2004-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 s. Kanun kapsamında yapılacak satışlarda dikkat edilecek hususlar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

15.06.2004/19764

SAYI: B.07.0.MEG.0/23/3151-0

KONU: 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasının uygulanması.

GENELGE (2004/7)

285 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırıldı.

29.06.2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 4 üncü  maddesinin sonuna 03.07.2003 tarihli ve 4916 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile eklenen fıkra hükmü uyarınca; Hazineye ait taşınmazların, plan kararlarına uyulmak kaydıyla;

-Organize hayvancılık yapacaklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına,

-Küçük sanayi sitesi yapılmak üzere bu amaçla kurulmuş kooperatifler ile  kamu kurum ve kuruluşlarına,

-Borsa yapılmak üzere ticaret borsalarına,

-Serbest bölge olarak kullanılmak üzere, bu amaçla tahsis edilmiş taşınmazlar da dahil, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına,

-Teknoloji geliştirme bölgelerinde yönetici şirkete,

-Üzerine en az yirmibeşmilyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında ve en az yüz kişi istihdam sağlayacak sınai yatırım yapacaklara,

-Toplu konut üretmek amacıyla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına,

492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satılabileceği, bu yerlerin amacı dışında kullanılamayacağına dair tapu kütüğüne şerh konulacağı hüküm altına alınmıştır.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, söz konusu fıkra hükmünün uygulanması ile ilgili olarak tereddütlerin olduğu anlaşılmaktadır.

4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Bu nedenle, söz konusu tereddütleri gidermek ve uygulamaya açıklık getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

4706 sayılı Kanunun son fıkrasında yer alan “plan kararlarına uyulmak kaydıyla” ibaresi kullanıma ilişkin olduğundan satılan taşınmazın amaca uygun kullanılmasına ilişkin olarak tapuya konulan şerh ile bu amaç şartı karşılanmaktadır. Bu nedenle, plansız alanlarda veya planda istenilen amaca ayrılmamış bulunan Hazine taşınmazlarından, özel Kanun hükümlerine uygun alan belirlemesi yapılması gerekenler (Serbest bölge, teknoloji geliştirme bölgesi) ile imar planlarında istenilen amaçla ayrılması gerekenlerin (Küçük sanayi sitesi, borsa)  bu madde kapsamında satışında, amaç dışı kullanılamayacağına ilişkin tapu kütüğüne şerh konulacak, ayrıca aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak hareket edilecektir.

1- Hazine taşınmazlarını satın almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kamu tüzel kişilerinden, satıştan önce, satışa konu Hazine taşınmazlarının,

a) İleride yapılacak imar planlarında satış amacı doğrultusunda ayrılmasının sağlanacağı,

b) Yapılacak imar planlarında, her ne sebeple olursa olsun satış amacına ayrılamaması veya ilgilileri tarafından amacı dışında kullanılmasının idarece tespiti veya diğer özel Kanun (06/06/1985 tarihli ve 3218 sayılı, 26/06/2001 tarihli ve 4691 sayılı kanunlar v.b.) amaçlarında kullanılmak üzere satılan taşınmazlarda bu Kanunların öngördüğü şartların yerine getirilmemesi ya da bu şartları taşımadığının sonradan anlaşılması durumunda, herhangi bir hak, tazminat, faiz v.s. talebinde bulunmayacağı,

Yönünde, bu Genelge ekinde yer alan taahhütname alınacaktır.

2- Taahhütname alındıktan sonra bedeli tahsil edilecek, ancak taşınmazın tapuda ferağı verilmeyecek, satış işlemleri, Bakanlığımız talimatı doğrultusunda sonuçlandırılacaktır.

3- Alınacak taahhütname çerçevesinde; taşınmaza ilişkin yapılacak imar planlarında satış amacına uygun olarak ayrıldığının ve özel Kanunlarında öngörülen şartların yerine getirildiğinin, ilgilileri tarafından belgelendirilmek suretiyle, anlaşılmasından sonra tapuda ferağı verilecektir.

4- Hazineye ait taşınmazların satışında ilgili yıla ait harca esas değer dikkate alınacaktır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarıyla arsa vasfını kazanmış taşınmazlar için emlak vergisine esas değer, “arsa” olarak, bunun dışında kalan taşınmazlar için ise “arazi” olarak, bununla birlikte, taşınmazın mevcut durumunda vasfı “arsa” olarak belirtilmiş ise “arsa” olarak dikkate alınacaktır.

5- Hazineye ait taşınmazların bedelinin tahsil edilmesinden sonra, ilgilileri tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirildiğinin anlaşılması halinde tapuda ferağ işlemi gerçekleştirileceğinden,  ferağın verildiği tarihteki harca esas değer yeniden tespit edilmeyecektir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre yapılacak devirlerde de, (4)  numaralı bentte belirtilen esaslara göre hareket edilecektir.

Bunun dışında, organize hayvancılık yapacaklar ile imar planı dışındaki alanlarda yirmibeş milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında yatırım yapacaklara ve toplu konut üretmek amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yapılacak satışlarda, imar planı ve taahhütname alınması şartları aranmaksızın, amacı dışında kullanılamayacağına ilişkin tapu kütüğüne şerh konulmak ve  taşınmazın devir tarihindeki vasfına göre harca esas bedeli tahsil edilmek suretiyle satış işlemi sonuçlandırılacak ve tapuda ferağı verilecektir. Bu şekilde yatırım yapılmak üzere devredilen taşınmazlar üzerinde, belirtilen yatırımın yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereği ile Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

Kemal UNAKITAN

Eki: 1 Adet  taahhütname                                                                               Maliye Bakanı

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın