2003-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (DHTA yerlerin mera olarak tespitinde milli emlaktan izin alınması gerektiği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.07.0.MEG.0.9/3251-0                                     18.09.2003 * 32190

Konu  :

GENELGE (2003/05)

Bakanlığımız denetim elemanlarınca yapılan teftiş ve incelemeler ile Valiliklerden (Defterdarlık) gelen yazılardan, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımıza tevdi edilen görev ve yetkiler çerçevesinde yapılan satış, kiralama, tahsis, irtifak hakkı tesisi, ağaçlandırma izni gibi işlemler sırasında, işleme konu taşınmazlarla ilgili olarak 4342 sayılı Mera Kanununun 5/b maddesi hükmüne göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsisi için bir çalışma bulunup bulunmadığı konusunda yeterince araştırma yapılmadığı, bu durumun Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında ihtilaflara yol açmasının yanısıra, şahıslarla idareyi de karşı karşıya getirdiği anlaşılmaktadır.

İhtilaflara neden olunmaması için, Bakanlığımızca yapılan satış, kiralama, tahsis, irtifak hakkı tesisi, ağaçlandırma izni gibi işlemlerden önce, işleme konu taşınmazlar hakkında yapılan araştırmalarda gerekli özen ve dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan; 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 27. maddesi ile 4342 sayılı Mera Kanununun 9’uncu maddesine 6’ncı fıkradan sonra gelmek üzere,

“Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan, Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetindeki arazilerin mera, yaylak ve kışlak olarak tespit ve tahdit çalışmalarından önce Maliye Bakanlığından izin alınır.”

hükmü eklenmiştir. Bu hüküm gereğince yapılacak izin talepleri Bakanlığımıza intikal ettirilmeksizin, yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınmak suretiyle Valiliğinizce (Defterdarlık) değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genelgenin İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın