2007-14133 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (5 yıldan daha uzun süreli kiralanması talep edilen taşınmazların 5 yıl süreyle kiraya verilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.14/3361-0/14133 * 16.03.2007

Konu: Kiralama İşlemleri                        (YAZININ PDF HALİ: 2007-14133)                                               

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Bu Kanunun 74 üncü maddesine istinaden çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kiraya verilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak gelinen noktada, Valiliklerin (Defterdarlık) 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile verilen yetkilerini kullanmaktan imtina etmeleri nedeniyle, kiralama işlemlerinin sonuçlanması zaman almakta ve genel tebliğden beklenen fayda sağlanamamaktadır.Söz konusu Genel Tebliğ ile kira işlemleriyle ilgili, 14 adet Genel Tebliğ ve 9 adet Genelge yürürlükten kaldırılarak düzenlemeler bir araya getirilmiş ve bunun da ötesinde, kira işlemlerinin mahallinde ve süratli bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla Valiliklerin (Defterdarlık) yetkileri genişletilmiştir.

Bu nedenle 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile verilen yetki kapsamında kalan kiralama işlemlerinin Valiliğiniz (Defterdarlık) tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılması hususunda gereken dikkat ve özenin gösterilmesini,

Ayrıca tahmin edilen bedel itibariyle Valilik (Defterdarlık) yetkisinde kalmakla birlikte 5 yıldan daha uzun süreli kiralanması talep edilen taşınmazların 5 yıl süreyle kiraya verilmesini,

Rica ederim.

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın