2008-35981 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit sertifika bedellerine karşı açılacak davalarda görevli yargı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Savı: B.07.0.MEG.0. 8/3307-0/035981 * 07/07/2008

Konu:

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık) (YAZININ PDF HALİ: 2008-35981

Bilindiği üzere: 4706 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde “21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca sit alanı ilan edilmiş ve onanlı koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı getirilmiş arsa ve arazilerin. Hazineye ait taşınmazlarla değiştirilmesi işlemlerinde taşınmaz maliklerinin kabul etmesi halinde Hazineye ait taşınmazların satış işlemlerinde ödeme aracı olarak kabul edilmek üzere, taşınmazın bedelini gösteren bir belge verilir.

Belgenin işleme tâbi tutulacağı tarihteki bedeli, belgede yazılı bedele kıymet takdir tarihinden itibaren kanunî faiz uygulanmak suretiyle tespit edilir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca, maliklerinin taleplerine istinaden taşınmazın bedelini gösteren belge düzenlenmesine ilişkin işlemler Bakanlığımızca yürütülmekte olup, genellikle belge bedellerinin artırılmasına yönelik uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenmekte ise de zaman zaman belge bedellerinin artırılmasına yönelik olarak Adli Yargı Mercilerinde de dava açılmaktadır.

Ancak, Bakanlığımıza tebliğ edilen ve bir örneği ekte gönderilen; Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü tarafından verilen 02.06.2008 ve E: 2007/307, K:2008/147 sayılı kararda özetle;

“1. derece arkeolojik ve doğal sit alanında bulunan taşınmazın hissedarları olan davacıların kıymet takdir komisyonunca değer tespitleri yapılarak düzenlenen sertifikaların bedelinin düşük olduğu, taşınmazın rayice uygun gerçek değerinin belirlenmesi istemiyle yaptıkları başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve taşınmazın gerçek değerinin saptanması istemiyle açtıkları davanın İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği”

Yönünde hüküm kurulmuş olup,

İliniz Adli Yargı Mercilerinde; Bakanlığımızca 4706 sayılı Kanunun 6’ncı maddesi uyarınca belirlenerek taşınmaz maliklerine tebliğ edilen bedellerin artırılmasına ilişkin olarak dava açılması durumunda, ekte gönderilen Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı dikkate alınarak savunma yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konunun İlinize bağlı İlçelere de duyurulmasını rica ederim.

Ek: Karar Örneği    

H.Abdullah KAYA

Bakan a. Genel Müdür

81 İl Valiliği (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın