2004-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Vergi borcuna karşılık satın alma)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.MEG.0.8/3264-0 07.06.2004/19025

Konu: Vergi borcuna karşılık satın alma

2005/08 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

GENELGE (2004/6)

28.12.2003 tarih ve 25330 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun Amme alacağına karşılık kabul edilebilecek taşınmazlar başlıklı 45 inci maddesinde;

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tâbi iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ile büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri, bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, Devlete ait olan ve 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık olarak, mülkiyeti bu idarelere ait olan ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlarından genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerce ihtiyaç duyulanlar, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak, bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satın alınabilir.

Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda Devlete ait olan ve 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren borçları terkin edilir.

Bu madde hükmü yukarıda sayılan kuruluşlar dışında kalan, borcunu ödemede çok zor duruma düştüğü inceleme raporu ile tespit edilen ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine 6183 sayılı Kanun kapsamına giren borcu bulunan diğer mükelleflerin taşınmazları için de uygulanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen 45 inci maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 6.05.2004 tarih ve 25454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 431 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile belirlenmiş olup, Tebliğin bir örneği ekte gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

DAĞITIM:                                                                      İlyas ARLI

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)                                          Genel Müdür V.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın