2005-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4070 sayılı Kanunun uygulanması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI:B.07.0.MEG.0/34.3303-77833                     07.02.2005

KONU:4070 sayılı Kanunun uygulanması.

GENELGE (2005/ 5)

4070 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

1-16.02.1995 tarihli ve 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanunun yayımı tarihinden bugüne kadar dilekçe ile verilmiş satış talep dosyalarının tek tek taranarak kış ve ilkbahar  mevsimlerinde değerlendirilmesi ve taşınmazlarla ilgili tüm tespitlerin yapılıp, resmi kurumlardan görüş yazıları da alınarak yörenin özelliğine göre, hasat mevsimi sonunda hak sahiplerinin satış işlemlerinin bu yıl içinde bitirilmesi,

2- Görüş alınmak üzere resmi kurumlara yazılacak yazılarda, 4706 sayılı Kanunun genel hüküm niteliğindeki 7 nci maddesine göre, “ kamu kurum ve kuruluşlarınca, Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerde Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeler öncelikle gönderilecek ve görüş yazıları en geç iki ay içinde cevaplandırılacak, görüş yazıları bu süre içerisinde cevaplandırılmadığı takdirde, uygun görüş verilmiş sayılacaktır. Hazineye ait taşınmazların ifraz, tevhit, tescil ve tespit işlemleri imar mevzuatındaki kısıtlamalara tabi olmaksızın ve herhangi bir ücret, bedel ve gider karşılığı talep edilmeksizin ilgili kuruluşlarca, talebi izleyen iki ay içinde yerine getirilecektir.” hükmünün belirtilerek, Valiliğinizce de (Defterdarlık) bu maddeye uygun hareket edilmesi,

3- Bundan sonra verilecek satış talep dilekçeleri ile ilgili işlemlerin de Kanun Tebliğ ve Genelgelerde belirtilen tüm bilgi ve belgeler eksiksiz alınmak suretiyle en geç 3 ay içerisinde sonuçlandırılması,

4- 4070 sayılı Kanuna göre müracaat süresi 19.7.2005 tarihinde sona ereceğinden satışların artırılmasına yönelik olarak basın, yayın ve diğer ilan yollarıyla gerekli tanıtımların yapılması, ayrıca il ve ilçe bazında 286 sıra sayılı Genel Tebliğ ekindeki ilanın köy muhtarlıklarına gönderilerek gerekli duyuruların yapılmasının sağlanması,

5- Kıymet takdir edilmesi sırasında tespitlerin taşınmazın mahallinde yapılması, mahalli bilirkişilerin ve 2886 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre alınacak tahmini bedellerin değerlendirilmesinde, günün emsal ve rayiç bedelleri de dikkate alınarak bedel tespiti yapılmasına özen gösterilmesi,

6- 4070 sayılı Kanunda adı geçen “tarım arazisi” tanımının, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, 13 Haziran 2003 gün ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik” te belirlenen “ Toprak, topografya ve diğer ekolojik özellikleri bitkisel, hayvansal, ve su ürünleri üretimi için uygun olan ve halihazır bu amaçla kullanılan veya ekonomik olarak imar, ıslah ve ihya edilerek bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi için uygun hale dönüştürülen arazilerdir.” tanımı esas alınarak satış taleplerinin bu tanıma göre değerlendirilmesi,

7- 286 sıra sayılı Genel Tebliğimizin 1 inci maddesine göre 1.7.2004 – 31.12.2004 tarihleri arasındaki 4070 sayılı Kanuna göre satışı yapılan taşınmazlarla ilgili listelere sadece taşınmazın adedi, yüzölçümü ve satış bedelinin il ve ilçe bazında sadece toplamlarının ilde birleştirilerek ekte gönderilen örnek listeye göre 15 gün içerisinde, bir Microsoft Excel ortamında doldurulacak çizelgenin GNMD_34SUBE@milliemlak.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi,

8- 4070 sayılı Kanuna göre, satışa ilişkin sonuçlar merkezi olarak raporlanıp günlük gerekli istatistikler alındığından, 01.01.2005 tarihinden itibaren meop satış programı aracılığıyla satış sonuç  bilgilerinin eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde mutlaka girilmesi,

268 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ekinde bulunan Ek:5 no.lu formun bundan sonra Bakanlığımıza gönderilmemesi,

Gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genelgenin çoğaltılarak İlinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

Ek: 1 Adet çizelge                                                      İlyas ARLI

                                                                                    Genel Müdür

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

1.7.2004 -31-12.2004 tarihleri arasında 4070 sayılı Kanuna göre satışı yapılan taşınmazlara ait ÖRNEK liste (toplam)

İLİ/ İLÇESİ TAŞINMAZ  ADEDİ YÜZÖLÇÜMÜ

M2

SATIŞ BEDELİ (000)  -TL
 MERKEZ

 A İLÇESİ

 B İLÇESİ

 C İLÇESİ

40

5

10

20

150.000

5.000

40.000

60.000

450.000.000

25.000.000

70.000.000

90.000.000

GENEL TOPLAM 75 255.000 635.000.000

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın