2009-49304 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Siyasi parti tasfiyesinde kayıt ve belgelerin tutulmadığının anlaşılması halinde yapılacak işlem)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.04.00.00/3307-0/049304 * 09.11.2009

Konu: Tasfiye işlemi          (YAZININ PDF HALİ: 2009-49304)

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun, siyasi parti kapatılması başlıklı 5 inci bölümünün 107 inci maddesinde; Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan siyasi partinin mallarının Hazineye geçeceği, 109 ve 110 uncu maddelerinde ise bir siyasi partinin büyük kongre kararıyla kapatılmasına veya bir diğer siyasi partiye ya da başka bir parti ile birleşmek için kapanma kararı alması halinde birleşeceği partiye, ilgili partinin de kabul etmesi şartıyla devredilebileceği aksi halde kapanan siyasi partinin mallarının Hazineye geçeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede gerek Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan, gerekse büyük kongre kararıyla kapanmasına ya da başka bir siyasi parti ile birleşmesine karar verilen siyasi partinin mallarının, 235 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca, tasfiyesinin sağlanması ilgili Valiliklerden (Defterdarlık) istenilmektedir.

Konu hakkında Valiliklerden (Defterdarlık) alınan muhtelif yazılarda; 235 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre tasfiyesi- yapılacak partiye ait malvarlığının tespiti sırasında, tespit komisyonları tarafından yapılan incelemede partinin İl ve/veya İlçe teşkilatlarında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca tutulması zorunlu kayıt ve defterlerin tutulmadığı ve bununla bağlantılı olarak parti teşkilatlarının gelir ve giderlerinin, demirbaş eşyalarının sağlıklı tespitinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, 2820 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde “Her kademedeki parti organları üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri ile demirbaş eşya defteri tutmak zorundadırlar…”, 113 üncü maddesinde ise “Bu Kanunun 60 ıncı maddesinde yazılı defter ve kayıtları tutmayanlar, altı aydan bir yıla, bu defter ve kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, bir yıldan yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.” hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, İliniz ve bağlı İlçelerinde; 235 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre tasfiyesi yapılan/yapılacak olan partinin malvarlığının tespiti sırasında tespit komisyonları tarafından partinin İl ve/veya İlçe teşkilatlarında tutulması zorunlu kayıt ve defterlerin tutulmadığının anlaşılması halinde, konu hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 113 üncü maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

1 geri izleme / bildirim

  1. 2013-11954 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Siyasi parti tasfiye gelirlerinin emanete alınması) – Gayrimenkul Mevzuatı

Bir Cevap Yazın