2000-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişi ücretleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.MEG.0.4/3130-53/4680      02.02.2000

KONU: Bilirkişi ücretleri. 

GENELGE (Sıra No: 2000/02)  

Devlete ait taşınmaz malların kiraya verilmesi, taşınır ve taşınmaz malların satılması veya izale-i şüyu yoluyla tasfiyesi, Devletçe satın  alınacak veya kiralanacak binaların tahmini bedellerinin tespit ettirilmesi ve buna benzer diğer işler için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca görevlendirilecek bilirkişilere, bundan böyle dosya başına 3.375.000.-TL (ÜçmilyonüçyüzyetmişbeşbinLira) ücret ödenmesi, Bakanlık Makamından alınan 31.01.2000 tarih ve 4/3130-53/99 sayılı olur yazısıyla uygun görülmüştür.

Ancak, Hazine arazilerinin tespit işlemlerinde görev verilecek mahallî bilirkişilere ücret ödenmeyecektir.

25.3.1999 tarih ve 1999/04 sıra no.lu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genelgenin çoğaltılarak millî emlâk servisi bulunan kaymakamlıklara da gönderilmesini rica ederim. 

Doğan CANSIZLAR

Bakan a.

Genel Müdür

                  

 

 

 

DAĞITIM:

Gereği:

-Valiliklere (Defterdarlıklar)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın