2003-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 sayılı Kanunun 7/B Maddesinin Uygulanması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0/35.3313-12550

KONU: 4706 sayılı Kanunun 7/B Maddesinin Uygulanması

GENELGE (2003/10)

(26.11.2004 tarihli ve 25652 sayılı R.G.de yayımlanan 285 numaralı Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

29.06.2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 7/B maddesinde Hazineye ait taşınmazların konut yapı kooperatifleri, kooperatif birlikleri veya bu birliklerin oluşturduğu üst birliklere satış usulü düzenlenmiştir.

Buna göre; Hazineye ait taşınmazların imar planlarına uygun olarak konut yapılmak amacıyla rayiç bedel üzerinden konut yapı kooperatifleri, kooperatif birlikleri veya bu birliklerin oluşturduğu üst birlikler tarafından satışının talep edilmesi halinde, Hazineye ait taşınmazlar sadece bunlar arasında yapılacak ihale ile satılabilecektir. İhaleye katılacaklar, ihale konusu taşınmazın tahmini bedelinin dörtte birini bir bankada adlarına açılan hesapta bloke edeceklerdir. Satışı yapılan taşınmazların satış amacı dışında kullanılamayacağına, amacı dışında kullanıldığının idarece tespiti halinde, satılan taşınmazın satış bedelinin faizsiz olarak iade edilerek Hazinece geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması gerekmektedir. Ayrıca, bu maddeye göre satılan taşınmazlarla ilgili olarak yapılacak imar uygulaması sonucunda kamu hizmet alanlarına ayrılan yerler bedelsiz ve müstakil parsel olarak Hazine adına resen tescil edilecektir.

4706 sayılı Kanunun 7/B maddesine göre imar planlarında konut alanı olarak ayrılmış yerlerin satışı esastır. Ancak plansız alanda kalan taşınmazlar ile imar planlarında konut dışı amaçlara ayrılmış veya imar planı davalı olan yerlerin satışında aşağıda yer alan esaslara göre hareket edilecektir.

1- Taşınmazlar konut yapılmak amacıyla satılacağı için konut alanı olarak bölge planındaki emsaller de dikkate alınmak suretiyle değer tespiti yapılacaktır.

2- Satış sonrasında taşınmazı satın alan ile Hazine arasında çıkması muhtemel hukuki sorunların asgari düzeye çekilmesini teminen;

– İstekliler, ihaleye katılabilmek için, örneği (Ek-1)’ de yer alan Taşınmaz Satış Şartnamesini imzalayarak idareye teslim edeceklerdir.

– İhale üzerine kalan alıcıdan örneği (Ek-2)’ de yer alan taahhütname alınacaktır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 32 nci maddesine göre ihale kararının alıcıya tebliğini izleyen günden itibaren 15 gün içinde, örneği (Ek-3)’ de yer alan Satış Sözleşmesi düzenlenecektir.

Bilgi edinilmesini, gereği ile Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın