2002-19 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Mera Komisyonu kararlarına itiraz)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.9/3251-14077/31315*27.08.2002

Konu: Mera

GENELGE (2002/19)

Bakanlığımıza gelen yazılardan, 4342 sayılı Mera Kanunu 5/b maddesi uygulamaları sırasında Bakanlığımız ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı birimleri arasında ihtilaflar yaşandığı, zaman zaman iki İdare arasında karşılıklı olarak davaların da açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkların asgari düzeye indirilmesini sağlamak bakımından;

1) 4342 sayılı Mera Kanununun 5/b maddesi gereğince mera komisyonlarınca işlem tesis edilmeden önce, defterdarlık ve/veya malmüdürlüğünü temsilen komisyon ve teknik ekiplerde görev yapacak üyeler tarafından gerekli araştırmanın yapılması ve uyuşmazlıkların mümkün olduğunca dava açılmasına mahal verilmeksizin çözümlenmesine çalışılması,

2) Hazine yararının gerektirdiği durumlarda, komisyon ve teknik ekiplerde görev alan üyelerce, alınan karara karşı gerekçeli olarak muhalefet şerhi verilmesi,

Gerekmektedir.

Bilgi ve gereği ile bu Genelgenin İlinize bağlı ilçelere de iletilmesi rica ederim.

Ş.Ekrem ERDOĞAN

Bakan a. Genel Müdür V.

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın