2002-18 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine taşınmazlarında vakıf taviz bedeli)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.O.MEG.O.9/3100-1158 27.08.02* 31316

Konu: Taviz bedeli

GENELGE (2002/18)

Bilindiği üzere; 2762 sayılı Vakıflar Kanununun, 26.6.2001 tarih ve 4690 sayılı Kanunla değişik 27. maddesine göre,

“Vakfın türüne göre ayrını yapılmaksızın (sahih, gayrisahih, tahsilat kabilinden v.b.) mevcut mukataalı toprakların veya icareteynli gayrimenkullerin mülkiyetleri bu gayrimenkul hakkında, illerde defterdarlık, ilçelerde malmüdürlüğü kıymet takdir komisyonunca takdir edilecek rayiç bedelinin %20’si oranında hesap edilecek taviz karşılığında mutasarrıfına geçirilir.”

Bu hüküm gereğince, vakıfla ilişkisi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetindeki taşınmaz malların vakıfla ilişiğinin kesilmesi amacıyla, bunların rayiç bedelleri, defterdarlık ve malmüdürlükleri kıymet takdir komisyonlarınca belirlenmektedir. Kanunda belirtilen kıymet takdir görevi, taşınmaz malın bulunduğu yerdeki defterdarlık veya malmüdürlüğü bünyesinde oluşturulan Hazine taşınmaz malının satışına yetkili ihale komisyonu tarafından yapılmaktadır.

Diğer taraftan, 23.06.1941 tarih ve 4070 sayılı Devlete ve Mülhak Bütçeli İdarelere Ait Mukataa ve İcareteynli Gayrimenkullerin Vakıfla İlişiğinin Kesilmesi Hakkında Kanunun yürürlük tarihinden önce Hazinenin mülkiyetinde bulunup da halen vakıf ilişiği kesilmemiş taşınmaz mallardan taviz bedeli alınmadan vakıf şerhlerinin terkin edilmesi yönündeki talebimiz üzerine, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünce bir örneği ilişik 11.10.2001 tarih ve 2001/23 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereği ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

Halit DEMİR

Bakan a Genel Müdür

Dağıtım: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

EK: 2001/23 sayılı Genelge

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

BAŞBAKANLIK Vakıflar Genel Müdürlüğü

SAYI: B.02.1.VGM.0.11.00.01.4100 11/10/2001

KONU: 4070 sayılı Kanun

GENELGE 2001/ 23

İLGİ: a) Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 28.05.2001 tarih ve 19431 sayılı yazısı.

b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 07.10.1941 tarih ve 1024 sayılı genelgesi.

c) 1. Hukuk Müşavirliğinin 21.11.2000 tarih ve 1311 sayılı yazısı.

d) Muhasebe Dairesi Başkanlığının 26.09.2001 tarih ve 1337 sayılı yazısı.

e) Bütçe Dairesi Başkanlığının 26.9.2001 tarih ve 529 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, 23.06.1941 tarihinde yürürlüğe giren Devlet ve Mülhak Bütçeli İdarelere Ait Mukataa ve İcareteynli Gayrimenkullerin Vakıfla İlişiğinin Kesilmesi Hakkındaki 4070 sayılı Kanunun I. maddesinde, Umumi ve mülhak bütçeli daire ve müesseselerin tasarrufu altındaki tapulu veya henüz tapuya bağlanmamış gayrimenkullerle, 1771 numaralı kanunla idaresi Maliye Vekaletine mevdu gayrimenkullerin ve 8114 numaralı kanunun 8. maddesi mucibince Emlak ve Eytam Bankasına devredilmiş olan gayrimenkullerin vakıfla ilişkileri kesilmiştir. Buna mukabil, 01.01.1941 tarihine kadar tesviye edilen mebaliğden maada Vakıflar Umum Müdürlüğüne Hazinece 400.000 lira müterakim icarei müeccele ve mukataa, 1.600.000 lira taviz bedeli ödenir,” hükmü getirilmiştir.

4070 sayılı Kanun kapsamında kalan taşınmazlarla ilgili olarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yayımlanan ilgi (b)’de kayıtlı genelgede, 4070 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 23.06.1941 tarihinden önce Hazinenin mülkiyetinde olan taşınmazların üzerinde bulunan vakıf şerhlerinin taviz beledi alınmadan mülkiyetlerinin serbest tasarrufa terk edileceği hususu mahalli teşkilatlarına bildirilmiştir.

Ancak, Bölge ve Şube Müdürlüklerimizden alınan yazılarda, tapu tarama çalışmaları esnasında, 4070 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 23.6.1941 tarihinden önce Hazinenin mülkiyetinde bulunan birçok taşınmaz üzerindeki vakıf şerhlerinin halen terkin edilmediği bildirilmiştir.

Milli Emlak Genel Müdürlüğünden alınan ilgi (a)’da kayıtlı yazıda, 4070 sayılı Kanun ile İdaremize ödenmesi gereken 400.000 lira müterakim icarei mücccele mukataa, 1.600.000. lira taviz bedelinin 1940 ilâ 1944 yılları araasında ödendiği belirtilerek, Hazinenin mülkiyetinde bulunan ve halen vakıf ilişiği kesilmemiş taşınmaz mallar üzerindeki şerhlerin terkin edilmesi talep edilmektedir.

İlgi (a)’da kayıtlı yazı ekinde bulunan 1940, 1941, 1942, 1943 ve 1944 yıllarına ait Kesin Hesap Cetvelleri üzerinde yapılan incelemede, 4070 sayılı Kanun ile idaremize ödenmesi gereken 400.000 lira müterakim icarei müeccele ve mukataa 1.600.000 lira taviz bedelinin ödendiği görülmüştür.

Bu nedenle, ‘4070 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 23.06.1941 tarihinden önce Hazinenin mülkiyetinde olup da, bugüne kadar üzerindeki vakıf ilişiği kesilmemiş olan taşınmazlardan taviz bedeli alınmadan vakfiyetin terkin edilmesi gerekmekledir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Nurettin YARDIMCI

Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın