2007-24803 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarının sicilden terki konusunda KGM’ye yetki devri, terk halinde konulacak şerh)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.9/3264-5482/24803 * 01.05.2007

Konu: Yetki devri                                          (YAZININ PDF HALİ: 2007-24803 )                                                         

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 1.1.2006 tarihinde bütün hükümleri itibariyle yürürlüğe girmesi ile birlikte, daha önce katma bütçeli birer idare olan Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, bu Kanuna ekli “I SAYILI CETVEL”de sayılmak suretiyle genel bütçeli kamu idareleri arasına alınmış ve genel bütçeli diğer kamu idarelerince yürütülen görev ve hizmetlerin ifası için edinilen taşınmazlarda olduğu gibi, bu Genel Müdürlüklerce 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre satın alınan ya da kamulaştırılan taşınmazların da Hazine adına tescil edilmesi, yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan işlemlerin önemli bir kısmını, yapmakla yükümlü oldukları kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların satın alınması ve kamulaştırılması işlemlerinin oluşturması, bu taşınmazlar hakkında tapuda yapılacak işlemlerde yetkinin Bakanlığımız mahalli birimlerine ait olması ve bunun da işlemlerin uzamasına yol açması nedenleriyle, karşılaşılan bu sorunlar, bu Genel Müdürlüklerce çeşitli tarihlerde yazılı ya da şifahi olarak Bakanlığımıza aktarılarak, Genel Müdürlüklerinin faaliyet alanı ile ilgili çeşitli hususlarda Bakanlığımızdan yetki devri talebinde bulunulmuş, Bakanlığımızca da ilgili İdarelere yazılan çeşitli tarihli ve sayılı yazılarımız ile bu konularda Karayolları Genel Müdürlüğüne yetki devri yapılmış ancak, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne de henüz yetki devri yapılmamıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmeler ve toplantılar sonucunda;

a)Yapmakla yükümlü oldukları kamu hizmetleri kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğünce yol, köprü vb., Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ise baraj, gölet vb. yapılmak üzere, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre satın alınan ya da kamulaştırılan taşınmazların Hazine adına tescili için ayrı, tapu kaydından terkini için ayrı bir işlem yapılmasının zaman ve emek kaybına yol açarak kamu hizmetlerinin istenilen hız ve etkinlikte yapılmasını engellediği anlaşılmış ve sorunun aşılabilmesi için, bu Genel Müdürlüklerce yetki ve görev alanları ile ilgili konularda yapılacak tescil işlemlerinin, gereken hallerde terkin işlemleriyle eşzamanlı olarak yapılmasının (satın alınan ya da kamulaştırılan taşınmazlar ile bu Genel Müdürlüklerin görev ve hizmetlerinin ifası için gerekli olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin Hazine adına tescili ve yol, köprü, baraj, gölet vb. olarak tapudan terkininin aynı anda ve tek işlemle yapılmasının),

b)Bu işlemler sırasında ayrıca, Hazine adına tescil edilen taşınmazların terkininden sonra kullanma amaç ve şekli değişerek, bu taşınmazlar üzerinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 999 uncu maddesinde ifade edildiği şekliyle, “tescili gerekli bir aynî hakkın kurulması” söz konusu olduğunda yeniden Hazine adına tescil edilmelerinde sorun yaşanmaması bakımından, terke konu taşınmazların kapatılan kaydının kütük sayfasının beyanlar hanesine; “Bu taşınmaz … olarak kullanılmak üzere tapu kütüğünden terkin edilmiş olup, ileride özel mülkiyete konu olabilecek hale geldiği takdirde, aynı şartlarla yeniden Hazine adına tescil edilir.” şeklinde şerh konulmasının,

c)Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün belirtilen konularda Hazine adına yapacağı tescil işlemleri ile daha önce bu Genel Müdürlüklerin mülkiyetinde olup da 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Hazine adına tescili gereken taşınmazların tescilleri konusunda bu Genel Müdürlüklere yetki devri yapılmasının,

d)Yukarıda belirtilen işlemlerle sınırlı kalmak kaydı ile bu İdarelere, Hazine adına yapılacak tescil işlemlerinde gerçek ve tüzel kişilerden tapuda ferağ alınması hususunda da yetki devri yapılmasının,

Uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Konu hakkında Bakanlığımızca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, Bakanlığımız Makamının 3.4.2007 tarihli ve B.07.0.MEG.0.9/3264-5482/530 sayılı Olurları ile;

1)Daha önce bu Genel Müdürlüklerin mülkiyetinde olup da 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Hazine adına tescili gereken taşınmazların tescili,

2)Yapmakla yükümlü oldukları kamu hizmetleri kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğünce yol, köprü vb., Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ise baraj, gölet vb. yapılmak üzere, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre satın alınan ya da kamulaştırılan taşınmazlar ile bu Genel Müdürlüklerin görev ve hizmetlerinin ifası için gerekli olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin Hazine adına tescili,

3)Hazine adına tescil edilen bu taşınmazlardan yol, köprü, baraj, gölet vb. olarak tapudan terkini gerekenlerin terkin işleminden sonra kullanma amaç ve şekli değişerek, bu taşınmazların üzerinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 999 uncu maddesinde ifade edildiği şekliyle, “tescili gerekli bir aynî hakkın kurulması” söz konusu olduğunda, bu taşınmazların yeniden Hazine adına tescil edilmelerinde sorun yaşanmaması bakımından, terk işlemi sırasında ayrıca, terkine konu taşınmazların kapatılan kaydının kütük sayfasının beyanlar hanesine; “Bu taşınmaz … olarak kullanılmak üzere tapu kütüğünden terkin edilmiş olup, ileride özel mülkiyete konu olabilecek hale geldiği takdirde, aynı şartlarla yeniden Hazine adına tescil edilir.” şeklinde şerh konulması kaydıyla terkini,

4)Gereken hallerde Hazine adına tescil ve terkin işlemlerinin aynı anda ve tek işlemle yapılması,

5)Yukarıda belirtilen işlemlerle sınırlı kalmak kaydı ile bu İdarelere, Hazine adına yapılacak tescil işlemlerinde gerçek ve tüzel kişilerden tapuda ferağ alınması,

Konularında Bakanlığımıza ait olan yetkilerin bu Genel Müdürlüklere devri uygun görülmüştür.

Buna göre;

-Bilgi edinilmesini ve bu yazımız doğrultusunda mahalli teşkilatlarına gerekli talimatın verilmesini Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden,

-Bu yazımız doğrultusunda gereğinin yapılarak, merkez ve mahalli teşkilatlarınca yukarıda belirtilen konularda yapılacak Hazine adına tescil ve terkin işlemlerinin sonucundan, taşınmazın bulunduğu Bakanlığımızın mahalli teşkilatına belgeleriyle birlikte bilgi verilmesinin sağlanmasını Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden,

-Bu yazımızın birer örneğinin İllerine bağlı İlçelere gönderilmesinin sağlanmasını Valiliklerden (Defterdarlık),

Rica ederim.

İlyas ARLI, Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: Bayındırlık ve İskân Bakanlığına (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) (Karayolları Genel Müdürlüğü) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın