2003-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kültür ve Turizm Bak. görüş sorraken dikkat edilecek hususlar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.9/3251-0

Konu: Hazine Arazilerinin Değerlendirilmesi

GENELGE (2003/7)

Bilindiği üzere; Hazine ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kalan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile bunlara ait korunma sınırları dahilindeki taşınmazların satışı, kiralanması, tahsisi, devri, intifa-irtifak hakkı tesisi, hibe edilmesi, terki v.b. konular, anılan Kanunun 13 ve 14. maddeleri kapsamında değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilerek görüş alınmaktadır.

Diğer taraftan, 4916 sayılı Kanunun 6. maddesi ile 4706 sayılı Kanunun 7. maddesinde değişiklik yapılarak “Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerde Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle gönderilir ve görüş yazıları en geç iki ay içinde cevaplandırılır. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde olumlu görüş verilmiş sayılır…” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Bakanlığın 05.08.2003 tarih ve 6678 sayılı yazısı ile; Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesine yönelik işlemlerde, iş yoğunluğu ve bu kapsamda Bakanlığımızca yapılan başvuruların çokluğu nedeniyle, Bakanlıkları görüşünün verilmesinde iki aylık sürenin yeterli olmayabileceği ifade edilmektedir.

Hizmetlerin süresi içerisinde yerine getirilebilmesi için, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatınca Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilecek talep yazılarımız ekinde, aşağıda belirtilen belgeler bulundurulacaktır:

· Taşınmazın tapu kaydı örneği,

· Taşınmazın yerinin işaretli olduğu, ilgili belediye ve kadastro müdürlüğünce onaylı 1/1000 veya 1/5000 ölçekli kadastral harita örneği ile 1/1000, 1/5000, 1/25000 ölçekli planlar,

· Taşınmaz ve çevresini gösteren onaylı fotoğrafların asılları veya renkli fotokopileri.

Talep yazılarında, taşınmazların hangi amaçla kullanılmak üzere satışının, tahsisinin, kiralanmasının v.b. talep edildiği belirtilecektir.

Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler, Hazine taşınmazının değerlendirilmesine yönelik işlem, Defterdarlığın yetkisinde ise ilgili Defterdarlıkça Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatına; yetkinin Bakanlığımız merkez teşkilatına ait olması durumunda anılan Bakanlığa iletilmek üzere Bakanlığımıza (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

4916 sayılı Kanunun 6. maddesinde görüş verilmesi için belirlenen iki aylık süre, bu belgelerin Bakanlığımızca tamamlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına iletildiği tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Ayrıca; meskun veya mücavir saha dışında yapılacak incelemeler için, araç temin edilmesi hususunda gereken titizliğin gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile, bu Genelgenin İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın