2006-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Trampa Yoluyla Edinilen Taşınmazların Bilgilerinin GİB’e İletilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

13.03.2006/10173

GENELGE (Sıra No: 2006/4)

Mülkiyeti Hazineye ait olup herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna tahsisli olmayan veya bir kamu hizmeti için ihtiyaç duyulmayan ve özel kanunları uyarınca mülkiyetlerinin devri konusunda sınırlama getirilmemiş olan taşınmazlar değişik kanunlar (2886 sayılı Kanun, 2942/4650 sayılı Kanun, 4706/4916 sayılı Kanun vs.) gereğince mülkiyeti şahıslara veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olan ve Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından ihtiyaç duyulan taşınmazlarla trampa edilebilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 15.06.2005 tarih ve 29864 sayılı yazıda; iktisap edildiği tarihten itibaren 4 yıl içinde Hazineye ait taşınmazlarla trampa edilmek suretiyle elden çıkarılan gayrimenkullerle ilgili olarak Gelir Vergisi Kanununun 80, mükerrer 80, 81 ve mükerrer 81 inci maddelerindeki şartların oluşması durumunda, trampa işleminin değer artışı kazancı nedeniyle vergilendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu nedenle, iktisap edildiği tarihten itibaren 4 yıl içinde Hazineye ait taşınmazlarla trampa edilmek suretiyle elden çıkarılan gayrimenkullerle ilgili olarak, trampa bedeli ve tarihi de belirtilmek üzere, trampaya konu taşınmazlara ilişkin bilgilerin ve trampa işlemini yapan kişinin varsa vergi kimlik numarası, soyadı, adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi ile bilinen en son veya ikametgâh adresinin (özel hukuk tüzel kişilerinde bunlara ait bilgilerin ve bunlar adına işlem yapan yetkili kişilere dair bilgilerin) tespit edilerek buna ilişkin bilgi ve belgelerin vergi incelemesi için ilgili vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genelgenin çoğaltılarak İlinize bağlı ilçelere de gönderilmesinin sağlanmasını rica ederim.

İlyas ARLI

Genel Müdür