2005-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Onarım İşlemleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.10/3149-0/                                                                 16.02.2005

Konu: Onarım İşlemleri

GENELGE (Sıra No: 2005/7)

178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı KHK ile değişik 13 üncü maddesinde, Devlete ait konutların işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit etmek, Bakanlık hizmet binaları ve Hükümet Konaklarının bakım ve onarımlarını yapmak Bakanlığımız (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) görevleri arasında sayılmıştır.

Esaslı büyük onarım işlemlerine ilişkin olarak Valiliklerden (Defterdarlık) gelen çeşitli yazılarda Bayındırlık İl Müdürlüklerince; oluşturulan ihale komisyonuna teknik eleman katılımlarının sağlanmadığı, teknik ve kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmeyeceğini ve yapılacak ihale iş ve işlemlerinin 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda kendileri tarafından gerçekleştirilmesinin gerektiğini bildirdikleri ifade edilmektedir.

Bu gibi sorunların giderilmesi amacıyla yapılan yazışmalar sonunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığından (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) alınan 04/02/2005 tarihli ve 296 sayılı yazıda, Kamuya ait bina ve tesislerin yapımı ve yürütülmesi görevinin 180 ve 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler çerçevesinde asli görev olarak Bakanlıklarına verilmiş olması nedeniyle, bu görevin diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir şekilde üstlenilmesine ilişkin taleplerin Bakanlıklarınca prensip olarak olumlu görülmediği bununla birlikte, parasal sınırı her bir iş için 250.000.-YTL’ye kadar olan bakım ve onarım işlerinin Bakanlığımızca veya yeterli teşkilatı bulunan il teşkilatlarımızca yürütülmesi, ayrıca ihale konusu işin ehli veya uzmanı bulunmayan veya yetersiz olan il ve ilçelerde Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri teknik elemanlarının ihale komisyonlarına üye olarak katılımının sağlanması suretiyle teknik ve kontrollük hizmetlerinin yürütülmesinin uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bu doğrultuda, yukarıda açıklanan binaların 250.000.-YTL’ye kadar bakım ve onarım işleri Bakanlığımız il ve ilçe teşkilatlarınca gerçekleştirilecek olup, ihale konusu işin ehli veya uzmanı olmayan yerlerde İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri teknik elemanlarının, ihale komisyonlarına üye olarak katılımının sağlanması suretiyle teknik ve kontrollük hizmetlerinin bu elemanlarca gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genelgenin çoğaltılarak İlinize bağlı ilçelere de gönderilmesinin sağlanmasını rica ederim. 

İlyas ARLI

Genel Müdür

EKLER

1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yazısı (1 adet 2 sayfa).

DAĞITIM :

– 81 İl Valiliğine (Defterdarlık).

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın