2009-10158 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sit Sertifikaları Hakkında)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI illi Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.04.00.00/3307-0 / 010158 * 01.01.2009

Konu: Sit Alanı        (YAZININ PDF HALİ: 2009-10158)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Kültür ve Turizm Bakanlığınca (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) takas programına alınan, I. ve II. derece arkeolojik veya I. derece doğal sit alanında kalan ve malikleri tarafından da 4706 sayılı Kanunun 6 ncı ve 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin XIV üncü maddeleri uyarınca adlarına belge düzenlenmesi talep edilen taşınmazlar hakkında gerekli bilgi, belge, denetmen raporu vb. gönderilmesi ilgili Valiliklerden (Defterdarlık) istenilmiştir.

Bilindiği üzere; 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28.02.2009 tarihli ve 27155 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan Kanunun; 32 nci maddesinin 17/b fıkrası ile 4706 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 24 üncü maddesi ile de 4706 sayılı Kanuna “21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca sit alanı ilan edilmesi nedeniyle kesin inşaat yasağı getirilen alanlarda kalan taşınmazlar için bu maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenmiş olup, 31/12/2011 tarihine kadar kullanılmayan veya kısmen kullanılan belgeler iptal edilir ve yenisi düzenlenmez” şeklinde Geçici II inci madde eklenmiştir.

Buna göre;

-4706 sayılı Kanuna 5838 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile eklenen Geçici 1 1 inci maddenin yürürlüğe girdiği 28.02.2009 tarihinden sonra, sit alanlarında kalan taşınmazların malikleri adına Bakanlığımızca belge düzenlenmesi mümkün bulunmadığından; bu alanlarda kalan taşınmazlara ilişkin olarak Bakanlığımızca istenilen bilgi, belge, denetmen raporu vb. hakkında herhangi bir işlem yapılmaması,

-Sit alanında kalması nedeniyle ilgili mevzuatı uyarınca taşınmaz malikleri adına düzenlenen ve kullanılmayan veya kısmen kullanılan belgelerin 31/12/2011 tarihine kadar Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerinde ödeme aracı olarak kabul edilmesi,

Gerekmektedir.

Bilgilerini, gereğini ve bu hususun İlinize bağlı İlçelere de duyurulmasını rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın