2006-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İhaleden yasaklama)

T. C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

 Sayı: B.07.0.MEG.0.10-3149-0

Konu: İhaleden yasaklama                                    14.02.2006/5845

GENELGE (Sıra No: 2006/2 )

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kanunun 58 inci ve 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddelerinde, bu Kanunlarda sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte bu maddelerde sayılan ortakları veya ortaklıkları hakkında, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır.

Yine aynı maddelerde, yasaklama kararlarının, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç 45 (kırkbeş) gün içinde verileceği ve ihaleyi yapan idarelerin, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlü olduğu belirlenmiştir.

Bununla birlikte, 4734 sayılı Kanunun 60 ve 4735 sayılı Kanunun 28 inci maddelerinde, ihale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin veya muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ve ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanacağı belirlenmiştir.

Ayrıca, Kamu İhale Kurumunca yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğlerinde, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışların tespit edildiği tarihi izleyen en geç 45 günlük süre içinde yasaklama kararı verilmesinin zorunlu olduğu, bu süre geçirildikten sonra yasaklama kararı verilmesi mümkün bulunmadığı, İdarelerin yasaklama kararı verilmesini gerektiren bir fiil veya davranışı tespit ettikleri tarihten itibaren en geç 45 (kırkbeş) gün içinde yetkili merci tarafından yasaklama kararı verilebilmesi için gerekli düzenleme ve işlemleri yapmaları ve yasaklama kararı almaları gerektiği, yasaklama işlemlerinin 45 (kırkbeş)  günlük sürede tamamlanamaması ve yürürlüğe girmemesi halinde ilgili ve görevli kamu görevlileri hakkında disiplin ve ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler uygulanabileceği açıklanmıştır.

Buna rağmen 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yasaklama kararı verilmesi amacıyla Bakanlığımıza gönderilen evraklar incelendiğinde, bilgi ve belgelerin 45 günlük süre geçtikten sonra veya sürenin dolmasına çok kısa bir zaman kala gönderildiği, Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan 2005/14 sayılı Genelge ekinde yer alan formun doldurulmadığı veya yasaklamaya neden olan olaylar açıklanmadan sadece formun doldurularak gönderildiği görülmüştür.

Bu nedenle, Bakanlığımızca verilmesi gereken ihalelerden yasaklama kararının 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarda belirlenen 45 (kırkbeş) günlük süre içinde verilmesi ve herhangi bir disiplin ve ceza sorumluluğuna sebep olunmaması için;

– Yasaklama talebine ilişkin yazının, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışların tespit edildiği tarihi izleyen en geç 15 gün içinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde gönderilmesi,

– Söz konusu yazıda, yasaklama kararının alınmasına neden olacak fiil veya davranışın ayrıntılı olarak açıklanması,

– Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan 2005/14 sayılı Genelge ekinde yer alan formun tam olarak doldurulması ve onaylanması,

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genelgenin çoğaltılarak İlinize bağlı ilçelere de gönderilmesinin sağlanmasını rica ederim.

İlyas ARLI

Genel Müdür