2008-11347 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (5084 sayılı Kanunun 5 inci maddesi)

T.C. MALİYE E BAKANLIGI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.25/3100-1178/11347 * 29/02/2008

Konu: 5084 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (YAZININ PDF HALİ: 2008-11347)

… VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 20.11.2006 tarih ve 50608 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere; 5084 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 5615 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değiştirilerek, 26/5/2007 tarihli ve 26533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırım ye İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 5084 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kalan 50 ilde en az 10 kişilik istihdam öngören yatırımlar için gerçek ve tüzel kişilere 1/5/2007 tarihinden itibaren bedelsiz irtifak hakkı ve bedelsiz kullanma izni verilmesine yönelik hükümler getirilmiştir.

Öte yandan, aynı Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi kapsamı dışında kalmasına karşın kalkınmada öncelikli yöreler statüsünde bulunan Karabük, Kırıkkale, Samsun ve Zonguldak illerinde (Gökçeada, Bozcaada hariç) bedelsiz yatırım yeri tahsisine ilişkin olarak, 5084 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 31/12/2006 tarihinde yürürlükte olan hükümleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam edilmektedir,

Bu konuda, anılan Kanunun 5 inci maddesi kapsamında bulunan 54 ilin Valiliklerine  (Defterdarlık) yazılan ilgi yazımızla; yatırımcıların talep ettikleri taşınmazların, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre oluşturulacak komisyonlar tarafından değerlendirmeye tabi tutulmadan önce,  taşınmazların kıymet takdir bedelleri dikkate alınmak suretiyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesi hükümlerine göre yatırımcılara duyurulması ve duyuru sürecine ilişkin bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilen talep dosyasına konulması gerektiği bildirilmiştir.

Yatırımcılar tarafından talep edilen taşınmazların ilanlarına ilişkin bu husus anılan Usul ve Esasların 11 inci maddesinde bulunan, “(1) Yatırım yapmaya uygun arazi veya arsalar, ilgili idarelerce tüm nitelikleri belirlenerek, taşınmazın bulunduğu yerdeki ticaret odası, sanayi odası ve ziraat odasına bildirilir. Bu taşınmazlar, valilikler ve ilgili idarelerce de mutat yollarla duyurulur.

 (2) Yatırımcılar tarafından talep edilen taşınmazlar, komisyonun değerlendirme için toplanacağı tarih ve 10 uncu maddede belirtilen kıymet takdiri dikkate alınarak, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesi hükümlerine göre ayrıca duyurulur.” ifadesi ile hüküm altına alınmıştır.

Buna göre ilinize bağlı ilçelerde bulunan, gerçek veya tüzel kişiler tarafından 5084 sayılı Yasa kapsamında bedelsiz devri, bedelsiz irtifak hakkı ve bedelsiz kullanım izni talep edilen ve üzerlerinde yatırım yapılması uygun olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile Hazineye ait arazi veya arsaların;

1- İlgi yazımız ve yukarıda belirtilen madde hükmü çerçevesinde gerçekleştirilecek duyurularına ilişkin ilan metinlerinin bir örneğinin Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanmak üzere, bilgi işlem merkezimizde görevli bulunan ve ilinizden sorumlu olan personelin eposta adresine gönderilmesi,

2-Duyuru sürecine ilişkin bilgi ve belgelerin bedelsiz devir, bedelsiz irtifak hakkı ve bedelsiz kullanma izni alınma üzere Bakanlığımıza gönderilen talep dosyasına konulması,

Gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim,

İlyas ARLI Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 54 İl Valiliğine (Defterdarlıklar)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın