2002-20 sayılı Milli Emlak Genelgesi (775 s. Kanun 3. md ye göre devredilen yerlerle ilgili davalar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.O.MEG.O.25/3251-14064/32789*12.09.2002

KONU: 775 sayılı Kanun                                                                           

GENELGE (Sıra No: 2002/20)

Değişik illerden alınan yazılar ile Bakanlığımız Milli Emlak Kontrolörlüğünce düzenlenen 10.07.2002 tarih ve 02/6 sayılı Basit Raporda; Belediyelerin, Hazineye ait taşınmaz malların mülkiyetinin 775 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre kendilerine geçmesi gerektiğinin tespiti için Asliye Hukuk Mahkemelerinde önce Hakem sıfatıyla ardından da tapu iptal ve tescil davaları açtıkları ve taşınmaz mallar hakkında, savunma ve itirazlara esas olabilecek yeterli tespit, bilgi ve belgeye sahip olunmaması nedeniyle bu davaların Hazine aleyhine sonuçlandığı bildirilmektedir.

Taşınmaz malların 775 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre Belediyeler adına devrine, bu maddenin ikinci fıkrası ile birtakım sınırlamalar getirilmesiyle birlikte, Hazine veya özel idare elinde bırakılması Bakanlar Kurulunca belirlenen bazı yerlerin devre konu edilemeyeceği belirtilmiştir.

29.02.1968 tarih ve 6/9636 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinde; (söz konusu madde fıkrasına göre çıkarılan 1.4.1968 tarih ve 23 Sıra No’ lu Milli Emlak Genel Tebliğinde de belirtilen) deniz, göl ve nehir kıyıları ile tarihi ve turistik bölgelerde bulunan Hazine arazi ve arsalarının Belediyelere devredilmeyerek Hazine elinde bırakılması,

28.01.1970 tarih ve 7/52 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile, sahillerimiz ile göl kıyıları, tarihi ve turistik sahaların fiziki planlamaları yapılıncaya kadar, deniz ve göl kıyılarında, Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca bildirilecek turizme elverişli sahalarda, Milli Eğitim Bakanlığınca bildirilecek tarihi bölgelerde bulunan Devlete, belediyelere, özel idarelere, köy tüzel kişiliklerine, katma bütçeli idarelere, iktisadi devlet teşekküllerine ait arazi ve arsaların, her ne surette olursa olsun satılmaması, dağıtılmaması, kamp yeri olarak tahsis edilmemesi, irtifak hakkı tesisi suretiyle hakiki ve hükmü şahıslara intikal ettirilmemesi, fuzuli işgallerine meydan verilmemesi,

52 Sıra No’lu Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen, Yargıtay Hukuk Bölümü İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunca verilen 13.03.1972 tarih ve E. 1970/7, K. 1972/4 sayılı içtihadı birleştirme kararı ile de, deniz kıyılarındaki kumluk, çakıllık, taşlık ve kayalıkların 775 sayılı Gecekondu Kanununda yazılı amaçlarda kullanılmak üzere belediyeye devredilen yerlerden olmadığı,

Karara bağlanmıştır.

775 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre devri talep edilen veya açılan davalara konu taşınmaz malların, maddenin ikinci fıkrasındaki sınırlamalar ile Bakanlar Kurulu Kararnameleri ve Yargıtay Hukuk Bölümü İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararında belirtilen niteliklere sahip olup olmadıklarının İl Turizm, Kültür ve Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden sorularak gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi, gerektiğinde Bakanlığımızdan görüş istenilmesi, savunma ve itirazların bu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereği ile bu Genelgenin İlinize bağlı ilçelere de iletilmesi rica ederim.

Halit DEMİR

Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlıklar)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın