2006-09433 sayılı Milli Emlak Yazısı (OSB lere satışta dikkat edilecek hususlar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG 0.25/3100-1178 * 09433 * 08.03.06

KONU

… VALİLİĞİNE (Defterdarlık) (YAZININ PDF HALİ: 2006-09433)

Bilindiği üzere;4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 12 nci fıkrasıyla değişik 4 üncü maddesinin 7 nci fıkrasında, “Yer seçiminin Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerden yapılması halinde, bu araziler, talep edilmesi ve başkaca bir sakıncası bulunmaması durumunda, 29.1.2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki illerde bedelsiz devredilebilir, diğer illerde ise 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerleri, üzerinden peşin veya taksitle ödenmek üzere pazarlık usulüyle OSB’1ere satılabilir. Bu konudaki esas ve usuller Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca ortaklaşa belirlenir…” hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede “Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 3 üncü maddesi ile 5084 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi kapsamındaki illerde üzerlerine organize sanayi bölgesi kurulacak olan taşınmazların düzenlenecek bir protokol ile organize sanayi bölgesine ön tahsisleri yapılabileceğine ilişkin düzenleme ortadan kaldırılmıştır.

5084 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine göre “Organize sanayi bölgesi kurulacak alandaki Hazineye ait taşınmazlar, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi kapsamındaki illerde 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre organize sanayi bölgelerine bedelsiz devredilebilir.

Taşınmazların devre konu edilebilmesi için, organize sanayi bölgesince aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte ilgili defterdarlığa veya malmüdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekir.

a) Organize sanayi bölgesi kuruluş protokolünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylı örneği,

b) Organize sanayi bölgesi ye: seçim komisyonunca düzenlenmiş yer seçim raporu ile bu raporuz Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onandığına ilişkin yazı örneği,

c) Varsa devre konu taşınmazların bulunduğu alana ilişkin plan örneği,

d) Organize sanayi bölgesinin söz konusu taşınmazlara ilişkin bedelsiz devir kararı ve talep yazısı.

Bedelsiz devredilecek taşınmazların imar planlarının, parselasyon planlarının ve alt yapı uygulama projelerinin yapılmasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek esas, usul ve sürelere uyulması zorunludur.” Hükmü getirilmiş bulunmaktadır.

Buna göre; Organize sanayi bölgesi kurulacak alandaki Hazineye ait taşınmazlarla ilgili 5084 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki illerdeki Organize Sanayi Bölgeleri Tüzel Kişiliği tarafından yapıları bedelsiz devir taleplerinin, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 4 üncü maddesine göre değerIendirilmesi, ayrıca bedelsiz devir talebine konu mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların 11/02/1989 tarih ve 150 sıra sayılı Genel Tebliğ doğrultusunda da değerlendirilerek, bu değerlendirme ile birlikte 2886 sayılı Kanunun 9 uncu ve 13 üncü maddelerine göre yapılacak kıymet takdir kararlarında emlak vergi değeri ile birlikte taşınmazların rayiç değerlerinin de belirtilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İlyas ARLI

Milli Emlak Genel Müdürü

DAĞITIM

Gereği: İl Valiliklerine

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın