi gerekirken bu yola gidilmeden tapu tahsis belgesinin iptalinde isabet bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 4.7.1991 günlü E. 1988/60, K.1991/1226 sayılı kararını bozan Danıştay 6. Dairesinin 14.1.1993 günlü E.92/83, K.93/7 sayılı kararına uymayarak işin esasını yeniden inceleyerek tapu tahsis belgesinin iptali yolundaki işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle E.1988/60, K.1991/1226 sayılı kararında ısrar ederek işlemi iptal eden İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 11.11.1993 günlü E.93/761, K.93/1639 sayılı kararı davalı tarafından temyiz edilmiş ise de; temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmediği gibi aynı taşınmaz üzerinde bulunan diğer bir gecekondu için verilen tapu tahsis belgesinin iptaline ilişkin işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararı Danıştay 6. Dairesinin 25.2.1992 günlü E.91/1986, K.92/2418 sayılı kararıyla onandığı, karar düzeltme isteminde ise 17.5.1993 günlü E.92/4239, K.1993/1871 sayılı kararıyla reddedilmiş olduğundan temyiz isteminin reddiyle ısrara ilişkin İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği düşünüldü:

……….no.lu parselde bulunan gecekondu için verilmiş olan tapu tahsis belgesinin iptaline ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda; İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 4.7.1991 günlü E. 1988/60, K.1991/1226 sayılı kararla dava konusu işlem iptal edilmiş, bu kararın temyizi üzerine Danıştay 6. Dairesince  14.1.1993 günlü E.92/83, K.93/7 sayılı kararla mahkeme kararı bozulmuştur. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak 11.11.1993 günlü E.93/761, K.93/1639 sayılı kararı ile işlemin iptaline dair ilk kararında ısrar etmiştir.

Davalı idare, bu ısrar kararına karşı temyiz isteminde bulunmakta ve kararın bozulmasını istemektedir.

Temyiz istemine konu karara ilişkin dosyanın incelenmesinden …… no.lu parsel üzerine davacı tarafından yapılan gecekondu için 17.10.1985 günlü 3772 sayılı tapu tahsis belgesinin verildiği, söz konusu taşınmazın 1969 onay tarihli imar planında okul yeri olarak ayrılmış olduğu ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu uyarınca il özel idaresi adına tahsis ve tescil edildiği, bu hususun idarece saptanması üzerine de, davacıya verilen tapu tahsis belgesinin iptal edildiği anlaşılmaktadır.

2981 sayılı Yasanın 14. maddesinin (a) bendinde; her ölçekte imar planında başka maksatla tahsis edilmiş alanlardaki sınai kuruluşlara ait olmayan tehlikeli madde depoları ile imar planında tehlikeli madde depoları için ayrılmış yerlerde, bu depolar dışındaki her türlü ruhsatsız yapıların, bu Yasa hükümlerinden yararlanamayacağı hükme bağlanmıştır.

Madde hükmünden anlaşılacağı üzere; imar planlarında başka maksatla tahsis edilmiş alanlardaki ruhsatsız yapılardan, sınaî kuruluşlara ait tehlikeli madde depoları yasa hükmünden yararlanabilecek, bunun dışındaki ruhsatsız yapılar ise kapsam dışında tutulacaktır.

Bu hüküm karşısında, imar planında yol, yeşil alan, park, okul alanı gibi kamu kullanımına ayrılmış yerlerde yapılan gecekonduların 2981 sayılı Yasa hükümlerinden yararlandırmaları olanaksızdır.

Uyuşmazlığa konu taşınmaz, davacının tapu tahsis belgesi verilmesi için başvurduğu tarihte geçerli bulunan 1969 onay tarihli imar planında okul yeri olarak ayrıldığına ve 222 sayılı Yasa hükümleri uyarınca başka bir amaca tahsisi mümkün bulunmadığına göre; davacıya verilen tapu tahsis belgesinin iptaline ilişkin dava konusu işlemde mevzuata aykırılık yoktur.

Bu durumda; dava konusu işlemin iptaline dair mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 11.11.1993 günlü E.93/761, K.93/1639 sayılı ısrar kararının 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca, dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine 13.10.1995 günü oy çokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerin hiç birine uymadığından; davalı idarenin temyiz isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması oyuyla, karara karşıyım.

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın