2005-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Vergi borcuna karşılık Satın alma)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı  : B.07.MEG.0.8/3264-0                                                                                   21.02.2005

Konu: Vergi borcuna karşılık Satın alma

GENELGE (2005/8)

21.09.2004 tarih ve 25590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesinin (b) bendi ile 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.12.2007 tarihine kadar uygulanmak üzere aşağıdaki geçici 8.madde eklenmiştir.

Geçici 8. Madde de; “31.12.2007 tarihine kadar uygulanmak üzere, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tâbi iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanuna tâbi faaliyeti devam eden kamu bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlarından genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerce ihtiyaç duyulanlar ile 29.1.2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilecek olanlar, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satın alınabilir.

Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren borçları terkin edilir.

Bu madde hükmü, yukarıda sayılan kuruluşlar dışında kalan, borcunu ödemede çok zor duruma düştüğü inceleme raporu ile tespit edilen ve vergi dairelerine bu Kanun kapsamına giren borcu bulunan diğer mükelleflerin (tüzel kişiliği bulunanların ortaklarına ait olanlar dahil) taşınmazları için de uygulanabilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen geçici 8 inci maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 12.01.2005 tarih ve 25698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 433 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile belirlendiğinden, 2004/6 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

DAĞITIM:                                                                                       İlyas ARLI

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)                                                            Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın